ДСТУ Б В.2.7-83-99. Будівельні матеріали матеріали рулонні материалы рулонные покрівельні кровельные та гідроізоляційні


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ================================================================== Будівельні матеріали МАТЕРІАЛИ РУЛОННІ МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ ПОКРІВЕЛЬНІ КРОВЕЛЬНЫЕ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Методи випробувань Методы испытаний ДСТУ Б В.2.7-83-99 ГОСТ 2678-94 (ГОСТ 2678-94) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет архітектури,| Межгосударственная научно- будівництва та житлової політики| техническая комиссия по України | стандартизации и техничес- | кому нормированию в | строительстве Київ 1999ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94)| | ПЕРЕДМОВА | ПРЕДИСЛОВИЕ | 1 РОЗРОБЛЕНИЙ | 1 РАЗРАБОТАН | Інститутом "ВНИИстройполимер" | Институтом "ВНИИстройполимер" АООТ "Полимерстройматериалы" | АООТ "Полимерстройматериалы" Російської Федерації | Российской Федерации | ВНЕСЕНИЙ Мінбудом Росії | ВНЕСЕН Минстроем России | 2 ПРИЙНЯТИЙ | 2 ПРИНЯТ | Міждержавною науково-технічною| Межгосударственной научно- комісією із стандартизації і | технической комиссией по технічного нормування в | стандартизации и техничес- будівництві (МНТКБ) 17 березня| кому нормированию в строи- 1994 р. | тельстве (МНТКС) 17 марта | 1994 г. | За прийняття проголосували: |За принятие проголосовали: |------------------------------- |------------------------------- Найменування|Найменування | Наименование|Наименование держави |органу державного | государства |органа государст- |управління | |венного управления |будівництвом | |строительством------------------------------- |------------------------------- Республіка |Держбуд | Республика |Госстрой Азербайджан | | Азербайджан |------------------------------ |------------------------------ Республіка |Держупр- | Республика |Госупр- Вірменія |архітектури | Вирмения |архитектуры------------------------------ |------------------------------ Республіка |Держбуд | Республика |Госстрой Білорусь | | Беларусь |------------------------------ |------------------------------ Республіка |Мінбуд | Республика |Минстрой Казахстан | | Казахстан |------------------------------ |------------------------------ Киргизька |Держбуд | Киргизская |Госстрой Республіка | | Республика |------------------------------ |------------------------------ Республіка |Мінархбуд | Республика |Минархстрой Молдова | | Молдова |------------------------------ |------------------------------ Російська |Мінбуд | Российская |Минстрой Федерація | | Федерация |------------------------------ |------------------------------ Республіка |Держбуд | Республика |Госстрой Таджикистан | | Таджикистан |------------------------------ |------------------------------ Україна |Держбуд | Украина |Госстрой------------------------------ |------------------------------ | ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) 3 ВВЕДЕНИЙ |3 ВЗАМЕН ГОСТ 2678-87 | Наказом Держбуду України 117 | від 11.05.99 р. | На заміну ГОСТ 2678-87 | | 3 ВЗАМЕН ГОСТ 2678-87 | | Цей державний стандарт України | Настоящий Межгосударственный не може бути повністю або | стандарт не может быть пол- частково відтворений, тиражо- | ностью или частично воспроиз- ваний і розповсюджений як | веден, тиражирован и распрост- офіційне видання без дозволу | ранен в качестве официального Держбуду України | издания без разрешения Секре- | тариата МНТКС | | УКРАРХБУДІНФОРМ ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ==================================================================1 Галузь використання ....... 1 |1 Область применения ........ 1 |2 Нормативні посилання ...... 3 |2 Нормативные ссылки ........ 3 |3 Методи випробувань ....... 5 |3 Методы испытаний .......... 5 |3.1 Загальні вимоги ......... 5 |3.1 Общие требования ........ 5 |3.2 Перевірка зовнішнього |3.2 Проверка внешнего вида .. 6 вигляду ................. 5 | |3.3 Визначення лінійних |3.3 Определение линейных розмірів і площі ........ 7 | размеров и площади ...... 7 |3.4 Визначення розривної |3.4 Определение разрывной сили при розтягуванні, | силы при растяжении, умовної міцності, умовної | условной прочности, напруги, відносного | условного напряжения, подовження і відносного | относительного удлинения залишкового подовження .. 8 | и относительного остаточ- | ного удлинения .......... 8 |3.5 Визначення опору статич- |3.5 Определение сопротивления ному продавлюванню ...... 13 | статическому | продавливанию ........... 13 |3.6 Визначення опору динаміч- |3.6 Определение сопротивления ному продавлюванню ...... 15 | динамическому | продавливанию ........... 15 |3.7 Визначення опору |3.7 Определение сопротивления роздиранню .............. 16 | раздиру.................. 16 |3.8 Визначення твердості |3.8 Определение твердости за Шором А .............. 16 | по Шору А ............... 16 |3.9 Визначення гнучкості .... 17 |3.9 Определение гибкости .... 17 |3.10 Визначення вод |3.10 Определение вод опоглинання ............ 19 | опоглошения ............ 19 |3.11 Визначення водонепро- |3.11 Определение водо- никності................ 21 | непроницаемости ........ 21 |3.12 Визначення |3.12 Определение тепло- теплостійкості ......... 24 | стойкости .............. 24 |3.13 Визначення зміни |3.13 Определение изменения лінійних розмірів полі- | линейных размеров мерних матеріалів та | полимерных материалов ізолу при нагріванні ... 25 | и изола при нагревании ..25 |3.14 Визначення втрати маси |3.14 Определение потери массы при нагріванні ......... 26 | при нагревании ......... 26 ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94)3.15 Визначення маси |3.15 Определение массы покривної суміші та | покровного состава и вмісту наповнювача ..... 27 | содержания наполнителя.. 27 |3.16 Визначення маси |3.16 Определение массы абсолютно сухої основи | абсолютно сухой основы і відношення маси просо- | и отношения массы пропи- чувального бітуму до | точного битума к массе до маси абсолютно сухої | абсолютно сухой основи ................. 33 | основы ................. 33 |3.17 Визначення маси основи |3.17 Определение массы основы при стандартній | при стандартной вологості .............. 35 | влажности .............. 35 |3.18 Визначення маси |3.18 Определение массы в'яжучого, маси основи і | вяжущего, массы основы и вмісту наповнювача у | содержания наполнителя в в'яжучому матеріалі на | вяжущем материале на скловолокнистій | стекловолокнистой основі ................. 36 | основе ................. 36 |3.19 Визначення маси |3.19 Определение массы в'яжучого зі сторони | вяжущего с наплавляемой наплавлення ............ 39 | стороны ................ 39 |3.20 Визначення маси |3.20 Определение массы в'яжучого і температури | вяжущего и температуры розм'якшення в'яжучого | размягчения вяжущего матеріалів типу фоль- | материалов типа гоізол ................. 41 | фольгоизол ............. 41 |3.21 Визначення маси розчинної |3.21 Определение массы частини бітумної | растворимой части суміші ................. 42 | битумного состава ...... 42 |3.22 Визначення маси 1 м2 |3.22 Определение массы 1 м2 матеріалу .............. 44 | материала.............. 44 | 3.23 Визначення температури |3.23 Определение температурыкрихкості покривної суміші і |хрупкости покровного составав'яжучого ....................44 |и вяжущего ...................44 | 3.24 Визначення температури |3.24 Определение температурырозм'якшення покривної суміші і |размягчения покровного составав'яжучого ....................45 |и вяжущего ...................45 |3.25 Визначення втрати |3.25 Определение потерипосилки ......................45 |посыпки ......................45 |3.26 Визначення зниження |3.26 Определение снижениярозривної сили водонасиченого |разрывной силы водонасыщенногоматеріалу ....................46 |материала ....................46 |3.27 Визначення кольоростій- |3.27 Определение цветостойкостикості посилки ................48 |посыпки ......................48 | ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94)3.28 Визначення довідкової |3.28 Определение справочноймаси рулону ..................49 |массы рулона .................49 |3.29 Визначення повноти |3.29 Определение полнотыпросочування .................49 |пропитки .....................49 |3.30 Визначення горючості ....49 |3.30 Определение горючести ...49 |3.31 Правила оформлення |3.31 Правила оформлениярезультатів випробування .....49 |результатов испытания ........49 |3.32 Допустима похибка |3.32 Допустимая погрешностьвипробування .................52 |испытания ....................52 |Додаток А |Приложение А | Форма і кут загострювання | Форма и угол заточки режущей ріжучої кромки ножа для | кромки ножа для вырубки вирубування зразків-лопаток | образцов-лопаток типу 1 .................... 52 | типа 1 .....................52 | |Додаток Б |Приложение Б | Форма і кут загострювання | Форма и угол заточки режущей ріжучої кромки ножа для | кромки ножа для вырубки вирубування зразків-лопаток | образцов-лопаток типу 2 .....................52 | типа 2 .....................52 |Додаток В |Приложение В | Схема штампа для нанесення | Схема штампа для нанесения міток на зразок ............53 | меток на образец ...........53 ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) C.1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ================================================================== Будівельні матеріали Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні Методи випробувань Строительные материалы Материалы рулонные кровельные ДСТУ Б В.2.7-83-99 и гидроизоляционные (ГОСТ 2678-94) Методы испытаний Виіldіng mаtегіаls Rolled гооfing апd waterргооf materials Меthods оf tеstіng------------------------------------------------------------------ Чинний від 1999-10-01 Дата введения 1996-01-01 ---------- ------------------------- | | 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ | 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Даний стандарт поширюється | Настоящий стандарт распрос-на рулонні покрівельні та гід- |траняется на рулонные кровельныероізоляційні бітумні, бітумно- |и гидроизоляционные битумные,полімерні і полімерні матеріали |битумно-полимерные и полимерныеі встановлює методи випробувань |материалы и устанавливает методытаких показників: |испытаний следующих показате- |лей; |- зовнішнього вигляду; |- внешнего вида; |- лінійних розмірів і площі; |- линейных размеров и площади; |- розривної сили при розтягуван- |- разрывной силы при растяжении, ні, умовної міцності, умов- | условной прочности, условного ної напруги, відносного по- | напряжения, относительного довження і відносного залиш- | удлинения и относительного ос- кового подовження; | таточного удлинения; |- опору роздиранню; |- сопротивления раздиру; |- твердості за Шором А; |- твердости по Шору А; |- гнучкості; |- гибкости; |- водопоглинаня; |- водопоглощения; |- водонепроникності; |- водонепроницаемости; |- теплостійкості; |- теплостойкости; |________________________________________________________________ Видання офіційне Издание официальное ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) C.2- зміни лінійних розмірів по- |- изменения линейных размеров лімерних матеріалів та | полимерных материалов и изола ізолу при нагріванні; | при нагревании; |- втрати маси при нагріванні; |- потери массы при нагревании; |- маси покривної суміші і |- массы покровного состава и вмісту наповнювача; | содержания наполнителя; |- маси абсолютно сухої основи |- массы абсолютно сухой основы і відношення маси просочуваль- | и отношения массы пропиточно- ного бітуму до маси абсолют- | го битума к массе абсолютно но сухої основи; | сухой основы; |- маси основи при стандартній |- массы основы при стандартной вологості; | влажности; |- маси в'яжучого, маси в'яжучого |- массы вяжущего, массы вяжуще- зі сторони наплавлення, маси | го с наплавляемой стороны, основи і вмісту наповнювача | массы основы и содержания у в'яжучому матеріалі на скло- | наполнителя в вяжущем материа- волокнистій основі; | ле на стекловолокнистой основе; |- маси в'яжучого і температури |- массы вяжущего и температуры розм'якшення в'яжучого мате- | размягчения вяжущего материала ріалу типу фольгоізол; | типа фольгоизол: |- маси розчинної частини |- массы растворимой части битум- бітумної суміші; | ного состава; |- маси 1 м2 матеріалу; |- массы 1 м2 материала; |- температури крихкості покривної|- температуры хрупкости покров- суміші і в'яжучого; | ного состава и вяжущего; |- температури розм'якшення по- |- температуры размягчения по- кривної суміші і в'яжучого | кровного состава и вяжущего для матеріалів на картонній | для материалов на картонной, азбестовій та скловолокнистій | асбестовой и стекловолокнистой основах; | основах; |- втрати посипки; |- потери посыпки; |- зниження розривної сили водо- |- снижения разрывной силы водо- насиченого матеріалу; | насыщенного материала; |- кольоростійкості посипки; |- цветостойкости посыпки; |- довідкової маси рулону; |- справочной массы рулона; |- повноти просочування; |- полноты пропитки; |- горючості. |- горючести. | Застосування тих або інших | Применение тех или иных ме-методів і періодичність проведе- |тодов и периодичность проведенияння випробувань встановлюють у |испытаний устанавливаются в нор-нормативній документації (НД) на |мативной документации (НД) напродукцію конкретного виду. |продукцию конкретного вида. ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) C.3 Вміст шкідливих речовин у | Содержание вредных веществповітрі при виробництві і засто- |в воздухе при производстве исуванні рулонних покрівельних |применении рулонных кровельных ита гідроізоляційних матеріалів |гидроизоляционных материалов оп-визначають за методиками, |ределяют по методикам, утвержде-затвердженими або узгодженими |нным или согласованным органамиорганами Державного санепід- |Государственного санэпиднадзо-нагляду. |ра. | 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ | 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | У даному стандарті викорис- | В настоящем стандарте испо-тані посилання на такі стандарти:|льзованы ссылки на следующие |стандарты:ГОСТ 4-84 | Углерод четыреххлористый технический. | Технические условия------------------------------------------------------------------ГОСТ 12.1.044-89 | ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и | материалов. Номенклатура показателей и | методы их опреде

ления------------------------------------------------------------------ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия------------------------------------------------------------------ГОСТ 262-79 | Резина. Метод определения сопротивления | раздиру------------------------------------------------------------------ГОСТ 263-75 | Резина. Метод определения твердости по | Шору А------------------------------------------------------------------ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. | Технические условия------------------------------------------------------------------ГОСТ 2551-75 | Материалы рулонные кровельные и гидро- | изоляционные. Упаковка, маркировка, | хранение и транспортирование------------------------------------------------------------------ГОСТ 3749-77 | Угольники поверочные 90 град. | Технические условия------------------------------------------------------------------ГОСТ 5789-78 | Толуол. Технические условия------------------------------------------------------------------ГОСТ 6613-86 | Сетки проволочные тканые с квадратными | ячейками. Технические условия------------------------------------------------------------------ГОСТ 7502-89 | Рулетки измерительные металлические. | Технические условия-----------------------------------------------------------------ГОСТ 9147-80 | Посуда и оборудование лабораторные | фарфоровые. Технические условия-----------------------------------------------------------------ГОСТ 9548-74 | Битумы нефтяные кровельные. | Технические условия-----------------------------------------------------------------ГОСТ 9572-77 | Бензол нефтяной. Технические условия----------------------------------------------------------------- ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) C.4ГОСТ 9880-76 | Толуол каменноугольный и сланцевый. | Технические условия-----------------------------------------------------------------ГОСТ 9941-81 | Трубы бесшовные холодно- и теплодеформи- | рованные из коррозионностойкой стали-----------------------------------------------------------------ГОСТ 9976-83 | Трихлорэтилен технический. | Технические условия----------------------------------------------------------------ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. | Сортамент------------------------------------------------------------------ГОСТ 11358-89 | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с | ценой деления 0,01 и 0,1 мм. | Технические условия------------------------------------------------------------------ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Метод определения | температуры размягчения по кольцу и шару------------------------------------------------------------------ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения | температуры хрупкости по Фраасу |ГОСТ 14919-83 | Электроплиты, электроплитки и жарочные | электрошкафы бытовые. | Общие технические условия------------------------------------------------------------------ГОСТ 19265-73 | Прутки и полосы из быстрорежущей стали. | Технические условия------------------------------------------------------------------ГОСТ 19728.17-74 | Тальк и талькомагнезит. Метод определения | потери массы при прокаливании------------------------------------------------------------------ГОСТ 19908-90 | Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, | пробирки и наконечники из прозрачного | кварцевого стекла. | Общие технические условия------------------------------------------------------------------ГОСТ 20015-88 | Хлороформ. Технические условия------------------------------------------------------------------ГОСТ 20739-75 | Битумы нефтяные. Метод определения | растворимости------------------------------------------------------------------ГОСТ 21235-75 | Тальк и талькомагнезит молотые. | Технические условия-----------------------------------------------------------------ГОСТ 21241-89 | Пинцеты медицинские. Общие технические | требования и методы испытаний-----------------------------------------------------------------ГОСТ 25336-82 | Посуда и оборудование лабораторные | стеклянные. | Типы, основные параметры и размеры-----------------------------------------------------------------ГОСТ 26627-85 | Материалы рулонные кровельные и гидро- | изоляционные. Правила приемки ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) C.5 З МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ | З МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ | 3.1 Загальні вимоги | 3.1 Общие требования | 3.1.1 Обсяг вибірки у за- | 3.1.1 ОбЪем выборки в зави-лежності від обсягу партії вста- |симости от обЪема партии устана-новлюють відповідно до ГОСТ |вливают в соответствии с ГОСТ26627. |26627. | 3.1.2 Рулони перед пере- | 3.1.2 Рулоны перед провер-віркою повинні бути поперед- |кой должны быть предварительноньо витримані не менше 10 год |выдержаны не менее 10 ч при тем-при температурі повітря(20 +- 5) |пературе воздуха (20 +- 5) град.град.С. |С. | 3.1.3 Від кожного рулону, | 3.1.3 От каждого рулона,що задовольняє вимоги за |удовлетворяющего требованиям позовнішнім виглядом і розміром, |внешнему виду и размерам, на ра-на відстані не менше 1 м від |сстоянии не менее 1 м от концакінця полотна відрізають на всю |полотна отрезают на всю ширинуширину полотна стрічку завдовжки |полотна полосу длиной не менеене менше 750 мм для випробування |750 мм для испытания основныхосновних бітумних і бітумно- |битумных и битумно-полимерныхполімерних матеріалів і не менше |материалов и не менее 450 мм для450 мм для випробування безос- |испытания безосновных битумных,новних бітумних, бітумно-полі- |битумно-полимерных и полимерныхмерних і полімерних матеріалів. |материалов. | Для перевірки повноти про- | Для проверки полноты пропи-сочування від кожного рулону |тки от каждого рулона отрезаютвідрізають поперечну стрічку |поперечную полосу материала наматеріалу на всю ширину полотна |всю ширину полотна длиной (50 +завдовжки (50 +- 5)мм. |-5)мм. | Із стрічки матеріалу за | Из полосы материала по егойого шириною вирізають зразки |ширине вырезают образцы для ис-для випробувань, при цьому з ко- |пытаний, при этом из каждых трехжних трьох зразків два повинні |образцов два должны быть выреза-бути вирізані на відстані не ме- |ны на расстоянии не менее 25 ммнше 25 мм від країв і один - |от краев и один - посередине по-посередині стрічки. |лосы. | Зразки перед випробуванням | Образцы перед испытаниемповинні бути попередньо |должны быть предварительно выде-витримані не менше 2 год при |ржаны не менее 2 ч при темпера-температурі (20 +- 5) град.С. |туре (20 +- 5) град.С. | Підготовку зразків до вип- | Подготовку образцов к испы-робування і проведення випробу- |танию и проведение испытаний,вань, якщо немає інших вказівок, |если нет других указаний, следу-слід проводити при температурі |ет проводить при температуре (20(20 +- 5) град.С. |+-5) град.С. | ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) C.6 3.1.4 Висушування зразків | 3.1.4 Высушивание образцов(проб) до постійної маси прово- |(проб) до постоянной массы про-дять при температурі 105-110 |водят при температуре 105-110град.С. Розбіжність між послі- |град.С. Расхождение между после-довними зважуваннями, виконаними |довательными взвешиваниями, вы-не раніш ніж через ЗО хв висушу- |полненными не ранее чем через 30вання і охолодження в ексикаторі,|мин высушивания и охлаждения вне повинна перевищувати 0,04 г. |эксикаторе, не должно превышать |0,04 г. | 3.1.5 За величину показни- | 3.1.5 За величину показате-ка, що має числове значення, |ля, имеющего числовое значение,приймають для рулону - середнє |принимают для рулона - среднееарифметичне значення результатів |арифметическое значение резуль-випробувань усіх зразків, |татов испытаний всех образцов,відібраних від рулону; а для |отобранных от рулона; а для пар-партії - середнє арифметичне |тии - среднее арифметическоезначення результатів випробувань |значение результатов испытанийусіх рулонів у вибірці. |всех рулонов в выборке. | 3.2 Перевірка зовнішнього | 3.2 Проверка внешнего вида вигляду | | 3.2.1 Упакування і маркува- | 3.2.1 Упаковку и маркировкуння рулонів перевіряють |рулонов проверяют визуально навізуально на відповідність ГОСТ |соответствие ГОСТ 2551.2551. | | 3.2.2 Рівність торців | 3.2.2 Ровность торцов ру-рулонів визначають перевірним |лонов определяют поверочнымкосинцем 90 град., 2-го класу |угольником 90 град., 2-го классаточності, Н = 1000 мм за ГОСТ |точности, Н = 1000 мм по ГОСТ3749 або іншим металевим |3749 или другим металлическимвимірювальним інструментом, що |измерительным инструментом, обе-забезпечує ту саму похибку |спечивающим ту же погрешностьвимірювання. |измерения. | 3.2.3 Рівномірність розпо- | 3.2.3 Равномерность распре-ділу посипки, наявність або |деления посыпки, наличие или от-відсутність злипання, дір, трі- |сутствие слипаемости, дыр, тре-щин, розривів та складок, а |щин, разрывов и складок, а такжетакож кількість полотен у рулоні |количество полотен в рулоне ус-встановлюють візуальним оглядом |танавливают визуальным осмотромрозгорнутого на всю довжину по- |развернутого на всю длину полот-лотна рулону, а при довжині ру- |на рулона, а при длине рулоналону більше 15 м - на довжині не |более 15 м - на длине не менееменше 10м. |10 м. | Кількість полотен у рулоні | Количество полотен в рулонезавдовжки більше 15 м визначають |длиной более 15 м определяют припри намотуванні. |намотке. | 3.2.4 Довжину надривів на | 3.2.4 Длину надрывов накромках (краях) полотна |кромках (краях) полотна измеряютвимірюють металевою лінійкою за |металлической линейкой по ГОСТГОСТ 427 або іншим вимірювальним |427 или другим измерительным ин-інструментом, що забезпечує ту |струментом, обеспечивающим ту жесаму похибку вимірювання. |погрешность измерения. ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) C.7 3.3 Визначення лінійних | 3.3 Определение линейных розмірів і площі |размеров и площади | 3.3.1 Лінійні розміри (ши- | 3.3.1 Линейные размеры (ши-рину і довжину) полотна мате- |рину и длину) полотна материаларіалу у рулоні вимірюють метале- |в рулоне измеряют металлическойвою лінійкою за ГОСТ 427 і |линейкой по ГОСТ 427 и металли-металевою рулеткою 2-го класу |ческой рулеткой 2-го класса точ-точності за ГОСТ 7502 або другим |ности по ГОСТ 7502 или другимметалевим вимірювальним інстру- |металлическим измерительным ин-ментом, що забезпечує ту саму |струментом, обеспечивающим ту жепохибку вимірювань, а товщину- |погрешность измерений, а толщину- індикаторним ручним товщино- |- индикаторным ручным толщиноме-міром з межею вимірювань до |ром с пределом измерений до 1010 мм і ціною поділки 0,01 мм |мм и ценой деления 0,01 мм поза ГОСТ 11358 або іншим товщи- |ГОСТ 11358 или другим толщиноме-номіром, що забезпечує ту саму |ром, обеспечивающим ту же погре-похибку вимірювань. |шность измерений. | Довжину полотна матеріалу у | Длину полотна материала врулоні вимірюють по краю полот- |рулоне измеряют по краю полотна,на, у ширину - на відстані не |в ширину - на расстоянии не ме-менше 1 м від краю полотна. |нее 1 м от края полотна. | Результат округлюють до 0,1 | Результат округляют до 0,1м (для довжини полотна |м (для длины полотна материала)матеріалу) і до 1 мм (для ширини |и до 1 мм (для ширины полотнаполотна матеріалу). |материала). | Для рулонів завдовжки | Для рулонов длиной более 15більше 15 м довжину полотна |м длину полотна материала в ру-матеріалу у рулоні визначають за |лоне определяют по счетчику прилічильником при намотуванні. |намотке. | Перевірка лічильника повин- | Поверка счетчика должнана проводитись за встановленим |проводиться в установленном по-порядком. |рядке. | Товщину матеріалу вимірюють | Толщину материала измеряютна трьох зразках розмірами |на трех образцах размерами(100х50) +-1 мм посередині кожно-|(100х50) +- 1 мм посредине каж-го зразка. |дого образца. | Результат округлюють до | Результат округляют до 0,010.01 мм. |мм. | 3.3.2 Площа полотна рулону | 3.3.2 Площадь полотна руло-обчислюється за результатами |на вычисляют по результатам из-вимірювань довжини і ширини |мерений длины и ширины (3.3.1).(3.3.1). | | Результат округлюють до 0,1 | Результат округляют до 0,1м2. |м2. | ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) C.8 3.4 Визначення розривної | 3.4 Определение разрывнойсили при розтягуванні, умовної |силы при растяжении, условнойміцності, умовноі напруги, |прочности, условного напряжения,відносного подовження і |относительного удлинения и отно-відносного залишкового подовжен- |сительного остаточного удлине-ня |ния | 3.4.1 Засоби випробування і | 3.4.1 Средства испытания идопоміжні пристрої |вспомогательные устройства | Розривна машина для випро- | Разрывная машина для испы-бувань, що забезпечує: |таний, обеспечивающая: | - робочу частину шкали | - рабочую часть шкалы сило-силовимірювача в межах |измерителя в пределах измеренийвимірювань 0-1000 Н (0-100 кгс) |0-1000 Н (0-100 кгс) с ценой де-з ціною поділки не більше 2 |ления не более 2 Н (0,2 кгс);Н(0,2 кгс); | | - межа допустимої похибки | - предел допускаемой погре-вимірювання навантаження (зу- |шности измерения нагрузки (уси-силь) не повинна перевищувати |лий) не должен превышать +-1%+- 1% (для випробування основних |(для испытания основных материа-матеріалів та ізолу); |лов и изола); | - постійну швидкість | - постоянную скорость пере-переміщення рухомого захвату (50 |мещения подвижного захвата (50+- 5) мм/хв. |+- 5) мм/мин. | Розривна машина для випро- | Разрывная машина для испы-бувань, що забезпечує: |таний, обеспечивающая: | - робочу частину шкали | - рабочую часть шкалы сило-силовимірювача в межах |измерителя в пределах измеренийвимірювань 0-100 Н (0-10 кгс) з |0-100 Н (0-10 кгс) с ценой деле-ціною поділки не більше 0,05 Н |ния не более 0,05 Н (0,005(0,005 кгс); |кгс); | - межа допустимої похибки | - предел допускаемой пог-вимірювання навантаження (зу- |решности измерения нагрузкисиль) не повинна перевищувати |(усилий) не должен превышать +-+- 1% (для випробування безосно- |1% (для испытания безосновныхвних матеріалів, крім ізолу); |материалов, кроме изола); | - постійну швидкість | - постоянную скорость пере-переміщення рухомого захвату |мещения подвижного захвата (500(500 +- 50) мм/хв. |+- 50) мм/мин. | За наявності пристрою, що | При наличии устройства, ре-реєструє силу в залежності від |гистрирующего силу в зависимостиподовження зразка, похибка |от удлинения образца, погреш-реєстрації сили на діаграмі не |ность регистрации силы на диаг-повинна перевищувати +- 2 %. |рамме не должна превышать +- 2%. | За наявності шкали, | При наличии шкалы, градуи-градуйованої в одиницях напруги, |рованной в единицах напряжения,або друкувального пристрою сума- |или печатающего устройства сум-рна похибка реєстрації показни- |марная погрешность регистрацииків не повинна перевищувати |показателей не должна превышать +- 5 %. |+- 5 %. ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) C.9 Товщиномір індикаторний ру- | Толщиномер индикаторный ру-чний з межею вимірювань до 10 мм |чной с пределом измерений до 10і ціною поділки 0,01 мм за ГОСТ |мм и ценой деления 0,01 мм по11358 або інший товщиномір, який |ГОСТ 11358 или другой толщино-забезпечує ту саму похибку |мер, обеспечивающий ту же погре-вимірювання. |шность измерения. | Лінійка металева за ГОСТ | Линейка металлическая по427 або інший металевий |ГОСТ 427 или другой металличес-вимірювальний інструмент, який |кий измерительный инструмент,забезпечує ту саму похибку |обеспечивающий ту же погрешностьвимірювань. |измерений. | 3.4.2 Порядок підготовки до | 3.4.2 Порядок подготовки кпроведення випробування |проведению испытания | 3.4.2.1 Випробування ос- | 3.4.2.1 Испытание основныхновних, що наплавлюються і не |наплавляемых и ненаплавляемыхнаплавлюються, бітумних і |битумных и битумнополимерных ма-бітумно-полімерних матеріалів |териалов проводят на трех образ-проводять на трьох зраз- |цах-полосках размерами (220х50)ках-стрічках розмірами (220х50) |+,- 1 мм, вырезанных в продоль-+- 1 мм, вирізаних у поздов- |ном направлении.жньому напрямку. |