ДСТУ Б В.2.7-36:2008. Цегла та камені стінові безцементні


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали

ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ СТІНОВІ БЕЗЦЕМЕНТНІ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-36:2008

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали

ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ СТІНОВІ БЕЗЦЕМЕНТНІ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-36:2008

Видання офіційне

Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО:

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) Мінрегіонбуду України РОЗРОБНИКИ: В. Іваненко, канд. техн. наук (науковий керівник); С. Полонська, канд. техн. наук; Р. Цесіс, ст. наук. співробітник; В. Сорока

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 26.12.2008 р. № 693 та від 08.07.2009 р. № 277

 1. НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-36-95

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Познаки та скорочення3
 4. Терміни та визначення4
 5. Технічні вимоги4
  1. Типи, основні параметри та розміри4
  2. Характеристики (властивості) цегли тастінових каменів5
  3. Вимоги до сировини 7
  4. Маркування7
 6. Вимоги безпеки та охорони довкілля 8
 7. Правила приймання 8
 8. Методи контролювання10
 9. Зберігання і транспортування11
 10. Гарантії виробника 11
 11. Оцінювання відповідності11

Додаток А

Приклади форми, розмірів та розміщенняпустот у виробах13

Додаток Б

Пігменти для одержання кольорових виробів14

Додаток В

Теплопровідність композиційного безцементного матеріалу на основі доменних гранульованих шлаків для стінових матеріалів15

Додаток Г

Бібліографія16

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ СТІНОВІ БЕЗЦЕМЕНТНІ Технічні умови

Строительные материалы КИРПИЧ И КАМНИ СТЕНОВЫЕ БЕСЦЕМЕНТНЫЕ Технические условия

Building materials BRICK AND WAIL STONES NON-CEMENT Specifications

Чинний від 2010-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.
  2. Цей стандарт поширюється на безцементні бетонні цеглу та камені стінові (далі - камені) повнотілі та порожнисті, рядові та лицьові, виготовлені способом лиття, пресування, вібропресу- вання або віброущільнення композиційної зволоженої суміші з доменного гранульованого шлаку, відходів ТЕЦ, вапняних або гіпсових матеріалів, обробленої в перемішувачі-активаторі роторного типу, які тверднуть в природних умовах або при тепловологісній обробці.

Безцементні бетонні цеглу та камені слід використовувати відповідно до будівельних норм для мурування зовнішніх та внутрішніх стін та інших елементів будинків та споруд, а також для виготовлення стінових панелей та блоків.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використані посилання на такі документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2006 р. № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 р. № 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд"

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань при - родних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань при - родних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ Б А.1.1-13-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Матеріали дрібно- штучні стінові. Терміни та визначення

Видання офіційне

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будинків і споруд

ДСТУ Б А.3.1-6:96 Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво

ДСТУ Б В.2.7-4-93 В’яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. Бетони. Базовий метод визна - чення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні і відтаванні ДСТУ Б В.2.7-82-99 В’яжучі гіпсові. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-90-99 Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини вологості, водопогли - нання, пористості і водопроникності

ДСТУ Б В.2.7-181:2008 Цементи лужні. Технічні умови

ДСТУ 3278-95 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ ISO 9001-2009 Системи управління якістю. Вимоги

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимі - рювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.3.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги й методи випробувань)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішечний. Технічні умови)

ГОСТ 2912-79 Хрома окись техническая. Технические условия (Хрому окис технічний. Технічні умови)

ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов (Шлаки доменні і електротермофосфорні гранульовані для виробництва цементів) ГОСТ 8135-74 Сурик железный. Технические условия (Сурик залізний. Технічні умови)

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе (Матеріали стінові. Методи визначення границі міцності при стиску і вигині)

ГОСТ 18172-80 Пигмент железноокислый. Технические условия (Пігмент залізноокислий. Технічні умови)

ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия (Піддони для цегли і керамічних каменів. Технічні умови)

ГОСТ 21121-75 Лазурь железная. Технические условия (Лазур залізна. Технічні умови)

ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия (Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови)

ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетона. Технические условия (Золи- винесення теплових електростанцій)

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Умовна познака виробів при замовленні повинна складатися з абревіатури ЦБ (цегла без- цементна), СКБ (стіновий камінь безцементний), ЦБП і СКБП - для порожнистих виробів, познаки виду виробу, його призначення, марки за міцністю при стиску, за середньою густиною та морозостійкістю.

Приклади умовних познак:

 • цегла безцементна одинарна рядова, марки 100, густиною 1650 кг/м3, морозостійкістю F50

ЦБОР 100/1650/50/ДСТУ Б В. 2.7-36:2008;

 • цегла безцементна стовщена, лицьова, марки 150, густиною 1600 кг/м3, морозостійкістю F50

ЦБСЛ 150/1600/50/ДСТУ Б В. 2.7-36:2008;

 • стіновий камінь безцементний рядовий, порожнистий, цілий, марки 50, середньою густиною 1850 кг/м, морозостійкістю F 25

СКБРП - I 50/1850/25/ДСТУ Б В. 2.7-36:2008.

Скорочення в познаках:

ЦБ - цегла безцементна;

СКБ - стіновий камінь безцементний;

П - порожнисті вироби (цегла або камінь);

 1. - одинарна цегла;

М - цегла модульних розмірів;

С - стовщена цегла;

Р - рядовий виріб (цегла або камінь);

Л - лицьовий виріб (цегла або камінь);

 1. - камінь цілий;

11- камінь-половинка поздовжня;

III- камінь перегородковий;

Ф - пофарбовані вироби (лицьові цегла або камінь).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  1. Терміни та визначення використані відповідно до ДСТУ А.1.1-13.
 2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Типи,основні параметри та розміри
   1. Цегла та камені безцементні повинні відповідати вимогам цього стандарту та виготовлятися за технологічною документацією, затвердженою у встановленому порядку.
   2. Цеглу та камені виготовляють у вигляді повнотілих та порожнистих прямокутних паралелепіпедів і поділяють за видами (типами) та розмірами, наведеними у таблиці 1. Камені підрозділяють на цілі (І), поздовжні половинки (II) та перегородкові (III).
   3. За призначенням цеглу та камені поділяють на рядові (Р) та лицьові (Л). Лицьові матеріали, крім того, поділяють на:
 • не пофарбовані;
 • кольорові, пофарбовані в масі або з обробкою лицьових поверхонь.

Таблиця 1 - Вимоги до геометричних розмірів

Вид (тип) виробу

Геометричні розміри, мм

довжина

ширина

висота

Цегла одинарна повнотіла або порожниста

250

120

65

Цегла стовщена повнотіла або порожниста

250

120

88

Цегла модульних розмірів

288

138

63

I Камінь цілий повнотілий або порожнистий

390

190

188

II Поздовжні половинки каменя

390

90

188

III Камінь перегородковий

590

90

188

 1. Пустоти у порожнистій цеглі та каменях повинні розміщуватися перпендикулярно до їх постелей. Приклади форми, розмірів та розміщення порожнин у виробах показані на рисунках А.1 - А.3 додатка А.

Цеглу та камені можна виготовляти іншої порожнистості, з пустотами іншої форми, іншою кількістю та розміщенням за умови дотримання вимог цього стандарту за міцнісними характеристиками, товщиною зовнішніх стінок та середньою густиною.

 1. Маса виробів у висушеному стані повинна бути не більшою, кг:
 2. - повнотілої цегли;
  1. - повнотілої стовщеної цегли;
 3. - каменя цілого.
  1. За середньою густиною цеглу та камінь у висушеному до постійної маси стані поділяють

на:

 • ефективні, з густиною до 1450 кг/м3;
 • умовно ефективні, з густиною від 1451 кг/м3 до 1650 кг/м3;
 • важкі, з густиною більше 1650 кг/ м3.
  1. За границею міцності при стиску вироби поділяють на марки:
 • цегла - 250, 200, 150, 125, 100 та 75;
 • камені - 150,125,100, 75, 50, 35 та 25.

Марка за міцністю лицьових виробів повинна бути не менше 100 для цегли, 75 - для стінових каменів.

 1. За морозостійкістю цеглу та камені поділяють на марки: Мрз 100, Мрз 75, Мрз 50, Мрз 35, Мрз 25, Мрз 15.

Морозостійкість лицьових виробів повинна бути не менше марки Мрз 35.

Морозостійкість перегородкових каменів та каменів на гіпсовому в'яжучому не регламентується.

 1. Характеристики (властивості) цегли та стінових каменів
  1. Відхилення від встановлених розмірів та показників зовнішнього вигляду цегли та каменів не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 2.