ДСТУ 4771:2007. Води запашні натуральні


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОДИ ЗАПАШНІ НАТУРАЛЬНІ

00

со

о

о

см

І

о

со

ш

Загальні технічні умови ДСТУ 4771:2007

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Продукція парфумерно-косметичної промисловості» (ТК 84)

РОЗРОБНИКИ: І. Голубчикова; О. Гудзь; В. Кондратенко; В. Палюх; О. Роїк; В. Сікалов; О. Худайкулова; Н. Шашло

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 квітня 2007 р. № 95 з 2009-01-01
 2. НА ЗАМІНУ ДСТУ 1720-92

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Класифікація2
 5. Загальні технічні вимоги 3
 6. Вимоги безпеки4
 7. Вимоги охорони довкілля4
 8. Маркування4
 9. Пакування5
 10. Правила транспортування та зберігання5
 11. Методи контролювання5
 12. Правила приймання7
 13. Гарантії виробника7

ДСТУ 4771:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВОДИ ЗАПАШНІ НАТУРАЛЬНІ

Загальні технічні умови

ВОДЫ ДУШИСТЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ

Общие технические условия

AROMATIC NATURAL WATER

Specifications

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на натуральні запашні води, призначені для очищування та тонізування шкіри.

Запашні води можна використовувати як сировину для виробництва косметичних виробів та для гігієнічних процедур у косметологічних салонах, санаторно-курортних закладах та бальнеологічних лікарнях.

 1. Вимоги безпеки запашних вод викладено у розділах 5, 6 і 7 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2472:2006 Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення понять ДСТУ 2728-94 (ГОСТ 30143-94) Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод визначення кислотного числа

ДСТУ 3031-95 (ГОСТ 30279-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення Staphylococcus aureus

ДСТУ 3032-95 (ГОСТ 30280-95) Шампуні та піномийні засоби. Метод обліку вмісту дріжджів і виявлення Candida albicans

ДСТУ 3033-95 (ГОСТ 30281-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення Pseudomonas aeruginosa

ДСТУ 3034-95 (ГОСТ 30282-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення бактерій Escherichia coli

ДСТУ 3438-96 (ГОСТ 30468-97) Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення загальної забрудненості мікроорганізмами

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 (СТ. СЭВ 1728-79) ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 «Лепесток»)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови) ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови) ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3639-79 Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта (Розчини водно-спиртові. Методи визначання концентрації етилового спирту)

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия (Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови) ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия (Марля медична. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14618.10-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показателя преломления (Олії ефірні, речовини запашні і напівпродукти їхнього синтезу. Методи визначання густини і показника заломлення)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавиці гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробовування)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри) ГОСТ 27429-87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Вироби парфумерно-косметичні рідинні. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування) ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний (Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичного випробовування)

ГОСТ 29188.6-91 Изделия парфюмерно-косметические. Газохроматографический метод определения этилового спирта (Вироби парфюмерно-косметичні. Газохроматографічний метод визначання етилового спирту).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення згідно з ДСТУ 2472.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Залежно від рецептури запашні води поділяють на спиртовмісні та без вмісту етилового спирту.
  2. Залежно від способу виготовляння розрізняють:
 • запашні води, отримані внаслідок паро-водяного переганяння або гідродистиляції ефіроолійної сировини;
 • запашні води, отримані розчиненням у дистильованій воді натуральних ефірних олій.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Характеристики
 2. Запашні води — це рідини, що містять у розчиненому або емульгованому стані незначну кількість ефірних олій.
 3. Запашні води повинні відповідати вимогам цього стандарту, технічним вимогам на конкретні назви запашних вод та виготовлятися за технологічними інструкціями (регламентами), затвердженими в установленому порядку.
 4. Запашні води за органолептичними та фізико-хімічними показниками повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1. Конкретні значення органолептичних та фізико-хімічних показників зазначають у технічних вимогах на запашну воду певної назви.

Таблиця 1 — Органолептичні та фізико-хімічні показники запашних вод

Назва

показника

Характеристика і норми

Метод

випробовування

Зовнішній вигляд

Прозора або злегка мутна рідина. Допускається наявність незначного осаду та опалесценції

ГОСТ 29188.0

Колір

Безбарвний або жовтуватий

ГОСТ 29188.0

Запах

Повинен відповідати запаху, властивому використаній сировині

ГОСТ 29188.0

Показник заломлення за температури 20 0С

1,320—1,345

ГОСТ 14618.10

Кислотне число, мг КОН/г, не більше ніж

7,0

ДСТУ 2728 (ГОСТ 30143)

Масова частка ефірної олії, %

0,02—0,12

11.7

Об'ємна частка етилового спирту, %, не більше ніж

8,0

ГОСТ 3639 ГОСТ 29188.6

 1. Запашні води за мікробіологічними показниками повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Мікробіологічні показники запашних вод

Назва показника

Характеристика і норми

Метод

випробовування

Кількість мезофільних аеробних і факультативно- анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, см3, не більше ніж

1000

11.9

Бактерії род. Enterobactereaceae в 1 г, см3

Відсутні

11.9

Staphylococcus aureus в 1 г, см3

Відсутні

11.9

Pseudomonas aeruginosa в 1 г, см3

Відсутні

11.9

Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3, не більше ніж

100

11.9

5.1.5 Вимоги до сировини

 1. Для виробництва запашних вод використовують таку сировину:

ефіроолійна сировина — згідно з чинною нормативною документацією або імпортного виробництва;

ефірні олії — згідно з чинною нормативною документацією або імпортного виробництва;

вода дистильована — згідно з ГОСТ 6709;

вода питна — згідно з ГОСТ 2874;

тальк медичний — згідно з чинною нормативною документацією;

спирт етиловий ректифікований — згідно з ДСТУ 4221;

спирт етиловий ректифікований денатурований для парфумерно-косметичної продукції згідно з чинною нормативною документацією.

 1. Сировина за показниками якості та безпеки повинна відповідати вимогам нормативних документів та бути дозволеною центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для виробництва косметичної продукції.
 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
  1. Запашні води за показниками безпеки повинні відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.9.027 [1].
  2. Періодичність контролювання повітря робочої зони щодо вмісту небезпечних речовин установлюють згідно з ГОСТ 12.1.005.
  3. Виробничі приміщення повинні бути обладнані вентиляцією згідно зі СНиП 2.04.05 [2] і ГОСТ 12.4.021, забезпечені питною водою згідно з ГОСТ 2874 та каналізацією.
  4. Загальні вимоги до технологічного процесу повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002, технологічного устатковання — ГОСТ 12.2.003.
  5. Працюючи зі спиртом етиловим, необхідно виконувати вимоги щодо безпеки згідно з ДСТУ 4221.
  6. Під час виробництва запашних вод потрібно виконувати організаційно-технічні заходи із забезпечення пожежної безпеки згідно з вимогами ГОСТ 12.1.004.

Засоби пожежогасіння: тонкорозпорошена вода та повітряно-механічна піна, утворена з використовуванням піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин, діоксид вуглецю, вогнегасні порошки.

 1. Виробничий персонал повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: халати — згідно з ГОСТ 12.4.131 і ГОСТ 12.4.132; захисні окуляри — згідно з ГОСТ 12.4.013; гумові рукавиці — згідно з ГОСТ 20010. Під час виконання технологічних операцій з леткою косметичною сировиною потрібно використовувати респіратор ШБ-1 «Лепесток» згідно з ГОСТ
 2. Можна використовувати інші засоби індивідуального захисту згідно з чинною нормативною документацією.
 3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Контроль за викидами шкідливих речовин ватмосферу — згідно з ДСП 201 [3].
  2. Охорона ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами — згідно з СанПиН 42-128-4690 [4].
  3. Утилізація промислових відходів — згідно з ДСанПіН 2.2.7.029 [5].
  4. Захист поверхневих вод від забруднення —згідно з СанПіН 4630 [6].
  5. Промислові відходи ефіроолійної сировинивикористовують як органічні добрива.
 4. МАРКУВАННЯ
  1. Марковання спожиткової тари із запашними водами — згідно з ГОСТ 27429 з доповненням.
   1. Мінімальний термін придатності зазначають, використовуючи слова: «Придатний (Використати) до (місяць, рік)» або «Термін придатності^ (місяців, років)» із зазначенням місця на пакованні, де ця дата міститься.
 5. ПАКУВАННЯ
  1. Паковання запашних вод — згідно з ГОСТ 27429 з доповненнями.
   1. Дозволено фасувати запашні води у полімерні бочки або каністри об’ємом до 200 дм3.
   2. Спожиткову тару заповнюють запашними водами відповідно до маси або об’єму, які встановлені у технічних вимогах на запашну воду певної назви.
   3. Дозволені від’ємні відхили за об’ємом або за масою запашних вод у спожитковій тарі становлять:

до 50 см3 (г) включно 9 %;

понад 50 см3 (г) до 100 см3 (г) включно — 4,5 см3 (г); понад 100 см3 (г) до 200 см3 (г) включно — 4,5 %; понад 200 см3 (г) до 300 см3 (г) включно — 9 см3 (г); понад 300 см3 (г) до 500 см3 (г) включно — 3 %; понад 500 см3 (г) до 5000 см3 (г) включно — 1,5 %; понад 5000 см3 (г) — 1,0 %.

 1. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Транспортування та зберігання запашних вод — згідно з ГОСТ 27429.
 2. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Відбирання проб проводять згідно з ГОСТ 29188.0 з доповненням.

Маса усередненої сукупної проби запашних вод повинна бути не менше ніж 150 г. Відбирання проб для визначання мікробіологічної чистоти проводять згідно з 11.9.2.