НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОДИ МІНЕРАЛЬНІ ПРИРОДНІ ФАСОВАНІ

о>

5

ф

о

о

сч

со

m

Загальні технічні умови

ДСТУ 878:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Природні та преформовані лікувальні ресурси» (ТК 124) (Український НДІ медичної реабілітації та курортології), Державний Вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут

РОЗРОБНИКИ: К. Бабов, д-р мед. наук; О. Нікіпелова, канд. хім. наук; Н. Алєксєєнко, канд. мед. наук; О. Новодран; А. Крокос, канд. мед. наук; Л. Солодова; С. Ніколенко, канд. біол. наук; Л. Осипчук; К. Біленький; В. Докука; В. Зелінська; Н. Козюра

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2006 р. № 242 з 2007-01-01
 2. НА ЗАМІНУ ДСТУ 878-93

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять4
 4. Класифікація6
 5. Загальні технічні вимоги6
 6. Вимоги безпеки 8
 7. Вимоги охорони довкілля 8
 8. Маркування9
 9. Пакування10
 10. Правила транспортування та зберігання11
 11. Методи контролювання11
 12. Правила приймання12
 13. Гарантії виробника12

Додаток А Коди ДКПП згідно з ДК 01612

Додаток Б Бібліографія 13

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОДИ МІНЕРАЛЬНІ ПРИРОДНІ ФАСОВАНІ

Загальні технічні умови

ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ФАСОВАННЫЕ

Общие технические условия

ВOTTLED MINERAL NATURAL WATERS

General Specifications

Чинний від 2007-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на природні підземні мінеральні води, фасовані у тару (далі за текстом — фасовані мінеральні води) у природному стані (негазовані, природно газовані) або штучно насичені діоксидом вуглецю (штучно газовані).
  2. Вимоги стандарту стосовно масової концентрації специфічних біологічно активних компонентів та сполук згідно з таблицею 1, хімічних показників безпеки згідно з таблицею 3 і санітарно-мікробіологічних показників згідно з таблицею 4 поширюються на фасовані мінеральні води, які фасують і реалізують на території України.

Вимоги цього стандарту не поширюються на фасовані штучномінералізовані та питні води.

 1. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.2.4—5.2.9 та розділах 6 і 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ДСТУ 2368:2004 Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2515-94 Устаткування для пакування харчових продуктів. Терміни та визначення

ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначання рН (ISO 10523:1994, MOD)

ДСТУ 4078-2001 Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 7890-3:1998, MOD)

ДСТУ 4079-2001 Якість води. Визначання загального вмісту хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора) (ISO 9297:1989, MOD)

ДСТУ 4260-2003 Споживча тара і паковання. Маркування. Загальні вимоги

Видання офіційне

ДСТУ ISO 6058-2003 Якість води. Визначання кальцію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6058:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6059-2003 Якість води. Визначання сумарного кальцію та магнію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6059:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6332-2003 Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну (ISO 6332:1988, IDT)

ДСТУ ISO 7887-2003 Якість води. Визначання і дослідження забарвленості (ISO 7887:1994, IDT) ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови (ГОСТ 10117.1-2001, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБТ. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБТ. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности (Вода питна. Методи визначання смаку, запаху, кольоровості і каламутності)

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации общего железа (Вода питна. Методи визначання масової концентрації загального заліза)

ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка (Вода питна. Метод визначання масової концентрації миш’яку)

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди (Вода питна. Метод визначання масової концентрації міді)

ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов (Вода питна. Метод визначання вмісту сульфатів)

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Діоксид вуглецю газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Продукти харчові консервовані. Відбирання проб і готування їх до контролювання)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики із деревини і деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия (Ящики із деревини і деревних матеріалів багатообертові для продукції харчових галузей промисловості

 1. сільського господарства )

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра (Вода питна. Методи визначання вмісту свинцю, цинку, срібла)

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа (Вода питна. Методи санітарно-бактеріологічного аналізування)

ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации селена (Вода питна. Метод визначання масової концентрації селену)

2

ГОСТ 23268.0-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 23268.1-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылках (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання органолептичних показників і об’єму води в пляшках)

ГОСТ 23268.2-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения двуокиси углерода (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально- столові і природні столові. Метод визначання двоокису вуглецю)

ГОСТ 23268.3-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання гідрокарбонат-іонів)

ГОСТ 23268.4-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения сульфат-ионов ( Води мінеральні питні лікувальні, лікувально- столові і природні столові. Методи визначання сульфат-іонів)

ГОСТ 23268.5-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання іонів кальцію і магнію)

ГОСТ 23268.7-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов калия (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання іонів калію)

ГОСТ 23268.8-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрит-ионов (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання нітрит-іонів)

ГОСТ 23268.9-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрат-ионов (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання нітрат-іонів)

ГОСТ 23268.10-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов аммония (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Метод визначання іонів амонію)

ГОСТ 23268.11-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов железа (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Метод визначання іонів заліза)

ГОСТ 23268.15-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения бромид-ионов (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання бромід-іонів)

ГОСТ 23268.16-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения йодид-ионов (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання йодид-іонів)

ГОСТ 23268.17-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения хлорид-ионов (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання хлорид-іонів)

ГОСТ 23268.18-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения фторид-ионов (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання фторид-іонів)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары.Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция (Вода питна. Метод визначання масової концентрації стронцію)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети для тарно-роздрібних грузів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устатковання. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25951 -83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26449.1-85 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа солених вод (Установки дистиляційні опріснювальні стаціонарні. Методи хімічного аналізування солоних вод)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения (Якість вод. Терміни та визначення).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення згідно з ДСТУ 2515, ДСТУ 2368, ГОСТ 27065, а також додаткові нові терміни з відповідними визначеннями позначених ними понять:

 1. фасовані мінеральні природні столові води

Фасовані природні підземні мінеральні води водних об’єктів (родовищ), які характеризуються мінералізацією від 0,1 г/дм3 до 1,0 г/дм3, стабільністю фізико-хімічного складу, умістом біологічно активних компонентів та сполук, нижчим прийнятих бальнеологічних норм (таблиця 1), відповідно до кондицій, установлених для кожного об’єкта (родовища), які використовують без додаткового обробляння, що може вплинути на хімічний склад і мікробіологічні властивості, згідно з медичним (бальнеологічним) висновком та долучені до Реєстру мінеральних вод.

До цих вод можуть бути також віднесені води з мінералізацією до 1,5 г/дм3 після проведення експериментальних досліджень на відсутність лікувальних властивостей.

Мінеральні природні столові води застосовують як столові напої без обмеження частоти вживання і для приготування їжі

 1. фасовані мінеральні природні лікувально-столові води

Фасовані природні підземні мінеральні води об’єктів (родовищ), які мають лікувальні властивості, характеризуються мінералізацією від 1,0 г/дм3 до 8,0 г/дм3, стабільністю фізико-хімічного складу, умістом біологічно активних компонентів та сполук, нижчим за прийняті бальнеологічні норми (таблиця 1), відповідно до вимог кондицій, установлених для кожного об’єкта (родовища), які використовують без додаткового обробляння, що може вплинути на хімічний склад і мікробіологічні властивості, згідно з медичним (бальнеологічним) висновком та долучені до Реєстру мінеральних вод.

Мінеральні природні лікувально-столові води застосовують як лікувальні за призначенням лікаря і як столові напої у разі несистематичного вживання протягом не більше 30 днів з інтервалом 3—6 міс.

 1. розведені фасовані мінеральні води

Фасовані води, які одержані розведенням природних підземних мінеральних вод природними підземними мінеральними водами з мінералізацією до 1,5 г/дм3, що дає змогу їх використовування у курортній і позакурортній практиці.