Інформаційний елемент наряду-за мовлення

Опис інформаційного елемента

В.8 Години роботи виробу

Параметр, що уможливлює фіксування використання виробу. Мова може йти про різні параметри, такі як: кількість операцій, елементів, природній календарний графік тощо

В.9 Тип технічного обслуговування

Код, що стосується характеру діяльності з технічного обслугову­вання (наприклад профілактичне, електричне, нова установка тощо). Загалом він пов’язаний зі структурою вартості

В.10 Пріоритет

Код, який інформує про те, що діяльність є пріоритетною для НЗ. Пріоритет іноді є питанням критичності

В.11 Правила і норми щодо техніки безпеки

Стосуються відповідних вимог щодо техніки безпеки для виконання робіт з технічного обслуговування, у цьому разі може йтися про обов’язкові вимоги І рекомендації

В.12 Обґрунтовання невиконання

Причина, з якої розпочатий НЗ на даний момент не виконано. Треба так само долучити час простою для кожної зупинки

В.13 Частота

Час між операціями з технічного обслуговування в межах циклічної діяльності

В.14 Останній раз

Остання дата, коли виконана остання операція спеціального циклічного технічного обслуговування

В.15 Оцінка ресурсів

Кількість різних ресурсів, що мають слугувати застосовуванню НЗ до циклічної операції

В.16 Перелік контрольних заходів

Перелік питань, які треба перевіряти під час циклічного технічного обслуговування. Загалом йдеться про дії з технічного обслуговування першого етапу

В.17 Рекламація

Причина, з якої надано НЗ. Симптом несправності, який загалом виявляє користувач виробу

В.18 Дефектна деталь

Складова виробу, яка не працює. Вирішенням цієї проблеми є ремонтування або замінення цієї деталі, а також порядку роботи

В.19 Причина несправності

Причина, що визначає несправність деталі згідно з критеріями спеціаліста з технічного обслуговування

В.20 Код технічної процедури

Зв'язок з технічною документацією, в якій вміщено Інформацію про правильний порядок роботи. До документації також треба долучати необхідні інструменти

В.21 Опис порядку роботи

Пояснення виконуваних операцій

В.22 Обсяг роботи

Час, що був витрачений на виконання НЗ. Час може бути: нормальний, черговий, нічний, додатковий тощо

В.23 Тип роботи

Категорія або компетентність персоналу, який виконує НЗ

В.24 Персонал

Перелік усіх робітників з технічного обслуговування, які брали участь у виконанні НЗ

В.25 Шифри заласних частин

Перелік кодів усіх запасних частин, використаних в НЗ

В.26 Кількість запасних частин

Кількість запасних частин кожного типу, використаних в НЗ

В.27 Робота, що Ті виконує третя сторона

У разі укладання контракту з третім постачальником послуг на виконання НЗ, перелік усіх робітників третьої сторони, які брали участь у виконанні НЗ

В.28 Заласні частини третьої сторони

У разі укладання контракту з третім постачальником послуг на виконання НЗ, перелік кодів усіх запасних частин, використаних в НЗ

В.29 Інші запасні частини третьої сторони

Опис послугу випадку укладання контракту з третім постачальником послуг на виконання НЗ

В.ЗО Приймання

Приймання робіт з технічного обслуговування

ДОДАТОК С

(довідковий)

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТРУКТУРИ
І ПРЕДМЕТУ ДОКУМЕНТІВ

У цьому стандарті подано перелік документів, необхідних для визначення різноманітних завдань, пов’язаних з технічним обслуговуванням, і для його зв’язку з іншими суспільними і промисловими сфе­рами. Цей комплект документів містить також ті документи, яких вимагає система контролювання якості робіт з технічного обслуговування.

Щоб знайти інформацію, необхідну для виконання робіт з технічного обслуговування, спочатку докладно вивчають усі завдання. Керування з питань технічного обслуговування у промисловості мож­на розглядати або як частину організації, або як автономне утворення, яке продає свої послуги іншим організаціям. Якщо розглянути цю інформацію докладніше, то можна розрізнити складові елементи інформації, які загалом називають інформаційними елементами (найменша кількість інформації, яка означає щось для когось у системі, наприклад, поле запису в електронному файлі, стаття у рахунку тощо).

Ця інформація іноді є абсолютно необхідною для осіб, яким доручено виконувати певне завдан­ня, для його здійснення. У інших випадках вони являють собою спосіб узгоджування завдань на технічне обслуговування, функцій керування з технічного обслуговування, стратегічного планування і засобів вимірювання, контролювання і вдосконалення функції. Для визначення мінімальних вимог до системи Інформації дії з технічного обслуговування були проаналізовані вироби і цикли операцій з тех­нічного обслуговування. Для виконання цієї роботи зверталися до документації, що її використовують в численних європейських компаніях, а також до проектів фундаментального характеру з виробничих сфер. У цьому стандарті зазначено, що функція технічного обслуговування є складовою частиною системи контролювання якості компанії.

Для виконання вимог системи контролювання якості згідно з EN/ISO 9001 цей стандарт містить, серед інших документів, відповідні реєстри і процедури (див. додаток А «Документи на етапі експлу­атування. Перелік, опис і зміст»), які треба зберігати і утримувати у належному стані для забезпечен­ня належного технічного обслуговування.

Вихідною точкою аналізування з метою отримання інформації/документації, потрібної для техніч­ного обслуговування, є «Послідовність операцій з технічного обслуговування» (див. рисунок С.1).

Для правильної реалізації кожного етапу послідовності операцій з технічного обслуговування по­трібна певна інформація, яка міститься у ВХІДНИХ ДОКУМЕНТАХ (див. рисунок С.2). На кожному етапі послідовності операцій з технічного обслуговування генерують інформацію, яка міститься у ВИХІДНИХ ДОКУМЕНТАХ (див. рисунок С.2), яка буде необхідною для виконання інших етапів.

Кожний етап детально описано для полегшення розуміння інформації, яку вимагають і генерують (див. рисунок С.2), у той час як основні документи розроблюють і деякі з них подають групами (наприк­лад ПРОЦЕДУРИ, ДОКУМЕНТИ І ЗВОРОТНЯ ІНФОРМАЦІЯ тощо).

Рисунок С.1 — Послідовність операцій з технічного обслуговуванняВХІДНІ ДОКУМЕНТИ

ДІЇ 3 ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВИХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 • Документи, що потрібні на етапі готування

 • Документи повернення **

інформації —►

 • Процедури —►

 • Інша специфічна для —>-

конкретного виробництва

ВИВЧИТИ—ВИЗНАЧИТИ ДІЇ 3 ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ — профілактичні — запасні деталі — оцінювання ресурсів — корегування

— План профілактичних дій

“(А.44)

► — Процедури

—► — Перелік запасних деталей (А.5)

—► — Необхідні ресурси (В.15)

документація (наприклад

А.17, А.48)
— Заявка на НЗ (А.4, ВЛ) ►

— Планування виробництва —►

(А,11) —►

— Процедури ►

— Документи зворотної інфор-

мації

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

Упорядкований перелік робіт Дати початку і закінчення кожного виду робіт з технічного обслуговування

Розподілення ресурсів

— Документ з планування (А.9)


г


 • Документ з планування (А.9)

 • Запасні деталі на складі

 • Інструменти —►

 • Процедури —►

 • Робоча сила (А.51) —►

ПРОГРАМА РОБОТИ

Дати початку і закінчення кожного виду робіт з технічного обслуговування

Розподілення ресурсів

— Програма робіт (А.10)


І • Програма робіт (А. 10) —

 • Запасні деталі на складі (А.5)

 • Інструменти

 • Процедури

 • Робоча сила (А.23) (А.51)

ВИДАЧА І ПРИЗНАЧЕННЯ НАРЯДУ-ЗАМОВЛЄННЯ

—► — Наряд-замовлення (А.4)

— Документи, що потрібні на

етапі готування

— Процедури

— Наряд-замовлення (А.4)

— Перелік запасних частин

— Інструменти —►


— Інформація про завершення НЗ (В)

— Інші документи, вміщені

► в наряд-замовлення для

—► складання відповідних

—► журналів (наприклад А.39)

ВИКОНАННЯ РОБІТ

— Документи зворотної інфор­мації
— Наряд-замовлення (А.4) —►

— Процедури —►

ЗАВЕРШЕННЯ НАРЯДУ- ЗАМОВЛЕННЯ

—► — Спостереження (А.З, А.7)

— Спостереження

— Процедури

1


— Акти (наприклад А. 14, ...)

СКЛАДАННЯ АКТІВ

— Акти —

1


— Документи зворотної інфор- мації

— Пропозиції щодо удоскона-

АНАЛІЗУВАННЯ АКТІВ

Рисунок С.2 — Вхідні/вихідні документи

УКНД 03.080

Ключові слова: технічне обслуговування, документація, документ, виріб, експлуатація, наряд- замовлення, вхідний документ, вихідний документ, приймання, контролювання, послуги.

Редактор О. Біндас
Технічний редактор О. Касіч
Коректор Т. Калита
Верстальник С. Павленко

Підписано до друку 04.05.2007. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 2,32. Зам. /5Т/ Ціна договірна.

Відділ редагування нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»

03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2