ш

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАРГАРИН

Загальні технічні умови

ДСТУ 4465:2005

<4

і

Q

Видання офіційна

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНк 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО; Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) і Асоціація «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: Т. Бевзюк, Л. Горшкова (керівник розробки); Л. Зінченко, П. Петік, канд. техн. наук; Л. Рубіна; 3. Чайка

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ; наказ Держспоживстандарту України від 16 вересня 2005 р. № 265 з 2007-01-01

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 240-85)

67 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ Код УКНД 67.200.10

до ДСТУ 4465:2005 Маргарин. Загальні технічні умови

Надруковано

Повинно бути

Місце поправки

РІДКІ

маргарини

Рідкі

маргарини

С. 7, таблиця З, графа «Назва показника»,

«Масова частка трансізомерів олеїнової кислоти у перерахунку на метилелаїдат, % не більше»

Норма для маргарину

Тверді

маргарини

Норма для маргарину

Тверді

маргарини

о

m

о о:

С X

о I

S 0)

5 с; О-Ю

^ Р

с сх -

? Q-

S ^

СТ с

о

m

о

с;

о

S

S

о

о.

с

т

с;

сТ

о

Si

X

З

го

S

о

сс

к

с;

 1. л

1

3

го

5

о

Ct

о:

с;

ct

сс

X

ф

q

ю

о

а

Ф

о.

ф

с

о

ш

о

к

о

о

ш

о

ь-

U

X

Ct

о

о.

ю

Q.

Ф

}-

>>

ю

X

сс

О

о.

ю

Q.

ю

ш

о

X

о

о

с;

о

ь-

U

Не визначають

(1ПС № 12-2006)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформаци без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Класифікація5
 4. Загальні технічні вимоги5
 5. Вимоги щодо безпеки та охоронидовкілля14
 6. Правила приймання 15
 7. Методи контролювання16
 8. Правила транспортування тазберігання16
 9. Гарантії виробника17

Додаток А Коди ДКПП 18

Додаток Б Довідкові показникидлямаргарину18

Додаток В Бібліографія19

ДСТУ 4465:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАРГАРИН

Загальні технічні умови

МАРГАРИН

Общие технические условия

MARGARINE General technical specifications

Чинний ВІД2007-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на маргарин і встановлює загальні вимоги до його виготовляння, реалізування і використовування. Маргарин — жироводний продукт, що має пластичну або рідку консистенцію, і який виробляють із олій (натуральних, фракційованих, переетерифікованих, гідро- генізованих), гідрогенізованих жирів риб і морських ссавців, або їхніх композицій, з додаванням або без додавання тваринних жирів і молочних продуктів, поверхнево-активних речовин, а також харчових і смакоароматичних добавок або без них.

Маргарин призначений як для безпосереднього вживання в їжу, так і для домашньої кулінарії та ресторанного господарства, а також в хлібопекарській, кондитерській, харчоконцентратній, консервній та інших галузях харчової промисловості.

Вимоги до безпеки продукції і довкілля викладено у 4.2.3—4.2.9 та розділі 5.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на подані нижче нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг РСТ УРСР 1326-88 Вершки, що заготовляються. Технічні умови ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови ДСТУ 2661-94 Молоко коров’яче питне. Загальні технічні умови

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Вимоги до побудови.

ДСТУ 3147-95 Коди та кодуёання інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги.

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови ДСТУ 4273-2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови ДСТУ 4306:2004 Олія пальмова. Загальні технічні умови

ДСТУ 4335:2004 Жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості. Загальні технічні умови (скасовано ГОСТ 28414-89)

Видання офіційне

ДСТУ 4336:2004 Жири переетерифіковані. Загальні технічні умови ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови ДСТУ 4438:2005 Олеїн пальмовий. Загальні технічні умови ДСТУ 4439:2005 Стеарин пальмовий. Загальні технічні умови

ДСТУ 4463:2005 Маргарини, жири кондитерські та для молочної промисловості. Правила приймання та методи випробування

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова.Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови ДСТУ ГОСТ 8808-91 Олія кукурудзяна. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 15846-79 Продукція, постачана до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання

ДСТУ EN 1528-1-2002 Продукти харчові жирові. Визначення пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ)

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначання афлатоксину Ві та суми афлатоксинів Ві, Вг, Сі та у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

ДСТУ ISO 3960-2001 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання пероксидного числа ДСТУ ISO 5558:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання та ідентифікація антиоксидантів. Метод тонкошарової хроматографії

ДСТУ ISO 6321 -2003 Жири та олії тваринні та рослинні. Визначання точки плавлення у відкритому капілярі

ДСТУ ISO 8292-2003 Жири і олії тваринні і рослинні. Визначання вмісту твердого жиру. Метод імпульсного ядерного магнітного резонансу

ДСТУ ISO 8294:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту міді, заліза і нікелю. Метод атомної абсорбції з використанням графітової печі

ДСТУ ISO 12193:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 490-79 Кислота молочная пищевая. Технические условия (Кислота молочна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 976-81 Маргарин, жиры для кулинариии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Правила приемки и методы испытаний (Маргарин, жири для кулінарії, кондитерської і хлібопекарної промисловості. Правила приймання і випробовування)

ГОСТ 1128-75 Масло хлопковое рафинированное. Технические условия (Олія бавовникова рафінована. Технічні умови)

ГОСТ 1341 -97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контролювання якості)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий з низьким вмістом вуглецю загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия (Фляги металеві для молока і молочних продуктів. Технічні умови)

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия (Картон гофрований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7825-96 Масло соевое. Технические условия (Олія соєва. Технічні умови)

ГОСТ 7981-68 Масло арахисовое. Технические условия (Олія арахісова. Технічні умови) ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні і сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 8807-94 Масло горчичное. Технические условия (Олія гірчична. Технічні умови)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, які встановлюють на автотранспортні заходи. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко і молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 9338-80 Барабаны фанерные. Технические условия (Барабани фанерні. Технічні умови) ГОСТ 9421-80 Картон тарный плоский склеенный. Технические условия (Картон тарний плоский склеєний Технічні умови)

ГОСТ 10131 -93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики із деревини і деревинних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови) ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Методи визначання дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 10521-78 Кислота бензойная. Технические условия (Кислота бензойна. Технічні умови) ГОСТ 10766-64 Масло кокосовое. Технические условия (Олія кокосова. Технічні умови) ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 11354 - 93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия (Ящики із деревини і деревинних матеріалів багатообігові для продукції харчових галузей промисловості і сільського господарства. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики 3 гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну і мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия (Ящики 3 тарного плоского склеєного картону для вершкового масла і маргарину. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики 3 гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

гост 13950-91 Бочки стальные, сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (Бочки сталеві, зварені і закочені з гофрами на корпусі. Технічні умови) гост 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия (Ванілін. Технічні умови) гост 17065-94 Барабаны картонные навивные. Технические условия (Барабани картонні навивні. Технічні умови)

гост 17133-83 Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Технические условия (Пластини гумові для виробів, які контактують з харчовими продуктами. Технічні умови)

ГОСТ 18078-72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия (Екстракти плодові і ягідні. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеєвая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладиші плівкові. Загальні технічні умови)

(f

ГОСТ 21650-76 Средства крепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие технические требования (Засоби закріплювання тарно-поштучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 22477-77 Средства скрепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования (Засоби скріплювання транспортних пакетів у накритих вагонах. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тар- но-штучних вантажів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 25250-88 Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия (Плівка полівілхлоридна для виготовлення тари під харчові продукти і лікарські засоби. Технічні умови)

ГОСТ 25292-82 Жиры животные топленые пищевые. Технические условия (Жири тваринні топлені харчові. Технічні умови)

ГОСТ 25951—83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26593-85 Масла растительные. Метод определения перекисного числа (Олії. Метод визначення пероксидного числа)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використанням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізувань) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізувань)