і

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЖЕМИ

s

&

2

S

Загальні технічні умови ДСТУ 4900:2007

Видання офіційна

КиТв

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2009

ПЕРЕДМОВА

n -аагі «.«ою-доспщнж» І проегтао-конструпсторомий Імституї .KONCept

 1. РОЗРОБЛ^ S 1кХр."РР“«>-"«'°*>

ПрОМЮ“'’А®*®

п .g.aiD МНЯ «КОМ науц П. ФІпІпо»»; с. Г*П«ІИІ, канд. техн. наук; Р03Р0БНИ1СИ ю.крохальоы(наутоаийкерівник);Т.Опаранкж-,п.Хрущ

...и, т* Ш4УАН0 ЧИННОСТІ, накю Держспоживстандарту України а(д 12 фуцн» 2007 р.

 1. ПРИЙНЯТО 1А

311БН0 ВПЕРШЕ ,Ф таадуа.— • VKP..H1 гост 700^,

НС. я. И-Р“"°”“Т.^ Даржспо*н»с7*'’А*^

Прам апаеиост» на пай документ иа«»ч

ЗМІСТ

1

1

5

5

5

 1. Сфера застосуминя.
 2. Нормативні посиланні
 3. Терміни та визначенні А Класифікація

ікатів І матеріалів..

 1. Вимоги до сировини, налівф
 2. Вимоги щодо безпеки
 3. Вимоги щодо охорони ДОВКІЛЛЯ ..

... 10 ....11 ..,.11

12

12

 1. Маркування
 2. Пакування
 3. Правила транспортування та зберігання..
 4. Методи контролювання
 5. Правила приймання...
 6. Гарантії виробника

Додаток А Коди ДКПП

Додаток Б Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) джемів 13

Додаток В Бібліографія 14

ДГ-Р'.<РІ^ИА Н,«І.ОПй-1«Ч!ЧІІЛ [БІБЛіОТЬІ". VkW-.іііИі

ДСТУ 4900:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЖЕМИ Загальні тахнічні умоаи

ДЖЕМЫ Общие технические условия JAMS General specificatjons

Чиитй »|Д 200t-ei-C1

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандедт поширюється на дзами. емготоалені э підготовлених відповідним чином сеЬоїх, швидкозаморооиених або сульфітованих фруктів І ягід, свіятх овочів, увартих э цукром або цухрово-паточним тропом, ate гляжозно-фруктоэним сиропом з доданням або без додання харчового пектину, харчових кислот, прянощів, сорбінової кислоти.
  2. Вимоги щсщо безпечності лродукі4Т викладено в 5.1.2. 5.1.3, 51.4, 5.1.5; 5.2, розділах 6, 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ^

У цьому стандарті є посилання ка rad нормативні документи:

ДСТУ 691:2004 Чорниця свіжа. Тахнічні умови ДСТУ 692:2004 Ожина тіжа. Тахнічкі умови РСТ УССР 1723-66 Горобина чорноплідна свіжа. Технічні умови РСТ УССР 1764-69 Плоди горобини звичайної свМ. Технічні умови ДСТУ 2074-92 Продукти переробки овочів I фруктів. Терміни та визначення ДСТУ 3147-95 Коди та кодування Інформації Ціфихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Форма та ровташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні тоаарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3190-65 Гарбузи продовольчі саіж). Тахнічні умови

ДСТУ 3235-95 УОтвтковання овочафруктопареробноТ промисловості. Вимоги безпеки

ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. ТвхнНні умови

ДСТУ 4496:2005 Патока крохмальна. Тахнічні умови

ДСТУ 4516:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Тахнічні умови

ДСТУ 4722:2007 Порічки червоні та білі свМ. Тахнічні умови

ДСТУ 4837:2007 Фрукти та ягоди шаидкозаморожвні. Тахнічні умови

ДСТУ 4812:2008 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення домішок рослинного походження

ДСТУ 4913:2008 Фрукти, мочі та продукти пврвробпення. Методи визначення мінеральних домішок

ДСТУ 4947:2008 Фрукти, овочі та продукти IX пвреробпеиня Методи визначення вмісту мікотоксину патуліну

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне маркування щодо поводження з товарами ДСТУ ISO 2447:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначання вмісту олова

Видання офіційна

ДСТУ ISO 5522:2004 Фрукти. ок"і ті продули п.рвровп.нки Визні«.нни заппьтго н,|„у ПОГУБО ^ 2004 фрукти, 010ЧІ ТІ продукти п.р.робл.нки, Ви>н.ч«нн« .місту

Спп^илричний метод в«попуив««оІ.то«ноІйсорад

КТУ ISO 6632-2001 фрукти. СЯОЧІ т. продукти п«р.ц»бпення. ВИЙНМННИ П.ТКОІ КИСЛОТМПИ ПСТУ ISO 6633-2001 фрукти, <жмі т« продукти п«рвроСп.нни Визначання .місту «и^

Спектрометричний метод безпопуманаоді атомної абсорвцП'*>■

ДСТУ ISO 6634 2004 Фрукти, оаочі ти продукти І» параробпання. Визначання амісту миш'я» спектрометричний методом ІЗ зестосуааиням дитмлдитіокарвонату

ДСТУ ISO 6636-2 2004 Фрукти, ояочі ти продукти перероблення. Визначання амісту цанп Частина 2 Спактронетричний метод атомжЯ абсорбції'■

ДСТУ ISO 6636-3-2001 Продукти параробпання фруктів і оаочіа. Визначання амісту цинку. Частина 3. Спактроиатричннй метод о застосуванням дитизону

ДСТУ ISO 6637-2001 фрукти, овои ти продукти параробпання Визначання амісту ртуті. Слакт- роиетричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 79522004 Фрукти, оаочі ти продукти І« перероблення. Визначання анкету н|д| спакт-

рометричним методом ПОПуМвМввОІ ЄТОМНОІ вбСОрбЦІІ

ДСТУ EN 12624 2004 Мікробіопогія киріоаик продуктів і кормія для таарин. Горизоитипаняй метод еназлеиня ЗЖтопшМа

ДК 016-97 Держаиний кпасифікитор продукції ти послуг

ДСТУ ГОСТ 908 2006 Кислоти пиионна хирчоеа моногідрат. Тахнічні умояи

ДСТУ ГОСТ 57172 2006 Банки скляні для консарвіа. Основні параметри та розміри.

ГОСТ 12.1 003-63 ССБТ Шуас Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ПХГГ 12 1 004-91 ССБТ Пожарная безопасности. Общна требования (ССБП, Пожажна баз- пека Загальм аимоги)

ГОСТ 12.1 005-66 ССБТ. Общие санитарно-гмгманическма трабоаанмя к воздуху рабочай зоны (ССБП Загапині санпарво-пгісжчні аимоги до поаітря робочої зони)

ПХТ 12 1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасности. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпака Загальні аимоги)

ГОСТ 12 3 002-75 ССБТ Процессы пронзаодстааиныа. Общие трабоааимя безопасности (ССБП. Процаси іиробіані Загалині аимоги щодо базімки)

ГОСТ 12.4 021-75 ССБТ Системы аентиляцмониые. Общие трабоаанма (ССБП. Системи ек<- тиляціЯні. Загалині вимоги)

ГОСТ 17 2.3.02-76 Охрана природы. Ашосфара. Правила устаноалання допустимых еыо^ соя вредных мщеста проыышпанниши лрадприятияеаи (Схорони природи. Атмосфер правил, устаноалання допустимих викидів шиідпиаих рачоаин промисловими підприсмстаамм)

ГОСТ 5717-91 Банки стакпянним для хоисараоа. Тахничаскиа условия (Бянкя скпяиі для сераїв Такнмні умови).

ГОСТ 5981-66 (ИСО 1361-63, ИСО 3004.1-86) Банки маталличаскна для консараоа. тахти, ческие условия (Банки маталааі дпя консарвіа. ТахяІчиІ умоаи)__.„.іашін

ГОСТ 6626-69 Замляника сважая. Трабоааняя при заготояхах. постаахах я раал (Суниці ОДІЖІ Вимога під час заготоаляння, постачання та раалізації)Ыжа.

ПХТ 6829-89 Смородина чВриая саажая. Тахннчаскиа услоаия (Смородин* чори Технічні умови)_

грст 6630-89 Крыжовник саажий. Трабоаания при заготоаках, постаахах и раализации "“'°г'>*"»ння,постачаннятараалІзацП)

г^тТ«иичаскиауслоаия(Динісвіжі.Технічніумови)

нигаПродути пищевые хоисараированныв. Методыf!!I^xa(>-

H^«oi^'‘*“™*u‘‘*““долисоставных^^ІЦГта ма-

спыгг®™ДИ визначання органопаптичних показнякіа. маси иатто або об му

соаоі частки силадоаих частин)

ГОСТ 8750.18-70 Продукты пищовыё конс«рмромнны«. Методы on

■ИД1, repMtntSHocTM тары и состоания ануїраімиЯ noaafnmoCTM м«таЛлич#ссоЙ тары (Пріздуїсти харчові консФраоаанІ. Методи аизначаї^ зовнішнього вигліЦу, герімтачност) т»ри та стану аиуг- ркііньоГ поверхні иаталааоТ тари)''

ГОСТ 8777-80 Бочки дарааянныа залианыа и сухотарныа. Тахничаскиа условия (Бочки да- раа'ян! залиаМ та сухотарні. Технічні уыоаи)

ГОСТ дЗЗБ-аО Барабаны фанарпыа Тахничаома услоём (Барабани фанерні. Тахнічні умови) ГОСТ 10444.1-84 Консараы. Приготоаланиа растаороа рааггмаоа. красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в'микробиогхинчаоюм анализа (Консараи. Гбтуаання розчинів реактивів, фарб, індикаторів I живильних сарадоаищ. які застосовують у мікробіологічному аналізі) ГОСТ 10444.11-88 Продукты гамДм'ыа. Методы олрадалания молочнокислых микроорганизмов (Продукт харчові. Методи визначання исклочнокислих мікроорганізміа)

ГОСТ 10444 12-88 Продукты пищааыа. Метод опрадалания дрожжей и пласиааых ґрибоа (Продукти харчоаі. Метод визначання дріжджів тв пякжнааих грибів)

ГОСТ 10444.15-84 Продукты гмщааыа. Методы олрадапаиия количастагмазофиЛьных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Матоди Аизначання кількості мезофільних ааро^их та факутктагмано-анааробмих мікробрганізміа)

ГОСТ 13788-81 Продукция ллодовия, ягодная, овощная и грибная консараироаанная. Упаковка. маркировка, транспортирование и хранение (Продукція плодова, ягідна, овочева та грибна коисараовміа. Пакумтня, маркування, транслортуммия та зберігання)

ПОСТ 14182-86 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16589-71 Ванилин. Технические условия (Ваніліи. Технічні умоаи)

ГОСТ 17065-94 Барабаны картонные кааианыа. Технические условия (Барабани картонні нааиані Тахнічні умови)

ГОСТ 18215-73 Клюква сааяоя. Требования при заготоаках, поставках я реализации (Жураа- пина саіжа. Вимоги під час заготовляння, постачання та реалізації)

ГОСТ 18360-74 Машки-акладыши пламочныа. Общие технические условия (Мішки-вклвдки плівкові. Загальні теюіічні умоаи)'•

ГОСТ 20450-75 Брусника самкая. Требования при заготоаках постааках‘и реализации (Брусниця сеЬка. Вимоги г4д час заготовляння, постачання та раалізацП)

ГОСТ 21205-83 Кислота винная пищевая. Тахиические условия (Кислота еинна харчова. Тахнічні умоаи)

ГОСТ 21405-75 Алыча мелкоплодная саажая. Технические условия (Алича дрІб»юпліднв саімш. Технічні умоаи)

ГОСТ 21713-76 Груши сеажіїа поадних сроков созревания. Тахмические условия (Груші свіжі ПІЗНІХ строкіа достигання. ТшснічмІ умови)

ГОСТ 21714-76 Груши сееюіе ранних сроков сюараеания. Термические условия (Груші свіжі ранніх строкіе достигання. Технічні умоеи)

ГОСТ 21715-76 Айва (жежая. Технические условия (Айва сеЬка. Технічні умови)

ГОСТ 21832-76 Абрикосы свежие. Технические условия (Абрикоси свіжі. ТехнічмІ умоеи) ГОСТ 21833-78 Персики севише. Технические условия (Персики свіжі. Технічні умоеи)

ГОСТ 21820-76 Слива и алыча крупноплодная свежие. Технические условия (Слива I алича •еликоллідна свіжі. Технічні умоеи)

ГОСТ 21821-76 Вишня саежая. Технические условия (Вишня свіжа. Технічні умови)

ГОСТ 24287-87 Входной контроль продукции, Основые положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 25250-88 Планка поливинилхлоридная для мзготовлеиия тары под пищевые продукты и лекарстеенмые сродства. Техмические условия (Плівка полівініпхлоридна для аиготоалвмня терм для харчових продуктів I лікарських засобів. Технічні вимоги)

ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности (Продукти переробляння пподіа та oeosto. Методи визначання титруаалыюТ киспотносгі) ГОСТ 25555.5-91 Продугты переработки плодов и овощей. Методы определения диоксида серы (Продукти перероблення плодів і овочів. Методи визначання двооксиду сірки)

гост 2574S-83 Крыши иеталр-чвсив для стеклянной тары с инником горпомны ти„. т«ни«мв уадоіия №-ш“J™™Р“ ’ “("м™ горжтаиня тапу III. ТюнМнІІІІЇ^ ''

гост 2вШ-84 Продут- пврврвогп< шіадої и овощей. Методы опредепения сорбниоеоо кисло™ (Прсщут. переробляння плодів та оеочіе. Методи вивначення сорбінової кислота)

ГОСТ 26313-84 Продукта переработки лпадов и овощей. Правила приемки, мвподы отбои, проб (Продукта переробляння плодів та овоч,а Прввмлаприймання, методи відбирання

ГОСТ 26668-85 Продукта пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиолотачво »х анапих* (Продукта кврчов! та смвков,. Методи відбирання проб для мікробіологічник аналІЛіі ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологичеокну анализов (Продукта ярчов, та смакові Готування проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 28670-91 Продукты пищевые. Методы культнвироеания иикрооргвнивмов (Продукти ярчові. Методи культивування м.кроортанямів)

ГОСТ 26671-65 Продукта перервботки плодов и овощей, консервы мясные и мясофвстатель- иые. Подготовя проб для лабораторных аналивов (Продукта первробпяннв плодів тв овочів, консерви м’ясні та м’ясофоспинні. Готування проб для лабораторних аналізів)

ГОСТ 26927-86 йдаьв и продукта пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукта ярчоеі. Метод вянатанкя ріугі)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опроде- леийя содервания ттзксичных эламешов (Сировина та продукта ярчові. Готування проб. МІнврв- лЬація ДЛК визначанты виісту токсичних єпеменлв)

ГОСТ 26930-86 Сырье а продукты пищевые. Метод определения мышьяя (Сироеинв тв про- дугти харчові. »зк9чаиня ыиш'яку)

ГОСТ 26931-66 Сырье и продукты пищевые. Методы опредепения меди (Сирмина та продукти харчові Методи акзкачангія Ы(ф)

ГОСТ 26932-86 Сырье и npQCQnnbi пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчо» Методи визначання свинщо)

ГОСТ 26933-66 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти хадчсж. Метщр! тзнэчання гадыпо)

ГОСТ 26934-W Сырье и продукты пищевые^ Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові Метод визначання цинку)

ГОСТ 26935-86 Продугты пищевые консервированные. Метод определения олоаа (Продукти харчо» консервовані. Метод визначання олова)

ГОСТ 27572-87 Яблоки свежие для промышленной переработки. Технические условия (Ябпуи СВ» для промислового переробляння Технічні умови)

ГОСТ 28038-89 Продукты пердаодботки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина (Продукти переробптня плод» та овочів. ІЙетоди визначання мікотоксину патупіну)

ГОСТ 28562-90 Проекты перервботки плодов и овощей. Рвфрактометричвсюїй метод определения раствориішх сухих веществ (Продукти переробляння плодів та овочів. Рефрехтометрич- ний метод визначання розчинних сухих речоени)

ГОСТ 28805-90 Продукты пищеаые. Методы аьшалетїия и определения количества осмото- лврантных дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кшмості осмоголерактнхх дріжджів та плісеневих фнбіі)

ГОСТ 29049-91 Прямостн. Корица. Техничвскив условия (Прянощі. Кориця. Технічні умови) ТОСТ 29186-91 Пектин. Технические условия (Постин. Технічні уьюви)