КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2006 р. N 374

Київ

Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2007 року N 1263

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 р. N 939 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 28, ст. 1318);

постанову Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 186 "Про внесення змін до Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 7, ст. 404).

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ЄХАНУРОВ Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2006 р. N 374 ПРОГРАМА
підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

Сучасний стан справ у сфері охорони праці

Незважаючи на тенденцію до зниження травматизму у 2003 - 2005 роках, вугільна галузь перебуває на одному з останніх місць за його абсолютними та відносними показниками. У 2005 році травмовано близько 8 тис. осіб, у тому числі 157 - із смертельними наслідками. Показник травматизму із смертельними наслідками становить дві особи на 1 млн. тонн видобутого вугілля, що набагато вище, ніж у передових вугледобувних країнах світу.

Основними причинами травматизму є аварії на шахтних транспортних засобах та підйомних машинах (20,7 відсотка), обвали гірничих порід (18), падіння людей (8,1), вибухи газу та пилу (4,5), ураження електрострумом (3,6), газодинамічні явища (1,9 відсотка).

Особливо небезпечними є аварії, пов'язані з вибухами газу та пилу, підземними пожежами, обвалами гірничих порід і газодинамічними явищами, та аварії на шахтних підйомних машинах, що призводять до групових нещасних випадків. Тільки у 2005 році на вугледобувних підприємствах сталося два вибухи газу та пилу, 23 пожежі, 17 обвалів, п'ять раптових викидів вугілля та газу, два затоплення, 12 аварій на поверхні.

Звичайним явищем для населених пунктів Донбасу є випадки поверхневого газовиділення на ліквідованих і діючих шахтах. Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить, що запобігти виходу газу на поверхню з виробок закритих шахт можливо лише шляхом здійснення дегазації.

Основними причинами, що призводять до накопичення вибухонебезпечної концентрації метаноповітряної суміші та вугільного пилу, є загазованість тупикових виробок унаслідок раптових зупинок вентиляторів у системі місцевого провітрювання, скупчення метану на кінцевих ділянках лав, незадовільне провітрювання і пилоподавлення. До загоряння газу та пилу призводять коротке замикання в електрообладнанні, підземні пожежі та фрикційне іскріння під час роботи комбайна у твердих породах.

Виникнення більшості екзогенних пожеж пов'язано із займанням конвеєрних стрічок та електрокабелю, а ендогенних - із залишенням у виробках ціликів вугілля, не обробленого антипірогенами. Майже 60 відсотків обвалів гірничих порід викликано порушенням вимог проектів та паспортів кріплення виконавцями робіт, а 25 відсотків - з невідповідністю їх гірничо-геологічним умовам. До раптових викидів вугілля та газу з тяжкими наслідками призводить переважно невиконання противикидних заходів.

Безпечна експлуатація шахтних транспортних засобів перебуває у прямій залежності від стану виробок і справності самих транспортних засобів. Технічний стан більшості стрічкових конвеєрів, електровозів та інших транспортних засобів не відповідає сучасним вимогам та умовам безпеки робіт. Капітальний ремонт транспортного обладнання під землею здійснюється на рівні 30 відсотків для рейкового транспорту та 10 - для конвеєрного.

Безпосередніми причинами аварій першої та другої категорій і нещасних випадків, які сталися протягом останніх 10 років, є незадовільна технічна підготовка та організація робіт, незабезпеченість відповідними ресурсами технологічного процесу та безпеки праці, порушення правил безпеки і технології робіт, недостатня кваліфікація гірників, незадовільна психофізіологічна підготовка працівників до роботи в особливо небезпечних підземних умовах. У програмах розвитку гірничих робіт не приділяється належної уваги інженерній підготовці виробництва до безаварійної роботи, протиаварійному захисту на шахтах, дільницях і робочих місцях. Це зумовлюється недостатньою кваліфікацією та несвоєчасним навчанням інженерних кадрів, частою заміною директорів і головних інженерів шахт (до 30 відсотків працюючих на рік), начальників дільниць та гірничих майстрів (до 50 відсотків).

На вугледобувних і шахтобудівних підприємствах недостатньо використовується позитивний міжнародний досвід з охорони праці, зокрема система оцінювання та нейтралізації ризиків на робочому місці, комплексні системи протиаварійного захисту, зниження плинності кадрів за рахунок пільг і компенсацій, навчання працівників з використанням новітніх комп'ютерних систем, матеріального стимулювання позитивних результатів роботи з охорони праці, підвищення ефективності трудового та гірничого законодавства.

Мета та основні завдання

Метою цієї Програми є зниження рівня аварійності з тяжкими наслідками, виробничого травматизму на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах та професійної захворюваності шахтарів.

Основними завданнями Програми є:

проведення організаційної роботи з удосконалення управління охороною праці;

виконання програми дегазації вугільних пластів;

реконструкція шахтних вентиляційних систем та запобігання газодинамічним явищам, загазуванню і запилюванню гірничих виробок;

запровадження нормативно-правових та організаційно-методичних вимог щодо охорони праці та безпеки робіт;

поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів;

удосконалення систем протиаварійного захисту.

Заходи, спрямовані на підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, наведено в додатку.

Фінансове забезпечення

Витрати, пов'язані з виконанням визначених Програмою заходів, здійснюватимуться за рахунок видатків державного бюджету, передбачених Мінвуглепрому на відповідні цілі, а також за рахунок інших надходжень відповідно до законодавства.

Здійснення заходів сприятиме істотному підвищенню рівня безпеки праці на вугільних шахтах та заощадженню майже 500 млн. гривень щороку.

Основні завдання Програми передбачається виконати протягом 2006 - 2010 років.

 

Додаток
до Програми ЗАХОДИ
щодо підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання, роки 

Організаційна робота з удосконалення управління охороною праці 

1. Створення: 

 

 

новітньої системи управління виробництвом та охороною праці на вугледобувних підприємствах 

Мінвуглепром 

2007 

системи навчання працівників та їх тренування із знання правил поведінки в аварійних ситуаціях з використанням засобів колективного та індивідуального захисту, в тому числі в димних штреках (камерах) 

Мінвуглепром
Державна воєнізована гірничорятувальна служба 

2006 - 2010 

2. Утворення: 

 

 

служб обслуговування автоматичних систем протиаварійного захисту, запобігання і локалізації вибухів газу та пилу 

Мінвуглепром 

2007 

комп'ютеризованих навчально-методичних кабінетів з питань охорони праці 

- " - 

2008 

3. Проведення: 

 

 

інвентаризації основних фондів і розроблення заходів щодо приведення їх у відповідність з вимогами нових правил технічної експлуатації вугледобувних підприємств 

Мінвуглепром 

2008 

обстеження технічного стану і оцінки залишкового експлуатаційного ресурсу обладнання головних технологічних комплексів вугільних шахт (підйомні, вентиляторні, компресорні, магістральні, стрічкові конвеєрні установки), а також розроблення технічних рішень для продовження строку його експлуатації 

- " - 

- " - 

навчання працівників з питань охорони праці та ведення аварійно-рятувальних робіт 

- " - 

2006 - 2010 

нарад, семінарів, конференцій з вивчення і впровадження передового досвіду роботи із залученням представників галузевих інститутів, підприємств та організацій 

- " - 

- " - 

селекторних нарад з питань охорони праці 

- " - 

- " - 

4. Установлення контролю за виконанням: 

 

 

розроблених підприємствами заходів з безпечної експлуатації стаціонарного обладнання та стрічкових конвеєрів 

- " - 

- " - 

налагоджувальних і профілактичних робіт на стаціонарному обладнанні та стрічкових конвеєрах 

- " - 

- " - 

5. Видання тематичного журналу з охорони праці та промислової безпеки "Чистий четвер" 

Мінвуглепром 

2006 - 2010 

6. Здійснення заходів щодо запобігання професійним захворюванням, нещасним випадкам і аваріям 

- " - 

- " - 

7. Вивчення передового світового досвіду роботи в галузі охорони праці та промислової безпеки з відвідуванням підприємств та установ розвинутих вугледобувних країн 

- " - 

- " - 

8. Організація засідань постійно діючої комісії з питань охорони праці 

- " - 

- " - 

Виконання програми дегазації вугільних пластів 

9. Впровадження: 

 

 

комплексу технічних засобів контролю та управління технологічним процесом видобування метану з шахтного поля 

- " - 

2008 

схем дегазації вугільних пластів і порід, які передбачають відокремлення за часом і у просторі процесів видобування вугілля та дегазації вугільно-породного масиву 

Мінвуглепром
Національна академія наук 

2009 

бурового устатковання для підземної дегазації на базі верстата типу СБГ-1М з дистанційним управлінням 

- " - 

2007 - 2010 

вакуум-насосних установок 

Мінвуглепром 

2006 - 2010 

газовідсмоктувальних вентиляційних установок 

- " - 

- " - 

10. Придбання бурового і технологічного обладнання, у тому числі іноземного виробництва, для проведення поверхневої та підземної дегазації 

- " - 

- " - 

11. Реконструкція дегазаційних мереж на вугледобувних підприємствах 

- " - 

- " - 

12. Використання комп'ютерних технологій з метою підвищення ефективності контролю за станом шахтних вентиляційних систем з урахуванням результатів здійснення комплексної дегазації 

Мінвуглепром
Національна академія наук 

2008 

13. Застосування: 

 

 

геолого-геофізичних методів прогнозування виникнення зон скупчення вільного метану у вугільно-породному масиві 

- " - 

2007 

методу дегазації закритих вугільних шахт з метою запобігання виділенню метану на земну поверхню 

Мінвуглепром 

2008 

методу випереджувальної дегазації порід на покрівлі високонавантажених лав з урахуванням результатів дії геомеханічних процесів 

Мінвуглепром
Національна академія наук 

2009 

14. Підвищення рівня ефективності дегазації та боротьби з газодинамічними явищами шляхом електрогідравлічного впливу на вугільно-породний масив 

Мінвуглепром 

2009 

15. Впровадження технології комплексної дегазації вугільно-породного масиву із застосуванням газового горизонту на дільницях з високонавантаженими лавами в різних гірничо-геологічних умовах 

Мінвуглепром
Національна академія наук 

2007 

16. Здійснення комплексу заходів щодо підвищення ефективності дегазації 

Мінвуглепром 

2006 - 2010 

Реконструкція шахтних вентиляційних систем та запобігання газодинамічним явищам, загазуванню і запилюванню гірничих виробок 

17. Застосування: 

 

 

методу прогнозування небезпеки викидів за сорбційними показниками 

- " - 

2010 

методики визначення та оцінки ефективності захисної дії випереджувальних робіт на викидонебезпечних пластах у глибоких вугільних шахтах 

Мінвуглепром
Національна академія наук 

- " - 

18. Впровадження: 

 

 

технології запобігання раптовим викидам вугілля та газу під час перетинання ділянок геологічних порушень очисними і підготовчими виробками 

Мінвуглепром 

2010 

інформаційно-аналітичних технологій та експертної системи проектування і керування шахтними системами вентиляції та протиаварійного захисту 

Мінвуглепром
МНС
Національна академія наук 

2009 

19. Запровадження стандартів: 

 

 

Керівництво з проектування вентиляції вугільних шахт 

Мінвуглепром
Національна академія наук 

2010 

Керівництво з питань боротьби з пилом 

Мінвуглепром 

2009 

Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ 

- " - 

2007 

20. Здійснення заходів щодо зменшення зовнішніх та внутрішніх витоків повітря у шахтних вентиляційних мережах 

- " - 

2006 - 2010 

21. Введення в дію свердловин великого діаметру, а також стволів для поліпшення роботи шахтних вентиляційних систем 

- " - 

- " - 

22. Впровадження: 

 

 

високоточного депресіометра та приладу вимірювання швидкості повітря у шахтних виробках 

Мінвуглепром
Національна академія наук 

2008 

нових вентиляційних установок у системі головного провітрювання шахти 

Мінвуглепром 

2006 - 2010 

комплексу засобів для системи всмоктувального провітрювання під час проходження підготовчих виробок 

- " - 

2009 - 2010 

переносного вимірювача запиленості шахтної атмосфери з метою здійснення контролю її показників у робочій зоні шахти 

- " - 

2008 - 2010 

апаратно-програмних інформаційно-керуючих комплексів і систем контролю за вмістом у шахтній атмосфері метану та оксиду вуглецю 

- " - 

2006 - 2010 

приладів контролю за параметрами шахтної атмосфери. Забезпечення відомчого лабораторного контролю за складом повітря у робочій зоні шахти 

- " - 

- " - 

засобів запобіжного вимкнення електроенергії на початковій стадії викиду вугілля та газу 

- " - 

2007 - 2010 

індивідуального сигналізатора метану, з'єднаного з шахтним головним світильником з дотриманням вимог щодо особливої вибухобезпечності 

- " - 

- " - 

23. Застосування системи безперервного автоматичного контролю запиленості шахтної атмосфери, пилового навантаження, пилевідкладання у гірничих виробках 

- " - 

2010 

Нормативно-правові та організаційно-методичні документи з питань охорони праці та безпеки робіт 

24. Введення в дію нормативно-правового акта з охорони праці "Правила безпеки у вугільних шахтах з урахуванням вимог європейських норм" 

Мінвуглепром 

2007 

25. Запровадження галузевих стандартів з питань: 

 

 

професійного добору особового складу гірничорятувальників 

Мінвуглепром
МОЗ 

2008 

вхідного контролю за засобами індивідуального захисту, які надходять на підприємства 

Мінвуглепром 

2010 

гігієнічної регламентації синтетичних та полімерних матеріалів, призначених для використання у вугільній промисловості 

Мінвуглепром
МОЗ 

2009 

26. Удосконалення інструкцій з: 

 

 

перевезення гірників стрічковими конвеєрами в підземних виробках вугільних шахт 

Мінвуглепром 

2008 

безперебійного електропостачання і безпечного застосування електроустатковання у провітрюваних тупикових виробках небезпечних за газом та пилом шахт, зокрема у тупикових виробках протяжністю понад 1000 метрів 

- " - 

2009 

охорони праці робітників підземних та наземних професій 

Мінвуглепром 

2010 

27. Запровадження стандартів: 

 

 

Вхідний контроль якості рідин для запобігання та гасіння пожеж. Методика 

- " - 

2007 

Безпека праці на рудниковому транспорті 

- " - 

2009 

Експлуатація шахтних канатів та засобів їх неруйнівного контролю 

- " - 

- " - 

Стрічки конвеєрні, гумотросові шахтні. Технічні умови 

- " - 

2007 

Вертикальні стволи вугільних шахт. Порядок обстеження стану та визначення необхідності ремонту кріплення 

Мінвуглепром
Національна академія наук 

2010 

Речовини, матеріали та вироби для вугільних шахт. Методи визначення пожежної небезпеки 

Мінвуглепром 

2009 

Прогноз ендогенної пожежонебезпеки гірничих робіт у зонах геологічних порушень. Методика 

- " - 

- " - 

Безпечна експлуатація шахтних підйомних установок 

- " - 

- " - 

Прилади шахтні газоаналітичні. Загальні технічні умови. Методи випробувань 

- " - 

- " - 

Галузеві норми забезпечення робітників вугледобувних та шахтобудівних підприємств засобами індивідуального захисту 

Мінвуглепром 

2007 

Вибійні машини, комплекси та агрегати. Нормативи з безпеки 

- " - 

2010 

Правила експлуатації підземних стрічкових конвеєрів 

- " - 

2007 

Правила технічної експлуатації вугільних шахт 

- " - 

- " - 

28. Застосування методики розрахунку залишкового ресурсу валів підйомних машин, вентиляторів головного провітрювання та шківів з урахуванням експлуатаційних дефектів 

- " - 

2008 

Поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів 

29. Забезпечення гірничорятувальників комплектом захисного спецодягу 

- " - 

2007 - 2010 

30. Здійснення заходів щодо: 

 

 


профілактики професійних захворювань серед гірників різних вугільних регіонів шляхом відновлення цехового принципу надання медико-санітарної допомоги, поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення проведення професійних оглядів, щорічної диспансеризації, а також курсів профілактичного та відновлювального лікування 

МОЗ
Мінвуглепром 

2007 


нормалізації теплових умов праці у вугільних шахтах з глибиною розробки пластів 1000 метрів і більше 

Мінвуглепром 

2008 


31. Впровадження: 

 

 


апаратури експрес-визначення функціонального стану здоров'я гірників перед спуском у вугільну шахту 

Мінвуглепром
МОЗ 

2010 


шахтного кондиціонера потужністю 300 кВт холоду для нормалізації температурних умов праці під час механізованого проведення виробок на глибоких шахтах 

Мінвуглепром 

2006 - 2010 


шахтних стаціонарних установок кондиціювання потужністю 1 мВт холоду для нормалізації температурних умов праці під час механізованого проведення виробок на глибоких шахтах 

- " - 

- " - 


32. Запровадження стандартів: 

 

 


Засоби індивідуального протитеплового захисту гірників. Загальні технічні вимоги і методи випробувань 

- " - 

2010 


Прогнозування та нормалізація температурних умов праці на вугільних шахтах 

- " - 

2008 


33. Застосування: 

 

 


методики з профілактики раптової серцевої смерті, інфаркту міокарда, мозкового інсульту та їх наслідків для здоров'я працівників 

Мінвуглепром
МОЗ 

2006 


технології та засобів локалізації охолодженою водою тепловиділення від роботи виїмкового, гірничопрохідницького і транспортного устатковання 

Мінвуглепром
Мінпромполітики 

2010 


34. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, створення умов для дотримання питного режиму, вітамінізації, гарячого та дієтичного харчування з урахуванням стану їх здоров'я 

Мінвуглепром 

2006 - 2010 


35. Впровадження галузевих стандартів з питань: 

 

 


роботи гірників в умовах підвищеної температури 

- " - 

2009 


професійного психофізіологічного добору робітників вугледобувних та шахтобудівних підприємств, зайнятих на роботах з підвищеним рівнем небезпеки 

Мінвуглепром
МОЗ 

- " - 


Посилення протиаварійного захисту 


36. Застосування: 

 

 


автоматизованих систем протиаварійного захисту вугільних шахт 

Мінвуглепром
Держгірпромнагляд
Національна академія наук 

2006 - 2010 


систем загальношахтного аварійного гучномовного оповіщення 

Мінвуглепром 

- " - 


автоматизованих систем керування конвеєрними лініями 

- " - 

- " - 


нетрадиційних засобів підривання підвищеної безпеки для ініціювання шпурових зарядів під час проведення вибухових робіт 

Мінвуглепром
Мінпромполітики 

2008 


високоефективних методів та засобів зниження вібрації устатковання залізобетонних баштових копрів багатоканатних підйомних установок 

Мінвуглепром 

2010 


методів і засобів контролю безпечної роботи устатковання шахтних стаціонарних установок на основі оцінки його залишкового експлуатаційного ресурсу 

- " - 

- " - 


технології запобігання пожежам у шахтах та їх гасіння газоподібним азотом з повітророзподільних установок 

Мінвуглепром
Національна академія наук 

2008 


37. Впровадження: 

 

 


обладнання високонапірного зрошування для очисних комбайнів з метою підвищення ефективності боротьби з фрикційними іскрінням та забезпечення пилоподавлення 

Мінвуглепром 

2008 - 2010 


малогабаритного підривного пристрою у небезпечних за вмістом газу та пилу шахтах 

- " - 

2006 - 2010 


пристрою контролю рівня завантаження бункерів без використання радіоізотопів 

- " - 

2008 - 2010 


вимірника зносу сталевих канатів нового покоління типу ВЗСК-7 з поліпшеними експлуатаційними показниками 

Мінвуглепром 

2006 - 2010 


тягового випрямляча із захистом від ураження електричним струмом для живлення рудникової контактної мережі 

- " - 

2007 - 2010 


апарата захисту від витоків струму на землю в однофазних колах змінного струму напругою 42/36 В 

- " - 

2006 - 2010 


новітніх гнучких силових кабелів з параметрами, що відповідають сучасним вимогам вибухопожежобезпеки 

- " - 

- " - 


апаратури захисту від витоків струму на землю у системах електропостачання гірничих машин з частотним регулюванням 

- " - 

- " - 


ранцевого осланцювача та спеціального модуля для обмивання і побілення 

- " - 

2007 - 2010 


новітнього пересувного осланцювача 

- " - 

2006 - 2010 


апарата загальномережного захисту від витоків струму на землю напругою 6 кВ 

- " - 

2007 - 2010 


пристрою контролю вибухового імпульсу та приладу контролю опору вибухової мережі з дотриманням вимог особливої вибухобезпеки 

- " - 

2010 


пластичної інгібіторної забивки під час ведення підривних робіт 

- " - 

2006 - 2010 


мікропроцесорного стаціонарного аналізатора метану з автоматичною діагностикою працездатності і захисту від несанкціонованого втручання 

Мінвуглепром
Національна академія наук 

2009 


пристрою контролю межового зносу та поперечних поривів стрічок на шахтних конвеєрах 

Мінвуглепром 

- " - 


транспортного засобу, що швидко монтується, для перевезення людей та вантажів в аварійних ситуаціях 

- " - 

2008 


радіомаяка, з'єднаного з головним світильником і сигналізатором метану, та апаратури сповіщення і пошуку шахтарів у завалах 

- " - 

2010 


високонапірного піногенератора для запобігання ендогенним пожежам у важкодоступних місцях та їх гасіння 

- " - 

- " - 


переносного аналізатора окремого вимірювання вмісту у шахтній атмосфері метану, оксиду вуглецю, сірководню, оксиду та діоксиду азоту і температури у гірничих виробках 

- " - 

2009 


комплекту малогабаритного обладнання для ведення аварійних монтажно-демонтажних робіт з елементами різних металоконструкцій 

- " - 

- " - 


38. Удосконалення комплексу стволового радіозв'язку 

- " - 

2007 


39. Забезпечення виконання вимог безпеки під час переходу високовиробничих дільниць шахти на електропостачання напругою 3,3 кВ 

Мінвуглепром
Мінпромполітики 

2009 


40. Використання вибухових матеріалів підвищеного рівня безпеки та екологічної чистоти 

- " - 

- " - 


41. Забезпечення вугледобувних підприємств засобами безпечного ведення гірничих робіт та протипожежного захисту 

- " - 

2006 - 2010 


42. Створення новітньої системи вибухозахисту у небезпечних за газом та пилом шахтах 

Мінвуглепром 

2010