Державний Комітет промислової політики України Асоціація

"Укрвогнетрив"


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЗНІМАЧІВ - УКЛАДАЛЬНИКІВ ЗАГОТІВОК МАСИ

І ГОТОВИХ ВИРОБІВ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ


м.Київ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Національним НДІОП Асоціацією "Укрвогнетрив"

Лист № 110 Наказ №31

від 15.05.2001 р. від 16.11.2001р.


ПІ 1.2.10 -174-2001


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЗНІМАЧІВ -УКЛАДАЛЬНИКІВ ЗАГОТІВОК МАСИ

І ГОТОВИХ ВИРОБІВ ВОГНЕТРИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ


м.Київ


Вступ

1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року, визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

 • признає пріоритет життя і здоров'я працівників;
 • встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
 • здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

 • безплатне лікувально-профілактичне харчування;
 • оплачувані перерви санітарно - оздоровчого призначення;
 • скорочення тривалості робочого часу;
 • додаткову оплачувану відпустку;
 • пільгову пенсію;
 • оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7. На власника покладаються зобов'язання відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків:

 • в повному розмірі втраченого заробітку;
 • сплати потерпілому або членам його родини одноразової допомоги.

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами;

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколиш-ньому природньому середовищу;

повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.


1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція з охорони праці складена на основі вимог ДНАОП 1.2.10-1.08-97 "Правила безпеки у вогнетривкому виробництві" і визначає порядок, способи і умови безпечного виконання знімачем-укладальником заготівок маси і готових виробів вогнетривких підприємств (надалі - знімачі-укладальники) покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці і території підприємства.

1.2. Кожний знімач-укладальник повинен вивчити, знати і виконувати вимоги і положення цієї інструкції у повному обсязі, а також вказівки і розпорядження керівників цеху (дільниці, відділення) і вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що існує на підприємстві.

1.3. Кожний знімач-укладальник повинен також дотримуватися вимог загально-заводської інструкції з охорони праці, технологічних інструкцій, а також інструкцій з охорони праці пресувальника і транспортувальника; знати і виконувати вимоги:

1.3.1. положення про наряд-допуск;

1.3.2 .інструкції щодо застосування биркової системи;

1.3.3. правил пожежної безпеки;

1.3.4. правил електробезпеки.

1.4. До роботи знімачем-укладальником допускаються особи чоловічої (а в окремих випадках - при роботі з неважкими виробами) і жіночої статі, які досягли 18 років, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань, навчання за спеціальністю, навчання з питань охорони праці, склали іспити кваліфікаційній комісії, мають посвідчення за професією, пройшли вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, інструктаж на І групу з електробезпеки, а також, в разі виконання робіт підвищеної небезпеки, спеціальне навчання.

1.5. До обов'язків знімача-укладальника входить: зняття заготовок, брикету і сирцю з транспортувальних пристроїв, стола або з форми преса; зняття виробів, які пресуються напівсухим способом з пресів усіх систем; укладання їх в вагонетки або на транспортерні пристрої. Виконання робіт щодо завантаження маси і браку в стрічковий прес. Участь у роботі щодо заміни і очищення мундштуків. Піднесення рамок, підготування і відкочування вагонеток, пуск і зупинка транспортерних стрічок. Зняття легковажких виробів, стопорних і ливникових трубок, зірочок, літок та інших аналогічних фасонних виробів, що пресуються пластичним способом з пресів різних систем. Віднесення виробів у сушила. Перекладання і ребрування сирцю в процесі сушінння. Зняття висушеного сирцю і періодичне ребрування його. Наповнення меленим матеріалом мішків, віднесення і укладання їх у відведені місця або на транспортерну стрічку. Прибирання матеріалу, що розсипався. Чищення, змащення і участь у ремонті устаткування, яке обслуговується.

1.6. Кожний знімач-укладальник повинен знати: принцип роботи і правила технічної експлуатації устаткування, яке обслуговується; правила зняття і укладання пресованих виробів; умови і режим сушіння; способи наповнення мішків і укладання їх в штабелі; види мастильних матеріалів, місця змащування устаткування; вимоги державних стандартів до якості продукції, що випускається; слюсарну справу.

1.7. Кожний знімач-укладальник, який знов став до роботи, зобов'язаний пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі, а також у документі про прийом робітника на роботу.

1.8. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником - змінним майстром виробничої дільниці або майстром виробництва у формі бесіди та ілюструється прикладами безпечних прийомів в роботі.

1.9. Після проведення первинного інструктажу на робочому місці працівник, який знову став до роботи, прикріплюється за розпорядженням начальника цеху до кваліфіко-ваного знімача-укладальника для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи на робочому місці терміном, що встановлюється на підприємстві.

1.10. Після закінчення терміну навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника за участю громадського інспектора (уповноваженого) з охорони праці. Тільки при виявленні достатніх знань в технології та безпечних прийомах праці працівник рішенням комісії може бути допущений до самостійної роботи за фахом .

1.11. Повторні інструктажі з охорони праці знімачем-укладальником проводи-тимуться щоквартально, а чергові перевірки знань-один раз на рік (через 12 місяців після попередньої) цеховою комісією і з записом у журналі реєстрації інструктажів.

Не можна допускати до роботи, а працівнику ставати до роботи без перевірки знань правил, норм і інструкцій з охорони праці.

1.12. Знімач-укладальник зобов'язаний проходити періодичні (на протязі трудової діяльності) медичні огляди.

1.13. Основними небезпечними виробничими факторами на дільниці виконання робіт знімачем-укладальником є :

1.13.1. рухоме обладнання (транспортери, деталі пресів, автоматичний знімач, вагонетки);

1.13.2. падіння напівфабрикатів - заготівок, сирцю;

1.13.3. різання бруса, що виходить з мундштука стрічкового преса;

1.13.4. небезпечний рівень напруги в електричному колі, замикання якого може статися через тіло людини.

1.14. Основні шкідливі виробничі фактори :

1.14.1. підвищена запиленість повітря робочої зони;

1.14.2. підвищений рівень шуму на робочому місці, що може привести до професійних захворювань;

1.15. Знімачі-укладальники повинні працювати тільки у встановлених за
нормами: спецодязі - халаті бавовняному за ГОСТом 12.4.132-83 "ССБТ. Халаты мужские. Технические условия" - на 12 міс. або за ГОСТом 12.4.131-83 " ССБТ. Халаты женские. Технические требования" - на 12 міс; або замість халатів - костюмі бавовняному за ГОСТом 27575-87 "Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические требования» - на 12 міс; а також за
ГОСТом 27574-87 «Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические требования» - на 12 міс. Можливе застосування і спецодягу за ГОСТом 29057-91 «Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Общие технические требования» - на 12 місяців, а також за ГОСТом 29058-91 «Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Общие технические
требования» - на 12 місяців; спецвзутті - черевиках шкіряних за ГОСТом 28507-90 "Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические требования." - на 12 місяців; рукавицях комбінованих за ГОСТом 12.4.010-75 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.» терміном на 2 місяці.

Крім перелічених засобів індивідуального захисту адміністрація зобов'язана забезпечувати знімачів-укладальників: захисними касками (за необхідністю); захисними окулярами, протипиловими респіраторами, засобами захисту від шуму.

Спецодяг повинен відповідати розміру і росту знімача-укладальника, щільно облягати тіло; куртка і брюки повинні бути застібнутими на всі ґудзики. Спецвзуття повинне мати захисні носки.

1.16. По території підприємства і цеху до місця роботи необхідно пересуватися за маршрутом, що вказаний у схемі безпечного пересування. При цьому необхідно викону-вати вимоги знаків дорожнього руху і вказівників. Залізничні і автомобільні шляхи слід переходити лише у встановлених місцях.

1.17. Знімач-укладальник під час виявлення порушення, яке може привести до аварії або нещасного випадку, повинен його усунути, а якщо порушення самому ліквідувати неможливо, доповісти про нього майстру або начальнику зміни і не починати роботу, поки не буде усунене порушення.

1.18. Якщо одержана травма, необхідно звернутися до медпункту і повідомити про це майстра, а при його відсутності - бригадира. У разі нещасного випадку з товаришем йому необхідно додати першу допомогу, повідомити майстра і викликати чергового фельдшера, якщо потерпілий сам не може пересуватися.

Кожний знімач-укладальник повинен бути ознайомлений з порядком обліку та розслідування нещасних випадків.

1.19. Знімач-укладальник, як і всі працівники цеху, повинен знати і вміти надати першу (долікарську) допомогу потерпілому у разі нещасного випадку або аварії.

1.20. Відповідно до внутрішнього трудового розпорядку знімач-укладальник повинен:

1.20.1. перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори і одержати завдання на виконання робіт;

1.20.2. виконувати тільки доручену роботу з дотриманням усіх вимог інструкції з охорони праці; слухати вказівки майстра і бригадира;

1.20.3. не розпочинати роботу, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці або іншому документу, що регламентує безпечне виконання робіт, а також без інструктажу з охорони праці під час тимчасового переведення на іншу роботу і ставати до роботи тільки тоді, коли умови забезпечують безпеку працівника і оточуючих;

1.20.4 .утримувати своє робоче місце і устаткування у справному стані та чистоті;

1.20.5. не допускати знаходження сторонніх осіб на своєму робочому місці;

1.20.6. зберігати необхідні у роботі інструмент і пристосування справними у визначеному місці;

1.20.7. не розпивати спиртні напої на робочому місці і на території підприємства і не з'являтися на роботу у нетверезому або наркотичному стані.

1.21. При виявленні несправності в електричному обладнанні знімач-укладальник повинен припинити роботу, доповісти майстру і викликати чергового електрика.

1.22. Усувати неполадки в електрообладнанні самому не допускається. Після усунення несправності пуск обладнання повинен проводити черговий електрик за заявкою майстра.

1.23. Користуватися переносними електросвітильниками дозволяється при напрузі не вище 36 В, а в сирих підвальних приміщеннях - не вище 12 В.

1.24. Знімач-укладальник повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння (піском, вогнегасниками, тощо), а також знати місця зберігання протипожежного інвентарю і вміти ним користуватися. Під час виникнення пожежі необхідно повідомити керівництву цеху і диспетчерові підприємства, викликати пожежну охорону, а до її прибуття вжити всіх заходів щодо ліквідації загорання своїми силами, діючи відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

1.25. Під час загоряння електропроводів, приладів, електрообладнання їх необхідно вимкнути від мережі і гасити тільки сухим піском, або пінним вогнегасником. При загорянні пальне-мастильних речовин неможна гасити полум'я водою.

Для цього необхідно застосовувати землю, пісок, вогнегасники.

1.26. Кожний знімач-укладальник повинен бути ознайомлений з планом ліквідації аварій, в частині, яка має відношення до його робочого місця і до дільниці виконання робіт.