НПАОП 0.00-1.02-08. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів


- малі вантажні ліфти в частині обліку проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації;

- електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії;

- будівельні підйомники.

3.1.2. Будова малих вантажних ліфтів та ліфтів з іншими приводами повинна відповідати вимогам нормативних документів.

3.1.3. Улаштування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів повинні здійснюватись згідно з НАПБ Б.007-2004.

3.1.4. Дія цих Правил не поширюється на ліфти, які установлені:

а) в шахтах гірничої промисловості;

б) на суднах та інших плавучих спорудах;

в) на літаках та інших апаратах, які літають.

3.1.5. Вимоги цих Правил у частині будови ліфтів поширюються тільки на ті ліфти, що виготовлені після введення в дію цих Правил.

3.1.6. Вимоги цих Правил не поширюються на будівельну частину діючих ліфтів у разі виконання робіт із заміни та модернізації ліфтів.

Установлення нових ліфтів в існуючих будинках, у разі невідповідності розмірів будівельної частини вимогам розділу VI цих Правил, здійснюється згідно з вимогами ДСТУ pr EN 81-11-2002.

IV. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Правилах використано терміни, установлені чинними нормативно-правовими актами, стандартами, будівельними нормами, санітарними нормами і правилами (далі - нормативні документи).

4.1. Експлуатація - стадія життєвого циклу ліфта чи підйомника, на якому реалізують, підтримують та відновлюють якість виробу.

Експлуатація ліфта охоплює етапи введення в експлуатацію за призначенням, зберігання, транспортування, технічне обслуговування, поточний та середній ремонт, припинення експлуатації (утилізація та знищення).

4.2. Ліфт панорамний - ліфт, який має кабіну і шахту з прозорою огорожею, призначений для огляду пасажирами з кабіни навколишнього простору.

4.3. Ліфт малий вантажний (службовий ліфт класу V) - постійний підіймальний пристрій, що обслуговує визначені поверхи, має кабіну, доступ людей в яку неможливий через її розміри і конструктивне виконання (вантажопідйомність 250 кг, площа підлоги кабіни не більше 1 м2, висота дверей шахти не більше 1250 мм).

4.4. Модернізація - внесення змін у конструкцію ліфтів чи підйомників, які підвищують їх безпечність, технічний рівень і поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні, у тому числі заміна системи керування, за умови збереження основних технічних характеристик ліфта чи підйомника.

4.5. Підйомник будівельний - транспортний засіб перервної дії, який установлюють на час будівництва будь-якої споруди, призначений для підіймання і спускання будівельних матеріалів (вантажний підйомник) або будівельних матеріалів і людей (вантажопасажирський підйомник) у кабіні (платформі), яка переміщується по вертикальних напрямних, з одного рівня на інший.

4.6. Підйомник багатокабінний пасажирський електричний - стаціонарна багатокабінна машина безперервної дії з електроприводом, призначена для підіймання і спускання людей у кабіні, вхід і вихід яких здійснюється під час її руху.

4.7. Режим "Ревізія" - управління ліфтом з даху кабіни під час проведення огляду і ремонту устатковання, встановленого в шахті ліфта.

4.8. Реконструкція - зміна кінематичної схеми ліфта, збільшення вантажопідйомності або номінальної швидкості, які здійснюються після введення ліфта в експлуатацію.

4.9. Ремонт - відновлення пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин ліфтів і підйомників (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням ліфтів і підйомників до працездатного і справного стану, у тому числі проведене відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів.

4.10. Технічне обслуговування - комплекс дій або дія для підтримання справного стану чи працездатності ліфта (підйомника) під час використання його за призначенням, простою, зберігання та транспортування.

V. НЕБЕЗПЕКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ЛІФТІВ

Основні види небезпек, небезпечних ситуацій та небезпечних випадків, що можуть виникнути під час нормальної експлуатації ліфтів і які становлять небезпеку для користувачів та обслуговуючого персоналу:

а) защемлення;

б) здавлювання;

в) падіння;

г) несанкціонована зупинка кабіни ліфта між поверхами;

ґ) пожежа;

д) електрошок;

е) вібрація;

є) ушкодження матеріалу з причин:

- механічного ушкодження;

- зносу;

- корозії.

VI. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО БУДОВИ ЛІФТІВ

6.1. Загальні вимоги

6.1.1. Ліфти, їх складові частини, прилади та пристрої безпеки повинні відповідати вимогам цих Правил і чинних нормативних документів.

6.1.2. Оснащеність для виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів повинна бути згідно з вимогами ГСТУ 36.1-009-99.

6.1.3. Основні розміри ліфтів повинні відповідати:

- пасажирських класів I, II, III і VI - вимогам ДСТУ ISO 4190-1:2001;

- вантажних класу IV у супроводі людей - вимогам ДСТУ ISO 4190-2:2001;

- службових (малих) класу V - вимогам ДСТУ ISO 4190-3:2001.

Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 4190-5:2001.

6.1.4. Кліматичне виконання ліфтів і підйомників здійснюється згідно з вимогами чинних нормативних документів та повинно відповідати мікрокліматичним районам України, у яких вони можуть експлуатуватись.

6.1.5. Планування і вибір ліфтів для встановлення у житлових будинках здійснюється згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-6:2001.

6.1.6. Зручність доступу до ліфтів повинна відповідати вимогам ДСТУ pr EN 81-70-2003.

6.1.7. Ліфти і підйомники, призначені для роботи у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.32-2001.

Клас вибухонебезпечної і пожежонебезпечної зони, категорія та група вибухонебезпечної суміші зазначаються в паспорті ліфта, а також у технічних документах виробника.

6.1.8. Ліфти для пожежної служби повинні відповідати вимогам ДСТУ pr EN 81-72-2002, НАПБ Б.01.007-2004 та НАПБ А.01.001-2004.

6.1.9. Режим роботи ліфтів під час пожежі повинен відповідати вимогам ДСТУ EN pr 81-73:2004.

6.1.10. Відхилення від конструкторської документації, необхідність у яких виникає в процесі монтажу, модернізації, реконструкції ліфтів, повинні узгоджуватись з підприємством - виробником ліфта або організацією - розробником конструкторської документації.

Зміни до конструкторської документації повинні бути завірені організацією, яка вносила ці зміни, та узгоджені з підприємством - виробником.

6.1.11. Відхилення робочої швидкості руху кабіни від номінальної повинно бути в межах ± 15 %.

6.1.12. Точність автоматичної зупинки кабіни ліфта в експлуатаційних режимах роботи не повинна бути вище і нижче поверхової площадки більш ніж на 20 мм; у випадку одночасної роботи дверей кабіни і шахти ця величина може бути збільшена до 35 мм.

6.1.13. Роз'ємні з'єднання, які сприймають динамічні навантаження, повинні забезпечуватись від мимовільних роз'єднань.

6.1.14. Передання моменту скручування в з'єднаннях повинно здійснюватися за допомогою шліців або деталей кріплення (шпонок, болтів тощо).

6.1.15. Зварювальні з'єднання, що відповідають ГСТУ 36.1-003-98, повинні виконуватися зварниками, атестованими згідно з НПАОП 0.00-1.16-96.

6.1.16. У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинна бути виключена можливість підіймання противаги при нерухомій кабіні.

6.1.17. Всі складові частини та механізми ліфта повинні бути доступні для огляду та технічного обслуговування.

6.1.18. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість евакуації людей з кабіни обслуговуючим персоналом у разі зникнення електропостачання ліфта або у разі його несправності.

6.1.19. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість зняття кабіни (противаги) з уловлювачів.

6.1.20. Норми бракування щодо ланцюгів, на яких підвішуються кабіна і противага, і ланцюга обмежувача швидкості вказуються в технічній документації виробника. Норми бракування щодо стальних канатів наведені в додатку 1 до цих Правил.

6.1.21. Заземлення (занулення) повинно відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.32-2001.

6.1.22. Після закінчення граничного строку експлуатації ліфта як вітчизняного, так і імпортного виробництва проводиться його експертне обстеження згідно з НПАОП 0.00-6.18-2004.

6.2. Вантажопідйомність, перевезення пасажирів та вантажів

6.2.1. Не дозволяється перевезення в кабіні ліфта пасажирів і (або) вантажів загальною масою, яка перевищує вантажопідйомність ліфта.

6.2.2. У ліфта самостійного користування корисна площа підлоги кабіни повинна визначатись залежно від його вантажопідйомності згідно з таблицями 1 і 2.

Таблиця 1

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

100 

0,37 

630 

1,66 

1125 

2,65 

180 

0,58 

675 

1,75 

1200 

2,80 

225 

0,70 

750 

1,90 

1250 

2,90 

300 

0,90 

800 

2,00 

1275 

2,95 

375 

1,10 

825 

2,05 

1350 

3,10 

400 

1,17 

900 

2,20 

1425 

3,25 

450 

1,30 

975 

2,35 

1500 

3,40 

525 

1,45 

1000 

2,40 

1600 

3,56 

600 

1,60 

1050 

2,50 

2000 

4,20 

  

  

  

  

2500 

5,00 У ліфта вантажопідйомністю понад 2500 кг на кожні додаткові 100 кг максимальна внутрішня площа підлоги кабіни повинна збільшуватися на 0,16 м2.

Корисну площу підлоги кабіни для проміжного значення вантажопідйомності ліфта необхідно визначати лінійною інтерполяцією.

Для вантажопасажирських ліфтів з гідравлічним приводом внутрішня площа кабіни може бути більшою, ніж зазначено в таблиці 1, і не більшою, ніж зазначено в таблиці 2, залежно від номінальної швидкості.

Таблиця 2

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

Номінальне навантаження, маса, кг 

Максимальна внутрішня площа підлоги кабіни, м2 

  

  

630 

2,42 

1125 

3,90 

  

  

675 

2,56 

1200 

4,08 

  

  

750 

2,80 

1250 

4,20 

  

  

800 

2,96 

1275 

4,26 

  

  

825 

3,04 

1350 

4,44 

400 

1,68 

900 

3,28 

1425 

4,62 

450 

1,84 

975 

3,52 

1500 

4,80 

525 

2,08 

1000 

3,60 

1600 

5,04 

600 

2,32 

1050 

3,72 

 

  Для ліфта вантажопідйомністю понад 1600 кг необхідно додавати 0,40 м2 на кожні додаткові 100 кг.

Для проміжних навантажень площу визначають лінійною інтерполяцією.

6.2.3. Для визначення корисної площі підлоги кабіни не враховується площа, яка перекривається однією з відчинених стулок обертально-розкривних дверей, і не зменшується за рахунок встановлення в кабіні поручнів та плінтусів.

6.2.4. Для визначення місткості кабіни пасажирського ліфта маса однієї людини приймається на рівні 75 кг.

Місткість кабіни визначається діленням величини вантажопідйомності ліфта на 75, з округленням одержаного результату до більшого цілого числа.

6.2.5. У ліфта самостійного користування дозволяється перевищення корисної площі підлоги кабіни відносно його вантажопідйомності, зазначеної в пункті 6.2.2 цих Правил, за умови виконання таких вимог:

- унеможливлення пуску ліфта з кабіни або з поверхової (завантажувальної) площадки у разі перебування в кабіні вантажу, маса якого перевищує на 10 % і більше вантажопідйомність ліфта;

- наявність сигнального пристрою у кабіні для фіксування її перевантаження.

6.2.6. У ліфтах класу III (для установ охорони здоров'я) і ліфтів вантажопасажирських класу IV дозволяється транспортування пасажирів тільки в супроводі ліфтера.

Якщо ліфти класів III та IV відповідають вимогам цих Правил, які пред'являються до пасажирського ліфта самостійного користування, то в них дозволяється транспортування пасажирів без ліфтера.