УКРАІНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»


ПІ 6.1.00-68-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВОДІЇВ МОТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА МАШИНАХ 3 ДВИГУНАМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ У ПІДЗЕМНИХ гіРНИЧИХ ВИРОБКАХ


Київ 1999


УКРАІНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»


УЗГОДЖЕНО

Національним Науково-дослідним інститутом охорони праці (ННДІОП) 25.11.99 р. №247


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної корпорації «Укрметротунельбуд» від 30.11.99 р. №24

(число, місяць, рік)


(число, місяць, рік)


ПІ 6.1.00-68-1999

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВОДІЇВ МОТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ

ПРАЦЮЮТЬ НА МАШИНАХ 3 ДВИГУНАМИ

ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ У ПІДЗЕМНИХ

ГіРНИЧИХ ВИРОБКАХ


Київ 1999


ЗМІСТ

ВСТУП 4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 9

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 10

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 15

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 15


ВСТУП

Примірна інструкція розроблена НДІБВ Держбуду України відповідно до договору від 10.01.99 р. №411 з корпорацією «Укрметротунельбуд» з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

3 введенням у дію цієї примірної інструкції втрачає силу «Типова інструкція з охорони праці для працюючих на машинах із двигунами внутрішнього згоряння в підземних гірничих виробках», затверджена Міністерством транспортного будівництва СРСР у 1984 році.

При виникненні необхідності в дану примірну інструкцію можуть бути внесені доповнення або зміни, що підлягають узгодженню і затвердженню у встановленому порядку.

Перегляд даної примірної інструкції (надалі - інструкція) проводиться в разі необхідності, але не рідше 1 разу в 10 років.

Інструкція переглядається до вказаного строку:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв і інструментів, видів енергії і т.ін.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

Дотримання вимог примірних інструкцій з охорони праці є однією з основних умов запобігання нещасних випадків на виробництві. Недотримання цих вимог розглядається як порушення трудової дисципліни, за які на порушника накладається стягнення відповідно до чинного законодавства.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відомості про сферу застосування інструкції.

1.1.1. Вимоги примірної інструкції поширюються на водіїв мототранспортних засобів, які працюють на машинах з двигунами внутрішнього згоряння при будівництві метрополітенів і підземних споруд (в подальшому - водії).

1.1.2. Примірна інструкція повинна знаходитись на дільниці в доступному місці.

1.2. Умови і порядок допуску робітників до самостійної роботи.

1.2.1. До роботи на машинах з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) у підземних гірничих виробках допускаються особи, які досягли 18-літнього віку та пройшли медичний огляд, мають кваліфікацію водія або тракториста, пройшли спеціальне навчання і одержали посвідчення на право керування машинами з ДВЗ у підземних умовах, а також навчені безпечним методам і прийомам виконання робіт у підземних гірничих виробках і здали іспити кваліфікаційній комісії та одержали відповідне посвідчення.

1.2.2. Перевірка знань водієм безпечних методів і прийомів виконання робіт повинна провадитися щорічно з обов'язковою позначкою в посвідченні по охороні праці.

У випадку незадовільних знань з питань охорони праці водії повинні пройти повторне навчання протягом одного місяця.

При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітника працевлаштовують відповідно до чинного законодавства.

Жінки до роботи водієм в гірничих виробках не допускаються.

1.2.3. Водій, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж для ознайомлення з загальними положеннями по охороні праці, виробничою обстановкою і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.2.4. Отримавши вступний інструктаж, водій повинен розписатися в журналі реєстрації вступного інструктажу після того як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про його проведення і розпишеться.

1.2.5. Незалежно від кваліфікації і стажу попередньої роботи в перший день виходу на роботу водій повинен одержати первинний інструктаж з охорони праці у керівника робіт безпосередньо на робочому місці.

1.2.6. Допуск водія до самостійної роботи здійснюється після його стажування протягом 15 змін і оформляється записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.2.7. Водій повинен не рідше одного разу в три місяці проходити повторний інструктаж, який проводить безпосередньо керівник робіт.

1.2.8. При зміні умов і вимог безпеки праці, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, зміні інших факторів, що впливають на безпеку праці, порушенні вимог безпеки праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, а також після перерви в роботі більш ніж на 30 календарних днів водій зобов'язаний пройти позаплановий інструктаж відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

1.2.9. По закінченні проведення первинного, позапланового або повторного інструктажу, водій повинен розписатися в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці після того, як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про проведення інструктажу і розпишеться (при реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його проведення).

1.2.10. Перед виконанням робіт в умовах підвищеної небезпеки (при виникненні небезпеки, що походить від інших видів робіт, які виконуються на інших ділянках роботи і т.п.) водій повинен пройти цільовий інструктаж і розписатися в наряді-допуску, що дозволяє виконання робіт.

1.2.11. Після кожного виду інструктажу водій повинен пройти перевірку засвоєних ним при інструктажі знань, що здійснює особа, яка проводила інструктаж.

1.2.12. Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

1.3. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.1. Водій зобов'язаний:

а) дотримуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором;

б) співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу життю чи здоров'ю його або оточуючих його людей і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

в) до початку виконання будь-яких робіт водій повинен бути ознайомлений під розписку з проектом виконання робіт (ПВР).

1.3.2. Порушення водієм трудової і виробничої дисципліни, а також правил безпечної експлуатації устаткування і вимог по охороні праці тягне за собою дисциплінарне покарання, а в окремих випадках, визначених чинним законодавством, і кримінальну відповідальність.

1.3.3. В організаціях, що ведуть підземні роботи, організується позмінний облік осіб, що спустилися у виробки і вийшли на поверхню. Відповідальність за забезпечення такого обліку несе начальник дільниці.

Водій при опусканні в шахту повинен повісити свій номерний жетон на щит для осіб, що знаходяться в шахті. Після підняття із шахти - на щит для осіб, що знаходяться на поверхні.

1.3.4. Спуск у підземні виробки допускається тільки з дозволу рукоятчика (стволового шахтної поверхні).

1.3.5. Протягом робочої зміни виконувати тільки ті роботи, що визначені у «Журналі змінних завдань і щозмінного інструктажу» особою технічного нагляду.

1.3.6. Водій, що знаходиться на робочому місці, зобов'язаний мати при собі посвідчення про здачу іспитів з питань техніки безпеки і права на керування машиною відповідного типу.

1.3.7. Кожна машина з ДВЗ до введення її в експлуатацію повинна бути закріплена за водієм або бригадою водіїв і мати номер.

1.3.8. Кожний водій повинен знати і дотримуватись інструкції з експлуатації машин з ДВЗ і інструкції по експлуатації встановлених на машині газонейтралізаторів (рідинних і каталітичних).

1.3.9. Всі машини з ДВЗ повинні бути обладнані звуковою і світловою сигналізацією.

Не працювати на машині при несправній сигналізації.

1.3.10. Кожний водій, що пов'язаний з роботою машини в підземних умовах, повинен бути ознайомлений під розписку з наступними документами, затвердженими головним інженером підприємства:

організацією робіт на дільниці; схемою руху транспортних засобів у межах шахти; схемою вентиляції шахти;

заходами щодо попередження і плану ліквідації аварій, а також порядку своїх дій при аварії.

1.3.11. Застосування в підземних гірничих виробках кожної нової машини з ДВЗ повинно бути узгоджено з Державною інспекцією по нагляду за охороною праці, що дає на це дозвіл.

Дозвіл дається по представленню будівельно-монтажним управлінням даних про технічний огляд машини, про обладнання її засобами газоочистки і висновків про можливість використання машини в підземних умовах.

1.3.12. Машина з дизельним двигуном внутрішнього згоряння, яка допущена до роботи в підземних виробках, повинна бути обладнана двохступінчатою системою очищення вихлопних газів (каталітичною і рідинною).

Відбір проб вихлопних газів повинен провадитися на холостому ходу машини при максимальних обертах двигуна. Якщо пробовідбірні трубки не передбачені конструкцією нейтралізатора, то вони повинні бути вварені у вихлопну систему до і після газоочистки (сталеві трубки довжиною 40-50 мм і діаметром 8 мм). Під час експлуатації машини трубки повинні бути закриті ковпачками.

1.3.13. Водій повинен знати і чітко дотримуватись графіка технічних обслуговувань і планово-попереджувальних ремонтів закріпленої за ним машини. Машина повинна бути поставлена на ремонт достроково (незалежно від строків за графіком ремонтів), якщо при черговому аналізі вихлопних газів виявиться, що їх склад не відповідає допустимим нормам.

1.3.14. Проводити роботу з регулювання двигунів і технічного обслуговування машин дозволяється тільки в спеціально обладнаних пунктах технічного обслуговування.

1.3.15. Експлуатація машини дозволяється тільки за умови обладнання її кабіною або захисним козирком достатньої жорсткості (при відсутності кабіни), яка захищає водія від можливого падіння шматків гірничої маси з покриття виробки та забезпечує при цьому достатній огляд дороги і ділянки основної роботи машини.

1.3.16. Машина повинна бути завантажена таким чином, щоб під час руху виключалося випадання з кузова шматків породи.

1.3.17. Водій повинен мати при собі прилад типу ГХ (газовизначник хімічний) для визначення відсоткового вмісту токсичних газів (окису вуглецю та окислів азоту) і повинен бути навчений, як користуватися цим приладом.

1.3.18. У вибоях і виробках, де працюють машини, водій повинен знати місце знаходження місцевого протипожежного інвентарю і засобів пожежегасіння (ящики з піском і інертним пилом).

1.3.19. Не палити в кабінах машин. Палити можна в спеціально відведеному місці.

1.4. У процесі роботи на водія, при виконанні робіт, можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори;

а) машини і механізми, що рухаються;

б) підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;

в) недостатня освітленість робочої зони;

г) підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

д) гірничі породи, що обвалюються;

ж) підвищена напруга електричного поля;

и) прориви пливуна або води;

к) гострі крайки, задирки на поверхнях заготовок інструментів і устаткування;

л) нафтопродукти і шкідливі гази при їх згорянні.

1.5. Водій при виконанні робіт, повинен використовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

а) захисний одяг - по ГОСТ 12.4.103-83: костюм бавовняний, костюм брезентовий;

білизна натільна;

чоботи гумові, черевики шкіряні;

рукавиці брезентові;

куртка і штани бавовняні на теплій підкладці;

каска - по ГОСТ 12.4.128-83*;

б) при необхідності: захисні окуляри - по ГОСТ 12.4.013-85;

пояс запобіжний;

діелектричні рукавички;

засоби індивідуального захисту органів дихання(респіратори)- по ГОСТ12.4.034-83.

1.6. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватися робітник під час виконання роботи.

1.6.1. Особи, які ухиляються від користування захисними касками, спецодягом, спецвзуттям та ін. ЗІЗ до роботи не допускаються.

1.6.2. Водій повинен користуватися тільки особисто йому виданими спецодягом, спецвзуттям, захисними засобами і не передавати їх у користування іншим особам.

1.6.3. Спецодяг, який використовується водієм повинен бути обезпилений і випраний відповідно до Правил безпеки при будівництві метрополітенів і підземних споруд.

Сушка та обезпилювання спецодягу повинні проводитися після кожної робочої зміни, прання або хімчистка - у міру необхідності, але не рідше двох разів на місяць.

1.6.4. Водій зобов'язаний дотримуватися питного режиму з урахуванням умов праці. Для підтримки раціонального водно-сольового балансу необхідно користуватися незначно підсоленою водою (5 г солі на 1 л води) або мінеральною водою, необхідно також користуватися сатураторною установкою. Бажано також вживати чай, фруктові відвари, хлібний квас, білково-вітамінний напій у спеціально відведених місцях.