УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»


ПІ 6.1.00-66-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ


ДЛЯ ВАГОНЕТНИКА


Київ 1999


УКРАІНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»


УЗГОДЖЕНО

Національним Науково-дослідним інститутом охорони праці (ННДІОП) 25.11.99р. №247


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної корпорації «Укрметротунельбуд»

від 30.11.99 р № 24

(число, місяць, рік)


(число, місяць, рік)


ПІ 6.1.00-66-1999

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВАГОНЕТНИКА


Київ 1999


ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 8

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 9

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 16

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 17


ВСТУП

Примірна інструкція розроблена НДІБВ Держбуду України відповідно до договору від 10.01.99 р. №411 3 корпорацією «Укрметротунельбуд» з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

3 введенням В дію цієї примірної інструкції втрачає силу «Типова інструкція з охорони праці для відкатника», затверджена Міністерством транспортного будівництва СРСР у 1983 році.

При виникненні необхідності в дану примірну інструкцію можуть бути внесені доповнення або зміни, що підлягають узгодженню і затвердженню у встановленому порядку.

Перегляд даної примірної інструкції (надалі - інструкція) проводиться в разі необхідності, але не рідше 1 разу в 10 років.

Інструкція переглядається до вказаного строку:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв і інструментів, видів енергії і т.ін.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

Дотримання вимог примірних інструкцій з охорони праці є однією з основних умов запобігання нещасних випадків на виробництві. Недотримання цих вимог розглядається як порушення трудової дисципліни, за які на порушника накладається стягнення відповідно до чинного законодавства.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відомості про сферу застосування інструкції.

1.1.1. Вимоги примірної інструкції поширюються на вагонетників при роботі на шахтній поверхні та у підземних виробках при будівництві метрополітенів і інших підземних споруд.

Основним видом горизонтального транспорту на шахтах являється електровозна відкатка. Відкатка може проводитись також за допомогою транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння та інших засобів механізованої відкатки.

1.1.2. Не слід суміщати на одних і тих же ділянках колії електровозну відкатку з іншими видами відкатки.

1.1.3. Примірна інструкція повинна знаходитись на дільниці в доступному місці.

1.2. Умови і порядок допуску робітників до самостійної роботи.

1.2.1. До роботи вагонетником на шахтній поверхні і підземних гірничих роботах допускаються особи не молодше 18 років, які мають виробничі навики, пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж з питань охорони праці відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.12-99 (Типове положення про навчання з питань охорони праці), один раз на рік - перевірку знань відповідних нормативних актів з питань охорони праці та одержали відповідні посвідчення.

У випадку незадовільних знань з питань охорони праці робітники до роботи не допускаються і повинні пройти повторне навчання протягом одного місяця. При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітника працевлаштовують відповідно до чинного законодавства.

1.2.2. Вагонетник, який приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж для ознайомлення з загальними положеннями з охорони праці, виробничою обстановкою і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.2.3. Отримавши вступний інструктаж, вагонетник повинен розписатися в журналі реєстрації вступного інструктажу після того як особа, яка проводила інструктаж, зробить запис про його проведення і розпишеться.

1.2.4. Незалежно від кваліфікації і стажу попередньої роботи в перший день виходу на роботу вагонетник повинен одержати первинний інструктаж на робочому місці з практичним показом безпечних методів і прийомів праці у керівника робіт.

1.2.5. Допуск вагонетника до самостійної роботи здійснюється після його стажування протягом 15 змін і оформлюється записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.2.6. Вагонетник повинен не рідше одного разу в три місяці проходити повторний інструктаж, який проводить безпосередньо керівник робіт.

1.2.7. При зміні умов і вимог охорони праці, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, зміні інших факторів, що впливають на безпеку праці, порушенні вимог безпеки праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, а також після перерви в роботі більш ніж на 30 календарних днів вагонетник зобов'язаний пройти позаплановий інструктаж відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

1.2.8. По закінченні проведення первинного, позапланового або повторного інструктажу, вагонетник повинен розписатися в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці після того, як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про проведення інструктажу і розпишеться (при реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його проведення).

1.2.9. Перед виконанням робіт в умовах підвищеної небезпеки (при виникненні небезпеки, що походить від інших видів робіт, які виконуються на інших

ділянках роботи і т.п.) вагонетник повинен пройти цільовий інструктаж і розписатися в наряді-допуску, який дозволяє виконання робіт.

1.2.10. Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

1.3. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.1. Вагонетник зобов'язаний:

а) дотримуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором;

б) співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу життю чи здоров'ю його або оточуючих його людей і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

в) до початку виконання будь-яких робіт вагонетник повинен бути ознайомлений під розписку з проектом виконання робіт (ПВР).

1.3.2. Порушення вагонетником трудової і виробничої дисципліни, а також правил безпечної експлуатації устаткування тягне за собою дисциплінарне покарання, а в окремих випадках, визначених чинним законодавством, і кримінальну відповідальність.

1.3.3. В організаціях, що ведуть підземні роботи, організується позмінний облік осіб, що спустилися у виробки і вийшли на поверхню. Відповідальність за забезпечення такого обліку несе начальник дільниці.

1.3.4. Вагонетник при опусканні в шахту повинен повісити свій номерний жетон на щит для осіб, що знаходяться в шахті. Після підняття із шахти - на щит для осіб, що знаходяться на поверхні.

1.3.5. Спуск у підземні виробки допускається тільки з дозволу рукоятчика (стволового шахтної поверхні).

1.3.6. Протягом робочої зміни виконувати тільки ті роботи, що визначені в «Журналі змінних завдань і щозмінного інструктажу» особою технічного нагляду.

1.3.8. При проході до місця роботи штольнею або тунелем необхідно остерігатися транспорту, який рухається. Не торкатись тролейних проводів.

1.3.9. Транспорт, що рухається слід пропускати, стоячи обличчям до нього. Не переміщатися паралельно з транспортом, що рухається.

1.4. У процесі роботи на вагонетника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

а) машини і механізми, що рухаються;

б) підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;

в) недостатня освітленість робочої зони;

г) роботи на висоті;

д) підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; є) гірничі породи, що обвалюються;

ж) підвищена напруга електричного поля;

и) прориви пливуна або води;

к) гострі крайки, задирки на поверхнях заготовок інструментів і устаткування.

1.5. Вагонетник, при виконанні робіт, повинен використовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

- захисний одяг - по ГОСТ 12.4.103-83:

а) костюм бавовняний, костюм брезентовий;

б) білизна натільна;

в) чоботи гумові, черевики шкіряні;

г) рукавиці брезентові;

д) куртка і штани бавовняні на теплій підкладці;

ж) каска - по ГОСТ 12.4.128-83*; -

при необхідності:

а) захисні окуляри - по ГОСТ 12.4.013-85;

б) пояс запобіжний;

в) діелектричні рукавички;

г) засоби індивідуального захисту органів дихання (респіратори) - по ГОСТ 12.4.034-83.

1.6. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватися робітник під час виконання роботи.

1.6.1. Особи, які ухиляються від користування захисними касками, спецодягом, спецвзуттям та інші ЗІЗ до роботи не допускаються.

1.6.2. Вагонетник повинен користуватися тільки особисто йому виданими спецодягом, спецвзуттям, захисними засобами і не передавати їх у користування іншим особам.

1.6.3.Спецодяг, який застосовується вагонетником повинен бути обезпилений і випраний відповідно до Правил безпеки при будівництві метрополітенів і підземних споруд.

Сушка та обезпилювання спецодягу повинні проводитись після кожної робочої зміни, прання або хімчистка - в міру необхідності, але не рідше двох разів на місяць.

1.6.4. Вагонетник зобов'язаний дотримуватися питного режиму з урахуванням умов праці. Для підтримки раціонального водно-сольового балансу необхідно користуватися незначно підсоленою водою (5 г солі на 1 л води) або мінеральною водою, необхідно також користуватися сатураторною установкою. Бажано також вживати чай, фруктові відвари, хлібний квас, білково-вітамінний напій у спеціально призначених місцях.

Не використовувати для пиття воду з підземних джерел, водопроводів, не призначених для цього.

1.6.5. Перед кожним прийомом їжі мити руки з милом у спеціально призначеному місці. Для виключення випадків отруєнь не застосовувати етильований бензин або метанол (інші легкозаймисті та отруйливі речовини) для миття рук, спецодягу, деталей.

1.6.6. У випадку поганого самопочуття, нервового розладу, сильного збудження, виявлення високої температури тіла або інших ознак захворювання, що заважають вагонетнику вести нормальну безпечну роботу, він зобов'язаний доповісти про це начальнику зміни і негайно звернутися до лікаря.

1.6.7. Вагонетники у нетверезому стані в місця виконання робіт не допускаються.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи вагонетник повинен:

а) одержати ручний інструмент, перевірити його справність;

б) підготувати матеріали, інструменти, пристосування і розташувати їх на робочому місці в порядку застосування.

2.1.1. Вагонетник повинен одержати вказівки про кількість навантажених і порожніх одиниць рухомого складу, що можуть рухатись у тому або іншому напрямку в конкретних умовах.

2.2. Підготовка робочого місця, ЗІЗ.

2.2.1. До початку роботи вагонетник повинен:

а) оглянути відкаточні колії, стрілочні переводи і переконатися у їх справності;

б) перевірити наявність і справність знаків сигналізації на з'єднаннях тунелів, поворотах, ухилах;

в) перевірити наявність і справність запорів від самочинного перекидання в перекидних вагонетках;

г) перевірити надійність кріплення напівскатів і коліс вагонеток;

д) перевірити справність вагонеток, зчіпок, причіпних устроїв, гальмових пристосувань рухомого складу; справність автозчіпки у вагонетках з автозчіпленням;

є) перевірити наявність і справність сигналізації між верхньою (приймальною)

площадкою і нижньою площадкою при відкатці кінцевими канатами;

ж) перевірити наявність огороджень, проходів, освітленості, стан настилу на

робочих місцях;

и) переконатися в задовільному стані робочого місця (відсутності захаращеності,

забруднення рейкових колій і стрілочних переводів і т.п.).

Про всі помічені несправності вагонетник повинен доповісти особі технічного

нагляду і до усунення несправностей до роботи не приступати.

2.2.2. Переконатися, що робоче місце достатньо освітлене і світло не буде заважати в процесі роботи, засліплюючи очі. Ручний інструмент, пристосування, заготовки, деталі та інші, необхідні для роботи, матеріали розмістити в зручному і безпечному для користування порядку.

2.2.3. Перед початком роботи вагонетник повинен одягти відповідні 313.

2.3. Порядок перевірки справності устаткування, інструмента.

2.3.1. Механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що використовуються у виробництві, на які є вимоги по забезпеченню безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні відповідати виданим у встановленому порядку сертифікатам, що засвідчують безпеку їх використання.

2.3.2. При виявленні відхилень від умов сертифіката і порушеннях у пускових, попереджувальних, гальмових і очисних устроях, системах блокування і сигналізації, вентиляції та освітлення вагонетник зобов'язаний довести до відома керівництва дільниці.

2.4. Порядок перевірки наявності і стану устаткування, що застосовується.

2.4.1. Підставою для прокладки рейкової колії і проходу людей по тунелю або виробці повинен бути плоский лоток обробки, суцільний рівний настил по тиранкам або вирівняна і забаластована ґрунтом, який не розмокає, підошва.