УКРАІНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»


ПІ 6.1.00-72-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ БУРИЛЬНИКА ШПУРІВ ТАСВЕРДЛОВИН


Київ 1999


УКРАІНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»


УЗГОДЖЕНО

Національним Науково-дослідним інститутом охорони праці (ННДІОП) 25.11.99р. №247


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної корпорації «Укрметротунельбуд» ВІД 80.11.99 р. №24

(число, місяць, рік)


(число, місяць, рік)


ПІ 6.1.00-72-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ БУРИЛЬНИКА ШПУРІВ ТА СВЕРДЛОВИН


Київ 1999


ЗМІСТ

ВСТУП 4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 8

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 9

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 13

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 13


ВСТУП

Примірна інструкція розроблена НДІБВ Держбуду України відповідно до договору від 10.01.99 р. №411 з корпорацією «Укрметротунельбуд» з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

3 введенням у дію цієї примірної інструкції втрачає силу «Типова інструкція з охорони праці для бурильника свердловин», затверджена Міністерством транспортного будівництва СРСР у 1973 році.

При виникненні необхідності в дану примірну інструкцію можуть бути внесені доповнення або зміни, що підлягають узгодженню і затвердженню у встановленому порядку.

Перегляд даної примірної інструкції (надалі - інструкція) проводиться в разі необхідності, але не рідше 1 разу в 10 років.

Інструкція переглядається до вказаного строку:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв і інструментів, видів енергії і т.ін.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених

впроваджень чи змін.

Дотримання вимог примірних інструкцій з охорони праці є однією з основних умов

запобігання нещасних випадків на виробництві. Недотримання цих вимог

розглядається як порушення трудової дисципліни, за які на порушника

накладається стягнення відповідно до чинного законодавства.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відомості про сферу застосування інструкції.

1.1.1. Вимоги примірної інструкції поширюються на бурильників шпурів та свердловин при будівництві метрополітенів і підземних споруд.

1.1.2. Примірна інструкція повинна знаходитись на дільниці в доступному місці.

1.2. Умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи.

1.2.1. До роботи бурильником в підземних виробках допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання, інструктажі питань охорони праці відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.12-99 (Типове положення про навчання з питань охорони праці), один раз на рік - перевірку знань, та отримали відповідні посвідчення.

У випадку незадовільних знань з питань охорони праці робітники повинні пройти повторне навчання протягом одного місяця.

При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітника працевлаштовують відповідно до чинного законодавства.

Жінки до роботи бурильником у підземних виробках не допускаються.

1.2.2. Бурильник, який приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж для ознайомлення з загальними положеннями з охорони праці, виробничою обстановкою і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.2.3. Отримавши вступний інструктаж, бурильник повинен розписатися в журналі реєстрації вступного інструктажу після того як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про його проведення і розпишеться.

1.2.4. Незалежно від кваліфікації і стажу попередньої роботи в перший день виходу на роботу бурильник повинен одержати первинний інструктаж з охорони праці у керівника робіт безпосередньо на робочому місці.

1.2.5. Допуск бурильника до самостійної роботи здійснюється після його стажування протягом 15 змін і оформляється записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.2.6. Бурильник повинен не рідше одного разу в три місяці проходити повторний інструктаж, що проводить безпосередньо керівник робіт.

1.2.7. При зміні умов і вимог безпеки праці, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, зміні інших факторів, що впливають на безпеку праці, порушенні вимог безпеки праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, а також після перерви в роботі більш ніж на 30 календарних днів бурильник зобов'язаний пройти позаплановий інструктаж відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

1.2.8. По закінченні проведення первинного, позапланового або повторного інструктажу бурильник повинен розписатися в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці після того, як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про проведення інструктажу і розпишеться (при реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його проведення).

1.2.9. Перед виконанням робіт в умовах підвищеної небезпеки (при виникненні небезпеки, що походить від інших видів робіт, які виконуються на інших дільницях роботи і т.п.) бурильник повинен пройти цільовий інструктаж і розписатись в наряді-допуску, що дозволяє виконання робіт.

1.2.10. Після кожного виду інструктажу бурильник повинен пройти перевірку засвоєних ним при інструктажі знань, що здійснює особа, яка проводила інструктаж.

1.2.11. Власник має право притягнути робітника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

1.2.12. Бурильник повинен мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче II.

1.3. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.1. Бурильник зобов'язаний:

а) дотримуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором;

б) співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу життю або здоров'ю його або оточуючих його людей і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

в) до початку виконання будь-яких робіт бурильник повинен бути ознайомлений під розписку з проектом виконання робіт (ПВР).

1.3.2. При перебуванні на території кар'єру бурильник свердловин зобов'язаний додержуватися таких заходів безпеки:

а) ходити по пішохідних доріжках, підніматись та опускатись на уступ по спеціальних сходах;

б) бути уважним до транспорту, що рухається та до сигналів, що подаються, переходити залізничні колії та автомобільні шляхи у встановлених місцях;

в) знати графіки виконання підривних робіт і значення сигналів, бути уважним до сигналів, що подаються при виробництві підривних робіт, чітко виконувати їх вимоги.

1.3.3. Порушення бурильником трудової і виробничої дисципліни, а також правил безпечної експлуатації устаткування і вимог щодо охорони праці тягне за собою дисциплінарне покарання, а в окремих випадках, визначених чинним законодавством, і кримінальну відповідальність.

1.3.4. В організаціях, що ведуть підземні роботи, організується позмінний облік осіб, що спустилися у виробки і вийшли на поверхню. Відповідальність за забезпечення такого обліку несе начальник дільниці.

Бурильник при опусканні в шахту повинен повісити свій номерний жетон на щит для осіб, що знаходяться в шахті. Після підняття із шахти - на щит для осіб, що знаходяться на поверхні.

1.3.5. Спуск у підземні виробки допускається тільки з дозволу рукоятчика (стволового шахтної поверхні).

1.3.6. Протягом робочої зміни виконувати тільки ті роботи, що визначені в «Журналі змінних завдань і щозмінного інструктажу» особою технічного нагляду.

1.4. У процесі роботи на бурильника, при виконанні робіт, можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори;

а) машини і механізми, що рухаються;

б) підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;

в) недостатня освітленість робочої зони;

г) роботи на висоті;

д) підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; є) гірничі породи, що обвалюються;

ж) підвищена напруга електричного поля;

и) прориви пливуна або води;

к) гострі крайки, задирки на поверхнях заготовок, інструментів і устаткування.

1.5. Бурильник при виконанні робіт, повинен використовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

а) захисний одяг - по ГОСТ 12.4.103-83: костюм бавовняний, костюм брезентовий; білизна натільна;

чоботи гумові, черевики шкіряні;

рукавиці брезентові;

куртка і штани бавовняні на теплій підкладці;

каска - по ГОСТ 12.4.128-83*;

б) при необхідності: захисні окуляри - по ГОСТ 12.4.013-85; пояс запобіжний;

діелектричні рукавички;

засоби індивідуального захисту органів дихання(респіратори)- по ГОСТ12.4.034-83.

1.6. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен

додержуватися бурильник під час виконання роботи.

1.6.1. Особи, які ухиляються від користування захисними касками, спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ до роботи не допускаються.

1.6.2. Бурильник повинен користуватися тільки особисто йому виданими спецодягом, спецвзуттям, захисними засобами і не передавати їх у користування іншим особам.

1.6.3. Спецодяг, який використовує бурильник, повинен бути обезпилений і випраний відповідно до Правил по безпеці при будівництві метрополітенів і підземних споруд.

Сушка та обезпилювання спецодягу повинні проводитися після кожної робочої зміни, прання або хімчистка - у міру необхідності, але не рідше двох разів на місяць.

1.6.4. Бурильник зобов'язаний дотримуватися питного режиму з урахуванням умов праці. Для підтримки раціонального водно-сольового балансу необхідно користуватися незначно підсоленою водою (5 г солі на 1 л води) або мінеральною водою, необхідно також користуватися сатураторною установкою. Бажано також вживати чай, фруктові відвари, хлібний квас, білково-вітамінний напій у спеціально призначених для цього місцях.

Не використовувати для пиття воду з підземних джерел, водопроводів, не призначених для цього.

1.6.5. Перед кожним прийняттям їжі мити руки з милом у спеціально призначених для цього місцях. Для виключення випадків отруєнь не застосовувати етилований бензин або метанол (інші легкозаймисті та отруйливі речовини) для миття рук, спецодягу, деталей.

1.6.6. У випадку поганого самопочуття, нервового розладу, сильного збудження, виявлення високої температури тіла або інших ознак захворювання, що заважають бурильнику вести нормальну безпечну роботу, він зобов'язаний доповісти про це начальнику зміни і негайно звернутися до лікаря.

1.6.7. Бурильники в нетверезому стані в місця виконання робіт не допускаються.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Порядок приймання зміни.

2.1.1. Перед початком роботи бурильник повинен: одержати ручний інструмент, перевірити його справність; підготувати матеріали, інструменти, прилади і розташувати їх на робочому місці в порядку застосування; ознайомитися з записами в «Журналі прийому-здачі зміни».

2.2. Підготовка робочого місця, ЗІЗ.

2.2.1. Перед початком роботи бурильник повинен перевірити:

а) наявність і справність заземлення (електродвигунів, корпуса бурової машини та ін.);

б) кріплення вузлів бурової машини і переконатися у відсутності сторонніх предметів на несучій і буровій рамах;

в) роботу агрегатів на холостому ходу;

г) справність сталевих канатів бурової машини;

д) наявність і справність огороджень;

є) стан місця роботи (уступу кар'єру або укосів виїмки котлована і т.п.).

Оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети, які можуть заважати роботі, звільнити проходи.

Переконатися, що робоче місце достатньо освітлене і світло не буде заважати в процесі роботи, засліплюючи очі. Ручний інструмент, прилади, заготовки, деталі та інші, необхідні для роботи, матеріали розмістити в зручному і безпечному для користування порядку.

2.2.4. Перед початком роботи бурильник повинен одягти відповідні 313. Перед початком роботи справність електроінструмента повинен перевіряти черговий слюсар-електрик з ремонту шахтного обладнання, устаткування, машин та механізмів, що має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

2.3. Порядок перевірки справності устаткування, інструмента.

2.3.1. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що використовуються у виробництві, та на які є вимоги по забезпеченню безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні відповідати виданим у встановленому порядку сертифікатам, що засвідчують безпеку їх використання.

2.3.2. При виявленні порушень у пускових, попереджувальних, гальмових і очисних пристроях, системах блокування і сигналізації, вентиляції та освітлення бурильник зобов'язаний довести про це до відома керівництва дільниці.

2.4. Про всі помічені несправності машини, устаткування, приладів, інструмента, захисних засобів, виявлених при огляді, бурильник повинен повідомити керівнику робіт (майстру, виконробу) і до усунення несправностей до роботи не приступати.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Відомості щодо безпечної організації праці.

3.1.1. При виявленні несправностей устаткування під час роботи необхідно зупинити його (виключити) і повідомити про це майстра (виконроба).

Під час роботи устаткування не проводити огляд, очистку і змащення його.

3.1.2. Робота бурильника свердловин в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі дозволяється тільки за умови попередньої видачі йому наряду - допуску, як правило, при повністю знятій напрузі з лінії електропередачі організацією, що експлуатує дану лінію.