Якщо модель явно забезпечує результати у форматі, зазначеному в ISO/IEC TR 15504-2, то нема потреби у будь-якому механізмі перетворення.

 1. Критерії для вибору моделі

Модель для оцінювання повинен вибирати оцінювач або вона може бути обумовлена ініціа­тором оцінювання (в цьому випадку, це повинно бути задокументовано як обмеження). В будь- якому випадку існує ряд критеріїв, які допоможуть гарантувати відповідність вибору передбаче­ному використанню.

Обговорення у разі вибору моделі за умови, що будь-яка вибрана модель є сумісною з ета­лонною моделлю, головним чином стосується її відповідності контексту оцінювання. Головними чинниками, що впливають на вибір моделі, будуть:

 • запланована сфера оцінювання;

 • галузевий сектор організації, що оцінюється;

 • переважна галузь застосування компонентів програмних засобів, на які спрямоване оці­нювання;

 • включення методів удосконалювання для підвищення зрілості процесів в організації;

 • особливі вимоги відносно переконливого порівняння з іншими оцінюваннями або органі­заціями.

Якщо існують моделі, розроблені спеціально для використання в окремих галузях промис­ловості (телекомунікація, оборона, аерокосмонавтика) або для переважно специфічного застосу­вання (системи з високим ступенем захисту, критичні з погляду безпеки, програмне забезпечення систем реального часу), то, в разі їх придатності, їх треба розглядати.

Коли організація бажає провести оцінювання в області, що зазвичай не характерна для неї, вона повинна потурбуватися, щоб вибрана модель підходила. Наприклад, аерокосмічна органі­зація, що бажає оцінити процес, відповідальний за супровід її внутрішніх керівних систем, має знати, що галузева специфічна модель для вирішення цієї задачі не є найкращою.

Модель, що подана в ISO/IEC TR 15504-5, є загальною моделлю, розробленою відповідно для усіх галузей промисловості та сфер застосування.

 1. Застосування моделі в оцінюванні

Модель забезпечує основні визначання процесів та атрибутів процесів, що є характерними рисами для підрозділів організації і щодо яких видають оцінки виконання процесів в підрозділі організації. Важливим є використання однієї моделі впродовж оцінювання.

Таким чином, повноважний оцінювач повинен бути високо обізнаним відносно специфічної моделі, використовуваної для оцінювання, — її структури, основних елементів моделі та її зв’язку з еталонною моделлю.

Через те, що модель також містить повну множину показників виконання процесу та його потужності, це є також важливим для оцінювача під час виконання вимог щодо документування показників та під час оцінювання за рейтингом. У розділі 7 зазначено настанови з вибору та вико­ристовування засобів оцінювання,

 1. ВИБІР ТА ЗАСТОСОВУВАННЯ ДОКУМЕНТОВАНОГО ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ

Цей розділ дає настанови з вибору та використовування відповідного документованого про­цесу як базового для виконання оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Ці на­станови призначені для використовування оцінювачами та ініціаторами оцінювання. Вони не орієн­товані спеціально на розробників документованих процесів оцінювання, проте можуть стати їм у пригоді.

У разі проведення оцінювання процесу, документований використовуваний процес оцінювання повинен гарантувати, що виконуються вимоги, зазначені у ISO/IEC TR 15504-3. Щоб досягти цього, документований процес оцінювання повинен містити опис дій, що мають бути виконані, зафіксо­вану відповідальність ключових осіб та документальні дані, що повинні бути запротокольовані. Він також може визначати особливу сумісну модель та інструментальні засоби, які необхідно використовувати разом із документованим процесом оцінювання.

 1. Сумісність із вимогами

Щоб досягти більшого ступеня узгодженості у підході до оцінювання процесу, тобто підви­щити надійність різних підходів і забезпечити високий ступінь порівнюваності результатів різних оцінювань, будь-який використовуваний документований процес оцінювання має гарантувати узгодженість виконуваних оцінювань з вимогами, зазначеними у ISO/IEC TR 15504-3. Доцільно вимоги перевіряти як спочатку, так і під час оцінювання з тим, щоб виконання дій було коректним.

Документований процес оцінювання повинен визначити процес для всіх супроводжувальних дій, таких, як документальний контроль, забезпечення якості, керування проектом, а також для ключових дій, пов’язаних саме із документованим процесом оцінювання. Повноважні оцінювачі досягають необхідної кваліфікації у коректному використанні документованого процесу оцінювання, використовуючи настановчі матеріали, правила процедур, стандарти і т.ін., наприклад, навчаль­них курсів та рівнів досвіду. Документований процес оцінювання повинен надавати всі необхідні керівні матеріали разом із настановами щодо діяльності по проведенню оцінювання, як зазначено в ISO/IEC TR 15504-3.

 1. Вхідні дані для оцінювання

Призначення оцінювання повинно зіставлятися з виробничими цілями

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.2.2b)

Різні оцінювання мають різні призначення. Призначення можуть змінюватися залежно від виробничих цілей, таких, як сприяння внутрішньому процесу вдосконалювання або вибір поста­чальників (або внутрішніх, або зовнішніх).

Сфера оцінювання

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.2.2с)

Сфера процесу може охоплювати один чи більше процесів разом із тими атрибутами про­цесів, які будуть долучені до оцінювання. Обмеження кількості процесів та їх атрибутів полегшує дослідження. У сферу оцінювання повинні бути включені такі чинники, як співвідношення між сферою оцінювання та здатністю забезпечити рейтинги, поточний рівень потужності процесу та обмеження на тривалість оцінювання.

Вибір конкретного підрозділу організації повинен відображати наміри ініціатора щодо вихід­них даних оцінювання. Наприклад, якщо вихідні дані призначені для використання удосконалюван­ня процесу, то сфера підрозділу організації повинна відповідати тому зусиллю по удосконалю­ванню, що саме малося на увазі. Сферою підрозділу організації може бути будь-що від одного проекту до цілої організації.

Обмеження у разі оцінювання

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.2.2d)

Успіх оцінювання може залежати від доступності ключових ресурсів. Необхідно передбачи­ти можливість зриву оцінювання через непередбачувані обставини. Процес та сфера повинні бути спеціально пристосовані до того, щоб оцінювач міг укластися у відведений час. Може статися, що необхідно вилучити якісь частини підрозділу організації відповідно до стадії життєвого циклу тощо.

Ідентифікація моделі(ей), використовуваної(их) під час оцінювання, що повинна(і) бути сумісною(ими) моделлю(ями) ефективної практичної діяльності в галузі програмної інженери, відповідною(ими) вимогам, визначеним у стандарті ISO/IEC TR 15504-2

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.2.2e)

Для полегшення праці можна використовувати єдину сумісну модель; однак, у зв’язку з при­значенням оцінювання, можна використовувати окремі частини відповідних сумісних моделей.

Особи оцінювачів, зокрема повноважного оцінювача, із особливими обов'язками під час оці­нювання

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.2,2f)

Кількість оцінювачів, зайнятих в оцінюванні, може мінятися, але сукупність їх знань та дос­віду дає впевненість у результатах оцінювання. Участь оцінювачів із підрозділу організації може забезпечити контекст процесу, а також право власності і закупівлю результатів.

Критерії компетентності оцінювача, відповідального за оцінювання

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.2.2g)

ISO/IEC TR 15504-6 дає настанови ініціатору оцінювання, як брати до уваги компетенцію оцінювача. Документований процес оцінювання вимагає забезпечення особливого критерію відносно того, хто може бути обраний повноважним оцінювачем.

Ідентифікація об'єктів оцінювання та службового персоналу із зазначеними обов'язками під час оцінювання

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.2.2h)Вибір об’єктів оцінювання повинен бути характерним для організаційного підрозділу, який оцінюють. Якщо учасники є типовими представниками організаційного підрозділу, то результати оцінювання скоріше забезпечать точний погляд на потужність процесу.

Додаткова інформація, збирана під час оцінювання, для підтримки вдосконалювання про­цесу або визначання потужності процесу, тобто спеціальні дані (або метрики), необхідні для кількісної оцінки здатності організації досягнути певної виробничої цілі

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.2.2І)

Необхідно документувати інформацію, що забезпечує контекст процесу, наприклад, мож­ливість удосконалювання чи ризик у придбанні.

 1. Процес оцінювання

Оцінювання потрібно проводити як документований процес, придатний для реалізації призначення оцінювання

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.4.1) Документований процес підтримує багаторазовість використання підходу до оцінювання і забезпечує основи для подальшого удосконалення.

 1. Планування

Необхідно розробити та документувати план оцінювання

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.4.2 а)

Документований процес оцінювання повинен описувати, як всю інформацію, яка потрібна на вході оцінювання, об’єднують, переглядають, схвалюють та документують. Відповідно, документо­ваний процес оцінювання може вимагати інструментальної підтримки для збирання та накопичу­вання цієї інформації. Вхідні дані оцінювання разом з іншою інформацією та її аналізом формують вихідні дані оцінювання.

Документований процес оцінювання повинен забезпечувати протоколювання та перенесення вхідних даних оцінювання у форму, придатну стати частиною вихідної інформації.

Документований процес оцінювання повинен забезпечувати настанови з:

 • одержування зобов’язань ініціатора;

 • визначання власників та розповсюдження вихідних даних оцінювання;

 • планування оцінювання;

 • належних умов конфіденційності та їх здійснення;

 • класифікації контексту процесу;

 • перевірки вимог оцінювання.

Документований процес оцінювання повинен визначати механізми для:

 • надання можливості провести оцінювання ефективно, не виходячи за встановлені обме­ження, або, якщо це неможливо, для перегляду та ухвалення обмежень і (або) сфери;

 • підтримки накопичування будь-якої іншої інформації, зазначеної ініціатором.

Документований процес оцінювання повинен:

 • забезпечувати механізми, які дають змогу ініціаторові гарантувати, що призначений по­вноважний оцінювач достатньо кваліфікований для того, щоб взяти на себе відповідальність за оцінювання та забезпечити механізми перевірки компетентності; настанови щодо визначання кваліфікації оцінювачів наведені в ISO/IEC TR 15504-6;

 • визначати інші ролі та відповідальність осіб у межах оцінювання та визначати, якої ком­петентності потребує кожна роль;

 • забезпечувати механізми гарантії того, що оцінювання узгоджено з вимогами, зазначени­ми в ISO/IEC TR 15504-2 і ISO/IEC TR 15504-3;

 • визначати, як досягається узгодження і забезпечувати механізми перевірки відповідності вимогам, якщо це механізм досягнення узгодженості, або ідентифікувати форми, що засвідчують відповідність вимогам.

 1. Збір даних

Дані, потрібні для кількісного оцінювання процесів у сфері оцінювання, потрібно збирати систематизовано й відповідно до регламенту із дотримуванням ряду умов

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.4.2 b)

Документований процес оцінювання повинен забезпечувати настанови щодо механізмів зби­рання даних, таких, як методи опитування, засоби переглядання документації. Він також повинен забезпечувати настанови щодо визначання того, як процеси підрозділу організації відображаються у процеси, описані в рамках сумісної моделі. Зазвичай, це вимагає настанови з перетворювання профілів оцінювання сумісної моделі назад у вирази потужності процесу підрозділу організації.

Документований процес оцінювання повинен забезпечувати настанови щодо вибору моделі для гарантії того, що відібрана множина процесів придатна для призначення оцінювання. Доку­ментований процес оцінювання повинен забезпечувати механізми зберігання та тлумачення інфор­мації моделі.

Збирання інформації можна організовувати як складник звичайного ручного механізму керу­вання чи звітування, що використовують у одному чи багатьох проектах. Як альтернатива, нако­пичення інформації може бути автоматичне або автоматизоване за допомогою якихось інстру­ментів чи інструментальних засобів. Засоби можна використовувати протягом всього життєвого циклу програмних засобів, наприклад, у визначених місцях контролю для виміру дотримування правил процесу, для виміру удосконалювання процесу або для збирання інформації, щоб полег­шити майбутнє оцінювання.

 1. Валідація даних

Зібрані дані повинні бути піддані валідації. Повинні бути виконані дії, що забезпечують задовільне охоплення сфери оцінювання даними, що задовільно пройшли валідацію

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.4.2 с)

Документований процес оцінювання повинен забезпечувати настанови щодо валідації інфор­мації, під яку підпадає, як мінімум, інформація з перших рук, з незалежних джерел; спосіб вико­ристання результатів минулих оцінювань і зворотний зв’язок з етапами оцінювання для перевірки збираної інформації.

 1. Визначання рейтингу процесу

Кожному атрибуту процесу потрібно надавати рейтинг, що грунтується на даних, які задовільно пройшли валідацію

(ISO/IEC TR 15504-3, 4.4.2 d)

Документований процес оцінювання повинен забезпечувати механізми надання рейтингів певним оцінюваним компонентам моделі, вибраній для підтримки документованого процесу оціню­вання. Якщо ці рейтингові компоненти відрізняються від атрибутів процесу, визначених в ISO/IEC TR 15504-2, то документований процес оцінювання повинен забезпечувати настанови з викорис­тання механізмів, визначених в сумісній моделі, для переведення рейтингових компонентів у ви­значені рейтинги атрибутів процесу.