УКРАІНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ АРМАТУРНИКА, ЗАЙНЯТОГО НА ВИРОБНИЦТВІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ I БЕТОННИХ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ


Київ 1999

УКРАІНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ «УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД»

УЗГОДЖЕНО

Національним Науково-дослідним інститутом охорони праці (ННДІОП) 25.11.99 р. №247


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної корпорації «Укрметротунельбуд» від 30.11.99 р. № 24

(число, місяць, рік)


(число, місяць, рік)


ПІ 6.1.00-77-1999

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ АРМАТУРНИКА ЗАЙНЯТОГО НА ВИРОБНИЦТВІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ I БЕТОННИХ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ


Київ 1999


ЗМІСТ

ВСТУП 4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5

2 . ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 8

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 9

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 14

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 14


ВСТУП

Примірна інструкція розроблена НДІБВ Держбуду України відповідно до договору від 10.01.99 р. №411 з корпорацією «Укрметротунельбуд» з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

3 введенням у дію цієї примірної інструкції втрачає силу «Типова інструкція з охорони праці для арматурника», затверджена Міністерством транспортного будівництва СРСР у 1977 році.

При виникненні необхідності в дану примірну інструкцію можуть бути внесені доповнення або зміни, що підлягають узгодженню і затвердженню у встановленому порядку.

Перегляд даної примірної інструкції (надалі - інструкція) проводиться в разі необхідності, але не рідше 1 разу у 10 років.

Інструкція переглядається до вказаного строку:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв і інструментів, видів енергії і т.ін.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених

впроваджень чи змін.

Дотримання вимог примірних інструкцій з охорони праці є однією з основних умов

запобігання нещасних випадків на виробництві. Недотримання цих вимог

розглядається як порушення трудової дисципліни, за які з порушника провадиться

стягнення відповідно до чинного законодавства.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відомості про сферу застосування інструкції.

1.1.1. Вимоги примірної інструкції поширюються на арматурників, зайнятих на виробництві залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій.

1.1.2. Примірна інструкція повинна знаходитись на дільниці в доступному місці.

1.2. Умови і порядок допуску робітників до самостійної роботи.

1.2.1. До арматурних робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж з питань охорони праці відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.12-99 (Типове положення про навчання з питань охорони праці), один раз на рік - перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці та одержали відповідні посвідчення.

У випадку незадовільних знань з питань охорони праці робітники повинні пройти повторне навчання протягом одного місяця.

При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітника працевлаштовують відповідно до чинного законодавства.

1.2.2. До робіт по електродуговому і контактному зварюванню арматури можуть бути допущені арматурники, що пройшли спеціальне навчання, здали іспит і одержали відповідні посвідчення.

Жінки до роботи арматурником не допускаються.

1.2.3. Арматурник може бути допущений до роботи як верхолаз на висоті, а також до стропування каркасів, що піднімаються, сіток, блоків і інших вантажів тільки після того, як він пройде спеціальне навчання та одержить відповідне посвідчення на право виконувати вказані роботи.

1.2.4. Арматурник, який приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж для ознайомлення з загальними положеннями з охорони праці, виробничою обстановкою і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.2.5. Отримавши вступний інструктаж, арматурник повинен розписатися в журналі реєстрації вступного інструктажу після того як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про його проведення і розпишеться.

1.2.6. Незалежно від кваліфікації і стажу попередньої роботи в перший день виходу на роботу арматурник повинен одержати первинний інструктаж з охорони праці у керівника робіт безпосередньо на робочому місці.

1.2.7. Допуск арматурника до самостійної роботи при веденні робіт у підземних умовах здійснюється після його стажування протягом 15 змін; при веденні робіт на шахтній поверхні - протягом 10 змін і оформлюється записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.2.8. Арматурник повинен не рідше одного разу в три місяці проходити повторний інструктаж, що проводить безпосередньо керівник робіт.

1.2.9. При зміні умов і вимог безпеки праці, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, зміні інших факторів, що впливають на безпеку праці, порушенні вимог безпеки праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, а також після перерви в роботі більш ніж на 30 календарних днів арматурник зобов'язаний пройти позаплановий інструктаж відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

1.2.10. По закінченні проведення первинного, позапланового або повторного інструктажу, арматурник повинен розписатися в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці після того, як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про проведення інструктажу і розпишеться (при реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його проведення).

1.2.11. Перед виконанням робіт в умовах підвищеної небезпеки (при виникненні небезпеки, що походить від інших видів робіт, які виконуються на інших ділянках роботи і т.п.) арматурник повинен пройти цільовий інструктаж і розписатися в наряді-допуску, що дозволяє виконання робіт.

1.2.12. Після кожного виду інструктажу арматурник повинен пройти перевірку засвоєних ним при інструктажі знань, що здійснює особа, яка проводила інструктаж.

1.2.13. Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

1.3. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.1. Арматурник зобов'язаний:

а) дотримуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором;

б) співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров'ю його або оточуючих його людей і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

в) до початку виконання будь-яких робіт арматурник повинен бути ознайомлений під розписку з проектом виконання робіт (ПВР).

1.3.2. Порушення арматурником трудової і виробничої дисципліни, а також правил безпечної експлуатації устаткування тягне за собою дисциплінарне покарання, а в окремих випадках, визначених чинним законодавством, і кримінальну відповідальність.

1.3.3. Не виконувати зовнішні арматурні роботи на риштуваннях під час грози, ожеледі, туману, при вітрі силою в 6 балів (від 9,9 -12,4 м/сек.) і більше.

1.3.4. В організаціях, що ведуть підземні роботи, організується позмінний облік осіб, що спустилися у виробки та вийшли на поверхню. Відповідальність за забезпечення такого обліку несе начальник дільниці.

1.3.5. Арматурник при опусканні в шахту повинен повісити свій номерний жетон на щит для осіб, що знаходяться в шахті. Після підняття із шахти - на щит для осіб, що знаходяться на поверхні.

1.3.6. Спуск у підземні виробки допускається тільки з дозволу рукоятчика (стволового шахтної поверхні).

1.3.7. Протягом робочої зміни виконувати тільки ті роботи, що визначені в «Журналі змінних завдань і щозмінного інструктажу» особою технічного нагляду.

1.4. У процесі роботи на арматурника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

а) машини і механізми, що рухаються;

б) підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;

в) недостатня освітленість робочої зони;

г) роботи на висоті;

д) підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; є) гірничі породи, що обвалюються;

ж) підвищена напруга електричного поля;

и) прориви пливуна або води;

к) гострі крайки, задирки на поверхнях заготовок інструментів і устаткування.

1.5. Арматурник, при виконанні робіт, повинен використовувати такі засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

захисний одяг - по ГОСТ 12.4.103-83:

а) костюм бавовняний або костюм брезентовий;

б) білизна натільна;

в) чоботи гумові;

г) рукавиці брезентові;

д) куртка і штани бавовняні на теплій підкладці; ж) каска - по ГОСТ 12.4.128-83*. При необхідності:

а) захисні окуляри - по ГОСТ 12.4.013-85;

б) пояс запобіжний;

в) діелектричні рукавички;

г) засоби індивідуального захисту органів дихання (респіратор) - по ГОСТ 12.4.034-85.

1.6. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватися арматурник під час виконання роботи.

1.6.1. Особи, які ухиляються від користування захисними касками, спецодягом, спецвзуттям і ЗІЗ до роботи не допускаються.

1.6.2. Арматурник повинен користуватися тільки особисто йому виданими спецодягом, спецвзуттям, захисними засобами і не передавати їх у користування іншим особам.

1.6.3. Спецодяг, який використовується арматурником повинен бути обезпилений та випраний відповідно до Правил безпеки при будівництві метрополітенів і підземних споруд.

Сушка та обезпилювання спецодягу повинні проводитися після кожної робочої зміни, прання або хімчистка - у міру необхідності, але не рідше двох разів на місяць.

1.6.4. Арматурник зобов'язаний притримуватися питного режиму з урахуванням умов праці. Для підтримки раціонального водно-сольового балансу необхідно користуватися незначно підсоленою водою (5 г солі на 1 л води) або мінеральною водою, необхідно також користуватися сатураторною установкою. Бажано також вживати чай, фруктові відвари, хлібний квас, білково-вітамінний напій у спеціально призначених для цього місцях.

Не використовувати для пиття воду з підземних джерел, водопроводів, не призначених для цього.

1.6.5. Перед кожним прийняттям їжі мити руки з милом у спеціальних місцях. Для виключення випадків отруєнь не застосовувати етильований бензин або метанол (інші легкозаймисті та отруйливі речовини) для миття рук, спецодягу, деталей.

1.6.6. У випадку поганого самопочуття, нервового розладу, сильного збудження, виявлення високої температури тіла або інших ознак захворювання, які заважають арматурнику вести нормальну безпечну роботу, він зобов'язаний доповісти про це начальнику зміни і негайно звернутися до лікаря.

1.6.7. У місця виконання робіт арматурники в нетверезому стані не допускаються.

2 . ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Порядок приймання зміни.

2.1.1. Перед початком роботи по заготовці та обробці арматури необхідно:

а) перевірити справність верстата, верстака, надійне кріплення їх до основи (фундаменту), надійність закріплення ножів верстата, наявність і справність огороджень, заземлень і інших захисних устроїв;

б) перевірити пускові і гальмові устрої верстата, лебідки;

в) змазати всі тертьові частини верстата і, запустивши на холостому ходу, переконатися в його справності;

г) при виявленні будь-яких несправностей зупинити верстат, лебідку і сповістити про це майстру (механіку).

2.2. Підготовка робочого місця, 313.

2.2.1. Оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети, що можуть заважати роботі, звільнити проходи.

2.2.2. Переконатися, що робоче місце достатньо освітлене і світло не буде заважати в процесі роботи, засліплюючи очі. Ручний інструмент, пристосування, заготовки, деталі та інші, необхідні для роботи, матеріали розмістити в зручному і безпечному для користування порядку.

2.2.3. Перед початком роботи арматурник повинен одягти відповідні ЗІЗ. Перед початком роботи справність електроінструменту повинен перевіряти черговий слюсар-електрик з ремонту шахтного обладнання, устаткування, машин та механізмів, що має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

2.3. Порядок перевірки справності устаткування, інструмента.

2.3.1. При виявленні відхилень і порушень у пускових, попереджувальних, гальмових і очисних устроях, системах блокування і сигналізації, вентиляції та освітлення арматурник зобов'язаний довести до відома керівництва дільниці.

2.4. Порядок перевірки наявності і стану вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напівфабрикатів).

2.4.1. Наявність і стан вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напівфабрикатів) перевіряється шляхом їх огляду.

2.5. Про всі помічені несправності устаткування, устроїв, приладів, інструмента, захисних засобів, виявлених при огляді, арматурник повинен повідомити керівнику робіт (майстру, виконробу) і до усунення несправностей до роботи не приступати.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Відомості щодо безпечної організації праці.

3.1.1. Заготовку та обробку арматури (різання, гнуття та ін.) необхідно виконувати в окремому приміщенні або на спеціально відведеній і огородженій дільниці (полігоні). Проїзди і проходи на цій дільниці не повинні бути захаращені матеріалами, деталями і готовою продукцією.

3.1.2. Арматурну сталь на будівельному майданчику слід укладати на стелажі висотою не більше 1,5 м; прокатні метали (кутик, сортову сталь) - у штабеля висотою не більше 1,5 м з підкладками і прокладками; арматурну сталь, у бухтах, мотках - у штабеля висотою не більше 1,5 м.