МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА інСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИКІВ


Київ-2000


УЗГОДЖЕНО

Державний департамент з нагляду за охороною праці(лист від 07.09.2000 № 06-03-15/3285)


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства транспорту України від "14" 09 2000р. №506
УЗГОДЖЕНО

Національним НДІ охорони праці

(лист від 08.09.2000 № 279)
ПІ 5.1.12-105-2000

ПРИМІРНА інСТРУКЦІЯ з охорони праці

для акумуляторників


Київ - 2000


ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО


Державним автотранспортним науково-дослідним і проектним інститутом (В.Ф.Штанов, В.О.Цикоза, В.М.Кириленко, Ю.В.Гержод)
ВНЕСЕНО


Департаментом безпеки транспорту та технічної політики Міністерства транспорту України
ВВЕДЕНО


Вперше


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці

для акумуляторників

1. Загальні положення

1.1. Дана Примірна інструкція розроблена на основі Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.01.97 № 5, визначає обов'язки акумуляторників, установлює вимоги безпеки при виконанні робіт з обслуговування, ремонту та зарядження кислотних і лужних акумуляторних батарей.

На основі цієї примірної інструкції на підприємствах в залежності від наявної виробничої бази і технології розробляється і затверджується відповідно до встановленого порядку інструкція з охорони праці для акумуляторника конкретного підприємства.

1.2. Для виконання акумуляторних робіт власник зобов'язаний призначити акумуляторників, які пройшли навчання за спеціальною програмою, затвердженою Міністерством освіти або міністерствами (відомствами) і погодженою з Держнаглядохоронпраці України та які мають посвідчення на право виконання даних робіт.

1.3. Навчання та атестація акумуляторників проводиться в порядку, визначеному для працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою.

1.4. Для виконання акумуляторних робіт допускаються робітники, яким виповнилося 18 років.

До виконання акумуляторних робіт не допускаються жінки.

1.5. Перед призначенням на роботу і щорічно в строки, встановлені власником, акумуляторники повинні проходити медичний огляд для визначення відповідності їх фізичного стану вимогам, що ставляться до цієї професії (цього виду робіт). Особи, які мають медичні протипоказання, до виконання даного виду робіт не допускаються.

1.6. Допуск до роботи акумуляторників (акумуляторних робіт) оформляється наказом по підприємству.

1.7. Перед допуском до роботи акумуляторник проходить вступний та первинний інструктаж з охорони праці, перевірку знань вимог безпеки при виконанні акумуляторних робіт, а також стажування з відповідним оформленням у спеціальних журналах.

Йому повинна видаватися під розписку інструкція з охорони праці при виконанні цих робіт або вивісити її на його робочому місці.

Повторний інструктаж проводиться не рідше одного разу на три місяці.

1.8. Періодична перевірка знань з охорони праці акумуляторників проводиться комісією підприємства кожні 12 місяців.

У разі, коли на підприємстві відсутня така комісія, періодичну перевірку знань акумуляторників проводять в комісіях споріднених підприємств.

1.9. Позачергова перевірка знань проводиться в таких випадках:

- при переході з одного підприємства на інше;

- на вимогу працівників органу державного управління або нагляду за охороною праці;

- при перерві в роботі за спеціальністю більше одного року.

1.10. Перевірка знань проводиться за відповідною програмою з урахуванням вимог інструкції з охорони праці акумуляторника конкретного підприємства.

1.11. Допущений до самостійної роботи акумуляторник повинен знати:

- технологію (технологічну карту) обслуговування і ремонту акумуляторних батарей;

- будову і принципи роботи акумуляторних батарей різних типів і ємкостей;

- будову і правила безпечної експлуатації обладнання, пристроїв, приладів та інструменту, що використовується при виконанні акумуляторних робіт;

- фізичні і хімічні властивості кислот, лугів, свинцю, мастик, що застосовуються при ремонті акумуляторних батарей та способи надання першої допомоги від дії цих речовин;

- безпечні прийоми робіт при проведенні акумуляторних робіт;

- що при зарядженні акумуляторних батарей виділяється водень, який в суміші з повітрям може досягнути вибухонебезпечної концентрації ("гримучий газ");

- норми напруги під час зарядження і розрядження батарей;

- методи і порядок нейтралізації дії шкідливих речовин при попаданні їх на тіло.

1.12. Акумуляторник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги цієї інструкції і нормативних актів про охорону праці, пожежної безпеки, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу його життю чи здоров’ю або оточуючих його людей та навколишньому середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1.13. Акумуляторник повинен пам'ятати, що під час виконання робіт з обслуговування, ремонту і зарядженню акумуляторних батарей внаслідок невиконання вимог безпеки, можуть мати місце такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- термічні фактори (вибухи при зарядженні батарей; опіки кислотою, електролітом, розплавленим свинцем або мастикою);

- ураження електричним струмом;

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин (пари кислот, лугу, аерозолю свинцю тощо).

1.14. Ремонт та зарядження акумуляторних батарей на підприємстві повинні проводитись в окремих приміщеннях, спеціально обладнаних і укомплектованих необхідним для цієї мети обладнанням, пристосуваннями, інструментами. Розміщення постів, а також розстановка обладнання в акумуляторному відділенні повинна забезпечувати технологічну послідовність операцій, а також безпечну роботу акумуляторника.

1.15. На вхідних дверях в акумуляторну дільницю повинні бути встановлені такі знаки безпеки: "Вхід заборонено" і "Палити заборонено", а на дверях зарядного відділення - "Користуватися відкритим вогнем заборонено".

1.16. Обладнання (стенд для розбирання і складання акумуляторних батарей, стенд для зливу електроліту, підставка для плавлення свинцю і мастики, установка приготування і шафи для зберігання електроліту, стенд для відновлення і виготовлення деталей, обладнання для зарядки акумуляторів тощо), при роботі на якому виділяються шкідливі речовини, повинно бути обладнано місцевою вентиляцією (відсмоктувачами).

1.17. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинен перевірятися у визначені терміни і не повинен перевищувати встановлених граничнодопустимих концентрацій: свинцю і його неорганічних сполук - 0,01/0,005 мг/м , сірчаної кислоти - 1 мг/м , лугів їдких (розчини в перерахунку на №ОН) - 0,5 мг/м , водню миш'якового - 0,1 мг/м .

1.18. Ці шкідливі речовини є небезпечними внаслідок отруйної дії свинцю і його сполук, подразнювальну дію сірчаної кислоти на слизисту оболонку і дихальні шляхи, опіки, що завдаються сірчаною кислотою при попаданні її на шкіру.

1.19. Технологічна оснастка (пристрої, пристосування та інструмент), що застосовуються для обслуговування і ремонту акумуляторних батарей, повинні відповідати виду робіт, бути справними і підлягають щомісячно контролю та вибракуванню.

1.20. Акумуляторники, зайняті ремонтом і зарядкою акумуляторів та приготуванням електроліту, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту з такими термінами носіння: костюм бавовняний з кислототривким просоченням - 12 міс, чоботи гумові - 12 міс, рукавиці гумові - чергові, фартух прогумований - черговий, окуляри захисні - до зносу та іншими засобами індивідуального захисту згідно колективного договору.

1.21. Температура, вологість і швидкість повітря в робочих приміщеннях дільниці повинні відповідати допустимим нормам: в холодний період року - відповідно 15-21 °С, 75%, не більше 0,4 м/с, а в теплий період року відповідно - 16-27°С, 75%, 0,2-0,5 м/с.

1.22. В приміщеннях (робочій зоні) обслуговування та ремонту акумуляторних батарей повинна бути освітленість не менше 200 лк (при застосуванні люмінесцентних ламп) в системі комбінованого освітлення.

1.23. Все електрообладнання (корпуси електричних машин, апаратів, шафи випрямних пристроїв, тощо) повинні мати надійне захисне заземлення або занурення.

1.24. Знаходячись на території підприємства і у виробничих приміщеннях, акумуляторник повинен ходити по пішохідним доріжкам, бути уважним до руху транспорту, не перебігати дорогу близько від транспорту, що рухається, не їздити в кузовах самоскидів, причепів, на підніжках автомобілів тощо.

Переходити через оглядові канави треба по перехідним місткам, не дозволяється їх перестрибувати.

1.25. Акумуляторник повинен виконувати тільки ту роботу, яка доручена його безпосереднім керівником (бригадиром, майстром, начальник дільниці), не передоручати її виконання іншій особі, а також вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, режиму праці і відпочинку.

Не дозволяється наступати на електричні кабелі, знаходитись під піднятим вантажем, підходити до відкритих люків, наближатися до місць проведення вантажно-розвантажувальних і будівельних робіт тощо.

1.26. Акумуляторник, навчений та атестований в установленому порядку згідно з нормативними документами, несе особисту відповідальність за порушення вимог, викладених у даній Примірній інструкції, згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед тим як стати до роботи, акумуляторник повинен:

2.11. Перевірити справність і одягнути костюм бавовняний з кислотним просоченням, напівчоботи і фартух гумовий, підготувати гумові рукавиці та захисні окуляри. Фартух (нижній його край) повинен бути нижче верхнього краю халяв напівчобіт.

2.12. Уважно оглянути робоче місце, привести його в порядок, прибрати всі предмети, що заважають роботі

2.13. Перевірити справність інструментів і пристосувань, розташувати їх і матеріали у зручному і безпечному для користування порядку.

2.14. Перевірити і переконатись у справності:

- технологічного обладнання, пристроїв, приладів, транспортних засобів, стелажів, укриття шинопроводів і електролітних шлангів;

- переносного ручного світильника, який повинен бути у вибухозахисному виконанні;

- роботи загально-обмінної і місцевої вентиляції.

- освітлення робочого місця (зони)

2.2. При виявленні під час огляду устаткування, приладів, пристроїв, систем (освітлення, вентиляції тощо) несправностей чи недоліків, які перешкоджають безпечній роботі, і неможливості їх усунення своїми силами акумуляторник, не приступаючи до роботи, повинен доповісти про це майстру (бригадиру) та в інші служби в установленому на підприємстві порядку.

2.3. Акумуляторник не повинен приступати до роботи при відсутності вентиляції, освітлення на робочому місці, а також передбачених технологічною документацією устаткування, приладів, інструментів

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконання робіт по технічному обслуговуванню, ремонту та зарядженню кислотних і лужних акумуляторних батарей на підприємстві необхідно проводити в окремих приміщеннях, в кожному із яких повинні бути три поєднані між собою відділення, ізольовані від інших виробництв: одне - для ремонту, друге - для зарядки, третє - для зберігання кислоти (лугу) і приготування електроліту.

Приміщення для зберігання і приготування електроліту повинні бути обладнані витяжними шафами.

3.2. Робота на акумуляторній дільниці повинна проводитися тільки при працюючій загальній припливно-витяжній і місцевій вентиляціях.

3.3. Приплив повітря із вентиляційних каналів не повинен бути направленим безпосередньо на поверхню електроліту акумуляторів.

3.4. Під час кожного технічного обслуговування акумулятора необхідно прочистити вентиляційні отвори в його пробках або кришках.

3.5. Перед розбиранням акумуляторної батареї необхідно злити електроліт.

3.6. При використанні для ремонту акумуляторів газових пальників, що працюють на пропан-бутані, балони з ним повинні знаходитися поза приміщенням в спеціальній шафі.

3.7. Подача пропан-бутану від балонів до пальників повинна здійснюватися через рідинний запобіжний затвор.

3.8. Зберігання і транспортування балонів повинно здійснюватися з навернутими на вентилі ковпаками.

3.9. Балони повинні бути чистими і мати добре видимий напис найменування газу.

3.10. Забороняється повністю витрачати газ з балонів. Залишковий тиск повинен складати 0,1-0,3 МПа (1-3 кгс/см2).

3.11. До роботи з газовим пальником акумуляторник допускається після проходження навчання правилам безпечного його застосування.

3.12. Для переміщення акумуляторних батарей по території та в приміщеннях підприємства необхідно користуватися спеціальними візками, платформа яких виключає можливість падіння батарей.

3.13. При перенесенні вручну малогабаритних акумуляторних батарей необхідно використовувати пристрої (захвати) і дотримуватись застережних заходів, щоб уникнути обливання електролітом.

3.14. Розбирання пластин акумуляторних батарей повинно проводитися тільки після їх промивання.