"Примітка. Пошкодження кола виявлення або вилучення автоматичних пожежних сповіщувачів в окремому приміщенні не повинно впливати на виявлення пожежної тривоги в інших приміщеннях".

Пункт 4.26 викласти у новій редакції:

"Сигнали на запускання пожежних насосів, відкривання засувки на обвідній лінії водомірного вузла повинні надходити від кнопок, які встановлені на кожному поверсі в шафах пожежних кранів, та автоматично від датчика положення пожежного крана у разі відкривання наполовину будь-якого з пожежних кранів. Також у шафах пожежних кранів слід передбачати кнопки дистанційного відкривання поповерхових клапанів димовидаляння та підпору повітря і включення вентиляторів проти-димного захисту.

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 5

Сигнали про положення кожного клапана димовидаляння та підпору повітря, включення вентиляторів димовидаляння та підпору повітря, пожежних насосів, положення засувки на обвідній лінії водомірного вузла слід передавати на об'єднаний диспетчерський пульт і до приміщення чергового персоналу (консьєржа/консьєржки за його наявності). На об'єднаний диспетчерський пульт і до приміщення чергового персоналу (за його наявності), як правило, передається сигнал про відчи-нення дверей шаф пожежних кранів із зазначенням номера під'їзду та поверху."

Пункт 5.1. Шифр посилання "ДНАОП 0.00-1.02" виправити на "НПАОП 0.00-1.02". Посилання на НД після ГОСТ 23120-78 доповнити: "ДСТУ pr EN 81-70."

Пункт 5.2. У другому абзаці після слів: "вантажопідйомністю 400 кг" доповнити в дужках: "(якщо в під'їзді два і більше ліфтів)", далі-за текстом.

Пункт 5.2. Третій абзац викласти в новій редакції:

"У житлових будинках заввишки до 25 поверхів включно для визначення кількості та характеристик ліфтів можуть використовуватися, окрім зазначених діаграм, розрахунки за "Методикой расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов, жилых, административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов, г. Москва", а у житлових будинках заввишки більше 25 поверхів -тільки розрахунки за вищевказаною методикою."

Пункт 5.4. Друге речення викласти в новій редакції:

"У разі наявності зупинок ліфта у підвальному і цокольному поверхах двері шахт ліфтів повинні виходити в протипожежні тамбур-шлюзи 1-го типу згідно з ДБН В. 1.1-7."

Пункт 5.10. В першому абзаці перед двокрапкою додати: "згідно з ДСТУ Б В.2.5-34."

Пункт 5.13. В кінці четвертого абзацу шифр "ДержСанПіН 383" замінити на: "ДержСанПіН 136/1940".

Пункт 5.14. Перше речення викласти у новій редакції:

"5.14 Тиск води в трубопроводах перед водорозбірною арматурою, розташованою на нижньому поверсі будинку, не повинен перевищувати 0,45 МПа, а перед пожежним краном на нижньому поверсі - 0,9 МПа."

Пункт 5.16. У першому абзаці перед словом: "об'єднуючи" вставити частку "не", а останнє речення цього абзацу викласти в такій редакції:

"На циркуляційних стояках розгалужених систем мають встановлюватися ручні або автоматичні балансувальні клапани."

Пункт 5.18. Після слова: "Рушникосушильники" додати слова: "..., приєднані до центральної системи гарячого водопостачання будинку,"; далі-за текстом.

Пункт 5.22. Третій абзац доповнити реченням:

"Можливість прокладання каналізаційних трубопроводів через приміщення різного призначення регламентована вимогами СНиП 2.04.01."

Пункт 5.23. У четвертому абзаці слова: "з врахуванням умов забезпечення" замінити словами: "із забезпеченням".

Таблиця 4. Назву таблиці замінити на таку:

"Таблиця 4 - Розрахункові температури для проектування опалення і вимоги до повітрообміну в приміщеннях".

В останній колонці п'ятого рядка таблиці 4 ("Вбиральня") "50" замінити на: "25".

У найменуванні колонки 2 таблиці 4 вилучити слово: "взимку".

В колонці 3 таблиці 4 слова: "1-кратн.1)" замінити на: "0,8-кратн.1)".

В колонці 5 таблиці 4 число "90" замінити на "90 6)'".

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 6

Виноску 1) до таблиці 4 викласти у вигляді:

"1) Припливне повітря повинно проникати через вікна. У разі встановлення вікон без кватирок і з герметичним притулом слід застосовувати провітрювачі. При проектуванні житла II категорії має забезпечуватися однократний повітрообмін."

Виноска 2) до таблиці 4. Після слів: "до зовнішніх огороджувальних конструкцій" додати слова: "і до неопалюваних приміщень"; далі- за текстом.

Виноска 3) до таблиці 4. Шифр "СНиП II-3" замінити на: "ДБН В.2.6-31".

Додати до таблиці 4 виноску 6) такого змісту: "6) У кухнях з електроплитами мінімальний об'єм витяжки 60 м3/год."

Пункт 5.24. Третій абзац доповнити реченням такого змісту:

"Розміщувати ІТП у приміщеннях, що прилягають знизу, зверху або збоку до житлових приміщень квартир, не допускається."

У четвертому і п'ятому абзацах слова "за відповідного техніко-економічного обґрунтування" замінити словами: "за відповідного технічного та економічного обґрунтування".

В п'ятому абзаці вилучити слова: "І категорії".

Додати шостий абзац такого змісту:

"Допускається теплопостачання житлових будинків з використанням поновлюваних джерел енергії."

Пункт 5.25. У другому реченні першого абзацу після слова "застосовувати" додати: "за технічного та економічного обґрунтування", а після посилання на: "ДБН В.2.5-20" додати: "і ДСТУ Б В.2.5-33"; далі - за текстом.

Пункт 5.26. Викласти в такій редакції:

"Квартирну систему опалення при централізованому теплопостачанні слід проектувати з приладом обліку теплоспоживання, встановленим на квартирному вводі, який повинен розташовуватися в доступному місці поза квартирою. Квартирний вузол обліку слід проектувати з арматурою, що допускає демонтаж витратомірної ділянки без випорожнення системи."

Пункт 5.27. У першому реченні слова: "Опалювальні прилади" замінити словами: "Підводки до опалювальних приладів"; далі-за текстом.

Пункт 5.27. У третьому абзаці (переліченні а)) вилучити слова в дужках: "(коридорах, коморах)"; після слів: "а також в" вилучити слово: "інших"; далі-за текстом.

Пункт 5.27. Підпункт б) вилучити.

Пункт 5.27. В останньому (шостому) абзаці слова: "РТК (радіаторних термостатичних клапанів)" замінити словами: "автоматичних регуляторів".

Цей шостий абзац доповнити реченням: "У приміщеннях, де є небезпека замерзання теплоносія, арматуру перед радіатором встановлювати не слід."

Пункт 5.28. У другому реченні першого абзацу вилучити текст, що починається зі слів:", а у житлі II категорії" / до кінця абзацу.

Пункт 5.28. В останньому абзаці після слова: "відкрито" додати слова в дужках: "(крім трубопроводів із полімерних матеріалів)".

Пункт 5.30. У другому реченні першого абзацу слова: "Відповідно до завдання на проектування" замінити словами: "У разі обґрунтування".

Пункт 5.30. Другий абзац доповнити реченням такого змісту:

"Приміщення, в яких встановлені такі теплогенератори, мають бути обладнані встановленими в зовнішніх огородженнях пристроями, що не закриваються і забезпечують приплив зовнішнього повітря в об'ємі 2,5 м3/год на 1 кВт потужності теплогенератора. У разі встановлення теплогене-

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 7

ратора в кухні квартири необхідно передбачати витяжку з верхньої зони, що забезпечує видаляння 50 м3/год повітря за природного спонукання." Третій абзац вилучити.

Пункт 5.31. Перший абзац після слів: "примикати до них" (після першого речення) доповнити реченням такого змісту: "Допускається примикання до зовнішньої стіни вентиляційних каналів з кухні за умови, що ділянка зовнішньої стіни, до якої примикають канали, виготовлена з термічним опором, що перевищує величину 120 % від мінімального опору теплопередачі, регламентованого ДБН В.2.6-31 для житлових будинків." Далі - за текстом.

Пункт 5.31. Другий абзац викласти так:

"З кожної кухні, ванної кімнати, вбиральні або з суміщеного санітарного вузла має проектуватися індивідуальний вертикальний витяжний канал з викидом повітря в атмосферу або у збірну вентиляційну шахту з приєднанням кожного витяжного каналу однієї квартири до збірної шахти на відстані по вертикалі не менше 2 м від витяжних ґрат. Для суміжних приміщень ванної кімнати та вбиральні однієї квартири допускається проектувати один загальний вертикальний витяжний канал із встановленням двох витяжних ґрат на загальному для цих приміщень повітроводі."

Пункт 5.33. У другому реченні першого абзацу після слів: "токсичні виділення" додати слова: "... , а також аерозолі з різким запахом (наприклад, у перукарнях)"; далі-за текстом.

Перший абзац доповнити реченням такого змісту:

"Вентилятори димовидаляння, а також витяжні вентиляційні установки із вбудованих приміщень з токсичними виділеннями і різким запахом слід розміщувати у верхній частині будинку з викидом витяжного повітря на відстані не менше 10 м по горизонталі або 6 м по вертикалі від віконних прорізів та повітрозабірних ґрат припливних систем. Розміщувати вентилятори в приміщеннях, суміжних з квартирами, не допускається."

Пункт 5.33. В останньому абзаці слова: "по фасадах житлового будинку" замінити на: "по фасадах проектованого житлового будинку."

Пункт 5.38. Посилання на "ДНАОП 0.00-1.32" виправити на: "НПАОП 40.1-1.32". Посилання на НД доповнити: "і ДБН В.2.5-27".

Пункт 5.40. Посилання на "ДНАОП 0.00-1.32" виправити на: "НПАОП 40.1-1.32". Посилання на НД доповнити: "і ДБН В.2.5-27".

Пункт 5.41. Посилання на НД доповнити: "і ДБН В.2.5-27".

Пункт 5.43. Доповнити після коми:", з урахуванням ДСТУ-Н Б В.2.5-37."

Пункт 5.44 викласти у новій редакції:

"5.44 Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту слід розміщувати безпосередньо в приміщеннях його розташування.

Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку".

Пункт 5.45. Доповнити новим абзацом:

"Технічні можливості мереж і пристроїв телекомунікацій загального користування повинні відповідати нормам, що дозволяють отримання послуг ISDN (Integration Services Digital Network -цифрова мережа з інтеграцією послуг) та Інтернет-обслуговування."

Пункт 5.47. Шифр "ВБН В.2.2.45-1" виправити на: "ВБН В.2.2-45-1"

Пункт 5.55. У другому абзаці посилання на "ДНАОП 0.00-1.32" виправити на: "НПАОП 40.1-1.32".

Пункт 6.1. Посилання на "СНиП II-3" замінити посиланням на "ДБН В.2.6-31".

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 8

Пункт 6.2. Посилання на "СНиП II-3" замінити посиланням на "ДБН В.2.6-31". У пункті 6.6 слова: "як правило" вилучити.

Додаток А. Окремі нормативні документи замінити на нові:

"ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд" замінити на: "ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд"

"СНиП ІІ-3-79** Строительная теплотехника" замінити на: "ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель"

"СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение" замінити на: "ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення"

"СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" замінити на: "ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво в сейсмічних районах України"

"СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" замінити на: ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування"

"ВСН 01-89/Росавтотранс Предприятия по обслуживанию автомобилей" замінити на: "ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"

"ВСН 45-86/Госгражданстрой Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования" замінити на: "ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"

"ВСН 62-91/Госкомархитектуры Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения" замінити на: "ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення"

Додаток А. Шифр "ДСТУ Б В.1.1-4-98" виправити на: "ДСТУ Б В.1.1-4-98*"; шифр "ДНАОП 0.00-1.02-99" - на: "НПАОП 0.00-1.02-99", шифр "ДНАОП 0.00-1.32-01" - на "НПАОП 40.1-1.32-01", шифр "ДержСанПіН 383-96" - на "ДержСанПіН 136/1940-97", шифр "СН 4948" - на "СанПиН 42-120-4948-89".

Назву СанПиН 1304-75 "Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах" замінити на: "Санитарные нормы допустимых вибраций-в жилых помещениях".

Додаток А доповнити такими нормативними документами:

"ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.5-27:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість

ДСТУ Б В. 1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ 3987-2000 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/0. Методи випробувань полум'ям дифузійного та попередньо змішаного типів (ІЕС 60695-2-4/0:1991)

ДСТУ 3988-2000 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне полум'я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови щодо його використання (ІЕС 60695-2-4/1:1991)

ДСТУ 4237-3-21:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія A F/R (ІЕС 60332-3-21:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-22:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А (ІЕС 60332-3-22:2000, MOD)

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 9

ДСТУ 4237-3-23:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія В (ІЕС 60332-3-23:2000, MOD)