- підписи:

- керівника організації-виконавця;

- відповідального за науково-ІІроектну роботу організації або керівника майстерні (відділу);

- наукового керівника авторського колективу;

- (додаток М).

4.9 Аркуш погодження повинен мати підписи уповноважених осіб організацій, що внесені в аркуш погодження і визначені реставраційним завданням та АПЗ.

4.10 Аркуш списку авторського колективу повинен мати підписи членів авторського колективу і особи, відповідальної за науково-проектну роботу організації.

4.11 Аркуш складу (переліку) науково-проектної документації підписується науковим керівником та начальником (керівником) підрозділу науково-проектної організації.

4.12 Креслення, обміри, натурні дослідження, картограми та інше повинні мати підписи:

- головного архітектора (інженера) проекту;

- наукового керівника;

- керівника майстерні (відділу);

- відповідальних виконавців;

- особи, яка здійснює контроль документації.

4.13 Склад підписів може уточнюватись у залежності від складу і структури проектної організації та за наявності субпідрядників чи окремих фізичних осіб.

4.14 Підписи кошторисної документації встановлені чинним порядком визначення вартості об'єктів культурної спадщини на території України.

5НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД, НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО, АВТОРСЬКИЙ

НАГЛЯД ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

5.1 Дослідження пам'ятки і розроблення науково-проектної документації здійснюється проектувальником в особі авторського колективу (або автора) з виконанням ним науково-технічного супроводу та функцій авторського нагляду в процесі проведення робіт із реставрації пам'ятки.

5.2 Для координації виконання науково-проектних робіт і роботи авторського колективу призначається науково-методичний керівник цього колективу (науковий керівник), який здійснює наукове керівництво, координує розроблення відповідної науково-проектної документації, ведення науково-технічного супроводу та авторського нагляду за реставрацією.

5.3 Науковий керівник:

- координує роботу авторського колективу;

- бере участь у розробленні принципових та концептуальних рішень щодо дослідження, реставрації та збереження пам'ятки;

- здійснює дослідження пам'ятки;

- здійснює науково-методичне керівництво роботами на пам'ятці;

- контролює якість розроблення науково-проектної документації, її відповідність положенням чинних норм і правил;

- несе відповідальність за наукову обґрунтованість проектних рішень;

- веде особисто і координує роботу авторського колективу щодо авторського нагляду за реставрацією пам'ятки.

5.4 Ведення авторського нагляду за реставрацією пам'ятки є обов'язковим і включає:

- нагляд за дотриманням проектних рішень;

- науково-методичне керівництво веденням робіт на об'єкті культурної спадщини;

- спостереження за веденням реставраційних робіт та станом пам'ятки;

- внесення пропозицій і доповнень щодо необхідних змін науково-проектної документації;

- призупинення проведення окремих видів робіт за необхідності дослідження і фіксації необстежених

або нововиявлених частин, елементів і деталей пам'ятки, а також при загрозі непередбачених деформацій чи руйнування конструкцій, при систематичному недотриманні робочої документації і вказівок авторського нагляду;

- участь у роботі комісій із приймання виконаних ремонтно-реставраційних робіт;

- участь у нарадах (науково-методичних, консультативних тощо) та роботі комісій із питань дослідження, реставрації та збереження об'єкта культурної спадщини, внесення змін та доповнень до науково-проектної та проектно-кошторисної документації;

- ведення журналу авторського нагляду;

- участь у підготовці науково-реставраційного звіту.

5.5 Авторський нагляд за реставрацією пам'ятки - дотриманням архітектурних та конструктивних рішень, використанням матеріалів та дотриманням технології реставраційних процесів, здійсненням науково-методичного керівництва тощо - покладаються на спеціалізовані науково-реставраційні організації - розробники відповідного розділу проекту.

5.6 Науково-технічний супровід об'єкта культурної спадщини на етапах реставрації та експлуатації здійснюється відповідно до ДБН В.1.2-5 в частині, яка не суперечить положенням п.2.8 цих норм.

5.7 Авторський нагляд за реставрацією пам'ятки та науково-технічний супровід об'єкта культурної спадщини можуть виконуватись на підставі окремого контракту (договору).

5.8 Рекомендації та зауваження, які зроблені в рамках методичного керівництва, авторського нагляду за реставрацією пам'ятки та науково-технічного супроводу, фіксуються в "Журналі авторського нагляду за реставрацією пам'ятки та науково-технічного супроводу" (далі - журнал авторського нагляду) (додаток Н), і є обов'язковими для замовника і підрядних організацій і можуть бути відміненими тільки відповідним органом охорони культурної спадщини за погодженням відповідного спеціально уповноваженого органу містобудування і архітектури.

5.9 Журнал авторського нагляду, прошнурований і завірений підписом автора або наукового керівника авторського колективу, разом з дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини на проведення ремонтно-реставраційних робіт зберігається у відповідального виконавця робіт, видається для внесення вказівок автору або членам авторського колективу і надається комісії з приймання робіт разом з іншою документацією.

Після завершення реставрації об'єкта культурної спадщини журнал передається відповідальним виконавцем робіт за актом науковому керівнику авторського колективу або автору для використання в роботі над розділом науково-проектної документації "Науково-реставраційний звіт". Після завершення звіту журнал передається на зберігання замовнику.

5.10 Авторське право на науково-проектну документацію охороняється згідно з Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами. Публікація матеріалів науково-проектної документації на реставрацію об'єктів культурної спадщини виконується за погодження авторів проекту. При використанні в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проектів необхідно на них посилатися.

5.11 Прізвища попередніх авторів розробок науково-проектної документації та виконавців реставрації зазначаються в історичній довідці.

5.12 Застосування при реставрації об'єкта культурної спадщини будь-яких раніше розроблених проектних рішень погоджується з їх розробником та відповідним органом охорони культурної спадщини.

6ПОГОДЖЕННЯ, ЕКСПЕРТИЗА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1 Науково-проектна документація на реставрацію затверджується замовником і погоджується:

- на пам'ятки національного значення - центральним органом з охорони культурної спадщини та спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури;

- на пам'ятки місцевого значення та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини – місцевим органом охорони культурної спадщини та місцевим спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури;

- інвестором (за необхідності, відповідно до інвестиційного договору).

6.2 Науково-проектна документація на реставрацію погоджується та затверджується після розгляду та схвалення на:

- науково-методичних радах з питань охорони культурної спадщини щодо пам'яток національного значення;

- консультативних радах з питань охорони культурної спадщини щодо пам'яток місцевого значення та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

6.3 Погоджувальними та затверджувальними частинами науково-проектної документації є:

-для окремих об'єктів (споруд):

  • концептуальні рішення (за необхідності);
  • науково-проектна документація на протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи;

  • ескізний проект реставрації;

- для архітектурних комплексів (ансамблів):

  • програми науково-реставраційних робіт (з концептуальним архітектурним рішенням);
  • ескізні проекти реставрації окремих складових комплексу (ансамблю).

6.4 Науково-проектна документація на реставрацію об'єкта культурної спадщини, пов'язана зі змінами конструктивної системи або переплануванням об'єкта, прилеглої території та інженерних комунікацій, підлягає обов'язковій комплексній державній експертизі відповідно до чинних норм.

Науково-проектна документація, яка не підлягає обов'язковій державній експертизі, може бути передана на експертизу за рішенням замовника.

6.5 Науково-проектна документація щодо проведення земляних робіт на об'єктах культурної спадщини, розташованих в межах зон санітарної охорони джерел господарсько-питного водопостачання, курортних та рекреаційних об'єктів, санітарно-захисних зон територій кладовищ, поховань тварин, об'єктів захоронения небезпечних відходів, погоджується з установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Документація на інженерні мережі погоджується з відповідними місцевими експлуатуючими службами, ресурсопостачальними організаціями, якщо така вимога міститься в наданих ними технічних умовах.

6.6 Робоча документація, виконана у відповідності із погоджувальними частинами науково-проектної документації (див. п. 6.3), не підлягає погодженню та експертизі.

При внесенні змін та доповнень до вже затвердженої (погодженої) науково-проектної документації щодо кошторисної вартості, природи будівельних матеріалів, конструктивних, просторово-планувальних, колористичних та інших концептуальних рішень, то така проектна (робоча) документація підлягає затвердженню (погодженню) в частині набутих змін.

6.7 Погодження та експертиза науково-проектної документації здійснюється за поданням і за кошти замовника.

Проектувальник зобов'язаний надавати необхідні пояснення щодо проектних рішень та доопрацювати науково-проектну документацію за зауваженнями експертизи, якщо були допущені порушення нормативних вимог.

6.8 Реставрація пам'ятки без погодженої та затвердженої науково-проектної документації не дозволяється.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,

НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦИХ НОРМАХ

Закон України від 8.06.2000 № 1805-ІІІ Про охорону культурної спадщини

Закон України від 18.03.2004 № 1626-IV Про охорону археологічної спадщини

Закон України від 1.06.2000 № 1775-ІІІ Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Закон України від 14.10.94 № 2627-ІІІ Про авторське право і суміжні права

ЮНЕСКО, XVII сесія; Париж, 1972 р. Конвенція з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини

Сторони Європейської культурної конвенції, 1992 р. Європейська конвенція з охорони археологічної спадщини

Рада Європи, Гранада, 1985 р. Конвенція з охорони архітектурної спадщини Європи

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятниках культурної спадщини

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ Б А.2.4.-4-99 (ГОСТ 21.101-97) СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) СПДБ. Загальні положення.

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.144-95) СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

СТ СЭВ 1633-79 ЕСКД СЭВ. Чертежи зданий и сооружений. Изображение вертикальных конструкций

СТ СЭВ 4409-83 ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций

СТ СЭВ 4937-84 ЕСКД. Чертежи строительные. Каменные конструкции

ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

ДБН Д.1.1-5-2001 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи

ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України

ДБН Д 2.5-1-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Археологічні і земельні роботи в зоні пам'ятників історії і культури

ДБН Д 2.5-2-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення фундаментів і конструкцій з бутового каменю

ДБН Д 2.5-3-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення цегляних кладок

ДБН Д 2.5-4-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю

ДБН Д 2.5-5-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення дерев'яних конструкцій і деталей

ДБН Д 2.5-6-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення покрівель

ДБН Д 2.5-7-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів

ДБН Д 2.5-8-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення штукатурної обробки

ДБН Д 2.5-9-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром

ДБН Д 2.5-10-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація і відтворення фарбування фасадів і інтер'єрів

ДБН Д 2.5-11-2001 Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Реставрація керамічних кахлів