ДБН Д.1.1-7-2000. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території україни


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА

ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

N 285 від 14.12.2000

Затверджено

наказом Держбуду України

від 14 грудня 2000 р. N 285

і введено в дію з 1 січня

2001 року

(замість ДБН IV-16-96,

частина III) ( v0060243-97 )

Правила

визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для

будівництва, що здійснюється на території України

ДБН Д.1.1-7-2000

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету

України з будівництва та архітектури

N 7 ( v0007509-02 ) від 10.07.2002

N 85 ( v0085509-03 ) від 17.06.2003 - вводиться в дію з

01.07.2003

N 189 ( v0189667-05 ) від 10.11.2005 )

Розділ 1

Загальні положення

1.1. Ці будівельні норми встановлюють основні правила

визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для нового

будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення

підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної

сфери і комунального призначення та благоустрою, а також

реставрації пам'яток архітектури і містобудування (далі

"будівництво") і носять обов'язковий характер при визначенні

вартості проектно-вишукувальних робіт для будов (об'єктів),

будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або

коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із

залученням інших джерел фінансування, ці норми носять

рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється

контрактом.

1.2. Правила поширюються на підрядний, господарський та

змішаний способи здійснення будівництва.

1.3 Вартість проектно-вишукувальних робіт - це сума коштів,

необхідних для відшкодування прямих та [загальновиробничих]

витрат, понесених проектною організацією при виконанні зазначених

робіт, з урахуванням нормативних витрат матеріально-технічних

ресурсів, вільних цін, податків, зборів та обов'язкових платежів,

а також економічно обгрунтованого кошторисного прибутку [та

адміністративних витрат]. ( Пункт 1.3 розділу 1 в редакції Наказу

Державного комітету України з будівництва та архітектури N 85

( v0085509-03 ) від 17.06.2003 )

1.4. Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт - це

вартість, визначена на підставі діючих норм з урахуванням

усереднених показників вартості складових цих робіт. Зазначена

вартість відображається в главі 12 "Проектні та вишукувальні

роботи" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

1.5. Правила передбачають визначення кошторисної вартості

проектно-вишукувальних робіт за двома методами:

а) на підставі діючих в Україні збірників цін на

проектно-вишукувальні роботи з застосуванням відповідних

коефіцієнтів та індексів для будівництва об'єктів усіх галузей і

підгалузей народного господарства України;

б) застосуванням усереднених відсоткових показників вартості

проектних робіт до вартості будівельно-монтажних робіт для

будівництва об'єктів житла і соціальної сфери.

Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт уточнюється

претендентом на їх виконання під час переговорів або проведення

конкурсів (тендерів).

Розділ 2

Калькуляційний метод визначення кошторисної вартості

проектно-вишукувальних робіт

2.1. Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт за цим

методом визначається за кошторисами, які складаються за формою

"2-П" (додаток Б), на підставі діючих в Україні збірників цін на

проектно-вишукувальні роботи з застосуванням відповідних

коефіцієнтів та індексів.

2.2. Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт,

залежно від їх виду, визначається з застосуванням цін таких

збірників:

2.2.1. Вишукувальні роботи (інженерно-геодезичні,

інженерно-геологічні тощо) - Збірник цін на вишукувальні роботи

для капітального будівництва (Москва, 1982 рік), доповнення до

нього (постанова Держбуду СРСР від 01.03.90 N 22);

2.2.2. Проектні роботи для будівництва, за винятком ремонту,

- Збірники цін на проектні роботи для будівництва (Москва, 1990

рік) у відповідності з "Загальними вказівками по застосуванню

збірника цін на проектні роботи для будівництва" (2-е видання,

доповнене, Москва, 1990 рік);

2.2.3. Проектні роботи для реставраційних робіт - Тимчасовий

збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках

історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР-91);

2.2.4. Проектно-вишукувальні роботи для ремонту - Збірник цін

на проектні роботи для капітального ремонту будівель та споруд

(тимчасовий) (Москва, 1990 рік), Прейскурант ПЛ 16-1916-90

відпускних цін на технічну документацію по ліфтах (НВО "Ліфтмаш",

1990 рік).

2.2.5. Вартість розроблення проектно-конструкторської

документації на виготовлення нестандартизованого устаткування для

об'єктів будівництва обчислюється з використанням цін та норм

"Цінника на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР

конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого

устаткування" (Держбуд СРСР, видання 1987 року).

2.3. До розрахунків вартості проектно-вишукувальних робіт,

обчисленої згідно з пунктом 2.2 цих Правил, застосовуються

підвищувальні коефіцієнти та індекси, що надаються Держбудом

(додатки 2, 3, 4).

2.4. Вартість проектно-вишукувальних робіт, не врахованих у

збірниках цін, зазначених у пункті 2.2, обчислюється з

використанням відомчих збірників цін, погоджених з Держбудом, або

за кошторисом, складеним за формою "3-П" (додаток В).

2.5. Вартість проектно-вишукувальних робіт за кошторисом,

складеним за формою "3-П", визначається як сума прямих витрат

(витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи,

матеріальні витрати, спецпридбання для виконання

проектно-вишукувальних робіт, витрати на відрядження, витрати на

роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і

організації, інші прямі витрати), загальновиробничих та

адміністративних витрат згідно з Методичними рекомендаціями про

формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими

наказом Держбуду від 29.03.2002 N 64. В кошторисній вартості

проектно-вишукувальних робіт враховуються також кошторисний

прибуток та податки, збори, обов'язкові платежі у відповідності з

чинними нормативними та законодавчими документами.

При цьому по будівництву, що здійснюється за рахунок

державних капітальних вкладень, показники кошторисної вартості в

розрахунку на один людино-день, як правило, не повинні

перевищувати показники, що надаються Держбудом. Зазначені

показники враховують всі витрати, пов'язані з виконанням

проектно-вишукувальних робіт, крім витрат на відрядження

виробничого персоналу та податку на додану вартість.

( Пункт 2.5 в редакції Наказу Держбудівництва та архітектури N 7

( v0007509-02 ) від 10.07.2002 )

2.6. Якщо при визначенні кошторисної вартості

проектно-вишукувальних робіт складається декілька локальних

кошторисів, загальна кошторисна вартість визначається за зведеним

кошторисним розрахунком на проектно-вишукувальні роботи, що

складається за формою, наведеною в додатку "А".

2.7. Збірниками цін на проектні роботи враховані витрати на

проектування об'єктів з певним набором будівель, споруд, видів

робіт. Якщо при проектуванні конкретної будови набір будівель,

споруд, видів робіт відрізняється від наведених у цих збірниках,

вартість проектування будови коригується з урахуванням діючих

нормативних вимог та додаткових трудових витрат, які обчислюються

у встановленому порядку.

2.8. Вартість розроблення проектно-кошторисної документації

на будівництво об'єктів у складних умовах визначається за

відповідними збірниками цін із застосуванням до вартості окремих

розділів проектних робіт, до розробки яких діючими нормативними

документами встановлені особливі вимоги, додаткових підвищувальних

коефіцієнтів, наведених у додатку 5.

2.9. Вартість складання техніко-економічних обгрунтувань

(розрахунків) інвестицій будівництва [(ТЕО, ТЕР)] та [ескізних

проектів (ЕП)] визначається [за відповідними збірниками цін на

розроблення документації від вартості розроблення стадії "Проект"

шляхом застосування коефіцієнтів для]:

[техніко-економічних обгрунтувань - 0,6;]

[техніко-економічних розрахунків - 0,45;]

[ескізних проектів - 0,5].

( Пункт 2.9 в редакції Наказів Держбудівництва та архітектури N 7

( v0007509-02 ) від 10.07.2002, N 85 ( v0085509-03 ) від

17.06.2003 )

Розділ 3

Метод визначення кошторисної вартості проектних робіт для

будівництва об'єктів житла і соціальної сфери із

застосуванням усереднених відсоткових показників вартості

проектних робіт до кошторисної вартості

будівельно-монтажних робіт

3.1. Цей метод встановлює правила визначення кошторисної

вартості проектних робіт для будівництва об'єктів житла і

соціальної сфери шляхом застосування до відповідної вартості

будівельно-монтажних робіт усереднених відсоткових показників

вартості проектних робіт, що визначаються Держбудом (Додаток 1).

3.2. Базою, до якої застосовуються усереднені відсоткові

показники вартості проектних робіт, є вартість

будівельно-монтажних робіт за номенклатурою глав 1 - 9 зведеного

кошторисного розрахунку, що визначається виконавцем

проектно-вишукувальних робіт за даними вартісних показників

об'єктів-аналогів або укрупнених усереднених показників на

функціональну одиницю виміру (1 кв.м загальної площі, 1 куб.м

об'єму будівлі, 1 відвідування тощо).

3.2.1. При використанні даних об'єктів-аналогів розрахунок

бази, до якої застосовуються нормативи, виконується за формою

зведеного кошторисного розрахунку з використанням вартісних

показників об'єкта-аналога в ринковому рівні цін по главах 1 - 9,

графи 4, 5, які приводяться в рівень цін, що склався на момент

виконання розрахунку.

3.2.2. Визначення бази, до якої застосовуються нормативи, при

використанні вартісних укрупнених показників на функціональну

одиницю виміру, здійснюється шляхом застосування до відповідних

складових цих показників коефіцієнта 0,91.

3.3. Показник вартості проектних робіт приймається за

додатком 1 в залежності від кошторисної вартості будівництва

(графа 2) і категорії складності об'єктів будови (графа 3 - 7).

3.4. Категорія складності будови, що проектується,

встановлюється виконавцем проектних робіт разом з замовником в

залежності від типу об'єктів будови на підставі Переліку об'єктів

за категоріями складності, наведеного у додатку 6, виходячи з

питомої ваги кожного об'єкта в складі будови.

3.5. Якщо категорія складності окремих об'єктів, що входять

до складу будови, відрізняється, доцільно кошторисну вартість

проектних робіт визначати окремо виходячи з вартісних показників

та категорії складності конкретних об'єктів. Загальна кошторисна

вартість проектних робіт визначається у зведеному кошторисному

розрахунку проектно-вишукувальних робіт (додаток А) як підсумок

такої вартості по окремих об'єктах.

У відповідності з цим пунктом визначається також вартість

проектування зблокованих, вбудованих, вбудовано-прибудованих

об'єктів іншого призначення.

3.6. У випадку, коли об'єкт, що проектується, в додатку 6 не

наведений, то вибір категорії складності проводиться за даними

додатка 7.

3.7. Вартість проектних робіт, що визначається на підставі

додатка 1, відображає обсяг робіт по індивідуальному проектуванню

нових об'єктів будівництва.

3.8. Кошторисна вартість проектних робіт на розширення,

реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, будівель і

споруд, визначена за цим методом, збільшується шляхом застосування

коефіцієнта, що встановлюється за погодженням із замовником

виходячи з додаткових трудових витрат і не повинен перевищувати

розміру 1,2.

3.9. При повторному або багаторазовому застосуванні проекту,

що був розроблений раніше (прив'язка), залежно від обсягу

перепроектування вартість проектних робіт обчислюється, виходячи з

виконання цих робіт в одну стадію (робочий проект) та вартості

об'єкта, у таких розмірах:

а) без перепроектування надземної частини будівлі - до 15%. В

особливих обгрунтованих випадках (складні гідрогеологічні умови,

рельєфність території тощо) - від 15 до 25%;

б) при перепроектуванні надземної частини будівлі зі зміною

фасадів і переплануванням конструкцій будівлі, включаючи зміну

довжини, секційності, а також конструкцій та інженерного

устаткування, але при збереженні основних

архітектурно-планувальних і конструктивних рішень - до 50%.

3.10. Розподіл кошторисної вартості проектних робіт за

стадіями проектування наведений в додатку 8.

Стадії проектування встановлюються інвестором (замовником)

спільно з проектувальником в залежності від архітектурної,

технічної і екологічної складності об'єкта, вимог місцевих органів

містобудування та архітектури, вартості будівництва об'єкта.

3.11. Вартістю проектних робіт, визначеною за цим методом,