ДБН IV-16-96. , часть III. Порядок определения стоимости проектно-изыскательных работ для строительства, что осуществляется на территории Украины (отменено)


                       ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

                                УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

                                Порядок

                          визначення вартості

                     проектно-вишукувальних робіт

                   для будівництва, що здійснюється

                         на території України

 

 

                             ДБН ІY-16-96

                              частина ІІІ

 

 

 

                           Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Державний комітет України у справах

                     містобудування і архітектури

 

                              Київ - 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РОЗРОБЛЕНИЙ,                   Головним управлінням кошторисних

 ПІДГОТОВЛЕНИЙ                  норм, ціноутворення і експертизи у

 ТА ВНЕСЕНИЙ ДО                 будівництві Держкоммістобудування

 ЗАТВЕРДЖЕННЯ:                  України

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ:                  Наказом Держкоммістобудування

                                України від 10 квітня 1997 року

                                N 60 та введений у дію з 01.04.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3 введенням в дію ДБН ІY-16-96, частина ІІІ, втрачає

  чинність доповнення до СНиП ІY-16-84 1994 року видання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Київ - 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Державний комітет|     Державні будівельні     |   ДБН ІY-16-96    |

   України       |        норми України        |   частина ІІІ     |

   у справах     |-----------------------------|     замість       |

містобудування   | Порядок визначення вартості |  доповнення до    |

 і архітектури   |   проектно-вишукувальних    |  СНиП ІY-16-84    |

                 |         робіт               | 1994 року видання |

--------------------------------------------------------------------

 

 

     Цей Порядок розроблений у  зв'язку  з  проведенням  в  Україні

грошової реформи і введенням в обіг, починаючи з 2 вересня 1996 ро-

ку, визначеної  Конституцією  та   іншим   законодавством   України

національної валюти, якою є гривня та її сота частина копійка.

 

                 1. Загальні положення

 

     1.1. Порядок установлює правила  визначення  вартості  проек-

 тно-вишукувальних  робіт  для  нового  будівництва,   розширення,

 реконструкції і технічного переозброєння підприємств, будинків  і

 споруд* усіх галузей господарства України.

     1.2. Порядок  призначений  для  застосування  на   території

 України всіма учасниками  інвестиційного  процесу  незалежно  від

 форм власності та відомчої належності.

     Порядок носить обов'язковий характер для визначення  вартості

 проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється  за

 рахунок:

     - державних капітальних вкладень (джерелом фінансування  яких

 є  кошти  державного  бюджету,   державної   позички,   державних

 підприємств і організацій, а також місцевий бюджет)  та  змішаних

 капітальних вкладень (у загальному обсязі яких є частка державних

 коштів) - при визначенні усіх вартісних показників, в  тому  числі

 тих, що формуються понад базисну кошторисну вартість проектно-ви-

 шукувальних робіт;

     -  недержавних  капітальних  вкладень,  які  фінансуються  за

 рахунок  коштів  інвесторів  із  недержавними  формами  власності

 (власні  фінансові  ресурси  інвестора  (прибуток,  амортизаційні

 відрахування, відшкодування збитків від аварії,  стихійного  лиха,

 грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб то-

 що); позичкові фінансові кошти інвестора; залучені фінансові кош-

 ти інвестора  (кошти,  одержані  від  продажу  акцій,  облігацій,

 пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);  безоплатні  та

 

---------------------------------------

 * "Нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне

    переозброєння підприємств, будинків і споруд" у  пода-

   льшому іменується "будівництво".

 

-------------------------------------------------------------------

|                              |                     |            |

|Внесений Головним управлінням | Схвалений Науково-  | Строк      |

|кошторисних  норм,  ціно-     | технічною радою     |введення    |

|утворення і експертизи у      | Держкоммістобуду-   |з 1 квітня  |

|будівництві Державного        | вання України       | 1997 р.    |

|комітету України у справах    | (протокол N 4       |            |

|містобудування і архітектури  | від 9 квітня 1997р.)|            |

-------------------------------------------------------------------

 

                                 - 2 -

 

 благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і  гро-

 мадян; кошти іноземних інвесторів (іноземні інвестиції, як прямі,

 так  і  портфельні,  капітальні  трансферти,  кредити),  -   при

 визначенні базисної кошторисної  вартості  проектно-вишукувальних

 робіт.

     1.3.  Порядок  розроблено  виходячи  з  умов  дії  в   галузі

 дворівневої системи  формування  вартості  проектно-вишукувальних

 робіт:

     - базисної кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт;

     - вартості проектно-вишукувальних робіт, що  містить  у  собі

       всі витрати проектної організації, включаючи витрати, які

       виникають у зв'язку з впливом ринкових умов господарювання.

     1.4. Порядок передбачає визначення кошторисної  вартості:

     а) проектно-вишукувальних робіт для будівництва  об'єктів  по

        всіх галузях і  підгалузях  господарства  України  кальку-

        ляційним (поелементним) методом із застосуванням відповід-

        них  цінників  (розділ 3 Порядку);

     б) проектних  робіт  для  будівництва   об'єктів   житла   і

        соціальної сфери із застосуванням нормативів  вартості

        проектних робіт до розрахункової базисної вартості будів-

        ництва (розділ 4 Порядку). Цей метод не розповсюджується на

        типове  проектування.

     в) проектно-вишукувальних робіт  для  ремонтно-реставраційних

        робіт і пристосування нерухомих пам'яток історїї та культу-

        ри калькуляційним (поелементним) методом із застосуванням

        відповідних цінників (розділ 3 Порядку).

 

     2. Базисна кошторисна  вартість  проектно-

               вишукувальних  робіт

 

     2.1. Базисною є  кошторисна  вартість  проектно-вишукувальних

 робіт, що зазначена в главі 12 зведеного кошторисного  розрахунку

 і  обчислена  проектними  та   вишукувальними   організаціями   у

 відповідності з цим Порядком за базисними  цінами  1997  року  на

 підставі державних кошторисних нормативів  і  чинних  нормативних

 актів, що діють за станом на 1 січня 1997 року.

     Базисна  кошторисна  вартість  проектно-вишукувальних   робіт

 визначається у відповідності з положеннями пунктів 3.4,  3.17  та

 4.7 цього Порядку.

     2.2. Базисна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт

 визначає їх обсяг у грошовому виразі.

     2.3. Базисні кошторисні витрати на проектно-вишукувальні  ро-

 боти  обчислюються  виходячи   зі   складу   проектно-кошторисної

 документації, який регламентується "Інструкцією про склад,  поря-

 док    розробки,     узгодження     і     затвердження     проек-

 тно-кошторисноїдокументації на будівництво підприємств,  будинків

 і споруд" (СНиП 1.02.01-85) з урахуванням  відповідних  доповнень

 до неї, інших нормативів, будівельних норм і правил.

     2.4. Базисна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт

 відображає розрахунково-нормативний рівень:

     - матеріальних витрат на виробництво;

     - заробітної плати працівників;

     - накладних витрат;

     - інших витрат;

     - нарахувань і відрахувань, які передбачені чинним законодав-

       ством;

     - планових нагромаджень.

 

 

 

                                 - 3 -

 

     2.5. Базисна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт

 зазначається окремим рядком у графі 7 глави 12 зведеного коштори-

 сного розрахунку.

     Крім того, у цій главі показуються окремо кошти, що пов'язані

 зі збільшенням трудових витрат кошторисних підрозділів на склада-

 ння кошторисної документації, у відповідності з пунктом 2.8 і до-

 датком  5  (пункт  23  глави  12)  "Порядку  визначення  вартості

 будівництва, що здійснюється на території України" "ДБН ІY-16-96,

 частина ІІ).

     2.6. Базисна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт

 застосовується для визначення обсягів робіт та їх  співставлення.

 

         3. Калькуляційний (поелементний) метод визначення

       кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт для

       будівництва об'єктів усіх галузей господарства України, а

        також науково-проектних робіт по нерухомих пам'ятках

                   історії та культури України

 

     3.1. Кошторисні витрати на проектно-вишукувальні  роботи  для

 будівництва об'єктів усіх галузей господарства України,  а  також

 на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та куль-

 тури України визначаються кошторисами, які складаються проектними

 організаціями за формами "2-П" і "3-П" (додатки 2 і 3).

     3.2. Кошториси на вишукувальні роботи  (інженерно-геодезичні,

 інженерно-геологічні  тощо)  за  формою  "2-П"  розробляються   у

 відповідності  із  "Збірником  цін  на  вишукувальні  роботи  для

 капітального будівництва" видання 1982 року,  змін  до  нього  та

 індексів на вишукувальні роботи. При цьому, обов'язковому застосу-

 ванню  підлягає  коефіцієнт  1,21  до   цін   Збірника   цін   на

 вишукувальні роботи, крім ряду таблиць Збірника,  що  наведені  в

 додатку 4, до яких застосовується коефіцієнт 1,5.

     3.3. Кошториси на проектні і науково-проектні роботи за  фор-

 мою "2-П" розробляються на підставі відповідних збірників цін  на

 проектні роботи видання 1987-1990 років, Тимчасового збірника цін

 на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та  ку-

 льтури   Української   РСР   (ТЗЦНПР-91),   у   відповідності   з

 "Загальними вказівками по застосуванню збірника цін  на  проектні

 роботи для будівництва" (2-е видання, доповнене, М., 1990 р.),  з

 урахуванням особливостей, зазначених цим Порядком, та з  застосу-

 ванням додаткових поправочних коефіцієнтів (додаток 5).

     3.4. При  розрахунку  базисної  кошторисної  вартості  проек-

 тно-вишукувальних робіт в базисних цінах 1997 року до їх вартості,

 обчисленої згідно з пунктами 3.2, 3.3 цього Порядку,  застосовую-

 ться наступні базисні коефіцієнти:

     на проектні  роботи                   -   0,9

     на вишукувальні   роботи   (крім    інженерно-геодезичних):

            польові                        -   1,25

            камеральні                     -   0,9

     на інженерно-геодезичні роботи        -   1,0

 

     3.5. При  розрахунку  кошторисної  вартості  проектно-вишуку-

 вальних робіт з  1  квітня  1997  року  до  вартості  цих  робіт,

 обчисленої згідно з пунктами 3.2, 3.3 цього Порядку,  застосовую-

 ться наступні нормативні індекси визначення кошторисної  вартості

 проектно-вишукувальних  робіт:

     на  проектні  роботи           -       0,9

     на   вишукувальні   роботи   (крім    інженерно-геодезичних):

           польові                  -       1,25

           камеральні               -       0,9

     на інженерно-геодезичні роботи -       1,0

                                 - 4 -

 

     3,6.    Вартість    розроблення     проектно-конструкторської

 документації на виготовлення нестандартизованого устаткування для

 об'єктів будівництва обчислюється з  використанням  цін  та  норм

 "Цінника  на  розробку  проектними  організаціями  Держбуду  СРСР

 конструкторськоїдокументації для виготовлення нестандартизованого

 устаткування" (Держбуд СРСР, видання 1987  р.)  та  застосуванням

 нормативного індекса на проектні роботи у відповідності з пункта-

 ми 3.4, 3.5 3.8.

     3.7. Вартість проектно-вишукувальних робіт, які не  враховані

 у збірниках цін, зазначених у пунктах 3.2, 3.3 і 3.6, може обчис-

 люватися з використанням відомчих збірників цін, якщо їх застосу-

 вання узгоджено з Держкоммістобудування.

     3.8. Наведені у пункті 3.5 нормативні індекси  змінюються  на

 підставі чергових нормативних  актів  Держкоммістобудування,  які

 затверджуються відповідними  наказами.

     3.9. Збірниками цін на проектні роботи враховані  витрати  на