ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Основні положення

ДБН В.2.6-98:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 13)

Київ

Мінрегіонбуд України

2011

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:Державним підприємством "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (НДІБК)

РОЗРОБНИКИ:А. Бамбура, д-р техн. наук (науковий керівник); А. Барашиков, д-р техн. наук; О. Давиденко, д-р техн. наук; О. Голишев, д-р техн. наук; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; О. Гурківський, канд. техн. наук; Ю. Аметов, канд. техн. наук; В. Крітов, канд. техн. наук; О. Перлова, канд. техн. наук; інженери Л. Канюка; І. Сазонова; М. Безбожна; Т. Мірошник

ЗА УЧАСТЮ:ХДТУБА: А. Шагін, д-р техн. наук; С. Фомін, д-р техн. наук; І. Лучковський, д-р техн. наук

ХНАМГ: В. Шмуклер, д-р техн. наук, Г. Молодченко, д-р техн. наук

ДонНАБА: В. Корсун, д-р техн. наук; В. Веретенніков, канд. техн. наук

Полтавський НТУ ім. Ю. Кондратюка: Л. Стороженко, д-р техн. наук; О. Семко, д-р техн. наук; А. Павліков, канд. техн. наук; В. Митрофанов, канд. техн. наук; О. Шкурупій, канд. техн. наук

Національний університет "Львівська політехніка": Б. Гнідець, д-р техн. наук; Б. Демчина, д-р техн. наук; В. Кваша, д-р техн. наук; Р. Кінаш, д-р техн. наук; 3. Бліхарський, д-р техн. наук ПДАБА: М. Савицький, д-р техн. наук.

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне): Є. Бабич, д-р техн. наук; В. Бабич, канд. техн. наук; В. Савицький, канд. техн. наук

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка: Й. Лучко, д-р техн. наук

ОДАБА: В. Дорофєєв, д-р техн. наук; О. Яременко, д-р техн. наук; В. Карпюк, канд. техн. наук; А. Мішутін, канд. техн. наук

ОНМУ: С. Клованич, д-р техн. наук

ВАТ "КиївЗНДІЕП": А. Козачевський, д-р техн. наук

НДІБВ: О. Городецький, д-р техн. наук

Вінницький НТУ: О. Войцехівський, канд. техн. наук.; А. Моргун, д-р техн. наук; В. Андрухов, канд. техн. наук

Харківський ПромбудНДІпроект: Л. Туринський; С. Яровой, канд. техн. наук; В. Петров, канд. техн. наук

Київський Промбудпроект: Е. Воловик

Діпромісто: І. Онуфрієнко

Гіпроцивільпромбуд: А. Пан

2ПОГОДЖЕНО:Держпожбезпеки МНС України, лист від ЗО листопада 2009 р. № 8113 Держгірпромнагляд, лист від 23 грудня 2008 р. № 01/03-10в-13/10908

3 ВНЕСЕНО:Управління технічного регулювання в будівництві

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказ Мінрегіонбуду України від 24.12.2009 р. № 680. Введені в дію з 1 липня 2011 р. зі скасуванням в Україні СНиП 2.03.01-84*

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Основні положення

ДБН В.2.6-98:2009

На заміну СНиП 2.03.01-84*

Чинні від 2011-06-01

Ці Норми встановлюють основні вимоги, яким повинні відповідати бетонні та залізобетонні конструкції будівель та споруд, а також основні правила щодо їх проектування.

При розробленні цих Норм враховані основні положення (принципи) EN 1992-1-1:2005 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій – Частина 1-1: Загальні норми і правила для споруд.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

 1. Ці Норми розповсюджуються на всі типи бетонних і залізобетонних конструкцій, які використовують у промисловому, цивільному, транспортному та інших галузях будівництва, при дії будь-яких видів навантажень та впливів і які виготовляють із конструкційних важкого та легкого бетонів та з усіх видів арматури. Дані Норми відповідають основним положенням і вимогам щодо безпеки і експлуатаційної придатності споруд з урахуванням навантажень, що виникають під час зведення й експлуатації, а також при виготовленні, зберіганні та транспорту ванні будівельних конструкцій.
 2. Норми містять основні вимоги щодо забезпечення несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом усього терміну служби. Встановлені вимоги повинні бути реалізовані на основі даних Норм та інших нормативних документів.
 3. Залізобетонні конструкції повинні задовольняти основні вимоги, які визначені у "Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд", затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764.
 4. У цих Нормах наведено основні вимоги з проектування бетонних і залізобетонних конструкцій, вимоги до матеріалів, розрахунку, конструювання.
 5. У Нормах наведено загальні вимоги до проектування неармованих і армованих звичайною і попередньо напруженою арматурою залізобетонних конструкцій із важкого і легкого конструкційних бетонів.
 6. У нормах розглядаються наступні питання:
 7. Загальні положення.
 8. Основи проектування.
 9. Матеріали.
 10. Довговічність та захисний шар бетону для арматури.
 11. Розрахунок конструкцій.
 12. Граничні стани за несучою здатністю (Перша група).
 13. Граничні стани за придатністю до експлуатації (Друга група).
 14. Основні правила конструювання елементів з використанням звичайної і попередньо напруженої арматури.
 15. Особливі правила конструювання.
 16. Додаткові вимоги до збірних залізобетонних елементів і конструкцій.
 17. Залізобетонні конструкції з бетонів конструкційних легких.
 18. Конструкції із неармованого і мало армованого бетону.

1.1.7 Ці Норми не поширюються на:

 • конструкції, які експлуатуються за температури навколишнього середовища вище 50 °С і нижче -70 °С;
 • спеціальні типи будівель (розрахунок висотних будівель вище 73,5 м на прогресуюче обвалення тощо);
 • проектування спеціальних типів цивільних споруд, на які є окремі норми (віадуки, мости, дамби, резервуари під тиском, прибережні платформи або водозахисні споруди);
 • дрібнозернисті бетони та пінобетонні складові, фібробетон, а також виготовлення конструкцій з надважких заповнювачів або із застосуванням сталевих профілів.

1.2 Нормативні посилання

Перелік нормативних документів та нормативних актів, на які є посилання, наведено у додатку А.

1.3 Передумови

На додаток до загальних передумов, прийнятих у цих Нормах, повинно забезпечуватися наступне:

 • конструкції проектуються персоналом відповідної кваліфікації та досвіду з дотриманням вимог, що передбачені в технічній нормативній базі будівельної галузі, або з належним обґрунтуванням прийнятих передумов та/або методів;
 • забезпечується відповідний нагляд і контроль якості та послідовності технологічних опера цій на підприємствах і будівельному майданчику;
 • будівництво здійснює персонал, який має необхідні навички і досвід;
 • конструкційні матеріали та вироби застосовуються так, як це визначено у даних Нормах або у відповідних специфікаціях на матеріали і вироби;
 • забезпечується відповідний нагляд за експлуатацією будівлі чи споруди;
 • будівля чи споруда буде експлуатуватися згідно з призначенням за проектом.

1.4 Визначення

Терміни та визначення понять наведені у додатку Б. Основні умовні познаки наведені у 1.5.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті.

1.4.1 Збірні конструкції

Збірні конструкції (попередньо виготовлені), конструктивні елементи яких виготовляються не в проектному положенні у споруді, а з'єднуються між собою для забезпечення необхідної конструкційної цілісності

1.4.2 Неармовані і малоармовані бетонні елементи

Конструкційні бетонні елементи без армування (неармований бетон) або з вмістом армування, меншим від мінімальної його величини

1.4.3 Арматурні пучки для натягування на бетон без зчеплення та зовнішнього натягування

Арматурні пучки для елементів, що мають незаповнені канали для напруження на бетон без зчеплення, і зовнішні арматурні пучки, які можуть омонолічуватись бетоном після попереднього напруження

1.4.4 Попереднє напруження

Процес прикладання сил до бетону конструкції через напружену відносно бетонного елемента арматуру або пучки. Термін "попереднє напруження" використовується як загальне поняття для всіх постійних впливів процесу попереднього напруження, що викликають внутрішні зусилля у поперечних перерізах і деформації у конструкції.

1.4.5 Двовісний згин

Одночасний згин відносно двох головних осей перерізу

1.4.6 Розв'язані елементи або системи

Конструктивні елементи і системи, які при розрахунку і проектуванні не підвищують загальної горизонтальної стійкості конструкції

1.4.7 Втрата стійкості

Втрата несучої здатності в результаті порушення рівноваги між зовнішніми та внутрішніми зусиллями в будь-якому елементі конструкції або системи в цілому

1.4.8 Критична сила

Навантаження, за якого відбувається втрата стійкості; для самостійних елементів вона відповідає навантаженню, коли порушується рівновага між зовнішніми та внутрішніми зусиллями. Критична сила може бути визначена як навантаження, що відповідає максимуму на кривій стану стиснутого елемента "нормальна сила – прогин"

1.4.9 Розрахункова довжина

Довжина, що використовується для оцінки втрати стійкості; вона може визначатися як приведена довжина, тобто довжина шарнірне обпертого стержня, навантаженого стискальною осьовою силою, в перерізі якого буде зусилля, що відповідає зусиллю в реальному елементі

1.4.10 Впливи першого порядку

Наслідки впливів, обчислені без урахування впливу деформацій конструкції (за недеформованою схемою), але з урахуванням геометричних недосконалостей

1.4.11 Самостійні (окремі) елементи

Ізольовані або елементи у конструкції, які для розрахунку можуть розглядатися як ізольовані

1.4.12 Номінальний момент другого порядку

Момент другого порядку використовується у певних методах розрахунку з визначенням загального моменту, який можна порівняти з граничним опором поперечного перерізу (див. 6.1)

1.4.13 Впливи другого порядку

Додаткові наслідки впливів, які спричинені деформаціями конструкції (розрахунок за деформованою схемою)

1.5 Познаки

У цих Нормах застосовуються наступні познаки:

Латинські великі букви

Площа поперечного перерізу

Площа поперечного перерізу бетону

Площа попередньо напруженого пучка або пучків

Площа поперечного перерізу арматури

Мінімальна площа поперечного перерізу арматури

Площа поперечного перерізу поперечної арматури

Клас бетону

Клас легкого бетону

Результат впливу

Середнє значення початкового модуля пружності бетону

Характеристичне значення початкового модуля пружності бетону

Розрахункове значення модуля пружності бетону

Розрахункове значення модуля пружності попередньо напруженої сталі

Розрахункове значення модуля пружності арматурної сталі

Згинальна жорсткість

Статична рівновага

Вплив

Розрахункове значення впливу

Характеристичне значення впливу

Характеристичне значення постійного впливу

Момент інерції площі перерізу бетону в пружній стадії без тріщин

Довжина

Згинальний момент

Розрахункове значення зовнішнього згинального моменту

Осьова поздовжня сила

Розрахункове значення зовнішньої прикладеної осьової сили (розтягу або стиску)

Сила попереднього напруження

Початкова сила на кінці пучка у момент прикладання попереднього напруження

Характеристичне значення змінного впливу

Характеристичне значення навантаження втомленості

Опір

Внутрішні сили

Статичний момент площі

Граничний стан за придатністю до експлуатації

Крутний момент

Розрахункове значення прикладеного крутного моменту

Граничний стан за несучою здатністю і стійкістю

Поперечна сила

Розрахункове значення поперечної сили

Латинські малі букви

Геометричні дані

Відхили геометричних даних

Загальна ширина поперечного перерізу або фактична ширина полички в Т- або Г-подібних перерізах

Діаметр; висота

Робоча висота поперечного перерізу

Випадковий ексцентриситет прикладення сили

Ексцентриситет прикладення сили

Розрахункове значення міцності бетону на стиск

Характеристичне значення міцності бетону на стиск у віці 28 діб

Середнє значення міцності бетону на стиск

Характеристичне значення міцності бетону на осьовий розтяг

Значення міцності на розтяг попередньо напруженої арматури

Характеристичне значення міцності попередньо напруженої арматури

0,1 % умовна границя текучості попередньо напруженої арматури

Характеристична 0,1 % умовна границя текучості попередньо напруженої арматури

Характеристична 0,2 % умовна границя текучості арматури

Значення міцності арматури на розтяг

Характеристичне значення міцності арматури на розтяг

Значення міцності арматури на границі текучості

Розрахункове значення міцності арматури на границі текучості

Характеристичне значення міцності арматури на границі текучості

Розрахункове значення міцності поперечної арматури

Висота

Загальна висота перерізу

Радіус інерції

Глибина отвору

Коефіцієнт; стала величина

(l або L) Довжина; проліт

Маса

Радіус

Кривизна в певному перерізі

Конкретний момент часу

Вік бетону в момент прикладання навантаження

Периметр бетонного перерізу площею AC

Компоненти переміщень точки

Висота стиснутої зони перерізу

Координати

Плече пари внутрішніх сил

Грецькі малі букви

Кут; множник

Кут; множник; коефіцієнт

Коефіцієнт прямолінійності

Коефіцієнт надійності

Коефіцієнт надійності для аварійних впливів A

Коефіцієнт надійності для бетону

Коефіцієнт надійності для впливу F

Коефіцієнт надійності для впливу втоми

Коефіцієнт надійності при визначенні втоми бетону

Коефіцієнт надійності для постійних впливів G

Коефіцієнт надійності для властивості матеріалу з урахуванням невизначеностей самої властивості матеріалу, відхилів у геометрії та використаної розрахункової моделі

Коефіцієнт надійності для впливів, пов'язаних із попереднім напруженням Р

Коефіцієнт надійності для змінних впливів Q

Коефіцієнт надійності для арматурної і попередньо напруженої сталі

Коефіцієнт надійності для арматурної і попередньо напруженої сталі при впливі втоми

Коефіцієнт надійності для впливів без урахування невизначеностей моделі

Коефіцієнт надійності для постійних впливів без урахування невизначеностей моделі

Коефіцієнт надійності Для властивості матеріалу з урахуванням невизначеностей тільки властивості матеріалу

Показник збільшення / перерозподілу

Показник зменшення / коефіцієнт перерозподілу

Значення відносних деформацій стиску бетону

Значення відносних деформацій стиску бетону при максимальних напруженнях fc

Значення відносних граничних деформацій стиску бетону

Значення відносних граничних деформацій розтягу бетону

Значення відносних деформацій арматурної або попередньо напруженої сталі при максимальному навантаженні

Нормативне значення відносних деформацій арматурної або попередньо напруженої сталі при максимальному навантаженні

Кут

Гнучкість

Коефіцієнт тертя між пучками та їх каналами

Коефіцієнт Пуассона

Коефіцієнт зниження міцності бетону з тріщинами при зсуві

Співвідношення міцності зчеплення попередньо напруженої і звичайної арматурної сталі

Густина бетону в абсолютно сухому стані, кг/м3

Величина втрат від релаксації (%) через 1000 год після попереднього напруження і при середній температурі 20 °С

Коефіцієнт армування для поздовжньої арматури

Коефіцієнт армування для поперечної арматури

Напруження стиску у бетоні

Напруження стиску у бетоні від осьового навантаження або попереднього напруження

Напруження стиску у бетоні при граничній деформації стиску εси

Крутні напруження зрізу

Розрахункове напруження анкерування від осьового зусилля

Діаметр арматурного стрижня або каналу для попереднього напруження

Еквівалентний діаметр арматурного стрижня або пучка арматурних стрижнів

Коефіцієнт повзучості, що визначає повзучість за проміжок часу між t і t0 відносно пружних деформацій на 28 добу

Граничне значення коефіцієнта повзучості

Коефіцієнти, що визначають характерні величини змінних впливів:

– для комбінації величин,

– для повторюваних величин,

– для умовно постійних величин