Затверджено


Наказ Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи


21.08.2006 № 546Пpавила

охорони праці на міському електричному транспорті


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі – підприємства), які виконують роботи, пов’язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом рухомого складу, колій та колійного господарства, контактної мережі, проектуванням та реконструкцією об`єктів, споруд, обладнання міського електричного транспорту.

1.2 Правила встановлюють вимоги охорони праці під час експлуатації, обслуговування та ремонту рухомого складу, колій та колійного господарства, контактної мережі, проектування та реконструкції об`єктів, споруд, обладнання міського електричного транспорту.

1.3 На кожному підприємстві повинні бути розроблені відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (ДНАОП 0.00-4.15-98), та нормативно-правових актів з пожежної безпеки (далі — НАПБ), інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, що діють на підприємстві, з урахуванням вимог цих Правил.

1.4 Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - згідно з Переліком посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок їх організації, затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368 (НАПБ Б. 06.001-2003), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468, та Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

1.5 Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені

терміни відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за

№ 136/345 (ДНАОП 0.03-4.02-94).

1.6 Працівники забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог галузевих норм та в порядку згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170, і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96).


2 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


2.1 У цих Правилах застосовуються терміни, що означають поняття, визначені відповідно до Закону України „Про охорону праці” та ДСТУ 2293-99 „Охорона праці. Терміни та визначення основних понять”, а також наведені нижче.

Депо

Комплекс споруд і об’єктів, призначених для зберігання, ремонту та технічного обслуговування рухомого складу

Допуск первинний

Допуск до роботи за нарядом або розпорядженням, що здійснюється вперше

Допуск повторний

Допуск на робоче місце, де раніше вже проводилася робота за цим нарядом або розпорядженням


Екіпіровка


Забезпечення рухомого складу знімним обладнанням, запасними частинами, інструментами, матеріалами та документами

Кабельна лінія

електропередавання

Лінія електропередавання, виконана одним чи кількома кабелями, прокладеними безпосередньо в землі, кабельних каналах, трубах, на кабельних конструкціях, а також у воді чи відкрито


Мережа контактна


Підйомники


Сукупність струмопровідних, ізоляційних, підтримувальних та опорних елементів, що призначені для підведення електроенергії до струмоприймачів рухомого складу


Самохідні та причіпні підйомники з переміщенням по рейках або дорогах і вулицях, що призначені для ремонту контактних мереж, пристроїв СЦБ та ліній зв’язку

Повітряна лінія електропередавання

Лінія електропередавання, проводи якої підтримуються над землею за допомогою опор та ізоляторів

Поїзд


Сформований та екіпірований склад трамвайних вагонів (тролейбусів) або одиничний трамвайний вагон (тролейбус), який обслуговується водієм або поїзною бригадою

Робота під напругою

Робота, що передбачає можливість дотику до струмопровідних частин, що перебувають під робочою напругою, або робота на відстанях до струмопровідних частин, менших від допустимих

Розподільча установка (електрична)

Електроустановка, призначена для приймання та розподілу електричної енергії однієї напруги апаратами, пристроями керування та захисту

До пристроїв керування належать апарати разом із з’єднувальними елементами, які забезпечують контроль, вимірювання, сигналізацію та виконання команд

Розпорядження


Рухомий склад

Завдання на виконання роботи, що реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручено її виконання

Один або більше трамвайних вагонів чи тролейбусів.


3 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ


АВР

ЗІЗ

КЛ

ПЛ

Автоматичне включення резерву

Засоби індивідуального захисту

Кабельна лінія електропередавання

Повітряна лінія електропередавання

ПЛЗ

Повітряна лінія зв`язку

ЗРУ

ВРУ

Закрите розподільче устаткування

Відкрите розподільче устаткування

КРМ

Колієрихтувальна машина

ПЕС

Пересувна електростанція

СЦБ

Сигналізація, централізація, блокування

ШПМ

Шпалопідбивна машина

4 ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЙ І ВИРОБНИЧИХ СПОРУД МІСЬКОГО

ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ

ТА ТРОЛЕЙБУСІВ


4.1 Вимоги до територій трамвайних і тролейбусних депо


4.1.1 Територія трамвайних та тролейбусних депо (далі – депо) повинна бути достатньою для розміщення колій, проїздів, виробничих та побутових споруд, огородженою і впорядкованою та відповідати вимогам державних будівельних норм „Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень (ДБН 360-92**), затверджених НДІП містобудування, „Трамвайные и троллейбусные линии” (СНиП 2.05.09-90).

4.1.2 Територія депо повинна триматися в чистоті і порядку, а в темний час доби повинна бути освітленою з урахуванням вимог будівельних норм і правил „Естественное и искусственное освещение” (СНиП ІІ-4-79).

Залежно від інтенсивності руху освітленість повинна бути в межах від 0,5 до 2 лк.

4.1.3 Територія депо повинна мати спланований рівний профіль за головним напрямом переміщення рухомого складу й ухили у поздовжньому напрямку осі трамвайних колій не більше 2,5 ‰; для тролейбусів – у поздовжньому напрямку осі не більше 5 ‰, а в поперечному – від 5 ‰ до 15 ‰.

4.1.4 У разі розміщення трамвайних вагонів та тролейбусів на території депо необхідно передбачати пожежні проїзди шириною не менш ніж 3,5 м згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 № 126 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004).

Відстань між двома пожежними проїздами повинна бути: для трамвайних вагонів у поперечному напрямку через 25 м, у поздовжньому напрямку - через 125 м для трамвайних вагонів і через 100 м – для тролейбусів.

4.1.5 У трамвайних депо необхідно дотримуватися всіх габаритів, які стосуються улаштування трамвайних колій, передбачених Правилами експлуатації трамвая та тролейбуса, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.12.96 № 103, і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06.03.97 за № 66/1870 (далі - ПЕТТ), та СНиП 2.05.09-90.

До переобладнання і реконструкції дозволяється експлуатація діючих депо, побудованих за проектною документацією попередніх років.

4.1.6 Територія депо повинна бути обладнана водовідводами і водостоками.

Люки водостоків та інших підземних споруд повинні бути закритими.

Виступи покрівлі люків не повинні перевищувати 0,03 м над рівнем головки незношеної рейки або дорожнього покриття.

4.1.7 На території депо повинні бути обладнані місця для зберігання деталей та агрегатів.

4.1.8 На території депо повинні бути проїзди для руху транспортних засобів та пішохідні доріжки з твердим покриттям.

Літом їх необхідно очищати від бруду, а зимою – від снігу та льоду.

Головка рейок трамвайних колій у місцях руху пішоходів та транспортних засобів повинна бути врівні з дорожнім покриттям.

4.1.9 Під час виконання на території депо земляних робіт місце їх проведення необхідно огороджувати огорожею висотою не менше ніж 1,1 м відповідно до вимог будівельних норм і правил „Техника безопасности в строительстве” (СНиП ІІІ-4-80), та згідно з державним стандартом „Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ” ( ГОСТ 23407-78).

Якщо виконання земляних робіт пов`язане з риттям траншей або котлованів, слід передбачати влаштування перехідних містків з поручнями.

4.1.10 Для стоянки особистого транспорту слід передбачати місце на окремих майданчиках поза межами території депо.

Не дозволяється рух особистого транспорту по території депо.4.2 Вимоги до виробничих та допоміжних будівель і споруд міського електричного транспорту


4.2.1 Виробничі та допоміжні будівлі і споруди повинні відповідати чинним будівельним, санітарним та протипожежним нормам і правилам, цим Правилам і забезпечувати безпечне виконання усіх технологічних операцій.

Виробничі та допоміжні будівлі і споруди повинні бути обладнані автоматичними установками пожежгасіння та пожежної сигналізації відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежгасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2005 № 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за № 990/11270 (НАПБ Б.06.004-2005).

4.2.2 Виробничі будівлі і споруди повинні бути обладнані водопроводом, каналізацією, опаленням, вентиляцією, природним та штучним освітленням з урахуванням вимог будівельних норм і правил „Внутренний водопровод и канализация” (СНиП 2.04.01-85), „Отопление, вентиляция, кондиционирование” (СНиП 2.04.05-91), „Административные и бытовые здания” (СНиП 2.09.04-87), згідно з державним стандартом "ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. Изменения: 1988” ( ГОСТ 12.4.021-75).

Виробничі будівлі та споруди повинні своєчасно ремонтуватися та обстежуватися відповідно до вимог Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд.

Параметри мікроклімату на робочих місцях у виробничих приміщеннях повинні відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень (ДСН 3.3.6.042-99).

4.2.3 Неопалювані виробничі та складські будівлі повинні облаштовуватися зовнішніми водостоками, приміщеннями для обігрівання працівників, які працюють на постійних робочих місцях у таких приміщеннях. У разі потреби необхідно влаштовувати пересувні пункти обігріву.

4.2.4 Шум, вібрація та ультразвук на території депо, у виробничих приміщеннях і спорудах не повинні перевищувати допустимі рівні, передбачені вимогами державного стандарту „ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.1.003-76. Изменения: 1989” (ГОСТ 12.1.003-83), „ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. Взамен ГОСТ 12.1.012-78, ГОСТ 12.1.034-81, ГОСТ 12.1.042-84, ГОСТ 12.1.043-84. Изменения: 1988” (ГОСТ 12.1.012-90), „ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.1.001-83” (ГОСТ 12.1.001-89), Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (ДСН 3.3.6.037-99), Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації (ДСН 3.3.6.039-99).

Для зниження рівня виробничого шуму необхідно застосовувати звукопоглинальне та звукоізолювальне покриття, захисні кожухи тощо на агрегатах. В окремих випадках для зниження рівня шуму слід передбачати спеціальні приміщення (кабіни) та забезпечувати обслуговувальний персонал засобами захисту органів слуху відповідно до вимог державного стандарту „ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний (СТ СЭВ 5803-86). Взамен ГОСТ 12.4.051-78”. (ГОСТ 12.4.051-78).

4.2.5 Котельні, компресорні, електротехнічні та силові установки необхідно влаштовувати відповідно до вимог СНиП ІІ-35-76 „Котельные установки”, затверджених СантехНИИпроект, ДНАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (07 кгс/см2) водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 23.07.96 № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.11.96 за № 655/1680, із змінами (далі – ДНАОП - 0.00-1.26-96), ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94 № 51, із змінами (далі – ДНАОП - 0.00-1.08-94), ДНАОП 0.00-1.13-71 „Правила строительства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов”, затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71 (далі – ДНАОП - 0.00-1.13-71), „Правила устройства электроустановок”, затверджені Міністерством енергетики СРСР 04.07.84 (далі – ПУЕ), ГОСТ 12.2.016-81 „ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности. Взамен ГОСТ 12.2.016-76. Изменения: 1987” (далі - ГОСТ 12.2.016-81), ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104 із змінами (далі - ДНАОП 0.00-1.07-94).