Міністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду за охороною праці України

Державний нормативний акт

про охорону праці

ПРАВИЛА

будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари

не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),

водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води

не вище 115°С

(зі змінами та доповненнями)

Київ 1998

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено

Наказ

Держнаглядохоронпраці

23.07.96 № 125

Зареєстровано

Міністерство юстиції

України

05.11.96 № 655/1680

ДНАОП 0.00-1.26-96

ПРАВИЛА

будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари

не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),

водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води

не вище 115°С

(зі змінами та доповненнями)

Обов’язкові для всіх міністерств, відомств, об’єднань, організацій,

підприємств (незалежно від їх відомчої належності і форми власності),

юридичних і фізичних осіб

Київ 1998

Розроблені:

Комітетом по нагляду за охороною праці України.

Внесені:

Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та

котлонагляду.

Нормативний документ розроблено вперше.

Редакційна комісія:

П.Т. Штефан (голова комісії), Г.О. Мокроусов (заступник голови комісії), О.Д. Ковальчук, Г.І. Гасянець, Л.О. Мельничук, В.В. Шмідт, Є.А. Гура, Ю.Д. Коваль

Відповідальні виконавці:

Г.О. Мокроусов, О.Д. Ковальчук, Л.О. Мельничук

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 р. N 231

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2007 р. за N 1190/14457 

Зміни до Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 23.07.96 N 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.11.96 за N 655/1680

1. У розділі 2 Правил:

1.1. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-5.08-96 Классификация и общие технические условия Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 06.03.96 N 40, зареєстрована в Мін'юсті 20.03.96 за N 128/1153" вилучити.

1.2. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 N 30, зареєстрована в Мін'юсті 12.05.94 за N 95/304" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".

1.3. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 N 623, зміни, постанова Кабінету Міністрів від 23.02.94 N 97" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112".

1.4. Слова та цифри "ДНАОП 0.00-1.20-90 Правила безпеки в газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.10.90 N 3" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 N 254, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за N 318/2758".

2. У розділі 4 Правил:

2.1. У підпункті 4.2.2.1 Правил слова та цифри "діючого Положення про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 N 623" замінити словами та цифрами "Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112".

2.2. У підпункті 4.2.2.2 Правил слова, розділовий знак та цифри "положенням, зазначеним у статті 1.6.1 Правил" замінити словами, розділовим знаком та цифрами "Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, зазначеним у підпункті 4.2.2.1 Правил".

3. У розділі 15 Правил:

У абзаці першому пункту 15.7 Правил слова та цифри "Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, ДНАОП 0.00-4.12-94" замінити словами "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05".

 

Заступник начальника управління організації державного нагляду у металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду 

   В. М. Бабійчук 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23 червня 1996 р. № 125

Про затвердження «Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів, з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.94 р. №135 «Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці», а також на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету 29.12.95 № 203, про розгляд остаточної редакції проекту державного міжгалузевого нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів, з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С, та доцільністю їх затвердження

НАКАЗУЮ

1. Затвердити Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів, з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С, що додаються.

2. Установити, що зазначені Правила набирають чинності з 1 грудня 1996 року і поширюються на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та відомчої належності.

3. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами, відомствами:

3.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, експертами експертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками підприємств, установ, організацій, міністерств, відомств.

3.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Правил власниками, посадовими особами і працівниками, яких це стосується.

4. Управлінню по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд і котлонагляду після реєстрації в Мін’юсті України подати управлінню нормативно-правового забезпечення Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці та здійснити контроль за своєчасним виданням Правил.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Комітету Штефана П.Т.

Голова Комітету С.П. Ткачук

Д Н А О П 0.00-1.26-96*

ПРАВИЛА

будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари

не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів

з температурою нагріву води не вище 115°С

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила обов’язкові для всіх міністерств, відомств, об’єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності і форм власності) і поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, будови, виготовлення, реконструкції, монтажу, ремонту, налагодження та експлуатації парових і водогрійних котлів, водопідігрівачів (далі – котли).

1.1*. Ці Правила встановлюють вимоги до:

– парових котлів з робочим тиском пари не вище 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

– водогрійних котлів із температурою нагріву води не вище 115°С ;

– водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С, що обігріваються парою з надлишковим тиском не вище 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) або водою з температурою не вище 115°С;

– мобільних (пересувних і транспортабельних) котельних установок із параметрами, зазначеними в першому та другому абзацах;

– котлів-утилізаторів з параметрами, зазначеними в підпунктах вище.

1.2*. Вимоги цих Правил не поширюються на:

– проточні газові водонагрівачі;

– змійовики для нагріву води в квартирних плитах;

– котли, які встановлюються на морських і річкових суднах, інших плавучих засобах і об’єктах підводного використання;

– опалювальні котли вагонів залізничного рухомого транспорту;

– котли з електричним обігрівом;

– опалювальні котли теплопродуктивністю не більше 0,1 МВт;

– водопідігрівачі (бойлери), що обігріваються водою з температурою не більше 110°С.

1.3. Відповідність котлів вимогам НД підтверджується виготовлювачем (постачальником) устаткування сертифікатом відповідності, виданим сертифікаційним центром України. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта котла.

1.4. Відступи від цих Правил можуть бути допущені у винятковому випадку з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для отримання дозволу власнику котла необхідно подати Держнаглядохоронпраці України відповідні обгрунтування спеціалізованої організації з питань котлобудування. У разі відступу від вимог до конструкції чи виготовлення котлів повинен бути доданий висновок головної організації. Список головних організацій наведено в додатку 1. Копія дозволу на відступ від Правил додається до паспорта котла.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даних Правилах використовуються діючі в Україні такі нормативні документи з котлобудування та безпеки праці при експлуатації котлів:

Позначення

Назва нормативного документа

ГОСТ 15.001

Система розробки і поставляння продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення

ГОСТ 15.005

Система розробки і поставляння продукції на виробництво. Створення виробів одиночного і дрібносерійного виробництва, які складаються на місці експлуатації

ГОСТ 2246

Дріт стальний зварювальний. Технічні умови

ГОСТ 6996

Зварювальні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей

ГОСТ 9466

Електроди покриті, металеві, для ручного дугового зварювання сталей і наплавлювання. Класифікація і загальні технічні умови

ДНАОП

0.00-5.08-96

Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці 06.03.96 № 40, зареєстрована в Мінюсті України 20.03.96 № 128/1153

________________________

* Зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці 24.07.97 № 206, зареєстрованими в Мінюсті 28.08.97 № 355/2159.

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці 04.04.94 № 30, зареєстроване в Мінюсті України 12.05.94 № 95/304

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 10.08.93 № 623, зміни внесені Постановою Кабінету Міністрів 23.02.94 № 97

ДНАОП

0.00-1.20-90

Правила безпеки в газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР 26.10.90 № 3

ДНАОП

0.01-1.01-95

Типові Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України 22.06.95 № 400, зареєстровані в Мінюсті України 14.07.95 № 219/755

ДНАОП

0.00-1.16-96

Правила атестації зварників, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 19.04.96 № 61, зареєстровані в Мінюсті України 31.05.96 № 262/1287

3. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Термін

Визначення

Паровий котел

Пристрій, що має топку і обігрівається продуктами спаленого в ній палива та призначений для отримання пари з тиском вище атмосферного, що використовується поза самим пристроєм

Водогрійний котел

Пристрій, що має топку і обігрівається продуктами спаленого в ній палива та призначений для нагрівання води, яка знаходиться під тиском вище атмосферного і використовується як теплоносій поза самим пристроєм

Водопідігрівач (бойлер)

Пристрій, що обігрівається парою або гарячою водою та призначений для нагрівання води, яка знаходиться під тиском вище атмосферного

Стаціонарний котел

Котел, який встановлений на нерухомому фундаменті

Транспортабельна

котельна установка

Комплекс, що складається з котла, допоміжного устаткування, системи управління і захисту, приміщення (контейнера), в якому змонтоване все устаткування, і пристосований для транспортування з метою швидкої зміни місця використання

Пересувна котельна

установка

Транспортабельна котельна установка, що має ходову частину

Межі (границі) котла по

пароводяному тракту

Запірні пристрої живильних, дренажних та інших трубопроводів, а також запобіжні та інші клапани і засувки, які обмежують внутрішні порожнини елементів котла і приєднаних до них трубопроводів. При відсутності запірних пристроїв межами котла слід вважати границі його заводської поставки

Габаритні розміри котла

Найбільші розміри котла по висоті, ширині й глибині з ізоляцією та обшивкою, а також із зміцнюючими або опорними елементами (наприклад, поясами жорсткості або опорними рамами), але без урахування виступаючих приладів, труб відбору проб, імпульсних трубок та ін.; розміри в плані визначаються від осей колон каркаса або металоконструкцій, якщо є колони; висота визначається по верху хребтової балки, а при її відсутності – за верхньою точкою котла

Експертно - технічне

діагностування

Технічне діагностування котла, що виконується по закінченні розрахункового терміну його служби або після вичерпання розрахункового ресурсу безпечної роботи, а також після аварії або виявлення пошкоджень елементів, які працюють під тиском, з метою визначення допустимих параметрів і умов подальшої експлуатації

Технічне діагностування

Визначення технічного стану об’єкта. Завдання технічного діагностування: контроль технічного стану, пошук місця і визначення причин відмови (несправності); прогнозування технічного стану

Розрахунковий тиск

котла

Максимальний надлишковий тиск у котлі (елементі), на який проводиться розрахунок на міцність при виборі основних розмірів, що забезпечують надійну роботу протягом розрахункового ресурсу експлуатації

Дозволений тиск котла

Максимально допустимий надлишковий тиск котла (елемента), встановлений за результатами технічного опосвідчення або контрольного розрахунку на міцність

Робочий тиск котла

Максимальний надлишковий тиск в котлі (елементі) котла при нормальних умовах експлуатації