ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(Держнаглядохоронпраці)

 

Н А К А З

6 березня 1996 р.

 

№ 40

 

 

 

Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об??єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“20” березня_1996 р.

 

 

за № 128/1153

 

 

Керівник реєструючогооргану ________________

 

 

(підпис)

 

 

Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.93 № 328, Правилами будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51, Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об??єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, що додається.

2. Зазначену Інструкцію ввести в дію з 31 березня 1996 року.

3. З метою поліпшення роботи щодо виготовлення безпечних об??єктів котлонагляду та запобіганню нещасним випадкам і аваріям при їх експлуатації, ремонті, реконструкції та монтажі територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці, міністерствам, відомствам встановити нагляд за виконанням вимог даної Інструкції.

4. Вважати такою, що не застосовується на території України, Інструкцію по нагляду за виготовленням об??єктів котлонагляду, затверджену Держгіртехнаглядом СРСР 16 лютого 1982 р.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови комітету Штефана П.Т.

 

Перший заступникГолови Комітету

 

С.А. Сторчак

Наказ підготовлений управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду

 

 

 

Г.О. Мокроусов

Візували:

 

 

Заступник Голови Комітету

 

П.Т. Штефан

Начальник управління нормативно-правового забезпечення охорони праці

 

 

М.А. Миленький

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітетуУкраїни по нагляду за охороною працівід 06.03.96 № 40

 

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України

 

“20” березня 1996 р.

 

за № 128/115/3

 

Керівник реєструючого органу _______________________

І Н С Т Р У К Ц І Япро порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт

Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт  

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 17 жовтня 1996 року N 164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 1996 р. за N 650/1675

На виконання вимог ДСТУ 1.3-93 Про порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни до Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.03.96 N 40, зареєстрованої Міністерством юстиції України від 20.03.96 за N 128/1153:

пункт 6.1.2 викласти в такій редакції: "Технічні умови на виготовлення (проект)".

2. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

Голова Комітету

С. П.Ткачук

1. Визначення термінів

Наведені нижче в Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Правила — це Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51, Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 №104, Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 09.01.90.

1.2. Об’єкти котлонагляду (незалежно від їх параметрів роботи) — це парові та водогрійні котли, паропідігрівачі, економайзери, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під тиском.

1.3. Деталі і складальні одиниці — це:

На котлах — барабани, обечайки, денця, камери (колектори), трубні решітки, панелі, ширми, блоки (укрупнені складальні одиниці), арматура, прилади безпеки;

На посудинах — корпуси, обечайки, денця, кришки, трубні решітки, фланці корпусів, укрупнені складальні одиниці, мембранні запобіжні пристрої, арматура, прилади безпеки;

На трубопроводах пари та гарячої води в межах котлів та посудин, а також поза ними — згини, відводи, гнуті труби, трійники, компенсатори, розвилки, переходи, редукційно-охолоджувальні установки, редукційні установки, швидко діючі редукційно-охолоджувальні установки, блоки (укрупнені складальні одиниці), арматура, прилади безпеки, мембранні запобіжні пристрої (МЗП).

1.4. Головна організація — організація, яка уповноважена Держнаглядохоронпраці виконувати науково-дослідні роботи щодо вдосконалення парових та водогрійних котлів, посудин, працюючих під тиском, трубопроводів для пари та гарячої води незалежно від граничних параметрів режимів роботи (далі — головна організація).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт (далі — Інструкція) розроблена на основі Правил.

Дозвіл виданий на підставі заяви підприємства №____________________________від “_____”____________19___р., акта випробування дослідного зразкавід “_____”____________19___р., ТУ №__________________________________,затверджених “_____”____________19___р.

М. П.

 

___________________

____________________________

(підпис керівника)

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Додаток № 2

 

до п.п.4.2.9.,10.5.5. Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт

 

СПИСОКАТЕСТОВАНИХ ЗВАРНИКІВ

NN

Прізвище ім’я та по батькові

Розряд

Дата перевірки комісії

Висновки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Головний інженер

 

підпис

 

Головний зварник (керівникзварних робіт )

 

підпис

 

 

Додаток № 3

 

по п.4.4.,10.5.7. Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт.

 

ВІДОМОСТІпро проведення комісією підприємства перевірки знаньНД інженерно-технічними працівниками, які зв’язаніз проектуванням, виготовленням, ремонтом, реконструкцією об’єктів котлонагляду та контролем якостівиконання цих робіт

____________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта котлонагляду)

NN

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Номер посвідчення

Дата перевірки знань

Примітка

1

2

3

4

5

6

Інших інженерно-технічних працівників, які мають відношення до проектування, виготовлення, ремонту, реконструкції об’єктів котлонагляду та підлягають перевірці знань НД, на підприємстві немає.

Головний інженер підпис