д) періодично піддаватися аналізу, щоб залишатися придатною для організації.


Рисунок 3 — Планування 1. Планування для визначення небезпеки, оцінки ризиків та управління ризиками

Організація повинна розробити та підтримувати в робочому стані процедури щодо визначен­ня існуючих небезпек, оцінення ризиків та впровадження потрібних заходів управління. Це має охоплювати

 • стандартні та специфічні види діяльності;

 • діяльність усього персоналу, який має доступ до робочого місця (включаючи субконтрак- торів та відвідувачів);

 • обладнання на робочому місці, яке використовують для роботи як цієї організації, так і інших.

Організація повинна забезпечувати можливість використання результатів проведеної оцінки та результати заходів з управління ризиками у разі встановлення цілей в галузі безпеки та гігієни праці. Дану інформацію треба документувати та актуалізовувати.

Методологія організації щодо визначення небезпеки та оцінки ризику має

 • бути визначена щодо сфери використання, характеру та вибору визначеного часу так, щоб профілактичним заходам було надано пріоритет перед протидійними;

 • забезпечити класифікацію ризиків та ідентифікацію тих, які треба ліквідувати, чи керува­тися заходами, як визначено в 4.3.3 та 4.3.4;

 • відповідати операційному досвіду та можливостям використовуваних засобів контролю ризику;

 • забезпечувати вихідними даними для прийняття швидких рішень, визначення вимог, вияв­лення потреби у навчанні персоналу та/чи розробці заходів оперативного контролю;

 • забезпечити моніторинг потрібних заходів щодо гарантії ефективності та своєчасного їх виконання.

Примітка. Для подальшого управління виявленням небезпеки, оцінки ризику та Його аналізу див. OHSAS 18002.

 1. Законодавчі та інші вимоги

Організація повинна встановити та підтримувати в робочому стані процедуру визначання та доступу до законодавчих чи інших застосованих до організації вимог в галузі безпеки та гігієни праці.

Організація повинна постійно актуалізовувати цю інформацію, доводити її (щодо юридичних чи інших вимог) до відома персоналу та зацікавлених осіб.

 1. Цілі

Організація повинна встановити та підтримувати в робочому стані задокументовані цілі в га­лузі безпеки та гігієни праці для будь-якої функції та на кожному рівні в межах організації.

Встановлюючи та переглядаючи свої цілі, організація повинна враховувати свої легальні та інші вимоги, небезпечність та промислові ризики, технічні можливості, фінансові, робочі процеси, обов’язки в діловій сфері та думку зацікавлених осіб. Цілі мають відповідати вимогам політики в галузі промислової безпеки та гігієни праці, включаючи зобов’язання постійного поліпшення.

 1. Програма(-и) управління БіГП

Організація повинна розробити та підтримувати в робочому стані програму(-и) системи управ­ління БіГП для досягнення встановлених організацією цілей. Такі пункти треба документувати:

 1. зазначені обставини та повноваження для досягнення цілей на кожному відповідному рівні організації;

 2. засоби та шкала часу, ціль якої полягає в тому, щоб бути досягненими.

Програму(-и) управління БіГП потрібно регулярно аналізувати через запланований інтервал часу. Там де треба, в програму(-и) управління в галузі професійної безпеки та гігієни праці потрібно вносити поправки, відповідно до змін в сферах діяльності організації, продукції, послугах чи екс­плуатаційних умовах.

 1. Впроваджування та функціонування 1. Організаційна структура та відповідальність

Ролі, обов'язки та повноваження персоналу, який керує, виконує та перевіряє різні види діяль­ності, що впливають на ризики в галузі управління БіГП, пов'язані з діяльністю організації, облад­нанням та робочими процесами, треба визначати, документувати та доводити до відома робітників, щоб сприяти управлінню в галузі безпеки та гігієни праці.

Кінцеву відповідальність за безпеку та гігієну праці покладено на керівництво. Організація по­винна визначити члена керівництва (наприклад у великій організації, правлінні, раді чи члена ви­конавчого комітету) з відповідальністю за забезпечення правильного впровадження системи управ­ління безпеки та гігієни праці, а також для виконання вимог.

Керівництво повинно забезпечувати ресурсами, потрібними для впровадження, управління, вдосконалення та підтримки в робочому стані системи управління безпеки та гігієни праці. Під ре­сурсами мають на увазі людські, інтелектуальні, технологічні та фінансові ресурси.

Щоб призначити представника вищого керівництва, треба визначити роль, обов’язки та повно­важення для

 1. забезпечення розроблення та впровадження вимог до системи управління безпекою та гігієною праці та підтримання її в робочому стані відповідно до вимог цього стандарту;

 2. забезпечення того, щоб доповіді щодо функціонування системи управління безпекою та гігієною праці надавалися вищому керівництву для аналізу та були основою для подальшого вдос­коналення системи.

Все це, разом з відповідальністю керівництва, має демонструвати дії щодо постійного покра­щування показників БіГП.

 1. Підготовка, обізнаність та компетентність

Персонал повинен бути компетентним для виконання завдань, які можуть впливати на БіГП на робочому місці. Компетентність треба визначати на основі відповідної освіти, підготовки та/чи виробничого досвіду.

Організація повинна розробити та підтримувати в робочому стані процедури, які забезпечу­ють обізнаність працівників кожного відповідного рівня та посади про

 • важливість дотримування політики та процедур в сфері БіГП, а також вимог до системи управління БіГП;

 • наслідки їх трудової діяльності, дійсні та потенційні, безпеку і гігієну праці та переваги по­ліпшення роботи кожного працівника;

 • їх ролі та обов’язки в досягненні відповідності політики процедурам в сфері БіГП, а також вимоги до системи управління БіГП, включаючи аварійну готовність та відповідні дії (див. 4.4.7);

 • потенційні наслідки в разі відхилення від встановлених робочих процесів.

Процедури навчання персоналу мають враховувати різні рівні:

 • відповідальність, здатність та обізнаність;

 • ризик.

 1. Консультація та обмін інформацією

Організація повинна мати процедури, які забезпечують доведення до відома персоналу інфор­мації щодо безпеки та гігієни праці, а також процедури отримування інформації від персоналу та зацікавлених сторін.

Участь працівників та організацію консультацій треба задокументовувати та повідомляти про це зацікавленим службам.

Працівники повинні бути:

 • залучені до процесів розробляння та аналізування політики та процедур для управління ризиками;

 • проконсультовані, якщо відбуваються зміни, які впливають на безпечність робочого місця та гігієни праці;

 • обізнані з документацією безпеки та гігієни праці-;

 • проінформовані про те, хто є їх представником з питань БіГП та спеціально призначеним представником вищого керівництва (див. 4.4.1).

 1. . Документація

Організація повинна розробити та підтримувати в робочому стані на паперовому чи магніт­ному носії інформацію, яка:

 1. описує основні елементи системи управління та їх взаємодію;

 2. забезпечує напрямок суміжної документації.

 1. Примітка. Важливо, щоб цю документацію було зведено до мінімуму для ефективності та продуктивності.Управління документацією та даними

Організація повинна розробити та підтримувати в робочому стані процедури перевіряння всіх потрібних документів та даних згідно з вимогами цього стандарту, щоб

 1. їх можна було знайти;

 2. вони підлягали періодичному аналізу, за потреби — виправленням, їх відповідність підтвер­джувала уповноважена особа;

 3. поточні версії відповідних документів та даних були доступні в усіх місцях, де виконують операції, які існують для ефективного функціонування системи БіГП;

 4. застарілі документи та дані швидко вилучали з усіх пунктів видань та використання для унеможливлення їх непередбаченого використання;

 5. архівні документи та дані, залишені на зберігання для юридичних чи інформативних цілей, було певним чином ідентифіковано.

 1. Управління роботами

Організація повинна ідентифікувати операції та види діяльності, пов’язані з ідентифікуванням ризиків, де потрібно застосовувати контрольні заходи. Організація повинна планувати ці види діяль­ності, включаючи підтримання в робочому стані, щоб їх проводили у встановлених умовах

 1. розробленням та підтриманням в робочому стані задокументованих процедур, які охоплю­ють ситуації, коли їх відсутність могла б призвести до відхилення від політики та цілей БіГП;

 2. обговоренням процедур робочих критеріїв;

 3. розробленням та підтриманням в робочому стані процедур, які стосуються ідентифікованих ризиків щодо майна, обладнання, послуг, які закуповує та/чи використовує організація, доведен­ням до відома постачальників та дистриб’юторів відповідних процедур та вимог;

 4. розробленням та підтриманням в робочому стані процедур проектування робочого місця, техно­логічного процесу, пристроїв, механізмів, робочих процесів та організації роботи, включаючи їх присто­сування до людських можливостей, для того щоб усунути чи скоротити ризики БІГП від їх джерела.

 1. Готовність до аварійних ситуацій та реагування на них

Організація повинна розробити та підтримувати в робочому стані плани та процедури іденти­фікування можливості та відповідної реакції на інциденти, нещасні випадки, аварійні ситуації, а та­кож запобігання та скорочування можливих захворювань чи травм, які можуть бути з цим пов’язані.

 1. Контроль та коригувальні дії

 1. Вимірювання та моніторинг

Організація повинна розробити та підтримувати в робочому стані процедури моніторингу та змінювання функціонування системи на постійній основі. Ці процедури мають передбачати

 • як якісні, так і кількісні вимірювання, відповідно до потреб організації;

 • моніторинг в галузі діяльності організації безпеки та гігієни праці;

 • попереджувальні зміни ефективності, які дають змогу відслідковувати відповідність програ­ми операційним критеріям та вимогам законодавства;

 • наступні зміни для моніторингу нещасних випадків, захворювань, інцидентів та інших по­казників, які не відповідають вимогам системи БіГП;

 • реєстрацію даних, результатів моніторингу та вимірювання, достатню для наступного ана­лізу коригувальних та запобіжних дій;

Якщо для моніторингу та вимірювання потрібне обладнання, організація повинна створити та підтримувати в робочому стані процедури калібрування та технічного обслуговування цього облад­нання. Записи щодо калібрування та обслуговування треба зберігати.

 1. Інциденти, нещасні випадки, невідповідність, коригувальні та запобіжні дії

Організація повинна розробити та підтримувати в робочому стані процедури, які встановлю­ють відповідальність та повноваження для

 1. оброблення та дослідження

 • нещасних випадків;

 • інцидентів;

 • невідповідностей;

 1. того, щоб скорочувати наслідки, які виникають від інцидентів, нещасних випадків чи невідпо­відностей;

 2. ініціювання та виконання коригувальних та запобіжних дій;

 3. підтвердження ефективності вжитих коригувальних та запобіжних дій.

Ці процедури потребують, щоб всі викладені коригувальні та запобіжні дії перед їх впровад­женням було проаналізовано з точки зору процесу оцінювання ризиків.

Будь яка коригувальна чи запобіжна дія щодо усунення причин, реальних чи потенційних не­відповідностей, має враховувати значимість проблем та відповідати ризикам які виникають.

Організація повинна впровадити та реєструвати будь-які зміни в задокументованих процеду­рах, які є результатом коригувальних та запобіжних дій.

 1. Реєстрація даних та управління записами

Організація повинна розробити та підтримувати в робочому стані процедури ідентифікування, підтримування та зберігання записів щодо БіГП, а також результатів аудитів та оглядів (аналізу).

Записи щодо БіГП мають бути розбірливими, такими які можна упізнати та простежити. Записи треба зберігати та утримувати в легкодоступному місці, захищати від пошкодження, зносу чи втра­ти. Потрібно встановлювати та документувати строк зберігання.

Внесення та зберігання записів має демонструвати відповідність вимогам БіГП.

 1. Аудит

Організація повинна розробити та підтримувати в робочому стані програму та процедуру пе­ріодичного перевіряння системи управління, щоб

 1. визначити, наскільки система управління безпекою та гігієною праці

 1. відповідає запланованій схемі управління БІГП, включаючи відповідність вимогам цього стандарту;

 2. належним чином впроваджена та підтримується;

 3. ефективна в задоволенні вимог політики та досягненні зазначених цілей;