НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи транспортування газу

СТАНЦІЇ КОМПРЕСОРНІ

Н

БЗ № 11-2013/507

астанови щодо проектування
та експлуатування
(EN 12583:2000, IDT)

ДСТУ EN 12583:2013

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
201

4ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: ДП «Сумистандартметрологія»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Беззубцева (науковий керівник), О. Козолуп, О. Мірошниченко, В. Хярм

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 12583:2013 відповідає EN 12583:2000 Gas supply systems — Compressor stations — Functional requirements (Системи газопостачання. Станції компресорні. Функційні вимоги) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Drussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп) 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку України, 2014

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

 3. Терміни та визначення понять 4

 4. Безпека 7

 5. Забезпечення якості 8

 6. Обмеження, пов’язані з охороною довкілля 8

 7. Проектування, будування та випробування 8

  1. Загальні вимоги до проекту. 8

  2. Розташування та компонування станції 8

  3. Газові трубопроводи 10

  4. Компресорна установка., 11

  5. Система керування й автоматизації станції 18

  6. Електричні установки та електроживлення 20

  7. Загальні вимоги до будівництва станції 20

  8. Випробування та приймання 20

 8. Експлуатація 22

  1. Вступ та загальні вимоги 22

  2. Організація роботи 22

  3. Процедури інструктажу 22

  4. Адміністрування правил експлуатації 23

  5. Навчання персоналу 23

  6. Запобіжні заходи 23

 9. Технічне обслуговування 24

  1. Вступ та загальні вимоги 24

  2. Організація технічного обслуговування 24

  3. Правила технічного обслуговування 24

  4. Адміністрування правил технічного обслуговування 25

  5. Навчання персоналу 25

  6. Інструменти та устатковання для технічного обслуговування 25

  7. Безпека 25

 10. Виведення з експлуатації та утилізація 26

  1. Виведення з експлуатації 26

  2. Утилізація 26

Додаток А Склад газової компресорної станції 27

Додаток В Складові частини газової компресорної установки 28

Додаток С Склад газової компресорної установки. Привод 29

Додаток D Склад газової компресорної установки. Газовий компресор ЗО

Додаток Е Склад газової компресорної установки. Система керування установкою 31

Додаток F Склад газової компресорної установки. Допоміжне устатковання 32

Бібліографія 33

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12583:2000 Gas supply systems — Compressor stations — Functional requirements (Системи газопостачання. Станції компресорні. Функційні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 28 «Компресори».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначання понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003 та ДСТУ 1.7:2001;

 • у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651 Метрологія;

 • з EN 12583:2000 вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову».

Стандарт містить посилання на EN 954-1, EN 1012-1, EN 50081-2, EN ISO 14001, які впрова­джено в Україні як ідентичні національні стандарти ДСТУ EN 954-1:2003, ДСТУ EN 1012-1:2005, ДСТУ EN 50081-2-2003, ДСТУ ISO 14001:2006 відповідно.

Стандарти ISO 9002 та ISO 9003 долучено до ISO 9001, який впроваджено в Україні як на­ціональний стандарт ДСТУ ISO 9001:2009, ідентичний ISO 9001:2008.

Інші стандарти, на які є посилання, не впроваджено в Україні.

Копії європейських та міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів

.ДСТУ EN 12583:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ

СТАНЦІЇ КОМПРЕСОРНІ

Настанови щодо проектування та експлуатування

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ

Руководство по проектированию и эксплуатации

GAS TRANSPORTATION SYSTEMS

COMPRESSOR STATIONS

Guidelines on design and exploitation

Чинний від 2014-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює спеціальні вимоги щодо проектування, будування, експлуатування, обслуговування, безпечності та надійності газових компресорних станцій.

Цей стандарт поширюється на газові компресорні станції з максимальним робочим тиском (МРТ) вище ніж 1 6 бар та з повною потужністю на валу більше ніж 1 МВт.

Цей стандарт не застосовний до газових компресорних станцій, що були в експлуатації до введення в дію цього стандарту.

Для газових компресорних станцій, які вже введені в експлуатацію, цей стандарт можна за­стосовувати лише до деталей і вузлів станцій, які модифікували, доповнювали або замінювали. До приміщення для роботи та технічного обслуговування цей стандарт можна застосовувати неза­лежно від терміну введення в дію компресорної станції.

Положення цього стандарту насамперед стосуються безпеки людей, зокрема персоналу станції, охорони довкілля та запобігання пошкодженню майна.

Цей стандарт установлює основні вимоги для систем транспортування газу. Країни-члени CEN можуть мати детальніші державні або галузеві стандарти.

Цей стандарт має застосовуватися у поєднанні з державними стандартами і/або галузевими нормативними документами, що встановлюють зазначені вище принципи.

У разі конфлікту більш обмежувальних вимог національного законодавства/нормативів з ви­могами цього стандарту пріоритет матиме національне законодавство/нормативи.

Цей стандарт не застосовний до:

 • газових компресорних станцій, розміщених в офшорних зонах;

 • газових компресорних станцій для заправлення природним стисненим газом на бензоко­лонках.

На рисунку 1 наведено схематичне зображення компресорних станцій у системі транспорту­вання газу.

Познаки:

1 — компресорна станція;

2 — розподільна система;

З — вузол вимірювання і/або зниження чи регулювання тиску станції;

4 — пристрій для приймання та запускання очисних поршнів;

5 — компресорна станція;

б — лінія подання;

7 — ємність для зберігання.

Примітка. На складові частини, виконані товстими лініями, поширюється дія цього стандарту (* — частина трубопроводу, але її обслуговує персонал компресорної станції).Рисунок 1 — Схематичне зображення компресорної станції
в системі транспортування газу

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані й недатовані посилання на вимоги з інших стандартів. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а позначення стандартів подано нижче. Для датованих посилань пізніші доповнення або зміни до будь-якого з цих стандартів чинні лише у тому разі, якщо їх внесено до цього стандарту у вигляді доповнень або змін. Для недато- ваних посилань чинним є останнє видання (разом з доповненнями).

EN 954-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 1012-1 Compressors and vacuum pumps — Safety requirements — Part 1: CompressorsEN 1594 Gas supply systems — Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar — Functional requirements

EN 12186 Gas supply systems — Gas pressure regulating stations for transmission and distribution — Functional requirements

EN 12732 Gas supply systems — Welding steel pipework — Functional requirements

EN 50081-2 Electromagnetic compatibility — Generic emission standard — Part 2: Industrial environment •

EN 50082-2 Electromagnetic compatibility — Generic immunity standard — Part 2: Industrial environment

EN 60079-10 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 10: Classification of hazardous areas (IEC 60079-10:1995)

EN ISO 9000-1 Quality management and quality assurance standards — Part 1: Guidelines for selection and use (ISO 9000-1:1994)

EN ISO 9001 Quality systems — Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing (ISO 9001:1994)

EN ISO 9002 Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and servicing (ISO 9002:1994)

EN ISO 9003 Quality systems — Model for quality assurance in final inspection and test (ISO 9003:1994)

EN ISO 9004-1 Quality management and quality system elements — Part 1: Guidelines (ISO 9004-1:1994)

EN ISO 14001 Environmental management systems — Specification with guidance for use

ISO 3977-1 Gas turbines — Procurement — Part 1: General introduction and definitions

ISO 3977-2 Gas turbines — Procurement — Part 2: Standard reference conditions and ratings

ISO 10437 Petroleum and natural gas industries — Special-purpose steam turbines for refinery service

ISO/DIS 10439:1996 Centrifugal compressors for general refinery service in the petroleum and natural gas industries (API STD 617)

ISO/DIS 13707:1996 Reciprocating compressors for the petroleum and natural gas industries.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 954-1 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 1012-1 Компресори та вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори

EN 1594 Системи газопостачання. Трубопроводи для максимального робочого тиску понад 16 бар. Функційні вимоги

EN 12186 Системи газопостачання. Газорозподільні станції для передавання й розподілу газу. Функційні вимоги

EN 12732 Системи газопостачання. Зварювання сталевих трубопроводів. Функційні вимоги

EN 50081-2 Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт щодо емісії. Частина 2. Про­мислове устатковання

EN 50082-2 Електромагнітна сумісність. Загальний стандарт щодо перешкодостійкості.

Частина 2. Промислове устатковання

EN 60079-10 Апаратура електрична для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 10. Класифікація небезпечних зон (ІЕС 60079-10:1995)

EN ISO 9000-1 Система управління якістю. Частина 1. Основні положення (ISO 9000-1:1994)

EN ISO 9001 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:1994)

EN ISO 9002 Системи управління якістю. Модель забезпечення якості у виготовленні, монту­ванні й обслуговуванні (ISO 9002:1994)

EN ISO 9003 Модель забезпечення якості на остаточному контролі й випробуваннях (ISO 9003:1994)EN ISO 9004-1 Системи управління якістю. Частина 1. Настанови щодо поліпшення діяльності (ISO 9004-1:1994)

EN ISO 14001 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування

ISO 3977-1 Газові турбіни. Матеріально-технічне забезпечення. Частина 1. Загальні поло­ження та визначення понять

ISO 3977-2 Газові турбіни. Матеріально-технічне забезпечення. Частина 2. Стандартні задані умови та основні параметри

ISO 10437 Нафтова та газова промисловість. Парові турбіни спеціального призначення для переробних підприємств

ISO/DIS 10439:1996 Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові (стандарт АРІ 617)

ISO/DIS 13707:1996 Нафтова та газова промисловість. Компресори поршневі.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення позначених ними понять:

 1. газокомпресорна станція (gas compressor station)

Установка, яку використовують для:

 • транспортування газу по трубопроводах;

 • закачування газу, що надходить з трубопроводу, під тиском до ємності для зберігання або навпаки. Більше ніж одну з вказаних вище функцій можна виконувати одночасно або альтернативно

 1. газ (gas)

Газоподібне паливо, що перебуває в газовому стані за температури 15 °С та за атмосферного тиску (1,01325 бар (абсолютний))

 1. система транспортування газу (gas supply system)

Система трубопроводів, що складається з труб і приєднаних станцій або установок для пере­давання й розподілу газу

 1. диспетчерська (control room)

Кімната, в якій розміщено систему управління, за допомогою якої персонал станції, у разі по­треби, може впливати на процес

 1. центр дистанційного керування (remote control centre)

Центр керування, укомплектований персоналом (24 год на добу), з якого виконують дистанційне контролювання і/або керування системою транспортування газу, з компресорною станцією

 1. допоміжне устатковання станції (station auxiliary equipment)

Усі прилади та устатковання, яке підтримує роботу привода та газового компресора. Наприк­лад: джерело живлення, освітлення, системи підготування газу

 1. система керування станцією (СКС) (station control system SCS)

Система контролювання, керування, захисту компресорної станції та нагляду за системою керування установкою (СКУ). Крім того, вона може взаємодіяти з центром дистанційного керування (ЦДК)

 1. рециркуляційний трубопровід станції або установки (station or unit recycle line)

Частина трубопроводу для передавання газу з боку нагнітання станції або компресорної уста­новки на бік всмоктування станції або компресорної установки

 1. трубопровід всмоктування (suction pipework)

Трубопровід вгору по потоку від компресора