ДЕРЖАВНИЙ СГАНДА/£ УКРАЇНИ

ВІБРОСТЕНДИ СИНУСОЇДНОЇ
ВІБРАЦІЇ

Загальні технічні аимми

ДОТУ 2989-^95

Яядання &фіц№№

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

 1. Вимоїн призначення

  1. Загальні вимоги

   1. Вібростенди повинні відповідати вимогам цього стандарту та технічним умовам на вібростенд конкретного типу, затвердженим в уста­новленому порядку.

   2. Вібростенди, призначені на експорт, повинні відповідати ви­могам цього стандарту, технічних умов та умовам договору.

   3. Вібростенди повинні бути виготовлені у кліматичному вико­нанні УХЛ категорії розміщення 4.2 за ГОСТ 15150.

   4. Перелік пристроїв (функціональних та захисних), що входять до вібростенда, визначається технічними умовами на конкретний тип в залежності від галузі його використання та призначення.

   5. На столі вібростенда повинна бути позначена контрольна точ­ка, тобто точка, яку вибирають з числа перевірочних, сигнал в якій вико­ристовується для керування режимом випробування таким чином, щоб задовольнити вимоги цього стандарту.

   6. В технічних умовах на вібростенд повинен бути наведений графік максимальної кривої навантаження як функції віброприскорення від частоти для маси навантаження на столі вібростенда, яка дорівнює нулю, в номінальному діапазоні частоті максимальному виштовхувально- му зусиллі.

   7. Розміщення отворів на столі вібростенда для закріплення ви­робів, що випробовуються, і їхні діаметри пезинні бути зазначені в екс­плуатаційній документації на конкретний вібростенд.

  2. Основні параметри та характеристики вібростендів

   1. Значення номінальної змушувальної сили вібростенда Fhomi слід обчислювати за формулою:

т • 10",

де т — одне з чисел ряду 1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,15; 4,00; 5*00;

6,30; 8,00 Н;

п — ціле додатне число.

Значення нижньої границі номінального діапазону частот ві­бростенда слід вибирати із ряду: 0,00; 1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,15; 4,00; 5,00; 6,30; 8,00; 10,00 Гц, а значення верхньої границі номінального діа-пазону частот — із ряду: 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000;12500;16000; 20000 Гц.

 1. Вібростенди повинні забезпечувати відтворювання номіналь­ного диапазона вібропереміщень на частоті переходу від вібропереміщення до віброшвидкості для значення маси навантаження на столі вібростенда, яка дорівнює нулю.

1.2.3.1. Верхні границі діапазонів відтворюваних вібропереміщень повинні бути не менші ніж:

2,5 мм — коли Гном « 500 Н;

7,5 мм — коли 500 Н <FHom £ 2000 Н;

12,5 мм — коли Гном > 2000 Н.

 1. Нижню границю діапазонів відтворюваних вібропереміщень потрібно вибирати з ряду: 0,1; 0,3; 0,5 мм.

 1. Вібростенди повинні забезпечувати відтворення номінального діапазону віброприскорення на частоті переходу від віброшвидкості до віброприскорення для значення маси навантаження на столі вібростенда, яка дорівнює нулю.

  1. Верхні границі номінального діапазону відтворюваних ві- броприскорень повинні бути не менші ніж:

750 м/с2 — коли 500 Н < Fhom <. 2000 Н;

1200 м/с2 — коли Гном > 2000 Н.

  1. Нижні границі номінального діапазону відтворюваних ві- броприскорень потрібно вибирати з ряду: 1; 5; 10; 20 м/с2.

 1. Власна вібрація вібростенда повинна бути че більша ніж 0,25 нижньої границі номінального діапазону відтворюваного віброприскорення для значення маси навантаження на столі вібростенда,яка дорівнює нулю.

 2. Коефіцієнт гармонік віброприскорення, коефіцієнт нерівно­мірності розподілу віброприскорення для значення маси навантаження вібростенда, яке дорівнює нулю і коефіцієнт поперечних складових вібро­прискорення для значень маси навантаження вібростенда, які дорівнюють нулю і номінальному в діапазоні частот від нижньої границі до 0,7 верхньої границі номінального діапазону частот повинні бути не більші ніж, від­повідного; 25; 25%.

Для кожної характеристики допускається наявність об частей частот загальної протяжності не більшої ніж 10% верхньої границі номінального діапа юну час гог> де й значення перевищують номінальні.

Зазначені характеристики повинні бути наведені в експлуатаційній документації у вигляді графіків або таблиць.

 1. Границі допустимої похибки відтворення вібропереміщення у контрольній точці стола вібростенда у номінальному діапазоні частот та амплітуд не повинні бути більші ніж +15%.

Винятком є частотні області, в яких значення коефіцієнтів гармонік та поперечних складових віброприскорення перевищують номінальні.

 1. В експлуатаційній документації на вібростенди повинні бун наведені амплітудно-частотні характеристики (далі — АЧХ) віброприско­рення в контрольній точці у номінальному діапазоні частот за постійного значення сили струму в рухомій котушці для значень маси навантаження вібростенда, яке дорівнює нулю.

 2. У технічному завданні та технічних умовах на вібростенди повинні бути зазначені:

 • значення резонансної частоти системи підвіски стола вібростенда, пристрою компенсації навантаження на столі вібростенда (у випадку наяв­ності такого);

 • значення першої резонансної частоти рухомої системи вібростен­да за маси навантаження на столі вібростенда, яка дорівнює нулю;

 • значення резонансної частоти віброізолювальних пристроїв ві­бростенда;

 • значення максимальних рівнів магнітного поля розсіяння над столом вібростенда (за наявності вимог до компенсації магнітного поля розсіяння значення магнітної індукції над столом вібростенда не повинно бути більше ніж 10'3 Тл);

 • допустимі моменти сил від граничного навантаження, прикладе­ного по лінії, перпендикулярній робочій осі вібростенда, і від ексцентриси- тета навантаження, прикладеного вздовж робочої осі вібростенда;

 • значення зведеної маси рухомої системи;

 • активний електричний опір рухомої котушки та електричний опір постійному струму котушки підмагнічування і рухомої котушки;

 • значенн" споживаної потужності, габаритні розміри і маса вібро­стендів;

 • значення максимально допустимої маси навантаження на стіл вібростенда по вертикальній і горизонтальній осям (якщо це передбачено конструкцією);

 • вихідні напруги і струми джерел живлення котушок підмагнічу- вання та розмагнічування (у випадку застосування останньої).

1.3. Основні параметри і характеристики підсилювача потужності.

 1. Вихідна потужність підсилювача потужносг електричного сигналу, що подається на рухому котушку вібростенда, повинна вибира­тись за активним електричним опором останньої з 25-відсотковим запасом потужності від номінальної та забезпечити відтворення номінальних пара­метрів вібрації (заданий діапазон частот і амплітуд віброприскорень).

 2. Коефіцієнт гармонік вихідної напруги за вихідної потужності підсилювача, яка забезпечує відтворення номінальних параметрів вібра­ції, повинен бути:

 • не більший ніж 0,5% — удіапазоні чзстотдо0,25/граН;

 • не більший ніж 1,0% — у діапазоні частот від 0,25/гран до 0,5/гран;

 • не більший ніж 2,0% — у діапазоні частот від 0,5/гран до/гран,

Д-'/гран — верхнє значення номінального діапазону частот підсилю­вача потужності.

 1. Нерівномірність АЧХ підсилювача потужності у номінально­му діапазоні частот не повинна бути більшою ніж 3 дБ.

 2. Значення відношення номінального вихідного сигналу до рів­ня власних шумів та фону повинно бути не менше ніж 70 дБ.

 3. Параметри та характеристики підсилювача потужності по­трібно перевіряти на еквіваленті навантаження підсилювача потужності.

Усі необхідні відомості про еквівалент навантаження зазначено в експлуатаційній документації.

Примітка. Еквівалент навантаження підсилювача потужності — технічний пристрій, Повний електричний опір якого відповідає повному електричному опору працюючого вібро­стенда на частоті електромеханічного резонансу або на частоті 400 Гц.

 1. Вимоги до надійності

  1. Основними показниками надійності вібростендів є:

 • середній наробіток на відмову;

 • середня тривалість відновлення;

  1. середній термін служби.Значення середнього «'"робітку на відмову треба вибирати з ряду: 500; 650; 800; 1000; і250; 1500; 2000 год.

  2. 3. Значення середньої тривалості відновлення треба вибирати з ряду: 1,00; 2,00; 2,50; 3,15; 4,00; 5,00; 6,50; 8,00 год.

  3. Значення середнього терміну служби повинно бути не менше ніж 8 років.

 1. Вимоги до стійкості проти цій зовнішніх чинників

  1. Вібростенди повинні виконувати свої функції, зберігати пара­метри та зовнішній вигляд після дії зовнішних чинників:

 • кліматичних — після зберігання в умовах «5» за ГОСТ 15150;

 • механічних — після транспорт} ганнявумовах«С»за ГОСТ 23170.

 1. Вимоги ергономіки та технічної естетики

  1. Вібростенди повинні задовольняти загальним вимогам ергоно­міки за ГОСТ 20.39.108, ГОСТ 22614, ГОСТ 22615.

  2. Вібростенди повинні задовольняти загальним вимогам естетики за ГОСТ 20.39.108 та ГОСТ 24750.

 2. Вимоги технічного обслуговування та ремонту

  1. Види технічного обслуговування та ремонту вібростендів:

 • щоденне обслуговування;

 • щотижневе обслуговування;

 • щомісячне обслуговування;

 • поточний ремонт.

  1. Термін приведення до готовності використання вібростенде^ s режиму технічного обслуговування повинен бути не більший ніж 0,5 ГОД, якщо інший не зазначено у технічному завданні на його розробку.

  2. Термін прогрівання (стабілізації) режиму вібростендів повинен. бути не більший ніж 0,5 годин.

  3. Термін безперервної роботи-вібростендів (без урахування часу ппогрівання) повинен бути не не ший ніж 8 год з максимально допустимим навантаженням ча столі вібростенда та відповідним максимальним вібро- прискоренням. При цьому відхилення відтворюваного віброприскорення (нестабільність) не повинно бути більше ніж ±15 %.

 1. Вимоги транспортабельності

  1. Вібростендл транспортують в упаковці транспортом будь-якого виду, крім морського.

Під час транспортування літаком вібростенди повинні бути розміще­ні в стоплених герметизованих відсіках.

Умови транспортування — за ГОСТ 15150.

  1. Після транспортування вібростенди повинні зберігати своїпара- Таетри в межах норм, встановлених в цьому стандарті.

 1. Вимоги безпеки

  1. Вібростенди повинні відповідати вимогам «Правил устройства электроустановок».

  2. Струмопровідні частини вібростендів повинні бути закриті за­хисними панелями, обладнаними спеціальним кріпленням та блокуван­ням.

  3. В місцях підімкнення вібростендів до електромережі повинен бути нанесений знак електричної напруги за ГОСТ 12.4.026 та передбачені блокувальні пристрої.

  4. Опір і міцність ізоляції всіх електрично ізольованих кіл відносно корпусу та між собою повинен бути не менший ніж 20 МОм згідно з ГОСТ 21675.

  5. Електричний опір між болтом захисного заземлення і металеви­ми частинами вібростенда повинен бути не більший ніж 0,1 Ом.

  6. Болт захисного заземлення не повинен мати лакофарбового Укриття.

  7. Біля болта захисного заземлення повинен бути нанесений гра­фічний знак заземлення за ГОСТ 21130.

  8. В інструкції з експлуатації повинна бути наведена схема роз­міщення віброустановки в цілому і зазначені всі заходи запобігання мож­ливості контакту обслуги з працюючим вібростендом, а також методи зни­ження звукового тиску на робочому місці оператора. Робоче місце опера­тора повинно бу їй розміщене поза приміщенням, де встановленим вібро­стенд, та забезпечена можливість візуального нагляду за вібростендом, що працює.Граничні характеристик!’ загальної вібраціїробочого місця опе­ратора під час тривалості дії вібрації протягом восьми годин не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.

Таблиця 1

Середньогеометричні частоти октав­них смуг, Гц

2,0

4,0

8,0

15,0

31,5

63,0

Ко­рек­товані та екві?

ва­лентні-

ко­рек­товані

зна­чен­ня та їхні рівні

Значення вібрації по ОСЯХ А», уо, Zo, не більше ніж

вібро- швид- кості

м/с х 10'2

1 ЗО

0,45

0,22

0,20

0,20

0,20

0,20

дБ

108

99

93

92

92

92

92

вібро- прис- корей­ця

/ 2 м/с

0,14

0,10

0,10

0,20

0,40

0,80

0,10

дБ

53

50

50

56

62

68

50 1. Допустимі рівні з тукового тиску на робочому місці оператора не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 2.

Таблиця 2

Середньо- геомет­ричні частоти октавних смуг, Гц

31,5

63,0

125,0

250,0

500,0

1000.0

2000,0

4000,0

8000,0

■■■■—> Рі * - ВСНь звуку та екві- ва- лент- ний рівень звуку, ДБА