НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Загальні вимоги до знаків відповідності
третьої сторони
(ISO/IEC 17030:2003, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17030:2005

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінювання відповідності» (ТК 89)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Бібік; С. Гавриленко; А. Косенюк, канд. техн, наук; В. Яновський

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 90 з 2006-10-01

З Національний стандарт відповідає ISO/IEC 17030:2003 Conformity assessment — General requirements for third-party marks of conformity (Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/IEC 17030:2003 Conformity assessment — General requirements for third-party marks of conformity (Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони), який розробив Комітет ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 89 «Оцінювання відпо­відності».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стан­дартизація»;

 • долучено структурний елемент «Національний вступ»;

 • у розділах «Нормативні посилання» і «Бібліографія» подано національні пояснення з пе­рекладом назв стандартів та їх чинності в Україні, які виділено рамкою;

 • у розділі «Терміни та визначення понять» після українського терміна в дужках наведено англійські терміни-відповідники;

 • долучено складник «Ключові слова» до структурного елемента «Бібліографічні дані»;

 • термін «міжнародний стандарт» замінено на термін «стандарт»;

 • у розділі 2 вилучено виноску і текст виноски до стандарту ISO/IEC 17000, оскільки його уже опубліковано.

Усі міжнародні стандарти, на які є посилання, за винятком ISO/IEC 17000:2004, прийнято в Україні як національні стандарти. Про це зазначено в національних поясненнях.

Зі стандартом ISO/IEC 17000:2004 можна ознайомитися в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Знаки відповідності мають багато форм і використовуються різним чином. Вони можуть надавати корисну інформацію про продукцію або підтверджувати окремі характеристики продук­ції, такі як її безпечність, якість, експлуатаційні властивості, надійність або вплив на довкілля, їх наносять на продукцію, сертифікати та в публікаціях, щоб позначити відповідність вимогам, встановленим до продукції, системи керування, послуги, процесу, персоналу чи організації. Вель­ми важливим для всіх знаків відповідності є здобуття довіри ринку, зокрема споживачів, до про­дукції та інших об’єктів оцінювання відповідності, які позначено цими знаками.

Основна мета цього стандарту — надати можливість однакового підходу до використання знаків відповідності третьої сторони, заповнити відповідні прогалини наявних стандартів та наста­нов ISO, ІЕС, ISO/IEC, висвітлити потенційні проблеми, які виникають унаслідок відмінностей у використанні знаків відповідності третьої сторони, надати чітку та раціональну основу їх викори­стання та викласти загальні вимоги до них. Цей стандарт орієнтовано на знаки відповідності третьої сторони, але його також можна використовувати як настанову для інших застосувань знаків відповідності.

Цей стандарт базується на матеріалах зворотного зв’язку з ринком і вимогах різних користу­вачів та надавачів знаків відповідності. Узято до уваги звіт ISO щодо знаків оцінювання відповід­ності, опублікований у травні 1999 року. Використання цього стандарту повинно привести до підвищення довіри ринку, міжнародного визнання та схвалення споживачами знаків відповідності третьої сторони.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Общие требования к знакам соответствия третьей стороны

CONFORMITY ASSESSMENT

General requirements for third-party marks of conformity

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони, зокрема, до їх надання та використання.

Примітка. Цей стандарт можна використовувати також як настанову для використання знаків відповідності в іншій діяльності, ніж оцінювання відповідності третьою стороною.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування у цьому документі. Для датованих посилань застосовують тільки видання, на яке посилаються. Для недатованих поси­лань застосовують останнє видання нормативного документа, на який зроблено посилання (включаючи будь-які зміни).

ISO/IEC 17000 Conformity assessment — General vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17000 Оцінювання відповідності. Загальний словник.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому документі застосовано терміни та визначення понять, що наведені у ISO/IEC 17000, а також такі:

 1. знак відповідності третьої сторони (third-party mark of conformity)

Захищений знак, наданий органом, що здійснює оцінювання відповідності третьою сторо­ною, і який свідчить, що об’єкт оцінювання відповідності (продукція, процес, персонал, систе­ма або орган) відповідає встановленим вимогам.

Приклади. Знаками відповідності третьої сторони можуть бути: знаки сертифікації про­дукції, знаки сертифікації систем управління якістю/довкіллям, знаки відповідності довкілля та ін.

Примітка 1. Захищений знак є знаком, захищеним юридично від несанкціонованого використання.

Примітка 2 Вимоги (що підтверджуються знаком) звичайно встановлюють у нормативних документах, таких як міжнародні стандарти, регіональні або національні стандарти, регламенти та технічні умови

 1. власник знака відповідності третьої сторони (owner of a third-party mark of conformity)

Особа або організація, що має юридичні права на знак відповідності третьої сторони

 1. надавач знака відповідності третьої сторони (issuer of a third-party mark of conformity) Орган, що надає право використання знака відповідності третьої сторони.

Примітка. Надавач може не бути власником знака відповідності третьої сторони, а тільки уповноваженим субпідряд­ником інших органів.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

  1. Власник знака відповідності третьої сторони повинен відповідати за юридичний захист знака від несанкціонованого використання.

  2. Власник та/або надавач знака відповідності третьої сторони повинен:

 1. мати правила використання знака відповідності третьої сторони;

 2. вживати заходів щодо мінімізації непорозумінь і нечіткості щодо знака відповідності тре­тьої сторони, які можуть призвести до зниження ефективності його використання;

 3. мати правила для забезпечення того, щоб знак відповідності третьої сторони та будь- яка супутня інформація не вводили в оману, та здійснювати дії проти їх використання з метою дезорієнтації;

 4. вживати заходів щодо захисту знака відповідності третьої сторони та відстежувати його використання або зловживання ним;

 5. здійснювати дії щодо намірів зловживання знаком відповідності третьої сторони, зокре­ма відкликання знака або відповідну юридичну дію;

 6. вживати заходів щодо всіх скарг стосовно використання знака відповідності третьої сто­рони та вести їх облік.

  1. Коли власник або надавач знака відповідності третьої сторони надає дозвіл на викори­стання знака іншому власнику, обов’язкова угода повинна бути укладена згідно з правилами, наведеними в 4.2а).

 1. РОЗРОБЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАКІВ

ВІДПОВІДНОСТІ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ

 1. Зображення знака відповідності третьої сторони або супутня чи загальнодоступна інфор­мація повинні ототожнюватися з надавачем та сферою дії, що охоплюються знаком (наприклад, безпека, довкілля, показники, етика), у спосіб, що унеможливлює будь-яке потенційне непоро­зуміння.

Знак відповідності третьої сторони треба розробляти таким чином, щоб мінімізувати ризик підроблення або інших форм зловживання.

 1. Знак відповідності третьої сторони може супроводжуватися додатковою інформацією, що дає можливість кращого розуміння знака. Така інформація не повинна вводити в оману й повинна бути надана мовою, зрозумілою тим, для кого її призначено.

Примітка. Краще використовувати символи, які є загальнозрозумілими, ніж описувати словами.

  1. Знак відповідності третьої сторони повинен бути простежуваним з установлених вимог, яким відповідає об’єкт оцінювання відповідності.

  2. На продукцію або її упаковку може бути нанесений лише знак відповідності третьої сторони, наданий в результаті оцінювання відповідності продукції. Всі інші знаки відповідності третьої сторони, які, наприклад, стосуються систем управління якістю або довкіллям чи послуг, не можуть бути нанесені на продукцію, упаковку або в спосіб, що може бути інтерпретований як зазначення відповідності продукції.

  3. Якщо знак відповідності третьої сторони стосується продукції у вигляді матеріальних речей, його треба наносити на кожний виріб, за винятком, коли фізичні розміри виробу це уне­можливлюють або застосування знака не властиве виду продукції; у такому разі його можна наносити на упаковку або зазначати в супутній інформації. Якщо знак відповідності третьої сто­рони стосується тільки певної частини виробу, то правила його використання повинні містити вимоги для мінімізації будь-якого неправильного розуміння, що знак стосується всього виробу.

  4. Посилання на знаки відповідності третьої сторони можуть бути також використані в документах, рекламних матеріалах тощо.

 1. НАДАННЯ ЗНАКІВ ВІДПОВІДНОСТІ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ

  1. Надання знака відповідності третьої сторони повинно базуватися на системі або схемі оцінювання відповідності, яка містить, щонайменше, такі елементи:

 1. визначення характеристик об’єкта оцінювання відповідності, таких як: випробовування, екзаменування персоналу, оцінювання органів, аудит систем керування тощо;

 2. аналізування, тобто дослідження того, наскільки об’єкт оцінювання відповідності відпо­відає встановленим вимогам;

 3. рішення на підставі аналізування про те, що об’єкт оцінювання відповідності відповідає встановленим вимогам;

 4. ліцензування або інші методи надання дозволу на використання знака відповідності третьої сторони, якщо це не суперечить 6.2;

 5. нагляд для визначення того, чи продовжує відповідати об’єкт оцінювання відповідності встановленим вимогам, достатній для гарантування постійної довіри до знака відповідності третьої сторони, якщо це не суперечить 6.2.

  1. В системах або схемах оцінювання відповідності, в яких надавач оцінює кожний об'єкт оцінювання відповідності до нанесення знака відповідності третьої сторони, ліцензування та нагляд не потрібні.

  2. Знак відповідності третьої сторони треба застосовувати згідно з установленими загаль­нодоступними правилами системи або схеми оцінювання відповідності.

  3. Доцільний максимальний період часу застосування знака відповідності третьої сторони після перегляду встановлених вимог стандарту або іншого нормативного документа чи їх скасу­вання треба встановлювати згідно з правилами системи або схеми оцінювання відповідності.

 1. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ

  1. Інформація

   1. Власник або надавач повинен давати на вимогу інформацію, яка пояснює значення знака відповідності третьої сторони. Повинні бути надані конкретні відповіді на запитання або клопотання зацікавлених сторін стосовно знака відповідності третьої сторони.

   2. Власник або надавач повинен підтримувати та актуалізувати перелік об’єктів оціню­вання відповідності, на які може бути наданий знак відповідності третьої сторони, і такий пе­релік повинен бути доступним на вимогу12.

   3. Власник або надавач знака відповідності третьої сторони повинен підтримувати, ак­туалізувати та робити доступним, на вимогу, опис прав та обов’язків отримувачів дозволів, а також інші обмеження або граничні терміни використання знака.

  2. Дозвіл

   1. Обов’язкова угода, встановлена в 4.3, повинна містити положення, які забезпечують дотримання правил системи або схеми отримувачем дозволу.

   2. Дозвіл повинен вимагати від отримувача:

 1. контролю використання знака відповідності третьої сторони;

 2. застосування коригувальних дій у разі невідповідності;

 3. зберігати зареєстровані дані щодо всіх скарг стосовно використання знака відповідності третьої сторони і робити їх доступними для власника/надавача.

 1. Відстежування використання знаків відповідності третьої сторони

  1. Власник або надавач повинен установити процедуру щодо дій з будь-яким можли­вим неправильним використанням або використанням, що вводить в оману, знака відповідності третьої сторони і повинен вживати відповідних дій.