1. Обов’язкова інформація

Інформацію, яку повинен надавати покупець під час замовляння, наведено в EN10025-1.

Додатково до EN 10025-1 покупець підчас замовляння повинен надати таку інформацію:

д) вид документа контролю (див. 8.2). .

 1. Додаткові вимоги

 1. Групу додаткових вимог наведено в розділі 13. У разі, коли покупець не зазначає виконання будь- якої з цих додаткових вимог, постачальник здійснює постачання відповідно до основної технічної вимоги.ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА

  1. Процес виплавляння сталі

Процес виплавляння сталі має відповідати EN 10025-1. Покупця треба поінформувати щодо про­цесу виплавляння сталі, якщо це встановлено під час замовляння. ■

Додаткова вимога 1. ’ ■

 1. Розкислення чи розмір зерна

Сталі, на які поширюється цей стандарт, мають бути повністю розкислені. Сталі повинні мати дрібнозернисту структуру і містити елементи, що зв'язують азот, у достатній кількості (див. таблицю 1).

 1. Стан постачання

Вироби потрібно постачати в загартованому і відпущеному стані (Q), як визначено в розділі 3.

Примітка. Безпосереднє гартування після гарячого прокатування з наступним відпусканням є еквівалентним звичайному гартування» і відпусканню,

 1. ВИМОГИ

  1. Запальні положення

Під час відбирання проб, готування випробних зразків і випробовування треба застосовувати ви­моги, наведені в розділах 8, 9 і 10.

 1. Хімічний склад

  1. Хімічний склад, визначений за плавковим аналізом, має відповідати значенням, установленим у таблиці 1. За спеціальною вимогою виробник повинен поінформувати покупця під час замовляння, які легувальні елементи відповідно до визначеної марки сталі необхідно додати до матеріалу, що по­стачають. .

Додаткова вимога 29.

 1. Допустимі границі для результатів аналізу виробу наведено в таблиці 2. Виробник повинен поінформувати покупця під час замовляння, які легувальні елементи відповідно до визначеної марки сталі необхідно додати до матеріалу, що постачають. Аналіз виробу треба проводити, якщо це вста­новлено під час замовляння.

Додаткова вимога 2.

 1. Треба застосовувати максимальні значення вуглецевого еквівалента, базовані на плавковому аналізі, наведеному в таблиці 3. Формулу для визначання вуглецевого еквівалента наведено в 7.2.3 EN 10025-1.

 2. Якщо вироби постачають з контролюванням кремнію, наприклад для гарячого цинкування, необхідно збільшити вміст інших елементів, таких як вуглець І марганець, для отримання необхідних міцнісних характеристик, максимальні значення вуглецевого еквівалента згідно з таблицею 3 має бути збільшено так:

 • для кремнію < 0,030 % підвищення CEV на 0,02 %;

 • для кремнію £ 0,25 % підвищення CEV на 0,01 %.

 1. Механічні властивості

  1. Загальні положення

   1. На підставі умов контролювання та випробовування, зазначених у розділах 8, 9 і 10, та у стані постачання відповідно до 6.3 механічні властивості мають задовольняти значення, наведені в таблицях 4, 5 і 6.

   2. Для виробів, на які поширюється цей стандарт, застосовують номінальну товщину.

  2. Ударні характеристики

 1. Z.1 Контролювання значення роботи удару проводять згідно з EN 10025-1.

Крім того, визначання.роботи удару потрібно проводити, якщо інше не узгоджено (див. 7.3.2.2 І7.3.2.3), на поздовжніх випробних зразках для: '

 • Q за температури мінус 20 °С;

 • QL за температури мінус 40 РС;

QL1 за температури мінус 60 °С. .Таблиця 1 — Хімічний склад за планковим аналізом для загартованих і відпущених сталей

Марка

Група якості

Масова частка елементів, %, не більше ніж

вуг­лець

крем­ній

марга­нець

фос­фор

сірка ,

азот

бор

хром

МІДЬ

моліб­ден

ніобій”

нікель

титан”

ванадій”

церій”

Усі марки

(без символа)

L

L1

0,20

0,80

1,70

0,025

0,020

0,020

0,015

0,010

0,010

0,015

0,0050

1,50

0,50

0,70

0,06

2,0

0,05

0,12

. 0,15* Залежно від товщини виробу та умов виробництва виробник повинен додати в сталь один або кілька легувапьник елементів відповідно до максимальних значень, наве­дених у замовленні, для отримання встановлених властивостей (див.7.22).

11 Мас бути якнайменше 0,015 % елементів, які подрібнюють зерно. Алюміній також е одним з цих елементів. Мінімальну масову частку 0,015 % застосовують для розчин­ного алюмінію, це значення розглядають як досягнуте, якщо масова частка загального алюмінію якнайменше 0,018 %; в арбітражних випадках потрібно визначати вміст роз­чинного атвомінію.

Таблиця 2 — Хімічний склад за аналізом виробу на основі табпиьї 1 а

Марка

Група ЯКОСТІ

Масова частка елементів, %, не більше ніж

вур яєць

Крем­НІЙ

марга­нець

фос­фор

сірка

азот

бор

хром

мідь

моліб­ден

ніобій11

нікель

титан”

ванадій”

царій”

Усі марки

(без символа)

L

L1

0,22

0,86

1,80

0,030

0,025

0,025

0,017

0,012

0,012

0,016

0,0060

1,60

0,55

0,74

0,07

2.1

0,07

0,14

0,17

* Залежно від товщини виробу та умов виробництва виробник повинен додати в сталь один або кілька летувальних елементів відповідно до максимальних значень, наве­дених у замовленні, для отримання встановлених властивостей (див.7.2.2).

ь Має бути якнайменше 0,010 % елементів, які подрібнюють зерно. Алюміній також є одним з цих елементів. Мінімальну масову частку 0,010 % застосовують для розчин­ного алюмінію, це значення розглядають як досягнуте, якщо масова частка запального алюмінію якнайменше 0,013 %; в арбітражних випадках потрібно визначати вміст роз­чинного алюмінію.

U1


ДСТУ EN 10025*6:2007
7.3.2.2 Інші температури (наведені в таблицях 5 і 6) можуть бути узгоджені під час замовляння. Додаткова вимога 3.

7.3.2.3 Якщо узгоджено під час замовляння, значення роботи удару для поперечних зразків, на­ведених у таблиці 6, можна застосовувати як значення для поздовжніх зразків,

Додаткова вимога ЗО. .

Таблиця 3 — Максимальний CEV на основі плавкового аналізу для загартованої та відпущеної сталі3

Познака

Максимальний CEV, %, для номінальної товщини виробу, мм

згідно з EN 10027-1 та CR 10260

ЗГІДНО з EN 10027’2

£50

>50

<100

>100

£150

S 460Q

S 460QL

S 460QL1

1.8908

1.8906

1,8916

0,47

0,48

0.50

S 500Q

S 500QL

S 500QL1

1.8924

1.8909

1.8984

0,47

0,70

0.70

8 550Q

S 550QL

S 550QL1

1.8904

1.8926

1.8986

0,65

0,77

0,83

S620Q

S 620QL

S620QL1

1.8914

1.8927

1.8987

0,65

0,77

0,83

S690Q

S 690QL

S 690QL1

1.8931

1.8928

1.8988

0,65

0,77

0,83

S 890Q

S 890QL

S 890QL1

1.8940

1.8983

1.8925

0,72

0.82

S 960Q

8960QL

1.8941

1.8933

0,82

8 Оптимальне збільшення елементів, що впливають на CEV, див. 7.4.3.
Таблиця 4 — Механічні властивості за кімнатної температури для загартованої та відпущеної сталі

Познака

Границя плинності, К.ц. МПа" Номінальна товщина, мм

Тимчасовий опір, Rm, МПа" Номінальна товщина, мм

Видовження після розриву, %,

Ь=5.65^

згідно з EN 10027-1 та CR 10260

згідно

з EN 10027-2

аз £80

>50 <100

>100

£150

2 3 •’ £50

>50

<100

>100

£150

не менше ніж

не менше ніж

S460Q

S 460QL

S 460QL1

1.8908

1.8906

1.8916

460

440

400

550—720

500—670

. 17

S500Q

8 500QL

S 500QL1

1.3924

1,8909

1.8984

500

480

440

590—770

540—720

17 .

S550Q

S550QL

S 550QL1

1.8904

1.8926

1.8986

550

530 '

490

640—820

590—770

16Кінець таблиці 4

Познака

Границя плинності, МПа‘ Номінальна товщина, ми

Тимчасовий опір, Rm, МПа‘ Номінальна товщина, мм

Видовження ПІСЛЯ розриву, %,

Д = 5,65 -X"

згідно 3EN10027H

ЗГІДНО 3 ₽м 10027/2

S3

<50

>50

£ 100

>100

і 150

ІЗ

>60 £100

> 100

Z 1ЕЛ


та CR 10260


ке менше ніж

S оине менше НІЖ

S 620Q

S 620QL

S 620QL1

1.8914

1,8927

1.8987

620

580

560

700—890

650—830

15

S690Q

S 690QL

S 690QL1

1.8931

1.8928

1.8988

690

650

630

770—940

760—930

710—900

14

S 890Q

S890QL

S 890QL1

1,8940

1,8983

1.8925

890'

830

— .

940—1 TOO

880—1100

11

S 960Q

S960QL

1,8941

1.8933

960

. —

980—1150

10

■* 1 МПа= 1

Н/ммг.Таблиця 5 — Мінімальні значення роботи удару під час випробовування на удар поздовжніх випробних зразків з V-подібним надрізом для загартованої та відпущеної сталі

. Познака.

Мінімальні значення роботи удару в Дж, за температур випробовування, °С

згідно з EN 10027-1 та CR 10260

згідно з EN 10027-2

0

-20

-40

-60

S-460Q '

S 500Q

S550Q

' S 620 Q

S 690Q

S 890Q

S 960Q

■ 1.8908

1.8924

1.8904

1.8914

1.8931 :

1.8940

1.8941

40

ЗО

.

S 46OQL

S500QL

$ 550QL . .

S620QL

S690QL .

S 890QL

S96QQL.. .

1.8906

1.8909

1.8926, .

1.8927

1.89.28

1,8983

1.8933

50

40

ЗОКінець» таблиці 5

Познака

Мінімальні значення роботи удару в Дж, за температур випробовування, °С

згодно з EN 10027-1 та CR 10260

згідно з EN 10027-2

0

-20

. т4О

. -60

S 460QL1

S 500QL1

S 550QL1

S 620QL1

S 690QL1

S 890QL1

1.8916

1.В9В4

1.8986

1.8987

1.8988

1.8925

60

50

40

ЗО

Таблиця 6 — Мінімальні значення роботи удару під час випробовування на удар поперечних випробних зразків з V-подібним надрізом для загартованої та відпущеної сталі, якщо випробовування на удар поперечних випробних зразків узгоджено під час замовляння