НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформація та документація

ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕКЛАДІВ

(ISO 2384:1977, MOD)

ДСТУ 4309:2004

В

NS 6-2004/212

идання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ); Тех­нічний комітет ТК 144 «Інформація і документація»

РОЗРОБНИКИ: А. Гончаренко (керівник розробки); Є. Козир; А. Санченко; Р. Санченко, канд. техн, наук; Л. Шрамко; А. Шурубура, канд. хім. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 102 з 2005-07-01

З Національний стандарт відповідає ISO 2384:1977 Documentation — Presentation of translations (Документація. Оформлення перекладів)

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕЗМІСТ с

Національний вступ IV

0 Вступ 1

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Ідентифікаційні елементи форми подання перекладу З

  1. Переклад книги або іншого окремого видання З

  2. Переклад періодичних та інших серіальних видань 5

  3. Переклад статті чи газетного видання 6

  4. Переклад патентів або подібних документів 6

 5. Форма подання тексту перекладу 7

 6. Примітки, виноски та бібліографічні посилання 7

 7. Формули, рівняння, познаки та одиниці виміру величин 7

 8. Рисунки, умовні позначки та назви рисунків і таблиць 7

 9. Транслітерація 8

 10. Назви та познаки організацій 8

 11. Скорочення 8

 12. Термінологія 8

 13. Ідентифікація авторів 8

 14. Вторинний переклад 9

 15. Географічні назви 9

 16. Дати 9

 17. Переклад серіальних видань 9

 18. Ім’я (імена) перекладача(-ів) 10

 19. Орган видання перекладу 10

Додаток НА Зіставлення структури міжнародного і національного стандартів 10

Додаток НБ Бібліографія 11НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт — тотожний переклад стандарту ISO 2384:1977 Documentation — Presentation of translations (Документація. Оформлення перекладів) зі змінами і доповненнями. Ступінь відпо­відності — модифікований (MOD).

Міжнародний стандарт ISO 2384:1977 розробив комітет ISO/TC 46 «Information and docu­mentation».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 144 «Інформація і документація».

Стандарт містить вимоги до перекладу документів.

Передні та загальні структурні елементи цього стандарту оформлено згідно з вимогами комп­лексу стандартів «Національна стандартизація України».

До стандарту внесено такі зміни:

 1. вступний елемент назви стандарту змінено на «Інформація та документація»;

 2. термін «міжнародний стандарт» замінено на «стандарт»;

 3. стандарт доповнено структурними елементами «Зміст», розділом 3 «Терміни та визначен­ня понять» та національними довідковими додатками НА і НБ;

 4. розділи 1 і 2 стандарту ISO 2384 у цьому стандарті об’єднані в один розділ «Сфера засто­сування»;

 5. у зв’язку з опублікуванням нових видань міжнародних стандартів, на які є посилання у тексті цього стандарту, в розділі 2 замінено:

 • ISO 31 Quantities, units and symbols (Величини, одиниці та позначення величин) на ISO 31:1992 (all part) Quantities and units (Величини та одиниці величин; усі частини);

 • ISO/R 639 Symbols for languages, countries and authorities (Позначення для мов, країн та органів влади) на ISO 639:1988 Codes for the representation of names languages (Коди для подан­ня назв мов) та ISO 3166-1:1997 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes (Коди для подання назв країн світу та їхніх територій. Части­на 1. Коди країн);

 • ISO 690 Documentation — Bibliographical references — Essential and supplementary elements (Документація. Бібліографічні посилання. Необхідні та додаткові елементи) на ISO 690:1987 Documentation — Bibliographical references — Content, form and structure (Документація. Бібліо­графічні посилання. Зміст, форма та структура) та ISO 690-2:1997 Information and documenta­tion — Bibliographical references — Part 2: Electronic documents or parts thereof (Інформація та до­кументація. Бібліографічні посилання. Частина 2. Електронні документи чи їхні частини);

 • ISO 1086 Documentation — Title leaves of a book (Документація. Титульні сторінки книги) на1 ISO 1086:1991 Information and documentation —Title leaves of a book (Інформація та документа­ція. Титульні сторінки книги);

 1. із розділу 2 вилучено ISO 3388 Patents — Bibliographical references — Essential and comp­lementary elements (Патенти. Бібліографічні посилання. Основні та додаткові елементи), оскільки його скасовано і замінено на ISO 690:1987 Documentation — Bibliographical references — Content, form and structure (Документація. Бібліографічні посилання. Зміст, форма та структура);

 2. розділ 2 доповнено стандартами: ISO 9; ДСТУ 2394; ДСТУ 3814; ТОСТ 7.1; ГОСТ 7.4; ГОСТ 16876;

 3. згідно зі змінами в розділі 2 (див. позиції 4), 5) та 6) цього переліку) зроблено відповідні по­силання по тексту стандарту;

 4. якщо міжнародний стандарт, на який є посилання в тексті стандарту, впроваджено як на­ціональний стандарт України, у круглих дужках подано також посилання на відповідний національ­ний стандарт;

 5. позиції переліків для ідентифікаційних елементів пронумеровано для можливості посилан­ня на них;

 6. послідовність ідентифікаційних елементів видань подано так, як встановлено в законо­давстві України про видавничу справу та в національних і міждержавних стандартах цієї сфери, чинних в Україні;

 7. вилучено приклад з розділу 15 як недоречний для перекладу українською мовою;

 8. наведено сучасніші дати в прикладах у розділах 16 і 17.

Національні доповнення та зміни у деяких положеннях стандарту виділено похилим шрифтом.

Національні примітки, доповнення та зміни як окремі положення з відповідними заголовками взято в рамку.

Відповідність структури ISO 2384 і цього стандарту подано в додатку НА.

Міжнародні стандарти, на які є посилання у цьому стандарті, впроваджено як національні з таким ступенем відповідності:

 • ДСТУ 2394-94 ідентичний (IDT) ISO 5127/За: 1981;

 • ДСТУ 3651-97 (три стандарти комплексу) еквівалентний за змістом ISO 31:1992 (13 час­тин), ступінь відповідності — модифікований (MOD);

 • ДСТУ ISO 639-1994 ідентичний (IDT) ISO 639:1988;

 • ДСТУ ISO 3166-1-2000 ідентичний (IDT) ISO 3166-1:1997;

ДСТУ 3814-98 еквівалентний за змістом ISO 2108:1992, ступінь відповідності — модифі­кований (MOD).ДСТУ 4309:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕКЛАДІВ

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ
INFORMATION AND DOCUMENTATION
PRESENTATION OF TRANSLATIONS

Чинний від 2005-07-01

0 ВСТУП

Мета перекладу — замінити оригінальний документ, відповідно відтворивши його зміст засо­бами мови перекладу. Хронологічно кожен переклад є вторинним документом відносно оригіналь­ного видання.

Якщо переклад слугує першоджерелом, має бути можливість встановити версію оригіналу.

У цьому стандарті розглянуто обидва аспекти перекладів

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює норми, які забезпечують подання перекладів у стандартній формі, що полегшить їх використовування різними категоріями користувачів.

Цей стандарт поширюється на переклад будь-яких документів незалежно від того, переклад повний, частковий або скорочений. У стандарті представлено правила подання перекладу чоти­рьох видів документів (видань). їх можна використовувати як настанову під час перекладу доку­ментів усіх інших видів.

Цей стандарт не поширюється на реферати.

Цей стандарт не стосується технічних вимог до поліграфічного виконання перекладів (наприк­лад, технічних вимог до паперу, берегів сторінок, методу друкування тощо). Перекладачі та редак­тори мають виконувати вимоги відповідних національних і (або) міжнародних стандартів щодо цих об’єктів.

Національна примітка

Цей стандарт не поширюється на оформлення сторінок обкладинки та титульних аркушів перекладених документів (ви­дань) Він встановлює тільки перелік ідентифікаційних елементів перекладу та їхній зміст

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ISO 8:1977 Documentation — Presentation of periodicals (Документація — Оформлення періо­дичних видань)

ISO 31:1992 (all part) Quantities and units (Величини та одиниці величин, усі частини)

ISO 639:1988 Codes for the representation of names languages (Коди для подання назв мов)

ISO 690:1987 Documentation — Bibliographical references — Content, form and structure (Доку­ментація — Бібліографічні посилання — Зміст, форма та структура)

ISO 690-2:1997 Information and documentation — Bibliographical references — Part 2: Electronic documents or parts thereof (Інформація та документація — Бібліографічні посилання — Частина 2: Електронні документи чи їхні частини)

ISO 1086:1991 Information and documentation —Title leaves of a book (Інформація та докумен­тація — Титульні сторінки книги)

ISO 3166-1:1997 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes (Коди для подання назв країн світу та їхніх територій — Частина 1: Коди країн).

Національний відхил

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення

ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліогра­фічному описі. Загальні вимоги та правила

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні чис­ла. Основні положення, позначення, назви та значення

ДСТУ 3814-98 Інформація та документація. Видання. Міжнародний стандартний номер книги

ДСТУ ISO 639-94 Коди назв мов

ДСТУ ISO 3166-1-2000 Коди назв країн світу

ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления (Систе­ма стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис докумен­та. Загальні вимоги і правила складання)

ГОСТ 7.4-86 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Из­дания. Выходные сведения (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої спра­ви. Видання. Вихідні відомості)

ГОСТ 16876-71 Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинско­го алфавита (Правила транслітерації літер кириличної абетки літерами латинської абетки)

ISO 9:1995 Information and documentation — Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters — Slavic and non-Slavic languages (Інформація та документація — Транслітерація ки­риличних літер латинськими літерами — Слов’янські та неслов’янські мови).

Національний відхил

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано визначення термінів, використаних у цьому стандарті. Відповідники стандар­тизованих у цьому розділі термінів англійською мовою подано на підставі джерел, наведених у додатку НБ.

Для деяких понять встановлено два терміни-синоніми. У цьому документі використано термін-синонім, поданий у терміностатті першим.

 1. переклад {translation [1])

Заміна оригінального документа відповідним відтворенням його змісту засобами іншої мови

 1. проміжний переклад {intermediate translation [1])

 2. Заміна перекладеного однією мовою документа відтворенням його змісту засобами іншої мовиповний переклад (complete translation [1])

Відтворення змісту оригінального документа засобами іншої мови без жодних вилучень і скорочень

 1. частковий переклад (partial translation (1J))

Відтворення окремого уривка або уривків оригінального документа засобами іншої мови

 1. скорочений переклад (abridged translation [1]))

Конспективний виклад змісту оригінального документа засобами іншої мови

 1. мова перекладу (language of translation [1])

Мова, якою перекладено оригінальний документ

 1. мова оригіналу (original language [1])

Мова, якою написано оригінальний документ

 1. транслітерація (transliteration [1])

Подання знаків однієї абетки знаками іншої абетки, яке виконують за певними правилами

 1. скорочення; акрон і м (acronym [2])

Заміна однослівного терміна першою літерою або кількома літерами, що є в цьому терміні, або коротка форма складного багатослівного терміна, утворена послідовним сполученням літер, складів слів або окремих слів повної форми терміна

Приклади

грам — г;

кілометр — км;

пластична маса — пластмаса;

Організація Об’єднаних Націй — ООН

 1. автор (author [3])

Особа або організація, яка відповідає за художній та смисловий зміст документа (ДСТУ 2394)

 1. видання (edition [3])

Множина всіх примірників документа, видрукованих з одного друкарського набору або з од­ного примірника, який використовували як зразок (ДСТУ 2394)

 1. видавництво; видавець (publisher [3])

Організація або особа, відповідальна за виготовлення та розповсюдження документа (ДСТУ 2394)

 1. стаття (article [1])