Б3№ 11—12 —2010/432


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ

Методи металографічного контролювання
Терміни та визначення понять

ДСТУ 7175:2010

Видання офіційне
Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади» (ДП «НДТІ»), Технічний комітет «Стандарти­зація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопро- дукції» (ТК 81)

РОЗРОБНИКИ: Т. Буряк, канд. техн, наук (науковий керівник); В. Вахрушева, д-р техн, наук;

Є. Кузьмічов; О. Малиш; А. Тараненко; Н. Ярошенко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 грудня 2010 р. № 555

 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 201

1ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальні пояснення 1

 4. Загальні терміни 2

 5. Види та методи металографічних випробовувань 5

Додаток А Пояснення до деяких термінів 9

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів 10

Додаток В Абетковий покажчик німецьких термінів 11

Додаток Г Абетковий покажчик англійських термінів 13

Додаток Д Абетковий покажчик російських термінів 14

Додаток Е Терміни та визначення понять російською мовою 16

Додаток Ж Бібліографія 20ДСТУ 7175:2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Методи металографічного контролювання
Терміни та визначення понять

МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
Методы металлографического контроля
Термины и определения понятий

METALLS AND ALLOYS
Methods of metallographic control
Terms and definitions of concepts

Чинний від 2012-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі металографії, стан­дартних та інших видах та методах металографічного контролювання, а також основних харак­теристик структури металу, використовуваних у науці, техніці, виробництві різних видів металоп- родукції і напівфабрикатів зі сталей та сплавів усіх класів та марок.

Терміни, установлені стандартом, рекомендовано для застосування в усіх видах докумен­тації та літератури, що входять до сфери робіт або використовують результати робіт зі стандар­тизації та контролювання металопродукції, та тісно пов’язаній з ними процедурі встановлюван­ня відповідності продукції, процесів і послуг певним вимогам, яка полягає у випробовуванні, оцінюванні відповідності, інспектуванні та нагляді за відповідністю, у декларуванні, сертифікації, реєстрації, затвердженні та акредитації, або використовують результати цих робіт, а також у нор­мативних документах, навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення.

ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту норматив­них документів.

ДСТУ 3966-2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на тер­міни та визначення понять.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

  1. Для кожного поняття установлено один застандартизований термін. Застосування термінів-синонімів застандартизованого терміна не допустиме.

  2. Терміни, встановлені цим стандартом та вжиті у визначеннях, виділено підкресленням.

  3. Терміни та визначення понять (терміностатті) оформлено відповідно до ДСТУ 3966.

Видання офіційне  1. У стандарті наведено абеткові покажчики термінів українською мовою (иа), а також, як довідкові, німецькі (de), англійські (еп) та російські (ги) відповідники застандартизованих україн­ських термінів та їхні абеткові покажчики (додатки Б, В, Г, Д). Пояснення термінів російською мовою наведено у довідковому додатку Е.

  2. Стандарт містить примітки та довідковий додаток А з поясненням до деяких термінів і стандартних методів металографічних випробовувань та додаток Ж — «Бібліографія».

 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ

  4.1 металографія

  Складова частина металознавства, що охоп­лює методи виявляння та визначання струк­тури металів і сплавів [1]

  de еп ги

  Metallographie [28] metallography [28] металлография [28]

  4.2 об’єкт дослідження

  de

  untersuchung Objekt [28]

  Вироби або зразки від них, що підготовлено

  еп

  subject of enquiry [28]

  спеціальним способом (темплет, шліф, pen- ліка, фольга) [3]

  ги

  объект исследования [28]

  4.3 темплет

  de

  Templet [5]

  Зразок для дослідження макроструктури

  еп

  templet [5]


  ги

  темплет [13]

  4.4 шліф

  de

  Schliff [25]

  Поверхня чи частина поверхні об'єкта дослід-

  еп

  section metallographic specimen [28]

  ження, спеціально підготовлена для метало­графічного контролювання

  ги

  шлиф [6]

  4.5 репліка

  de

  Replik [28]

  Тонка плівка — відбиток з рельєфу поверхні

  еп

  replica [28]

  об'єкта дослідження

  ги

  реплика [28]

  4.6 фольга

  de

  Stanniol [28]

  Потоншена на долю мікрометра та менш мета-

  еп

  foil [28]

  лева плівка, що є об'єктом дослідження у про- свічувальній електронній мікроскопії

  ги

  фольга [28]

  4.7 металографічне контролювання

  de

  metallographisches Control [28]

  Аналізування металографічного об’єкта щодо

  еп

  metallographic control [28]

  відповідності вимогам нормативної докумен­тації

  ги

  металлографический контроль [17]

  4.8 металографічний об'єкт

  de

  metallographisches Objekt [28]

  Зерно, включення, фазовий склад, дефект —

  еп

  metallographic object [28]

  те, що підлягає кількісному/якісному оціню­ванню або ідентифікації за металографічним контролюванням

  ги

  металлографический объект [28]

  4.9 параметри металографічного об’єкта

  de

  Parameteren des metaliographische Objekt [28]

  Геометричні (лінійні, площинні, об'ємні), мор-

  еп

  parameters of metallographic object [28]

  фологічні, топологічні, оптичні та інші харак-

  ги

  параметры металлографического объек-

  теристики, що підлягають кількісному/якісно-


  та [28]

  му оцінюванню та (або) визначанню (отри­мані) за металографічним контролюванням4.10 структура

  Сукупність характеристик фазового складу і будови (точкових, лінійних, поверхневих та об’ємних) металів і сплавів

  de еп ги

  Gefuge [5] structure [5] структура [9]

  4.11 макроструктура

  de

  Makrogefuge [28]

  Будова металів та сплавів, що візуально мож­

  еп

  macrostructure [28]

  на визначити неозброєним оком або у разі збільшення не більше ніж у 10 разів на шлі­фованих та (або) протравлених зразках

  ги

  ги макроструктура [17]

  4.12 мікроструктура

  de

  Feengefuge [23]

  Будова металів та сплавів, яку можна виявити

  еп

  microstructure [21]

  збільшенням більш ніжу 10 разів, застосувавши мікроскопи на шліфах, репліках або фольгах

  ги

  ru микроструктура [12]

  4.13 мікроскоп

  de

  Microskop [25]

  Прилад для отримування збільшеного зобра­

  еп

  mikroscope [24]

  ження загального виду структури або окре­мих їх елементів

  ги

  микроскоп [7]

  4.14 тонка структура

  de

  Feenstruktur [28]

  Внутрізеренна структура монокристалу або

  еп

  fine structure [28]

  зерна в полікристалі

  ги

  тонкая структура [28]

  4.15 нанокристалічна структура

  de

  nanokristalenische Struktur [28]

  Будова металів та сплавів, де розмір хоча б

  еп

  nanocrystal structure [28]

  одного структурного складника, менший ніж 1 мкм, суттєво змінює їхні властивості

  ги

  нанокристаллическая структура [28]

  4.16 зерно

  de

  Korn [21]

  Окремі кристали в полікристалічному мате­

  еп

  grain [21]

  ріалі, розділені між собою великокутовими границями (під кутом понад 15°) [5]

  ги

  зерно [10]

  4.17 дійсне зерно

  de

  wirkliches Korn [21]

  Фактичне зерно, сформоване під час виго­

  еп

  real grain [21]

  товляння або обробляння виробу

  ги

  действительное зерно [10]

  4.18 розмір зерна

  de

  Korngrose [21]

  Геометрична характеристика (діаметр, пло­

  еп

  grain size [23]

  ща) перетину зерна в площині дослідження полікристалічного об'єкта

  ги

  размер зерна [10]

  4.19 різнозернистість

  de

  quantitative Korngrobevers [28]

  Наявність у структурі зерен, що відрізняють­

  еп

  quantitative grain [28]

  ся за розміром більш ніж на 1 номер і займа­ють площу на шліфі понад 10 %. їх з’явлен­ня обумовлене переважним зростанням ок­ремих зерен

  ги

  разнозернистость [10]

  4.20 границя зерна

  de

  Korngrenze [5]

  Поверхня розділу зерен в полікристалічних

  еп

  grain boundary [5]

  матеріалах

  ги

  граница зерна [16]

  1. субструктура

Фрагменти дійсного зерна — субзерна, двій­ники, що розділені дислокаційними малоку- товими границями (під кутом до 15°)

 1. фаза

Однорідний структурний складник системи з певним комплексом загальних фізико- хімічних характеристик, відокремлений по­верхнею розділу, на якій відбувається зміна властивостей

 1. міжфазна границя

Поверхня розділу кристалів різних фаз

 1. включення

Частинки чужорідні у металах та сплавах

 1. неметалеві включення

Макро- і мікрочастинки оксидів, карбідів, нітридів, карбонітридів, боридів, сульфідів, силікатів та інших складних хімічних сполук, що утворюються в процесі металургійного вироб­ництва металів і сплавів і залежать від хімічно­го складу та способу їх виготовляння [2]

 1. смугастість

Збірне поняття структурної неоднорідності, орієнтованої у певному напрямку, яке поля­гає у чергуванні смуг дійсного зерна чи фа­зового складу, відмінних за розміром і фор­мою [4]

 1. дефект

Недосконалість поверхні, структури, суціль­ності (цілісності) в об'єктах дослідження, ви­явлених за допомогою металографічних ме­тодів контролювання, розміри та щільність яких вказує на відхил від нормативу

 1. матриця

Основний структурний та (або) фазовий склад­ник об'єкта дослідження

 1. евтектика

Суміш двох чи більше фаз, що одночасно кристалізуються із розплаву

 1. металографічна шкала нормативних документів

Ряд ілюстрацій типових зображень структу­ри металу для кількісного та (або) якісного de Substruktur [28] en substructure [28] ru субструктура [28]

de Phase [21]

en phase [21]

ru фаза [27] de zuischenphasen Grenze [28]

en enterphase boundary [28]

ru межфазная граница [26]

de Einschlus [22]

en inclusions [22]

ru включения [9]

de nichtmetal-lische Einschlus [22]

en nonmetallic inclusions [22]

ru неметаллические включения [8] de Streifenkeit [5]

en stripness [5]

ru полосчатость [14], [15]

de Defekt [28]

en defect [28]

ru дефект [18] de Matrize [5]

en matrix [5]

ru матрица [9]

de Evtektika [5]

en eutectic [5]

ru эвтектика [9]

de metallographische Skale der normativtech- mischen Dokumentation [25]