ДСТУ 3399-96

(ГОСТ 14695-97)


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДСТАНЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРНІ
КОМПЛЕКТНІ ПОТУЖНІСТЮ
ВІД 25 ДО 2500 кВ • А
НА НАПРУГУ ДО 10 кВ

Загальні технічні умови

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
КиївПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО МТК 36; ВАТ «Український науково-дослідний, проектно-конструк­торський та технологічний інститут трансформаторобудування» (ВІТ)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від ЗО серпня 1996 р. Ns 365

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 16 березня 1998 р. № 165

З Цей стандарт відповідає стандарту ІЕС 694 (1980) «Общие пункты для стандартов на коммута­ционную аппаратуру и аппаратуру управления высокого напряжения», у частині вимог до термі­нології, номінальних параметрів, оболонок, конструкції

4 НА ЗАМІНУ ГОСТ 14695-80Е

5 РОЗРОБНИКИ: Г. М. Ткаченко (керівник розробки), В. Т. Бельдій, В. Г. Блюмський,

В. П. Пустовий

© Держстандарт України, 1999

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту УкраїниПОПРАВКИ,
ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

29. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

29.240.10

ДСТУ 3399-96 Підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 25 до 2500 кВ • А на (ГОСТ 14695-97) напругу до 10 кВ. Загальні технічні умови

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

Розділ 2

ГОСТ 14192-96

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками

ГОСТ 14192-77

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

(ІПС № 3-99

)29.240.10 (Е16)

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

Розділ 1 третій абзац

і руйнують

які руйнують

Пункт 3.2

(ПНВ)

(ПВН)

Пункт 3.6

заданого ступеня

заданий ступінь

Пункт 3.10

визначено

визначена

Підпункт 5.8.4 (другий абзац)

показники

показчики

Підпункт 5.8.8 (шостий абзац)

застосовувати

застосовуватись

Таблиця 3 пункт 2

керування захисту

керування, захисту

Підпункт 7.5.3

у частині вимог

у частині вимог, що перевіряються,

Пункт 9.4

повинно

слід(ІПС № 7-99)

55ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДСТАНЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРНІ КОМПЛЕКТНІ
ПОТУЖНІСТЮ ВІД 25 ДО 2500 кВ • А НА НАПРУГУ
ДО 10 кВ

Загальні технічні умови

ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ
МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 кВ - А НА НАПРЯЖЕНИЕ
ДО 10 кВ

Общие технические условия

COMPACT UNIT SUBSTATIONS

RATED AT 25—2500 kV • A UP TO 10 kV

General specifications

Чинний від 1999—07—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на комплектні трансформаторні підстанції (КТП) негермети- зовані у металевих оболонках загального призначення на напругу до 10 кВ, які використо­вуються для приймання, перетворювання і розподілу електроенергії трифазного змінного струму частоти 50 і 60 Гц, що виготовляються для різних галузей народного господарства та для експорту.

Стандарт не поширюється на:

 • КТП, які працюють у середовищі, що містить їдкі корозійні пари та гази, і руйнують ме­тали та ізоляцію;

 • спеціальні КТП, призначені для рухомих установок і для живлення окремих електро­приводів цільового призначення, наприклад, заглибних електродвигунів насосів для добування нафти;

 • вибухозахищені і рудничні КТП.

Обов'язкові вимоги до якості КТП, які забезпечують її безпеку для життя, здоров'я та майна населення, викладені у розділі 6.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти;

ДСТУ 3020—95 (ГОСТ 12434—93) Апарати комутаційні низьковольтні. Загальні технічні умови

ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. ЕСЗКС. Покрытия ла­кокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ.< Пожарная безопасность. Общие требованияГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.3—75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.4—96 ССБТ. Шкафы комплектных распределительных устройств и комп­лектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности

ГОСТ 1516.1—76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 8024—90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напря­жение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испы­таний

ГОСТ 9920—89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

ГОСТ 10434—82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие техни­ческие требования

ГОСТ 11677—85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия

ГОСТ 12969—67 Таблички для машин и приборов. Технические требования

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 14209—97 (МЭК 354—91) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформато­ров

ГОСТ 14254—96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками

ГОСТ 14693—90 Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для раз­личных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспорти­рования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15151—69 Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропи­ческим климатом. Общие технические условия

ГОСТ 15543.1—89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 15963—79 Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Об­щие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 16511—86 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленно­сти. Технические условия

ГОСТ 16555—75 Трансформаторы силовые трехфазные герметичные масляные. Техни­ческие условия

ГОСТ 17412—72 Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. Тех­нические требования, приемка и методы испытаний

ГОСТ 17516.1—90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 20248—82 Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ • А на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний

ГОСТ 21242—75 Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. Основные размеры “

ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспор­тированию, временной противокоррозионной защите и упаковке.

З ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

 1. Комплектна трансформаторна підстанція (КТП) — електротехнічний пристрій для приймання, перетворювання і розподілу електроенергії трифазного змінного струму, що скла­дається із пристрою з боку вищої напруги (ВН), силового трансформатора, розподільного при­строю з боку нижчої напруги (НН) і шинопроводів між ними, які поставляються у зібраному або підготовленому для складання вигляді.Пристрій з боку вищої напруги (ПНВ) — негерметизований пристрій в металевій обо­лонці (або без оболонки для деяких типів щоглових КТП) з вмонтованими в нього апаратами для комутації, керування і захисту (або без них — глухий увід), який служить для приймання електро­енергії і передавання її по колах, обумовлених схемою комутації на боці вищої напруги транс­форматора.

 2. Розподільний пристрій з боку нижчої напруги (РПНН) — пристрій у металевій обо­лонці, призначений для розподілу електроенергії і складається з одного або кількох шаф з вмон­тованими в них апаратами для комутації, керування, вимірювання і захисту.

 3. Шинопровід — струмовідні елементи, розташовані у металевій оболонці, призначені для сполучення головних кіл складових частин КТП згідно з електричною схемою сполучення і конструктивним виконанням КТП.

 4. Транспортний блок — КТП у зборі або складова частина її, підготовлена для складання на місці монтажу, яка підлягає транспортуванню у спільному упакованні (або без нього).

 5. Оболонка — частина КТП, що забезпечує захист встановленого всередині устаткування від зовнішніх впливів і заданого ступеня захисту.

 6. Головне коло — усі струмовідні частини КТП, що входять до кола, призначеного для передавання електричної енергії.

 7. Допоміжне коло — усі струмовідні частини КТП, що входять до кола (яке не є голов­ним), призначеного для керування, захисту, вимірювання, сигналізації, регулювання, освітлення та ін.

 8. Ступінь захисту — забезпечуваний оболонкою ступінь захисту персоналу від доступу до небезпечних частин, проникнення твердих сторонніх тіл і (або) води, яка підтверджується стандартними методами випробування.

 9. Температура навколишнього повітря — температура повітря, що оточує оболонку КТП, визначено за заданих умов.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

 1. Класифікація виконань КТП повинна відповідати зазначеній у таблиці 1 і передбача­тися у технічних умовах на конкретні типи КТП.

Таблиця 1

Ознака класифікації КТП

Виконання

 1. За видом силового трансформатора

 2. За способом виконання нейтралі обмотки трансформатора на боці НН

 3. За взаємним розташуванням частин КТП

 4. За кількістю силових трансформаторів, що застосовуються '

 5. За виконанням уводів у ПВН

3 масляним трансформатором;

з герметичним масляним трансформатором;

з трансформатором, заповненим негорючим рідким діелектриком;

з сухим трансформатором

3 глухозаземленою нейтраллю;

з ізольованою нейтраллю

Однорядне, дворядне

3 одним трансформатором;

з двома і більше трансформаторами

Кабельний, шинний, повітряний

3Закінчення таблиці 1

Ознака класифікації КТП

Виконання

 1. За виконанням виводів із РПНН

 2. За видом кліматичного виконання

 3. За ступенем захисту оболонки

 4. За способом встановлення автоматич­них вимикачів

 5. За наявністю коридора (тамбура) обслуговування в ПВН і РПНН категорії розміщення 1

Шинний, повітряний, кабельний (верхнє або нижнє розташування)

У1; ХЛ1; УХЛ1; Т1; УЗ; ТЗ згідно з ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1 і у сполученні категорій розмі­щення для виконань У і Т (змішане встанов­лення):

1 — для ПВН, шинопроводу і силового транс­форматора;

3 - для РПНН

Згідно з ГОСТ 14254

3 висувними вимикачами;

із стаціонарними вимикачами

Без коридора (тамбура) обслуговування; з коридором (тамбуром) обслуговування 1. Основні параметри КТП повинні відповідати зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2

Назва параметра

Значення

1 Потужність силового трансформатора, кВ • А

25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630;

1000; 1600; 2500

2 Номінальна напруга на боці ВН, кВ

6; 10

3 Найбільша робоча напруга на боці ВН, кВ

7,2; 12

4 Номінальна лінійна напруга на боці НН, кВ

0,23; 0,4; 0,69

5 Номінальний струм збірних шин на боці ВН, А

6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250

6 Номінальний струм збірних шин на боці НН, А

63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000;

1600; 2500; 4000

7 Струм термічної стійкості протягом 3 с

4; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5;

на боці ВН, кА

40

8 Струм електродинамічної стійкості на боці ВН, кА

10; 16; 21; 26; 32; 41; 51; 64; 81; 102

9 Рівень ізоляції згідно з ГОСТ 1516.1

Нормальна ізоляція; полегшена ізоля­ція

10 Частота, Гц

50; 60

Примітка 1. На замовлення споживача допускається виконання КТП з часом витоку струму термічної стійкості на боці ВН 1с. '

Примітка 2. За частоти 60 Гц параметри КТП уточнюються у технічних умовах на конкретні типи КТП.

Закінчення таблиці 2

Примітка 3. На замовлення споживача допускаються виконання КТП з іншими значеннями номінальної на­пруги на боці НН, значення цієї напруги і параметри КТП повинні уточнюватись у технічних умовах на конкретні типи КТП.

Примітка 4. Значення струмів термічної і електродинамічної стійкості на боці НН повинні зазначатись у технічних умовах на конкретні типи КТП.

 1. Номінальні струми уводів ВН і НН, а також збірних шин НН КТП повинні бути не меншими від номінальних струмів силового трансформатора.

Переріз нульової шини в РПНН повинен відповідати 50 % номінального струму силово­го трансформатора.

На замовлення споживача допускається використовувати нульові шини, які відповідають 70 % номінального струму.

 1. У шафах РПНН групові відгалуження від збірних шин до кількох комутаційних апаратів головного кола повинні витримувати тривале навантаження, що дорівнює сумі номінальних струмів ввімкнутих апаратів, але не більше номінального струму трансформатора. У техніч­но обгрунтованих випадках допускається зазначене навантаження зменшувати до 70 % но­мінального струму.

 2. Стійкість до струмів короткого замикання збірних шин РПНН і відгалужень від них у границях КТП повинна відповідати стійкості до струму короткого замикання уводів з боку НН трансформатора. Тривалість струму термічної стійкості — 1 с.