НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Неруйнівний контроль

ОЦІНЮВАННЯ
ЦИФРОВИХ РАДІОГРАФІЧНИХ
ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ

Ч

БЗ № 2-2006/127

астина 2. Мінімальні вимоги
(EN 14096-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 14096-2:2006

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

9ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Технічна діагностика і неруйнівний контроль» (ТК 78), Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Українське товариство неруй- нівного контролю та технічної діагностики

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Троїцький, д-р техн, наук (науковий керівник);

М. Білий, канд. техн, наук; Н. Троїцька, В. Пономаренко

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 179 з 2007-10-01

 2. . Національний стандарт ДСТУ EN 14096^:2006 ідентичний EN 14096-2:2003 N on-destructive testing — Qualification of radiographic fitm digitization systems ■— Part 2: Minimum requirements (Неруйнівний конт­роль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 2. Мінімальні вимоги) і вне­сений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі І будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держсложивстандарт України, 2009

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

  1. Система оцифровування радіографічної плівки 2

  2. Розмір пікселя 2

  3. Оптична густина почорніння 2

  4. Просторова частота 2

  5. Функція передавання модуляції 2

  6. Цифрова просторова роздільна здатність 2

  7. Чутливість до зміни густини 2

  8. Діапазон густини 2

  9. Робочий діапазон З

 4. Класи якості оцифровування З

 5. Мінімальні вимоги до класів якості оцифровування плівки З

  1. Діапазон густини та робочі діапазони системи оцифровування плівки З

  2. Мінімальна просторова роздільна здатність для систем оцифровування плівки З

Залежність класу оцифровування від класу радіографічного контролю 4НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14096-2: 2003 Non-destructive testing — Qualification of radiographic film digitization systems — Part 2: Minimum requirements (Неруйнівний контроль. Оціню­вання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 2. Мінімальні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 78 «Технічна діагностика і неруйнівний контроль».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «;3міст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • до розділів «Вступ» і «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», в якому наведено переклади назв міжнародних стандартів та зазначено рік їх останнього видання. «Націо­нальне пояснення» виділено в тексті стандарту рамкою;

 • у цьому стандарті є посилання на такі стандарти: EN 444, EN 1435, EN 12681 та EN 14096-1, що чинні в Україні як національні стандарти: ДСТУ EN 444:2005, ДСТУ EN 1435:2005, ДСТУ EN 12681:2005 та ДСТУ EN 14096-1:2006. ISO 5579 в Україні не чинний;

 • вилучено частину вступу до стандарту, оскільки вона не несе елементів технічного змісту цього стандарту;

 • змінено познаки одиниць вимірювання фізичних величин:

mm

pm

pl/mm

kV

MeV

ММ

мкм

пл/мм

кВ

МеВКопії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна замовити у Голов­ному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Цей стандарт (EN 14096-2) підготовлено Технічним комітетом CEN/NC 138 «Неруйнівний конт­роль», секретаріат якого знаходиться при AFNOR (Французька Асоціація зі стандартизації).

Серія Європейських стандартів EN 14096 складається із таких частин:

EN 14096-1:2003 Non-destructive testing — Qualification of radiographic film digitization systems — Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control

EN 14096-2:2003 Non-destructive testing — Qualification of radiographic film digitization systems — Part 2: Minimum requirements

Радіографічні плівкові системи використовують для промислового контролю рентгенівським і гамма-випромінюваннями. У випадку застосування сучасних засобів комп’ютеризації аналізування, передавання та зберігання даних, інформацію, яку розміщено на радіографічному знімку, конверту­ють в цифрові дані (оцифровують). Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до забезпечення збе­реження інформації, необхідної для оцінювання цифрових даних, що їх отримано під час оцифрову- вання плівки.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 14096-1 Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначання, кількісні виміри параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль якості

EN 14096-2 Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 2. Мінімальні вимоги.ДСТУ EN 14096-2:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ

ОЦІНЮВАННЯ ЦИФРОВИХ РАДІОГРАФІЧНИХ
ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ

Частина 2. Мінімальні вимоги

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ОЦЕНКА ЦИФРОВЫХ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ
ПЛЕНОЧНЫХ СИСТЕМ

Часть 2. Минимальные требования

NON-DESTRACTIVE TESTING

QUALIFICATION OF RADIOGRAPHIC FILM
DIGITIZATION SYSTEMS

Part 2. Minimum requirements

Чинний від 2007-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає три класи якості оцифровування плівки для неруйнівного контролю. Вибір класу залежить від енергії випромінювання, товщини просвічуваного матеріалу та рівня якості плівки, що її використовують. Цей стандарт не встановлює вимог до обробляння сигналу та відображення оцифрованих даних.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нор­мативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни або перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандар­ту тільки у тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих поси­лань застосовують останнє видання відповідної публікації.

EN 444 Non-destructive testing — General principles for radiographic examination of metallic materials by X- and gamma-rays

EN 1435 Non-destructive examination of welds — Radiographic examination of welded joints

EN 12681 Founding — Radiographic examination

EN 14096-1:2003 Non-estructive testing — Qualification of radiographic film digitization systems — Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control

ISO 5579 Non-destructive testing — Radiographic examination of materials by X- and gamma rays — Basic rules.

Видання офіційне

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 444 Неруйнівний контроль. Основні принципи радіографічного методу контролю металів рент­генівським і гамма-випромінюваннями

EN 1435 Неруйнівний контроль. Промислова радіографічна плівка. Частина 1. Класифікація плівко­вих систем для промислової радіографії

EN 12681 Фундація. Радіографічний контроль

EN 14096-1:2003 Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначання, кількісні виміри параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль якості

ISO 5579 Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль матеріалів рентгенівським та гамма- випромінюваннями. Основні положення.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують такі терміни та визначення.

 1. система оцифровування радіографічної плівки (radiographic film digitization system) цифровий перетворювач

Послідовне застосування двох функцій, зазначених нижче:

 1. визначання коефіцієнта передачі малих ділянок плівки (піксель, елемент зображення) за допо­могою оптичного детектора, що дає електричний сигнал на виході (геометричне оцифровування);

 2. перетворення вищезгаданого електричного сигналу в цифрову величину (сенситометричне оциф­ровування)

 1. розмір пікселя, Р (pixel size)

Геометрична відстань між центрами двох сусідніх пікселів у ряді (горизонтальний пітч) або колонці (вертикальний пітч) від сканованого зображення

 1. оптична густина почорніння, D (optical density)

Десятковий логарифм відношення інтенсивності дифузійного світла перед (/0) і за (lD) радіогра­фічною плівкою відповідно до рівняння:

(1)

 1. просторова частота, f (spatial frequency)

Описується синусоїдною зміною інтенсивності уздовж геометричної осі. Період цієї функції ви­значає кількість пар ліній на міліметр (пл/мм)

 1. функція передавання модуляції', ФПМ (MTF) (modulation transfer function)

Нормована величина перетворення Фур’є (ПФ) диференційованої просторової оптичної густини крайової функції проходження (КФП) (див. EN 14096-1:2003 рисунок 1).

Вона описує функцію нерізкості цифрового перетворення (передавання контрасту як функції роз­міру об’єкта).

Примітка. Обчислення ФПМ (MTF) ґрунтується на оптичних густинах, які відповідають рентгенівській дозі

 1. цифрова просторова роздільна здатність, біт (digital resolution on bit)

Кількість бітів, яку дає аналогово-цифровий конвертор цифрового перетворювача, що його вико­ристовують для денситометричного оцифровування.

Примітка. Цифрова просторова роздільна здатність в /V біт відповідає 2N цифрових значень

 1. чутливість до зміни густини, ADCs (density contrast sensitivity)

Мінімальна зміна оптичної густини плівки, що її визначають цифровим перетворювачем. Її пере­важно визначають цифровим шумом цифрового перетворювача (квантовим шумом світлового детектора).

Примітка. Визначення цієї величини — в EN 14096-1:2003, 4.1.5

 1. діапазон густини, DR(density range)

Діапазон максимальних і мінімальних оптичних густини, які можна вимірювати цифровим перетво­рювачем.Залежно від конструкції цифрового перетворювача діапазон густини можна розбивати на кілька робочих діапазонів (наприклад, за різною потужністю висвітлення і/або за різним часом інтегрування детектора)

 1. робочий діапазон, ADWR{working range)

Діапазон оптичних густин, у якому цифровий перетворювач гарантує мінімальну густину контра­стної чутливості за одного окремого знімання даних.

Тільки у такому діапазоні густин оцифрован! дані можна використовувати для оцінювання. Залежно від конструкції цифрового перетворювача може бути більше за один робочий діапазон, наприклад, для яскравішої або темнішої плівок.

 1. КЛАСИ ЯКОСТІ ОЦИФРОВУВАННЯ

Всі цифрові радіографічні плівкові системи поділяють на три класи якості DS, DB і DA:

DS — поліпшена технологія, що передбачає оцифровування з незначним зменшенням відношення сигнал-шум і просторової роздільної здатності

Сфера застосування: цифрове архівування плівок (цифрове архівування)

DB — поліпшена технологія, що допускає деяке погіршення якості зображення

Сфера застосування: цифрове аналізування плівки, оригінальні радіографічні плівки мають архівуватися

DA — базова технологія, що допускає деяку зміну зображення і подальше зниження просторової роздільної здатності

Сфера застосування: цифрове аналізування плівки, оригінальні радіографічні плівки мають архівуватися

Кожну цифрову радіографічну систему для неруйнівного контролю потрібно визначати в усьому робочому діапазоні оптичних густин. Вона повинна бути класифікована відповідно до класу якості за таблицею 1 і відповідно до максимального 20 %-вого значення ФПМ згідно з EN 14096-1, що може бути представлено цією системою.

Приклад:

Систему оцифровування класу DS 4,2 (клас сканера DS (див. таблицю 1), максимальна ФПМ 20 % = 4,2 пл/мм (див. таблицю 2)) можна застосовувати для архівування радіографічних знімків, які отримано за рентгенівського випромінювання понад 200 кВ або у-випромінювання. Систему можна ви­користовувати для всіх задач оцифровування класів DB і DA.

 1. МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КЛАСІВ ЯКОСТІ ОЦИФРОВУВАННЯ ПЛІВКИ

  1. Діапазон густини та робочі діапазони системи оцифровування плівки

Таблиця 1 визначає мінімальний діапазон густини цифрових радіографічних систем. У цьому діа­пазоні густини цифровий перетворювач повинен забезпечувати чутливість до зміни густини &DCSз ADCS <0,02. Залежно від конструкції цифрового перетворювача цей діапазон густини можна розби­ти на кілька робочих діапазонів.