БЗ № 10-2005/752


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Неруйнівний контроль зварних з’єднань

КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ,
ВИКОНАНИХ ПЛАВЛЕННЯМ,
РАДІОГРАФІЧНИЙ

(EN 1435:1997, IDT)

ДСТУ EN 1435:2005

Видання офіційне


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче акціонерне товариство» «Всеукраїнський науково-дослідний інститут компресорного машинобудування»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртехноцентр»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю.Радиш, канд. фіз,- мат. наук; В. Радько, канд. техн, наук (науковий керівник); В.Цечаль; С.Щупак

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Держсложивстандарту України від 05 жовтня 2005 р. № 287 з 2007-01-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 1435:2005 ідентичний з EN 1435:1997/А1:2002 Zersto- rungsfreie PrOfung von SchweiUverbindungen. DurchstrahlungsprOfung von Schmelzschwei- Bverbindugen (Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Радіографічний контроль зварних з'єднань, виконаних плавленням) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким спосо­бом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмо­вого дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої полі­тики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з німецької (de)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держсложивстандарту України

Держспоживстандарт України, 200

7ЗМІСТ

с.

Національний вступ V

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Класифікація радіографічних методик З

 5. Загальні положення З

  1. Захист від іонізувального випромінювання З

  2. Підготовляння поверхні і час контролю З

  3. Положення зварного шва на радіографічному зображенні З

  4. Підпорядкування радіографічних зображень З

  5. Позначення/марковання З

  6. Накладання плівок З

  7. Тип і положення індикатора якості зображення (ІЯЗ) З

  8. Оцінювання якості зображення 4

  9. Мінімальні показники якості зображення 4

  10. Кваліфікація персоналу 4

 6. Рекомендований порядок радіографічного знімання 5

  1. Розташування (розміщення) під час знімання 5

   1. Загальні положення 5

   2. Джерело випромінювання перед об’єктом контролю, а плівка на протилежній стороні (див. рисунок 1) 5

   3. Джерело випромінювання зовні, а плівка усередині об’єкта контролю (див, рисунки 2—4) 6

   4. Джерело випромінювання усередині і по центру, а плівка зовні об’єкта контролю (див. рисунки 5—7) 7

   5. Джерело випромінювання розташоване усередині і поза центром, а плівка зовні об’єкта контролю (див. рисунки 8—10) 8

   6. Спосіб просвічування на еліпс (див. рисунок 11) 9

   7. Спосіб поперечного просвічування (див. рисунок 12) 9

   8. Джерело випромінювання зовні об'єкта контролю, а плівка на іншій стороні (див. рисунки 13—18) 9

   9. Спосіб просвічування для об’єктів з перепадами товщини (див. рисунок 19)..11

  1. Вибирання напруги трубки і джерела випромінювання 11

  2. Системи плівок і підсилювальних екранів 13

  3. Спрямованість випромінювання 14

  4. Зменшування розсіяного випромінювання 14

  5. Відстань джерело випромінювання — контрольований об’єкт 15

  6. Оптимальні розміри ділянки, контрольованої за одну експозицію 17

  7. Оптична густина радіографічного знімка 17

  8. Обробляння 17

  9. Умови перегляду 18

 1. Протокол контролю 18

Додаток А Кількість рекомендованих знімків для забезпечення повного контролю стикового кільцевого зварного шва 18

Додаток В Мінімальний показник якості зображення (ПЯЗ) 23

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, на які є посилання у цьому стандарті 26НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1435:1997 Zerstorungsfreie Prufung von SchweiBverbindungen. Durchstrahlungsprufung von SchmelzschweiBverbindugen (Неруйнівний кон­троль зварних з'єднань. Радіографічний контроль зварних з’єднань, виконаних плавленням), текст якого містить зміну А1:2002. Крім того в тексті національного стандарту враховано зміну EN 1435:1997/А2:2003.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимо­гами національної стандартизації України;

 • «Національні пояснення» виділені в тексті рамкою;

 • частково вилучено вступ до європейського стандарту, оскільки він не містить елементів технічного змісту даного стандарту;

 • познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метроло­гія. Одиниці фізичних величин;

 • вилучено довідковий додаток ZA.

Усі міжнародні стандарти, на які є посилання, чинні. EN 25580 в Україні на стадії впровад­ження.

Перелік стандартів, що прийняті як ідентичні національні стандарти, наведено в довідко­вому додатку НА.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати Головному фонді нормативних документів.ДСТУ EN 1435:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ
КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ,
ВИКОНАНИХ ПЛАВЛЕННЯМ, РАДІОГРАФІЧНИЙ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ,
ВЫПОЛНЕНЫХ ПЛАВЛЕНИЕМ, РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF WELDS

TESTING OF WELDED JOINTS, RADIOGRAPHIC

Чинний від 2007-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює основні правила радіографічного контролю, щоб досягти достатніх і придатних для порівняння результатів економічно вигідним способом. Ці умови ґрунтуються на загальновизнаних принципах і основних теоріях.

Цей стандарт застосовується для радіографічного контролю зварних з’єднань з металевих матеріалів, отриманих методом зварювання плавленням. Він поширюється на зварні з'єднання плит і труб. Поряд із традиційним значенням у цьому стандарті під назвою «труба» треба розумі­ти також інші циліндричні корпуси, такі як напірні трубопроводи, барабани котлів і посудини під тиском. Цей стандарт погоджений із стандартом EN 444.

Цей стандарт не встановлює рівнів приймання для індикацій.

Якщо специфікація допускає застосовування технології контролю з більш низькими вимога­ми, то одержана якість може бути значно нижчою, ніж за суворого дотримання вимог даного стан­дарту.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилан­ня. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведе­но нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для не- датованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

EN 444 ZerstOrungsfreie Prdfung. Grundlagen fUr die DurchstrahlungsprDfung von metallischen Werkstoffen mit Rontgen-und Gammastrahlen

EN 462-1 ZerstOrungsfreie Prufung. Bildgute von Durchstrahlungsaufnahmen. Teil 1: Bildgute- priifkOrper (Drahtsteg). Ermittlung der Bildgutezahl

EN 462-2 ZerstOrungsfreie Prufung. Bildgute von Durchstrahlungsaufnahmen. Teil 2: Bildgute- prOfk6rper (Stufe/Loch). Ermittlung der Bildgutezahl

EN 462-4 Zerstorungsfreie Prufung. BildgQte von Durchstrahlungsaufnahmen. Teil 4: Experi- mentelle Ermittlung von Bildgutezahlen und Bildgutetabellen

Видання офіційне

EN 473 Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstOrungsfreien Prufung. Allgemeine Grundlagen

EN 584-1 ZerstOrungsfreie Priifung. Industrielle Filme fur die Durchstrahlungsprufung. Teil 1: Klassifizierung von Filmsystemen fur die industrielle Durchstrahlungsprufung

EN 584-2 ZerstOrungsfreie Priifung. Industrielle Filme fiir die Durchstrahlungsprufung, Teil 2: Kontrolle der Filmverarbeitung mit Hilfe von Referenzwerten

EN 25580 ZerstOrungsfreie Priifung. Betrachtungsgerate fiir die industrielle Radiographie. Minimale Anforderungen (ISO 5580:1985).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 444 Неруйнівний контроль. Основні принципи радіографічного контролю металевих ма­теріалів за допомогою рентген- і гамма-випромінення

EN 462-1 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Інди­катори якості зображення дротяного типу. Визначання показника якості зображення

EN 462-2 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2. Інди­катори якості зображення типу східець/отвір. Визначання показника якості зображення

EN 462-4 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 4. Ек­спериментальне визначання показників якості зображення і таблиць якості зображення

EN 473 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівно- го контролю. Основні вимоги

EN 584-1 Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні плівки. Частина 1, Класифікація систем плівок для промислової радіографії

EN 584-2 Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні плівки. Частина 2. Керування про­цесом обробляння плівки за допомогою опорних величин

EN 25580 Неруйнівний контроль. Негатоскопи для промислової радіографії. Мінімальні ви­моги (ISO 5580:1985).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні їм визначення:

 1. номінальна товщина, t (Nenndicke, t)

Номінальна товщина стінки тільки основного матеріалу. Заводські допуски не враховуються

 1. просвічувана товщина, w (Durchstrahlte Dicke, w)

Товщина матеріалу в напрямку просвічування, обчислена з номінальної товщини. За бага­торазових просвічувань стінки просвічувану товщину обчислюють з номінальної товщини

 1. відстань об’єкт — плівка, b (Abstand Prufgegenstand Film, b)

Відстань між зверненою до джерела випромінювання стороною об’єкта контролю і плівкою в напрямку центрального променя

 1. розміри джерела випромінювання, d (Grdfie der Strahlenquelle, d)

Розміри радіоізотопів, а також фокусної плями рентгенівської трубки

 1. відстань джерело — плівка FFA (Abstand Strahlenquelle Film (FFA)

Відстань між джерелом випромінювання і плівкою в напрямку просвічування

 1. відстань джерело — об’єкт f (Abstand Strahlenquelle Prufgegenstand, f)

Відстань між джерелом випромінювання і зверненою до джерела стороною об’єкта контролю в напрямку центрального променя

 1. діаметр De(Durchmesser, De)

 1. Зовнішній номінальний діаметр труби.КЛАСИФІКАЦІЯ РАДІОГРАФІЧНИХ МЕТОДИК

Радіографічні методики поділяють на два класи:

— Клас А: основний спосіб;

— Клас В: удосконалена методика контролювання.

Методики класу В застосовують, якщо клас А може виявитися недостатньо чутливим. Допускаються методики, що перевищують клас В, і вони можуть обумовлюватися в специ­фікації з визначенням усіх відповідних параметрів контролю.

Вибір методик радіографічного контролювання потрібно вказувати у специфікації.

Якщо технічно неможливо виконати одну з визначальних умов контролю за класом В, наприк­лад тип джерела або відстань джерело — об’єкт f, у специфікації може бути встановлено, що умови вибирають за класом А. Втрата чутливості повинна компенсуватися збільшенням мінімаль­ної оптичної густини на 0,3 або вибором системи плівок з більш високим контрастом. Через до­сягнення у такий спосіб більш високої порівняно з класом А чутливості просвічені ділянки конт­ролю можна розглядати як проконтрольовані за класом В. Але це не діє, якщо застосовують особ­ливі зменшення відстані джерело — плівка (FFA) відповідно до 6,6 за схемами розміщення для просвічування відповідно до 6.1.3 і 6.1.4.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Захист від іонізувального випромінювання

ЗАСТОРОГА! Експозиція людського тіла або його частин рентгенівськими або гамма- променями може бути дуже небезпечна для здоров'я. Під час застосовування рентгенівсь­кого випромінювання або радіоактивних променів потрібно дотримуватися законодавчих розпоряджень.

Під час застосовування іонізувального випромінювання потрібно суворо дотримуватися ре­гіональних, національних або міжнародних правил техніки безпеки.

 1. Підготовляння поверхні і час контролю

Загалом, підготовлення поверхні не потрібне, за винятком тих випадків, коли нерівномірність поверхні або покриття можуть створювати труднощі під час розпізнавання дефектів, У таких ви­падках необхідне зачищення поверхні або видалення покриття.

Якщо інше не встановлено, радіографічний контроль потрібно виконувати після останньої стадії виготовлення, наприклад, після шліфування або термічного оброблення.

 1. Положення зварного шва на радіографічному зображенні