Додаток Г

(обов’язковий)


Коефіцієнти до норм витрат труда робітників-будівельників, робітників, зайнятих на керуванні та
обслуговуванні будівельних машин і механізмів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів
для врахування впливу умов виконання робіт, передбачених проектом


Таблиця Г1

1 Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт

1,2

2 Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах з наявністю в зоні проведення робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів тощо) або предметів, що захаращують приміщення (лабораторне устаткування, меблі тощо), або руху транспорту по внутрішньоцехових коліях

1,3

2.1 Те саме, за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць

1,35

2.2 Те саме, при температурі повітря на робочому місці понад 40оС у приміщеннях

1,5

2.3 Те саме, зі шкідливими умовами праці, де робітники-будівельники мають робочий день нормальної тривалості

1,5

3 Виконання будівельних робіт на відкритих та напіввідкритих виробничих майданчиках з наявністю в зоні проведення робіт діючого технологічного транспорту

1,1

3.1 Те саме, за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць

1,15

3.2 Те саме, зі шкідливими умовами праці (наявністю пари, шкідливих газів, диму тощо), де робітники-будівельники мають робочий день нормальної тривалості

1,25

4 Виконання будівельних робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруги

1,2

5 Виконання будівельних робіт у закритих спорудах і приміщеннях (колекторах, резервуарах, бункерах, камерах тощо), верхня відмітка яких міститься нижче 3 м від поверхні землі

1,1

6 Будівництво нових об’єктів на території діючих підприємств, які мають розгалужену мережу транспортних та інженерних комунікацій і обмежені умови для складування матеріалів

1,1

6.1 Те саме, за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць

1,15

7 Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів житлово-цивільного призначення в обмежених умовах забудованої частини міста

1,1

7.1 Те саме, за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць

1,15

8 Будівництво санаторно-курортних, туристичних, спортивних та інших комплексів на схилах гір з різко пересіченим рельєфом, обмеженими умовами із збереженням природного ландшафту

1,2


Примітка 1 Охоронною зоною вздовж повітряних ліній електропередачі за ГОСТ 12.1.013-78 є ділянка землі та простору між вертикальними площинами, які проходять через паралельні прямі, віддалені від крайніх проводів (при невідхиленому їх положенні) на відстані, м:

для ліній напругою:

до 1 кВ 2

від 1 до 20 кВ включно 10

35 кВ 15

110 кВ 20

150 кВ, 220 кВ, 330 кВ 25

400 кВ, 500 кВ 30

750 кВ 40

800 кВ 30

(постійний струм)


Примітка 2 Обмежені умови в забудованій частині міст характеризуються наявністю трьох з наведених нижче факторів:

Питома вага впливу факторів у складі
коефіцієнту пп.7 та 7.1а) інтенсивного руху міського транспорту та пішоходів у безпосередній близькості від місць робіт, що обумовлює потребу будівництва короткими захватками з повним завершенням усіх робіт на захватці, включаючи відновлення зруйнованих покриттів та насадження зелені;

25 %б) розгалуженої мережі існуючих підземних комунікацій, що підлягають підвішуванню або перекладанню;

15 %в) житлових або виробничих будинків, а також зелених насаджень, що зберігаються, в безпосередній близькості від місця робіт; обмежених умов складування матеріалів або неможливості їх складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць

60 %


У разі, якщо у наявності є один чи два з перелічених вище факторів, у цьому випадку коефіцієнти, наведені у пп.7 та 7.1 визначаються розрахунково виходячи з питомої ваги впливу на виконання робіт того чи іншого фактору у складі коефіцієнта.

Наприклад: Проектом організації будівництва визначено, що на виконання робіт буде впливати тільки фактор, наведений у підпункті “в”, тоді коефіцієнт по п.7, який враховує вплив цього фактору, складатиме:

К = 0,1х0,6 + 1 = 1,06

Примітка 3 Будівлі та споруди вважаються експлуатованими з моменту підписання акту про прийняття їх в експлуатацію. Зазначені в додатку коефіцієнти розповсюджуються на всі без виключення будівлі та споруди, в тому числі житлові будинки, магазини, театри, спортивні споруди тощо.


Примітка 4 Застосування коефіцієнтів при складанні кошторисної документації має бути обгрунтоване в проектах.

Одночасно кілька коефіцієнтів (за винятком коефіцієнтів пп.4 і 5) не застосовують.

Коефіцієнти, вказані в пп.4 і 5, можуть застосовуватися разом з іншими коефіцієнтами.

При одночасному застосуванні коефіцієнти перемножуються.


Примітка 5 Коефіцієнти, наведені у таблиці Г1, крім коефіцієнтів пп.7 та 7.1 не поширюються на норми Збірника 46 “Роботи при реконструкції будівель та споруд”.


Примітка 6 По об'єктах житлово-цивільного призначення коефіцієнти п.7 не поширюються на внутрішні роботи.