7.13.43. Якість газу, що подається в міжпромислові газозбірні колектори, повинна відповідати вимогам технологічного регламенту.

7.13.44. Перед пуском установки необхідно перевірити справність обладнання, трубопроводів, арматури, металоконструкцій, заземлюючих пристроїв, КВПіА, блокувань, вентиляції, засобів індивідуального захисту та пожежогасіння, витіснити повітря з системи інертним газом на свічу.

Наприкінці продувки повинен здійснюватись аналіз газу, що виходить. При цьому вміст кисню не повинен перевищувати 1% (об’ємний).

Витіснення повітря в факельний колектор забороняється.

7.13.45. Забороняється пуск установки при несправних системах контролю небезпечних параметрів процесу і системах захисту.

7.13.46. Відбір проб газу, конденсату та інших технологічних середовищ повинен виконуватись за допомогою пробовідбірників, розрахованих на максимальний тиск в обладнанні. Забороняється користуватися пробовідбірниками з несправними голчастими вентилями і з простроченим терміном перевірки. Перевірка пробовідбірників на герметичність проводиться не рідше одного разу на шість місяців.

7.13.47. Прилади, які розташовані на щитах керування КВПіА, повинні мати написи з зазначенням параметрів, що визначаються, і гранично допустимих параметрів.

Сигнальні лампи та інші спеціальні прилади повинні мати написи, що вказують характер сигналу.

7.13.48. Роботи з налагодження, ремонту і випробування обладнання, систем контролю, керування, протиаварійного автоматичного захисту обладнання, трубопроводів, зв'язку та оповіщення повинні виключати іскроутворення. На проведення таких робіт у вибухонебезпечних зонах оформлюється наряд-допуск, розробляються заходи, що забезпечують безпеку організації і проведення робіт.

7.13.49. Попереджувальна і аварійна сигналізація повинна бути постійно включена в роботу.

7.13.50. Змінному технологічному персоналу дозволяється робити лише аварійні відключення окремих приладів і засобів автоматизації в порядку, установленому виробничими інструкціями.

7.13.51. Ревізія КВПіА, а також блокувальних і сигналізувальних пристроїв повинна проводитись за графіками, складеними відповідно до Положення про планово-попереджувальний ремонт контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, затвердженими технічним керівником підприємства, і реєструватись у спеціальних журналах.

7.13.52. Обладнання очищення, охолодження і сепарації газу повинно розташовуватись на відкритих площадках.

При встановленні обладнання необхідно передбачувати:

а) основні проходи в місцях постійного перебування працюючих, а також по фронту обслуговування щитів керування (за наявності постійних робочих місць) шириною не менше 2 м;

б) основні проходи по фронту обслуговування машин, насосів, повітродувок тощо, і апаратів з щитами керування, місцевих контрольно-вимірювальних приладів за наявності постійних робочих місць, шириною не менше 1,5 м;

в) проходи для огляду і періодичної перевірки та регулювання апаратів і приладів не менше 0,8 м;

г) проходи між насосами шириною не менше 0,8 м;

д) проходи біля віконних отворів, які доступні з рівня підлоги або площадки, шириною не менше 1 м.

Мінімальні розміри для проходів встановлюються між найбільш виступаючими частинами обладнання, включаючи фундаменти, ізоляцію, огородження та інше додаткове устаткування.

7.13.53. На установках повинні бути передбачені заходи щодо запобігання впливу газу на працівників (герметизація установок, утилізація газів, вивітрювання, скидання газу при ремонтних роботах на свічу або факел).

7.13.54. Стан повітряного середовища вибухонебезпечних приміщень повинен контролюватися стаціонарними газосигналізаторами, котрі при наявності загазованості 20% НКГВ повинні подавати звуковий та світловий сигнал з автоматичним включенням аварійної вентиляції.

Забороняється експлуатація технологічного обладнання у вибухонебезпечних приміщеннях з незадіяною системою аварійної вентиляції.

Для щозмінного контролю граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин у виробничих приміщеннях повинні застосовуватися переносні газоаналізатори.

Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони виробничих приміщень не повинен перевищувати ГДК.

7.13.55. УКПГ повинна бути забезпечена дієздатними засобами пожежогасіння в об’ємах, передбачених проектом.

Не допускається експлуатація технологічного обладнання в приміщеннях, обладнаних системами автоматичного пожежогасіння (насосні конденсату та інш.), у разі недієздатності останніх (відсутність піноутворювача, несправність пожежних насосів чи піногенераторів та інш.).

7.13.56. Відбір проб повітря до датчика газоаналізатора необхідно виконувати на робочих місцях в приміщеннях і на відкритих площадках на найбільш небезпечних і можливих (у відношенні виділення газів) рівнях. Необхідно встановлювати не менше одного датчика на кожні 100 м2 площі приміщення.

7.13.57. Датчики газоаналізаторів і сигналізаторів, які встановлюються у вибухонебезпечних приміщеннях, повинні бути у вибухозахищеному виконанні.

7.13.58. Забороняється експлуатація технологічних апаратів УКПГ:

 • при їх експлуатації понад встановлений заводом-виготовлювачем термін чи понад 20 років у разі відсутності встановленого ресурсу без визначення додаткового ресурсу безпечної експлуатації;

 • при розгерметизації технологічного апарату;

 • при несправних запобіжних клапанах;

 • при несправних чи не задіяних регулюючих пристроях, в т.ч. систем автоматичного дренування рідини з апаратів;

 • при несправній відключаючій запірній арматурі;

 • при несправних чи незадіяних передбачених проектом засобах КВПіА;

 • при вилученні з технологічної обв’язки проектних рішень щодо спорожнення технологічних апаратів;

 • без заземлення технологічних апаратів за проектною схемою;

 • з запобіжними клапанами, що не пройшли випробування у встановлений термін;

 • з несправною чи незадіяною системою автоматичного дренування рідини з апаратів (якщо вона передбачена проектом);

 • експлуатація газосепараторного обладнання в режимах можливого гідратоутворення (в т. ч., з незадіяною системою подачі та регенерації інгібітору гідратоутворення);

 • з незадіяною проектною схемою контролю температури газу на теплообмінному обладнанні.

 1. 7.13.59. УКПГ повинна бути аварійно зупинена у випадках:

 • аварії на газопроводі-підключенні до магістрального газопроводу;

 • виникнення відкритого фонтану на свердловині;

 • аварійних розривів шлейфів газових свердловин, газозбірного колектору чи технологічних трубопроводів на промплощадці УКПГ;

 • пожежі на промплощадці УКПГ.

 

Додаткові вимоги до установок низькотемпературної сепарації газу

 

7.13.60. Територія установки повинна бути обгороджена і позначена попереджувальними знаками.

7.13.61. Не допускається застосування запірної арматури для створення дросель-ефекту при низькотемпературній сепарації газу.

7.13.62. На газосепараторах, а за необхідності і на інших посудинах, встановлюється не менше двох запобіжних пристроїв, кожен з яких повинен забезпечувати безаварійну роботу апарата.

7.13.63. Запобіжні пристрої на конденсатозбірнику повинні бути встановлені у верхній частині апарата.

7.13.64. Газ, що скидається запобіжними пристроями, повинен відводитись на факел (свічу), що встановлений за межами території установки або на відстані не менше 25 м від огородження.

7.13.65. Забороняється розігрівати гідратну пробку в трубопроводі або апараті без відключення його від загальної системи і під тиском.

7.13.66. На трубопроводах паливного газу перед пальниками вогневих підігрівачів і регенераторів повинні бути встановлені манометр, а також робочий і контрольний вентилі з продувальною лінією між ними, яка обладнана запірним пристроєм.

7.13.67. На трубопроводі інертного газу або паропроводі для продувки камер згоряння і змійовика при зупинках вогневих підігрівників і регенераторів повинні бути встановлені зворотні клапани і по дві запірні засувки, між якими повинен встановлюватись кран для продування.

7.13.68. Для розпалювання пальників вогневі підігрівники і регенератори повинні мати запальники.

7.13.69. Конструкція трубчастої печі вогневого підігріву продукту повинна передбачати підведення пари або інертного газу для продувки камери згоряння і змійовика.

7.13.70. Камери згоряння печі, димоходи повинні обладнуватись системою пожежогасіння. Вентилі трубопроводів пожежогасіння необхідно розташувати на відстані не менше 10 м від печі.

7.13.71. Всі роботи в приміщеннях, де виділяються пари метанолу та їх вміст перевищує ГДК, повинні проводитись з використанням фільтруючих протигазів.

7.13.72. Місткості і метанольниці повинні заповнюватись метанолом передавлюванням газу або за допомогою насосів при повній герметизації процесу.

7.13.73. Залишки метанолу з метанольниць повинні відкачуватись в закриту місткість (бачок); забороняється продувати їх в атмосферу. Всі роботи з метанолом необхідно проводити згідно з НАОП 1.1.23-5.14-75.

7.13.74. В приміщеннях, насичених парами аміаку, обслуговуючий персонал повинен користуватись фільтруючими протигазами.

7.13.75. Для змазування компресорів холодильної станції повинні використовуватись лише масла, які передбачені в інструкціях заводів-виробників. Масло з масловіддільників необхідно періодично перепускати в маслозбірники, з яких після відсмоктування парів холодоагенту через віддільники рідини масло спрямовується на регенерацію. Випускання масла безпосередньо з апаратів (посудин) забороняється.

7.13.76. Повітря та інші гази, які не конденсуються, повинні виділятись з системи холодильної станції через спеціально встановлений апарат.

7.13.77. При зупинці холодильної станції на довгий період (більше 10 днів) холодоагент необхідно відкачати на склад. Подачу води до конденсаторів, холодильників, масловіддільників і оболонок компресорів необхідно припинити, воду злити.

7.13.78. Турбодетандерний агрегат необхідно негайно зупинити з відключенням від газопроводу і випуском газу із технологічних комунікацій у випадку:

а) зупинки технологічної лінії установки комплексної підготовки газу (УКПГ);

б) виникнення сильної вібрації;

в) гідравлічного удару;

г) появи металічного стуку в агрегаті;

д) розриву технологічного газопроводу високого тиску;

е) падіння рівня і тиску масла нижче допустимого;

ж) відхилення параметрів газу вище встановлених верхніх і нижніх граничних величин;

з) припинення подачі електроенергії на УКПГ;

и) виникнення пожежі.

7.13.79. Для ліквідації гідратів можуть використовуватись наступні методи:

а) закачування інгібітору перед місцем утворення і безпосередньо в зону утворення гідратів;

б) інтенсивне зовнішнє підігрівання місць утворення гідратів за допомогою трубопровідних коаксіальних електропідігрівачів, установок парогенераторних пересувних (УПП);

в) подача гарячого агенту безпосередньо в гідратну пробку;

г) зниження тиску з обох боків гідратної пробки нижче тиску розкладу гідратів з наступною продувкою на свічу.

 

Вимоги до промислових трубопроводів

 

7.13.80. Проектування, будівництво та експлуатація промислових трубопроводів повинні здійснюватися відповідно до вимог ВСН 51-3-85, ВСН 005-88, ВСН 006-89, ВСН 012-88, ВСН 008-88, СНіП 2.05.06-85, ДНАОП 0.00-1.15-71 та РД 39-0147103-344-86.

7.13.81. Сталеві підземні трубопроводи повинні бути захищені від ґрунтової корозії згідно з проектом. Не допускається експлуатація підземних трубопроводів з захисним потенціалом системи активного захисту від корозії нижчим за проектний потенціал.

7.13.82. Технологічні трубопроводи надземної прокладки, по яких транспортуються вологі гази чи пластова вода, повинні мати теплову ізоляцію та обладнуватись обігрівальними пристроями (теплосупутниками).

7.13.83. Трубопроводи для транспортування пластових рідин і газів повинні бути стійкими до очікуваних механічних, термічних напруг (навантажень) і хімічного впливу. Трубопроводи повинні бути захищені від зовнішньої і внутрішньої корозії (за необхідності) та зсування земляних мас.

Допускається застосування пластмасових трубопроводів за погодженням з Держнаглядохоронпраці України.

7.13.84. Виготовлення пластмасових труб для нафтогазопромислових трубопроводів повинно здійснюватись на підприємствах, що мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на цей вид діяльності.

7.13.85. Труби нафтогазоконденсатопроводів повинні з'єднуватись зварюванням. Фланцеві і різьбові з'єднання допускаються лише в місцях приєднання запірної арматури, регуляторів тиску та іншої апаратури, а також контрольно-вимірювальних приладів.

На початку та в кінці кожного трубопроводу слід встановлювати запірні пристрої для екстреного виведення трубопроводів з експлуатації.

7.13.86. До зварювання стиків трубопроводів допускаються спеціально підготовлені зварники, атестовані в порядку, передбаченому ДНАОП 0.00-1.16-96.

7.13.87. Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів здійснюється відповідно до вимог діючих нормативних документів. Контроль якості та прийом робіт повинні включати операційний і візуальний види контролю, обмірювання, перевірку зварних швів методами неруйнівного контролю, а також механічні випробування.

7.13.88. Траси нафтогазоконденсатопроводів (за кожною ниткою окремо) повинні бути закріплені на місцевості знаками закріплення трас.

7.13.89. У місцях перетинання нафтогазоконденсатопроводами доріг, водних перешкод, ярів, залізничних колій, на кутах поворотів, технологічних вузлах нафтогазоконденсатопроводів необхідно виставляти знаки з попереджувальними написами. Зазначені проектні рішення повинні бути включені в ПЛАС, затверджений керівником підприємства.

7.13.90. Ділянки трубопроводів у місцях перетинання з автошляхами і залізницями повинні бути укладені в захисні кожухи зі сталевих труб, обладнані відповідно до вимог нормативних документів за п.7.13.80 даних Правил.