Інструкція

щодо застосування вогнезахисних покриттів

для кабелів у кабельних спорудах


НАПБ В.05.023-2005/111


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Вимоги цієї Інструкції обов'язкові для виконання підприємствами, установами та організаціями (далі -підприємства), що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики України.

1.2 Ця Інструкція регламентує застосування вогнеза-хисних покриттів для зниження пожежної небезпеки електричних кабелів і підвищення вогнестійкості металевих конструкцій кабельних споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.94 №508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"".

2.2 НАПБ Б.07.005-86 Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86 (Загальносоюзні норми технологічного проектування. Визначення категорій приміщень і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою), затверджені МВС СРСР 27.02.86 за погодженням Держбуду СРСР (лист від 20.12.85 №ДП 6141-1).

2.3 ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва, введені в дію наказом Держбуду України від 03.12.2002 №88.

2.4 ПУЭ-1986 Правила устройства электроустановок (шестое издание). — Μ.: Энергоатомиздат, 1986.

2.5 ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, уведені в дію наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97 №257 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.98 за № 11/2451.

2.6 ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, уведені в дію наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 №4 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за №2533.

2.7 ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд, уведені в дію наказом Держбуду України від 28.10.98 №247.

2.8 НАПБ В.01.034-99/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, введені в дію наказом Міністерства енергетики України від 25.01.99 №27 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.04.99 за 203/3496.

2.9 СНиП ІП-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві), затверджені постановою Держбуду СРСРвід 09.06.80 №82.

2.10 ГОСТ 12176-89 (СТ СЭВ 2781-80, СТ СЭВ 6456-88, МЭК 3323-82) Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения (Кабелі, проводи та шнури. Методи перевірки щодо непоширення горіння).

2.11 ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови).

2.12 НАПБ 05.031-2001 (ГКД 343.004.003.001-2001) Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними установками водяного пожежогасіння кабельних споруд, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 08.11.2001 №539.

2.13 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація).

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ВОГНЕЗАХИСТУ КАБЕЛЬНИХ СПОРУД

3.1 Кабельні споруди згідно з НАПБ Б.07.005-86 відносяться до категорії В та відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 повинні бути І або II ступеня вогнестійкості. Відповідно до НАПБ 05.031-2001 кабельні поверхи, тунелі й шахти розділяються поблоково і відокремлюються від інших приміщень і сусідніх кабельних споруд негорючими перегородками і перекриттями з межею вогнестійкості ЕІ 45. Такими ж перегородками розділяються на відсіки довжиною 150 м протяжні тунелі й довжиною 100 м тунелі з маслонапов-неними кабелями. Кабельні шахти відокремлюються від кабельних тунелів й інших кабельних споруд негорючими перегородками з межею вогнестійкості ЕІ 45 і обмежуються перекриттями зверху і знизу. Шахти у місцях проходу крізь перекриття і через кожні 20 м діляться на відсіки негорючими перегородками з межею вогнестійкості ЕІ 45.

3.2 Двері кабельних споруд виконуються протипожежними з межею вогнестійкості ЕІ 30 й такими, що самоза-чиняються, з ущільненими притворами; відчиняння зовнішніх дверей виконується назовні, внутрішніх між відсіками по напрямку найближчого виходу.

3.3 Двері обладнуються пристроями, що підтримують їх у зачиненому положенні. На зовнішніх дверях встановлюються замки, що відмикаються з кабельних споруд без ключа.

3.4 У кабельних тунелях, розташованих поза будівлями, передбачаються виходи через люки, що розташовуються не рідше ніж через кожні 50 м, які також використовуються для подачі вогнегасних засобів під час гасіння пожежі.

3.5 У кабельних спорудах виключається утворення хімічно активного середовища, проникнення масел, горючих рідин, розчинників, кислот, лугів, бітуму, забезпечується постійна плюсова температура, яка не перевищує 50 °С з вологістю не більше 80%.

3.6 У безпосередній близькості від входів у кабельні споруди, біля люків (у радіусі не більше 25 м) встановлюються внутрішні пожежні крани.

3.7 Для кабельних ліній електростанцій і підстанцій необхідно передбачати застосування кабелів, які відповідно до ГОСТ 12176-89 не поширюють горіння.

Якщо в кабельних потоках, які складаються з кабелів, котрі не поширюють горіння, кількість спалимої полімерної маси перевищує 7 л на погонний метр, такі кабелі потрібно покривати спеціальними вогнезахисними покриттями.

3.8 Кабельні споруди відповідно до ДБН В.2.5-13-98 обладнуються автоматичною пожежною сигналізацією з установленням у спорудах пожежних сповіщувачів, що реагують на появу диму, або комбінованих — на появу тепла й диму.

3.9 Виконання в повному обсязі захисту кабелів відповідно до цієї Інструкції значно підвищує пожежну безпеку електричних кабелів і дозволяє не передбачати в кабельних спорудах автоматичних установок пожежогасіння, а там, де вони є, — експлуатувати їх у режимі дистанційного керування.

4 ВОГНЕСТІЙКІ УЩІЛЬНЕННЯ ПРОХОДОК І РОЗКЛАДКА КАБЕЛІВ

4.1 У місцях проходу кабелів крізь будівельні конструкції необхідно передбачати вогнестійкі ущільнення отворів для забезпечення межі вогнестійкості не менше ЕІ 45. Ущільнення кабелів виконується на всю товщину будівельних конструкцій.

4.2 У проектно-кошторисній документації необхідно передбачати багатократне ущільнення кабельних проходок вогнестійкими матеріалами, наведеними в переліку (додаток А) та сертифікованими в Україні відповідно до Переліку видів продукції протипожежного призначення, що підлягає сертифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94 №508.

При цьому необхідно враховувати вимоги, викладені в технічній документації на вогнезахисне покриття, інструкції щодо нанесення покриття, ТУ на покриття та інші документи.

4.3 Для проходу кабельних ліній через будівельні прорізи, крізь стіни, перегородки й перекриття необхідно передбачати:

- закладні труби з негорючих матеріалів для прокладання одиничних кабелів і кабелів у кількості до 10 шт. з ущільненням їх вогнестійким матеріалом (базальтове супертонке волокно, вермикуліт, піноазбест, цементно:піща-ний розчин, цементно-глинисто-піщаний розчин і т.ін.);

- кабельні проходки з вогнестійкістю ЕІ 45 для пучків контрольних кабелів із максимальними розмірами по висоті й ширині не більше 100 мм.

У разі використання модульних кабельних проходок вони повинні мати сертифікат відповідності та бути випробувані на вогнестійкість у встановленому законом порядку.

4.4 У разі проходу пучків кабелів крізь стіни, перегородки й перекриття для забезпечення ущільнення кабелів їх слід розкладати, як правило, в один шар, відокремлюючи кожний кабель один від одного вогнестійким ущільнювальним матеріалом, товщиною не менше 20 мм (вермикулітом, пінопластом ЛПА-21, базальтовим супертонким волокном, цементно-піщаним розчином, цементно-глинисто-піщаним розчином і т.ін. залежно від наявності їх на об'єкті).

4.5 Отвори в будівельних конструкціях навколо кабельних проходок, коробів і труб повинні ущільнюватися цементним розчином на всю товщину будівельних конструкцій до нормативної межі вогнестійкості.

4.6 Кабельні проходки багатократно ущільнюються вогнестійким ущільнювальним матеріалом (базальтове супертонке волокно, вермикуліт, піноазбест, цементно-піщаний розчин, цементно-глинисто-піщаний розчин і т.ін.). Після цього торці кабельних проходок покриваються вогнезахисним покриттям товщиною 5 мм, нанесеним у 6-7 шарів.

4.7 Кабельні споруди усіх видів відповідно до ПУЕ-1986 слід виконувати з урахуванням можливості додаткового прокладання кабелів у кількості до 15 % від кількості кабелів, передбаченої проектом (заміна кабелів у процесі монтажу, додаткове прокладання під час експлуатації та ін.).

4.8 Контрольні кабелі й кабелі зв'язку розміщуються тільки на нижніх або тільки на верхніх кабельних конструкціях. При цьому вони відокремлюються розділюваль-ними негорючими перегородками з межею вогнестійкості БІ 15.

4.9 У разі розкладання кабелів на кабельних конструкціях слід дотримуватися відстані по вертикалі й горизонталі між одиничними кабелями напругою до 35 кВ — не менше діаметра кабелю, а між кабелями напругою 110 кВ та вище — не менше 100 мм.

4.10 Залежно від умов охолодження кабельних трас, покритих вогнезахисним покриттям, допустимі тривалі струмові навантаження на кабелі можуть знижуватися на 3-7 %.

5 ПІДГОТОВКА КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ

5.1 Підготовка кабельних споруд і приміщень, де прокладені кабелі:

- до початку робіт усунути потрапляння горючих речовин (масел) у кабельні споруди й приміщення;

- очистити просочені маслом ділянки стін, стель і підлоги;

- прибрати накопичене на підлозі й у деках масло;

- перевірити роботу дренажної системи, очистити кабельні споруди від води та бруду;

- перевірити роботу вентиляції кабельних споруд, за необхідності встановити додаткові вентилятори;

- захистити пожежні сповіщувачі паперовими або поліетиленовими ковпачками від потрапляння на них розчину вогнезахисного покриття.

5.2 Забезпечити можливість доступу до кабелів, пучків кабелів, кабельних трас, прокладених у підвісних стелях, подвійних підлогах та інших важкодоступних місцях.

5.3 На місцях виконання робіт із протипожежного захисту кабелів і на головних проходах забезпечити відповідне освітлення й трифазні стандартні з'єднання напругою 380 В.

5.4 Кабелі, що мають пошкодження оболонок і захисних шлангів (пориви, задирки, тріщини), ремонтуються відповідно до чинних інструкцій або замінюються.

5.5 3 поверхні кабелів видаляються пил і бруд, для чого використовуються пилососи, гідрозмив, щітки з волосяним покривом або ганчірки, змочені водою.

5.6 Масло, мастило, бітум видаляються з поверхні кабелів за допомогою щіток із волосяною щетиною, змочених у водяному розчині миючого препарату. Для цього використовується пожежобезпечний розчин КМ-1 (ТУ 38-10796-76). Витрата миючого препарату — 2,5 кг/100 м2. У роботі застосовується розчин КМ-1 з концентрацією 10-25 г/л та температурою 40-50 °С. Поверхня кабелів після застосування миючого препарату протирається дрантям, змоченим водою. Застосування для очищення металевого інструмента, шліфувальної тканини категорично заборонено. Старе відшароване покриття, раніше нанесене на поверхню, необхідно видалити за допомогою шкребків.

5.7 Для полегшення видалення пасти маркувальні бирки кабелів перед нанесенням вогнезахисного покриття покриваються жировим солідолом (ГОСТ 1033-79).

5.8 Поверхня металевих конструкцій перед нанесенням покриття повинна бути очищена від бруду, окалини, іржі та обдута стисненим повітрям.

6 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА НАНЕСЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ

6.1 Захист одиничних кабелів у доступних місцях

6.1.1 На горизонтально прокладені кабелі (додаток Б) вогнезахисне покриття наноситься:

- на ділянки кабелів, прокладених поблизу машин, перетворювачів струму, горючих матеріалів, нагрітих поверхонь і т.ін., покриття слід наносити на всю довжину покладених кабелів;

- у виробничих приміщеннях і спорудах на кабелі, прокладені на піддонах або штахетах, а також на секційно підвішені кабелі захисне покриття слід наносити на початку та в кінці кабельної проводки, а також через кожні 50 м довжиною 1 м;

- у разі проходу кабелів крізь стіну кабельні проходки ущільнюються вогнестійким матеріалом та з обох боків стіни на відстань 50 см наноситься вогнезахисне покриття зав товшки 5 мм;

- товщина шару вогнезахисного покриття залежить від розрахункового часу перебування кабелів під впливом вогню й типу вогнезахисної речовини;

- вогнезахисне покриття такої ж товщини слід наносити на поверхні металевих конструкцій, на яких прокладаються кабелі.

6.1.2 На вертикально прокладені кабелі (додаток В) вогнезахисне покриття наноситься:

- на кабелі, що піддаються небезпеці безпосереднього впливу вогню, розташовані в машинному відділенні або близько до горючих матеріалів, вогнезахисне покриття наноситься по всій їхній довжині;

- у менш небезпечних місцях достатньо забезпечити протипожежний захист кабелів у проході крізь перекриття (див. п. 6.1.1);

- у тому випадку, якщо вертикальні кабелі не проходять крізь перекриття, біля кожного розгалуження або приєднання кабелів, залежно від ступеня небезпеки, через кожні 5-10 м на кабелях слід створювати "протипожежний секціонуючий комір", що складається з металевого опорного штахету з рамою, прикріпленою до навколишніх конструкцій та обмурування вогнестійким ущільнювальним матеріалом шириною від краю кабелю в горизонтальному напрямку 15 см і товщиною 15 см; над і під металевою рамою на довжину 50 см на поверхні кабелів наноситься вогнезахисне покриття.

6.2 Захист кабелів, прокладених у трубі

6.2.1 На кабелі, прокладені в горизонтальній трубі (додаток Г), вогнезахисне покриття наноситься так:

- на поверхні кабелів необхідно розпилювачем створити вогнезахисне покриття усередині труб на довжину 30-50 см, а на кабелях, що виступають з обох кінців труб, -на довжину по 50 см;

- після висихання вогнезахисного покриття на обох кінцях труби їх слід заповнити на глибину 15 см вогнестійким ущільнювальним матеріалом;