Приказ 102. О внесении изменений в Типичные правила размещения маленьких архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Н А К А З<br> 16.10.2002 N 59<br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 6 лютого 2003 р.<br> за N 102/7423<br> <br> Про внесення змін до Типових<br> правил розміщення малих архітектурних форм<br> для здійснення підприємницької діяльності<br> <br> Відповідно до вимог Земельного кодексу України ( <A HREF="88763">2768-14</A> ),<br>Закону України "Про оренду землі" ( <A HREF="48150">161-14</A> ) Н А К А З У Ю:<br> 1. Унести до Типових правил розміщення малих архітектурних<br>форм для здійснення підприємницької діяльності, затверджених<br>наказом Держбуду від 13.10.2000 N 227 ( <A HREF="74503">z0755-00</A> ), зареєстрованим<br>у Міністерстві юстиції України 27.10.2000 за N 755/4976, такі<br>зміни:<br> 1.1. пункт 1 доповнити таким абзацом: "Суб'єкти<br>підприємницької діяльності набувають права на земельну ділянку на<br>підставі і в порядку, передбаченими чинним земельним<br>законодавством України, а в разі подання декількох заявок на одне<br>й те саме місце розташування - шляхом проведення конкурсу або<br>аукціону згідно із Законом України "Про оренду землі" ( <A HREF="48150">161-14</A> )";<br> 1.2. абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: "дозвіл<br>на розміщення малої архітектурної форми (далі - дозвіл), складений<br>за формою згідно з додатком 2, - документ, що дає право суб'єкту<br>підприємницької діяльності на розміщення малої архітектурної<br>форми, який видається органом містобудування та архітектури за<br>умови виникнення права на земельну ділянку (форма дозволу<br>додається)";<br> абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції "стаціонарна<br>мала архітектурна форма - одноповерхова споруда площею до 30 кв.<br>м, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей, -<br>кіоск, одноповерховий павільйон тощо";<br> абзац сьомий пункту 2 викласти в такій редакції: "місце<br>розміщення малої архітектурної форми (далі - місце розміщення) -<br>земельна ділянка несільськогосподарського призначення, право на<br>яку набувається суб'єктами підприємницької діяльності відповідно<br>до земельного законодавства";<br> 1.3. абзац п'ятий пункту 3 та останній абзац додатка 1 до<br>пункту 3 викласти в такій редакції: "документ, що посвідчує право<br>на земельну ділянку";<br> 1.4. пункт 4 виключити;<br> 1.5. пункт 5 викласти в такій редакції: "Відповідний орган<br>містобудування та архітектури готує схему прив'язки установки<br>об'єкта на топографо-геодезичній основі в М 1:500 і видає суб'єкту<br>підприємницької діяльності дозвіл на розміщення малої<br>архітектурної форми за формою згідно з додатком 2 у тижневий<br>термін після подання до органу містобудування та архітектури<br>документів, зазначених у пункті 3 Типових правил";<br> 1.6. пункт 6 викласти в такій редакції: "Суб'єкт<br>підприємницької діяльності отримує дозвіл на підставі документа,<br>що посвідчує право на земельну ділянку, а також інших документів,<br>зазначених у пункті 3 Типових правил";<br> 1.7. пункт 7 викласти в такій редакції: "Відсутність одного з<br>документів для отримання дозволу на розміщення малої архітектурної<br>форми, зазначених у пункті 3 Типових правил, є підставою для<br>відмови в наданні такого дозволу. У разі відмови в наданні дозволу<br>орган містобудування та архітектури надсилає суб'єкту<br>підприємницької діяльності мотивоване повідомлення за підписом<br>керівника органу виконавчої влади з посиланням на конкретні<br>підстави";<br> 1.8. пункти 9, 10, 11 виключити;<br> 1.9. перше речення пункту 12 виключити;<br> 1.10. пункт 14 викласти в такій редакції: "Орган<br>містобудування та архітектури перевіряє відповідність паспорта<br>прив'язки малої архітектурної форми державним будівельним нормам і<br>видає суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл на розміщення<br>малої архітектурної форми в тижневий термін після подання до<br>органу містобудування та архітектури документів, визначених у<br>пункті 3";<br> 1.11. пункт 15 виключити;<br> 1.12. пункт 23 доповнити таким реченням: "За результатами<br>розгляду складається акт технічної комісії про прийняття<br>стаціонарної малої архітектурної форми в експлуатацію, складений<br>за формою згідно з додатком 3 (рекомендований)";<br> 1.13. у пункті 25 слова "позитивного висновку комісії"<br>замінити на слова "документа, що посвідчує право на земельну<br>ділянку";<br> 1.14. у першому абзаці пункту 27 слово "призначення" замінити<br>на слово "використання", другий абзац пункту 27 викласти в такій<br>редакції: "Орган містобудування та архітектури готує у термін не<br>менше 30 днів зміни до дозволу на підставі висновку місцевого<br>державного органу земельних ресурсів щодо відповідності<br>використання земельної ділянки цільовому призначенню, при потребі<br>висновків інших служб, а також відповідного рішення органу<br>виконавчої влади";<br> 1.15. перше речення пункту 28 викласти в такій редакції:<br>"Якщо відповідно до земельного законодавства на використання<br>земельної ділянки встановлено обмеження (обтяження) та в разі<br>виникнення нагальної потреби в реконструкції або ремонту існуючих<br>інженерних мереж, вулиць і доріг, будинків і споруд та в<br>пов'язаному з цим тимчасовому перенесенні малої архітектурної<br>форми без припинення дозволу відповідний орган містобудування та<br>архітектури за розпорядженням місцевої виконавчої влади надсилає<br>власнику повідомлення з визначенням нового місця для тимчасового<br>розміщення об'єкта на період здійснення зазначеного ремонту";<br> 1.16. у пункті 30 після слова "пунктами" додати цифру "5";<br> 1.17. додаток 2 до пункту 5 викласти в новій редакції<br>(додається);<br> 2. Управлінню містобудівної політики (А.О.Економов)<br>забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до<br>Міністерства юстиції України та доведення інформації про<br>затвердження зазначених змін до Типових правил до зацікавлених<br>організацій.<br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету В.Ф.Присяжнюка.<br> <br> Голова Комітету В.І.Череп<br> <br> Додаток 2<br> до пункту 5 Правил<br> <br> Форма<br> ДОЗВІЛ N _______<br> на розміщення малої архітектурної форми<br> <br> Виданий "__"__________ 200__ р. на підставі документа, що<br>засвідчує право на земельну ділянку, _____________________________<br>__________________________________________________________________<br> <br>кому _____________________________________________________________<br> (повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності)<br>_________________________________________________________________.<br> (адреса, телефон (телефакс), банківські реквізити,<br> ідентифікаційний код (номер), індивідуальний податковий номер<br> суб'єкта підприємницької діяльності)<br> Адреса місця розміщення малої архітектурної форми ___________<br>_________________________________________________________________.<br> Функціональне призначення малої архітектурної форми<br>(торгівля, швидке харчування тощо) _______________________________<br>_________________________________________________________________.<br> Характеристика (павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для<br>сезонної торгівлі тощо згідно з пунктом 2 Правил, розміри) _______<br>_________________________________________________________________.<br> Підпис уповноваженої особи: ____________ (прізвище, ініціали)<br> (підпис)<br> Дата<br> М.П.<br> <br> Додаток 3<br> до пункту 23 Типових правил<br> (рекомендований)<br> <br> Форма<br> АКТ<br> ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СТАЦІОНАРНОЇ<br> МАЛОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ<br> <br> "___"__________ 200__ р.<br> _____________________________________________________________<br> (місцезнаходження малої архітектурної форми)<br> Технічна комісія, призначена ________________________________<br>_________________________________________________________________,<br> (назва органу, який призначає технічну комісію)<br> <br>рішенням від "___"____________ 200__ р. N ________<br> <br>на підставі пункту 23 Типових правил розміщення малих<br>архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності<br> у складі:<br> голови -<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> членів комісії - представників:<br> забудовника (замовника)<br>_________________________________________________________________;<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>проектувальника (автора проекту) (за необхідності) _______________<br>_________________________________________________________________;<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>організації, яка виконувала спорудження (установлення) (за<br>необхідності) ___________________________________________________;<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду<br>__________________________________________________________________<br>_________________________________________________________________;<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>органів Державного пожежного нагляду _____________________________<br>_________________________________________________________________;<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>Державної інспекції з енергозбереження (за необхідності) _________<br>_________________________________________________________________.<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> ВСТАНОВИЛА:<br> 1. Технічній комісії пред'явлена стаціонарна мала<br>архітектурна форма _______________________________________________<br>_________________________________________________________________,<br> (назва та належність об'єкта)<br> <br>встановлена згідно з паспортом прив'язки, виданим ________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва органу, який видав паспорт прив'язки)<br> <br>від "___"_______________ 200__ р. N ______<br> 2. Унаслідок огляду об'єкта встановлено, що стаціонарна мала<br>архітектурна форма встановлена згідно з паспортом прив'язки та<br>виданими технічними умовами на проектування.<br> 3. Об'єкт має такі показники:<br>__________________________________________________________________<br> (потужність, продуктивність, площа тощо)<br> Рішення технічної комісії<br> 1.<br>__________________________________________________________________<br> (назва об'єкта)<br> прийняти в експлуатацію.<br> 2. Цей акт є підставою для оформлення права власності на<br>об'єкт та включення його до державної статистичної звітності.<br> <br> Голова технічної комісії ____________ (прізвище, ініціали)<br> (підпис)<br> Члени технічної комісії _____________ (прізвище, ініціали)<br> (підпис)<br> <br>