З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про концесії на будівництво та
експлуатацію автомобільних доріг

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 3, ст. 21 )


Цей Закон визначає особливості надання концесій на
будівництво автомобільних (позаміських) доріг загального
користування та їх подальшу експлуатацію в інтересах економіки
України.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

об'єкт концесії - автомобільна (позаміська) дорога загального
користування, яка перебуває у державній власності (далі -
автомобільна дорога), щодо будівництва, строкового платного
володіння та експлуатації якої укладено концесійний договір;

автомобільна (позаміська) дорога - лінійна споруда з
інженерними та допоміжними спорудами та службами, які призначені
для зручного та безпечного проїзду транспортних засобів з
допустимими технічними характеристиками та навантаженнями, що
забезпечує внутрідержавні та міжнародні перевезення пасажирів і
вантажів;

інженерні споруди - споруди, що будуються безпосередньо на
автомобільних дорогах (мости, шляхопроводи, віадуки, тунелі,
естакади, труби водовідвідні та водоочисні споруди, галереї,
підпірні стінки тощо);

допоміжні споруди - споруди, що розташовані на землях
дорожнього господарства, зазначені в концесійному договорі
(майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та
об'єкти служб дорожнього сервісу, шумо- та снігозахисні споруди і
насадження, протилавинні та протисельові споруди, з'їзди,
придорожні лісосмуги для захисту доріг тощо) та призначені для
обслуговування рухомого складу на дорогах, учасників дорожнього
руху, розміщення сервісних і ремонтно-технічних служб;

концесія - надання концесієдавцем на підставі концесійного
договору на платній та строковій основі юридичній особі права на
будівництво та управління (експлуатацію) об'єкта концесії
(строкове платне володіння), за умови взяття концесіонером на себе
зобов'язань щодо будівництва та управління (експлуатації) об'єктом
концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького
ризику;

концесієдавець - Кабінет Міністрів України або орган
виконавчої влади, уповноважений ним на проведення концесійного
конкурсу та укладення концесійного договору на будівництво
автомобільної дороги;

концесіонер - юридична особа, яка відповідно до цього Закону
на підставі договору отримала концесію;

концесійний конкурс - процедура, встановлена Законом України
"Про концесії" ( 997-14 ) та іншими нормативно-правовими актами,
згідно з якою певний претендент визнається переможцем у
концесійному конкурсі;

концесійні платежі - плата, обумовлена у концесійному
договорі, яку вносить концесіонер за право будівництва
автомобільних доріг та їх подальшої експлуатації;

концесійний договір - письмова угода між концесієдавцем і
концесіонером про взаємні права та обов'язки на час будівництва
об'єкта концесії та його подальшої експлуатації.

Стаття 2. Основні принципи концесійної діяльності щодо
будівництва автомобільних доріг та їх експлуатації

Основними принципами концесійної діяльності щодо будівництва
автомобільних доріг та їх експлуатації, крім визначених Законом
України "Про концесії", є:

дотримання чинних в Україні стандартів, норм і правил
будівництва автомобільних доріг та їх експлуатації (ремонту та
утримання);

надання на період будівництва автомобільної дороги
концесіонеру пільг щодо сплати податків і зборів;

обов'язкова наявність безоплатних автомобільних доріг чи
окремих смуг руху вздовж об'єкта концесії, що знаходяться у
належному для експлуатації технічному стані, як альтернативного
варіанта зручного проїзду транспортних засобів у необхідному
напрямку.

Стаття 3. Відносини, пов'язані з концесійною діяльністю щодо
будівництва та експлуатації автомобільних доріг

Відносини, пов'язані з концесійною діяльністю щодо
будівництва та експлуатації автомобільних доріг, базуються на
Конституції України ( 254к/96-ВР ) і регулюються Законом України
"Про концесії", Земельним кодексом України ( 561-12 ), цим
Законом, концесійним договором та іншими нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Стаття 4. Особливості надання концесій на будівництво
автомобільних доріг

Концесії на будівництво автомобільних доріг надаються
передусім у напрямках міжнародних транспортних коридорів та
міжнародних магістралей категорії "Є".

Визначення об'єктів, які надаються в концесію, та
затвердження їх переліку здійснюються Кабінетом Міністрів України
на підставі державної стратегії розвитку мережі автомобільних
доріг та пропозицій Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних,
Київської та Севастопольської міських рад та відповідних державних
адміністрацій.

Рішення про надання концесії на будівництво автомобільної
дороги та її подальшу експлуатацію (ремонт і утримання) приймає
Кабінет Міністрів України.

Якщо на об'єкт концесії є лише один претендент, Кабінет
Міністрів України може прийняти рішення про надання йому концесії
шляхом прямих переговорів за умови, якщо пропозиції претендента
відповідають умовам концесійного конкурсу.

Якщо переможець концесійного конкурсу безпідставно відмовився
від підписання концесійного договору або висуває додаткові, не
прийнятні для концесієдавця умови договору, концесієдавець має
право на укладення концесійного договору з претендентами, які
зайняли в концесійному конкурсі відповідно друге чи третє місце,
якщо їх пропозиції повністю відповідають істотним умовам
концесійного договору.

Стаття 5. Право на участь у концесійному конкурсі

Право на участь у концесійному конкурсі на будівництво
автомобільної дороги та її подальшу експлуатацію мають юридичні
особи, які в установленому порядку та визначений строк подали
заявку.

Стаття 6. Особливі вимоги до складу конкурсної комісії

До складу конкурсної комісії обов'язково включається
представник обласної ради (рад), через територію якої (яких) буде
проходити збудована на умовах концесії автомобільна дорога.

Стаття 7. Використання концесійних платежів

Концесійні платежі спрямовуються до Державного бюджету
України (до Державного дорожнього фонду України) та розподіляються
у встановленому законодавством порядку.

Концесійні платежі, що надходять до Державного бюджету
України (до Державного дорожнього фонду України) як плата за
надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільної
дороги, мають виключно цільовий характер і використовуються на
витрати, пов'язані з ремонтом і утриманням автомобільних
(позаміських) доріг загального користування.

Стаття 8. Надання пільг на період будівництва, введення в
експлуатацію побудованої на умовах концесії
автомобільної дороги і повної окупності
капітальних вкладень

На період будівництва, введення в експлуатацію побудованої на
умовах концесії автомобільної дороги і повної окупності
капітальних вкладень концесіонер може звільнятися від
загальнодержавних та місцевих податків і зборів відповідно до
законів України.

Стаття 9. Плата за проїзд автомобільними дорогами,
побудованими на умовах концесії

Плата за проїзд автомобільними дорогами, побудованими на
умовах концесії, справляється концесіонером у порядку, що
визначається концесійним договором, з усіх власників або
користувачів автотранспортних засобів, які користуються такими
дорогами.

Максимальний розмір плати за проїзд та порядок відшкодування
за безоплатний проїзд автомобільними дорогами (в тому числі в разі
стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, а також проїзду
транспорту органів державної влади, підрозділів Міністерства
оборони України, прикордонних та внутрішніх військ, органів
внутрішніх справ та транспортних засобів швидкої медичної
допомоги), побудованими на умовах концесії, встановлюються
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Прибуток концесіонера

Після сплати податків та внесення обов'язкових платежів,
передбачених законами України і концесійним договором, прибуток,
отриманий концесіонером, надходить у його розпорядження.

Стаття 11. Особливі обов'язки концесіонера

Крім визначених законодавством України обов'язків,
концесіонер зобов'язаний:

на час будівництва та експлуатації об'єкта концесії надавати
не менше 90 відсотків робочих місць для працевлаштування громадян
України;

при виконанні будівельних та ремонтних робіт забезпечувати
сімдесятивідсоткове (у вартісному розрахунку) використання
вітчизняних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

утримувати побудовану на умовах концесії автомобільну дорогу
в технічному стані згідно з вимогами державних стандартів, норм і
правил утримання та експлуатації автомобільних доріг;

відшкодовувати користувачам платної автомобільної дороги
завдані з його вини збитки у порядку, встановленому законодавством
України;

після закінчення строку дії концесійного договору або у разі
його дострокового розірвання передавати концесієдавцю об'єкт
концесії в технічному стані, який відповідає вимогам норм і правил
будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, що діють на
час передачі, а також надавати документи, які підтверджують, що за
об'єктом концесії будь-яких зобов'язань немає.

Стаття 12. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті
до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;

розробити нормативно-правові акти, що випливають з цього
Закону.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 грудня 1999 року
N 1286-XIV