Термокамера має бути обладнана термоста­том, здатним підтримувати постійну темпера­туру з точністю ± 0,5 °С. Відповідний термо­датчик розташовується в правій частині термо­камери, як показано на рисунку 1, або симет­рично в лівій частині термокамери.

Вимірювання температури всередині термо­камери здійснюється в точці, розташованій на відстані (50 ± 5) мм від внутрішньої стінки термокамери та (115 ± 5) мм від передньої поверхні тримача, по лінії на (25 ± 5) мм нижче горизонтальної лінії, що проходить через вісь тримача. Теплова потужність термокамери по­винна забезпечувати досягнення температури випробування протягом 10 хв після встанов­лення посудин із пробами.

The oven shall incorporate an air flow around the side walls and ceiling. The air plenum (between the wall and the sheaths) shall be of uniform thick­ness (38 ± 3) mm (Figure 1 a)). The inside of the oven shall be equipped with a vertical circular alu­minium carriage with a diameter of (300 ±10) mm (Figure 2 a)). The horizontal axis of the circular carriage is located (160 ±10) mm from the upper inside wall of the oven, excluding the air plenum. The carriage shall be provided with suitable open­ings and spring clips for firmly holding eight glass containers in a horizontal position (Figure 2 b)). The carriage shall be mechanically driven by a 20 mm diameter shaft and shall make 15 turns within (60 ± 1) s. The front surface of the carriage shall be (110 ± 5) mm from the rear inside wall of the oven.

On the upper surface and at the midpoint of the width of the oven and (150 ± 5) mm from the front face of the carriage, a squirrel cage-type fan shall be mounted with an outside diameter of (135 ± 5) mm and a thickness of (75 ± 5) mm and turned at (1725 ± 100) r/min by an externally mounted motor.

The fan shall be set so that it turns in an opposite direction to its vanes. The air flow characteristics shall be suction from the floor of the oven then flow along the walls in the sheaths fitted for this purpose and exhaust at the upper surface through the fan (Figures 1 a) and Figures 1b)).

The oven shall be equipped with a thermostat ca­pable of maintaining a constant temperature to ± 0,5 °С. The corresponding regulation probe shall be situated on the right side of the oven as de­scribed in Figure 1 or symmetrically on the left side.

The temperature shall be recorded inside the oven with the reading point (25 ± 5) mm below a horizontal line through the axle of the carriage, (50 ± 5) mm from the inside wall and (115 ± 5) mm from the front face of the carriage. The heating ca­pacity shall be sufficient to bring the oven back to the test temperature within a 10 min period after insertion of the containers.

Для забезпечення нагнітання нагрітого повітря у кожну посудину в нижній точці траєкторії її руху термокамеру обладнують повітряною форсункою. Повітряна форсунка з діаметром вихідного отвору (1,0 ± 0,1) мм з'єднується з мідною трубкою (див. EN 12735-1) із зовніш­нім діаметром (8,0 ± 0,1) мм і довжиною (7,60 ± 0,05) м. Мідна трубка, згорнута в плоску спіраль, розташовується на дні термокамери та веде до джерела сухого знепиленого повітря без домішок мастила. Вихідний отвір форсунки трубки повинен знаходитися на відстані від 5 мм до 10 мм від відкритого боку скляної посудини. Струмінь повітря має бути направлений вздовж головної осі скляної посудини.

Примітка. Для осушення повітря можна викорис­товувати активований силікагель, що містить інди­катор.

Необхідно перевірити характеристики облад­нання (зокрема, швидкість обертання двигуна та швидкість обертання вентилятора) і вжити відповідних заходів у разі невідповідності ви­могам, встановленим для цього методу вип­робування.

 1. Витратомір, здатний вимірювати потік повітря при швидкості (4,0 ± 0,2) л/хв за кім­натної температури та тиску.

 2. Пристрій для вимірювання температури Пристрій для вимірювання температури (що об'єднує датчик і зчитувальний пристрій) по­винен:

 • мати діапазон від щонайменше 150 °С до 200 °С;

 • вимірювати температуру 0,1 °С або нижче; - мати точність 0,5 ° С або вище.

Підходящими є датчики на основі платинових термометрів опору, але інші також допуска­ються. Час теплового відгуку датчика повинен бути порівняний з раніше використаним ета­лоном (див. додаток А). Пристрій для вимірю­вання температури повинен регулярно калі­бруватися.

Твердий ртутний термометр (який раніше ви­користовувався як еталонний термометр, як описано в додатку А) також допускається, якщо національні правила дозволяють його використання.

The oven shall be equipped with an air jet posi­tioned to blow heated air into each container at its lowest point of travel. The air jet shall have an out­let orifice with a diameter of (1,0 ± 0,1) mm con­nected to a copper tubing (see EN 12735-1) with an external diameter of (8,0 ± 0,1) mm and a length of (7,60 ± 0,05) m. This tube shall be coiled to lie flat on the bottom of the oven and lead to a source of oil-free, dried and dust-free air. The ori­fice of the tubing shall be between 5 mm and 10 mm from the opening in the glass container. The air jet shall blow along the main axis of the glass container.

NOTE Activated silica gel treated with an indicator is a satisfactory desiccant for the air.

The performance of the equipment (particularly the motor rotation speed and the fan rotation speed) should be verified and action should be taken if it does not comply with the requirements stated in this method.

 1. Flow meter, capable of measuring the airflow at a rate of (4,0 ± 0,2) l/min at ambient tempera­ture and pressure.

 2. Temperature measuring device

A temperature measuring device (combining sen­sor and reading unit) shall:

 • have a range from at least 150 °С to 200 °С,

 • be readable to 0,1 °С or less and,

 • have an accuracy of 0,5 °С or better.

Sensors based on platinum resistance thermom­eters have been found suitable but other princi­ples are also allowed. The thermal response time of the sensor shall be comparable with the former used reference (see informative Annex A). The temperature measuring device shall be calibrated regularly.

A solid stem mercury thermometer (which used to be the former reference thermometer as de­scribed in Annex A) is also allowed if national reg­ulations permits its use.

При вимірюванні та контролі номінальної постійної температури, як в цьому методі випробувань, час термічної реакції може бути досить високим (наприклад, повільне реагу­вання на зміну температури). Треба обережно розглядати цей аспект, оскільки низькі показ­ники часу термічної реакції датчика можуть вказувати на більші циклічні зміни ніж виявляє бітумний матеріал на практиці.

 1. Скляні посудини (в яких випробовується проба бітумного в'яжучого) виготовляють з теплостійкого скла з розмірами, що відповіда­ють розмірам, зазначеним на рисунку 3.

Примітка. Для полегшення зливання зістареного бітумного в’яжучого зручніше використовувати посудини з горловиною опуклої (назовні) форми, ніж звичайні посудини з горловиною увігнутої (все­редину) форми.

За умови відповідності всіх встановлених розмірів допускається використовувати спе­ціальні посудини із знімною притертою скля­ною пробкою (які легше мити).

 1. Ваги, які забезпечують точність ± 1 мг.

When measuring and controlling nominally con­stant temperatures, as in this test method, the thermal response time can be rather high (e.g. slow response to a change in temperature). Care shall be taken to consider this aspect since low thermal response times of the sensor can indicate greater cyclic variations than the bituminous ma­terial in practice experiences.

 1. Glass containers, (in which the sample of bitu­minous binder is subjected to the test), made of heatresistant glass conforming to the dimensions shown in Figure 3.

NOTE An outside opening (convex) is more suitable than the standard inside (concave) opening to facilitate the pouring of the hardened bituminous binder.

A special container with a removable ground­glass stopper (which allows easier cleaning) can be used for non-referee purposes provided all the standardised dimensions are satisfied.

Balance, accurate to ± 1 mg

.

Розміри у міліметрах Dimensions in millimetres


a - термокамера (головний вигляд) а) - Oven (front view)


b - вентилятор типу

'білчине колесо" (вигляд знизу) b) - Squirrel cage-type fan (bottom view)Key:

 1. upper vents

 2. airflow

 3. direction of rotation

 4. thermometer

 5. regulation probe

 6. sheaths


Познаки:

 1. - верхні вентиляційні отвори

 2. - потік повітря

 3. - напрямок обертання

 4. - термометр

 5. - термодатчик

 6. - порожнини для руху повітря

Рисунок 1 - Термокамера та вентилятор типу "білчине колесо"

Figure 1 - Oven and squirrel cage-type fa

nРозміри у міліметрах Dimensions in millimetres

а - головний вигляд а) - Front view

Познаки:

 1. - (3,0+0,1) мм товстий алюмінієвий диск. Діаметр: (300 ± 10) мм

 2. - тримач скляної посудини з пружинними зати­скачами

 3. - термокамера

 4. - скляна посудина для зразка

 5. - термометр

 6. - мідна трубка. Діаметр: (8,0 ± 0,1) мм

 7. - форсунка. Діаметр вихідного отвору: (1,0±0,1)мм

 8. - прокладка товщиною (55 + 1,0). Зовнішній діа­метр: (12 ± 1)мм, внутрішній діаметр: (6,5 + 1,0) мм

 9. - прокладка товщиною (20 ± 1) мм. Зовнішній діаметр: (12 ± 1) мм, внутрішній діаметр: (6,5 ± 1,0) мм

10-4 гвинта М6 на кутовій відстані 90° по діаметру (280 + 2) мм

11-8 отворів, діаметр (66,7 + 1), на кутовій відстані 45° по діаметру (200 ± 5) мм

Ь - вид збоку b) - Side view

Key:

 1. (3,0 ± 0,1) mm thick aluminium disc diameter:

(300 ± 10) mm

 1. spring clips glass container retainer

 2. oven

 3. sample glass container

 4. thermometer

 5. copper tubing; diameter: (8,0 ± 0,1) mm

 6. orifice; diameter: (1,0 ± 0,1) mm

 7. spacer length: (55 + 1,0) external diameter:

(12 ± 1) mm, internal diameter: (6,5 ± 1,0) mm

 1. spacer length: (20 ± 1) mm external diameter: (12 + 1) mm, internal diameter: (6,5 ± 1,0) mm

 2. 4 M6 screws at 90°; on a diameter of (280+ 2) mm

8 holes, diameter: (66,7 ± 1,0) mm; every 45° on a diameter of (200 ± 5) m

m

Рисунок 2 - Круглий металевий тримач
Figure 2 - Circular metal carriage

Розміри у міліметрах Dimensions in millimetres

A-A

064 ext. ±1,2

32±2


Key:

1 inside (concave) or outside (convex) opening 2 wall thickness (2,4 + 0,3) mm


Познаки:

 1. - посудини з горловиною опуклої (назовні) форми або увігнутої (всередину) форми

 2. - товщина стінки (2,4 ± 0,3) мм
Рисунок 3 - Скляна посудина
Figure 3 - Glass container

5 ВІДБІР ПРОБ

 1. Загальні положення

Лабораторна проба повинна бути однорідною та не забрудненою (див. EN 1425). Необхідно вжити всіх заходів безпеки та переконатися, що зразок для випробувань є представниць­ким для лабораторної проби, з якої він узятий (див. EN 58). Відбір лабораторної проби здій­снюється згідно з EN 58.

 1. Підготовка зразка для випробувань

Зразок для випробувань готують згідно з EN 12594. Від лабораторної проби відділяють достатню кількість матеріалу для проведення випробувань з метою визначення вимірюваних характеристик бітумного в'яжучого до та після проведення випробування з обертанням тон­кої плівки в термокамері (метод RTFOT). За необхідності використовують гарячий ніж для перенесення матеріалу в підходящий контей­нер згідно з EN 12594.

Зразок не повинен містити води. Зразок нагрі­вають в термокамері в контейнері з прочине­ною кришкою до температури на 10 °С менше, ніж температура проведення випробування, протягом мінімального часу, необхідного для отримання повністю рідкого зразка. Зразок перемішують для досягнення однорідності. Для випробування спеціальних бітумних в'я­жучих, модифікованих в'яжучих або бітумних в'яжучих з високою температурою розм'якше- ності може буде потрібно готувати зразок за більш високої температури. В такому разі на­грів зразка здійснюють згідно з EN 12594. Для бітумів, модифікованих полімерами, темпера­тура не повинна перевищувати 200 °С неза­лежно від температури розм'якшеності.

 1. Вихідні характеристики

Визначають вихідні характеристики бітумного в'яжучого, наприклад:

 • Р1 - глибина проникності голки за темпе­ратури 25 °С (EN 1426);

 • - температура розм'якшеності, визна­

чена за методом кільця та кулі (EN 1427);

 • Пі - динамічна в'язкість за температури 60 °С (EN 12596).

 1. Sampling

  1. General

Make sure the laboratory sample is homoge­neous and is not contaminated (see EN 1425). Take all necessary safety precautions and ensure that the test sample is representative of the labo­ratory sample from which it is taken (see EN 58). The laboratory sample shall be taken in accor­dance with EN 58.

 1. Test sample preparation

Prepare the test sample in accordance with EN 12594. Remove a sufficient quantity of the laboratory sample to perform tests to establish the characteristics to be measured on the bituminous binder before and after the RTFOT hardening test. If necessary, use a warmed knife and trans­fer it to a suitable container according to EN 12594.

The sample shall be free of water. Heat the sam­ple in an oven in its container with a loosely fitted cover, to a temperature not exceeding 10 °С be­low the test temperature for the minimum time necessary to ensure the sample is completely fluid. Homogenize the sample by stirring. If spe­cial bituminous binders, modified binders or bitu­minous binders with a high softening point are tested, it may be necessary to prepare the sample at a higher temperature. In this case, heat the sample in accordance with EN 12594. For poly­mer modified bitumen, the temperature may not exceed 200 °С, irrespective of the softening point.

 1. Initial characteristics

Determine the initial characteristics of the bitumi­nous binder e.g.:

 • Pv penetration at 25 °С (EN 1426);

 • Tp ring and ball softening point (EN 1427);

 • T]-], dynamic viscosity at 60 °С (EN 12596).

 1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ

  1. Умови проведення випробування

Термокамеру (4.1) встановлюють так, щоб горизонтальні осі скляних посудин (4.4), роз­міщених у тримачі, знаходилися на одному рівні. Термокамеру розігрівають до темпера­тури проведення випробувань.

Примітка 1. Еталонна температура випробувань - (163 ± 1) °С, однак випробування можна проводити і за інших температур. Перевірте перед початком тесту, чи може термокамера RTFOT витримати підвищення температури.

Примітка 2. Як правило, досить прогріти термо­камеру протягом 1 год.

 1. Визначення та вимірювання параметрів

Зважують не менше двох порожніх скляних посудин (4.4), які ідентифікуються (наприклад, із позначками А і Б), з точністю до 1 мг, а також визначають масу інших посудин.

Примітка 1. Необхідно зафіксувати масу всіх скля­них посудин, щоб мати можливість визначити зміну маси, навіть у разі порушення описаної методики для посудин А і Б.

Наливають (35,0 ± 0,5) г зразка у кожну скляну посудину, використовуючи достатню для ви­конання всіх запланованих випробувань кіль­кість посудин.

Для визначення відсоткової зміни маси вико­ристовують дві промаркованих посудини (з масою тари та т®), які містять бітумне в'яжуче (А та Б); посудини охолоджують протягом 1 год до кімнатної температури в ексикаторі, потім визначають маси т" та т1 шляхом роздільного зважування з похибкою не більше 1 мг.

У тримач термокамери, розігрітої до темпе­ратури проведення випробування, поміщають посудини з бітумним в'яжучим так, щоб три­мач був урівноважений. В отвори тримача, які не використовуються, встановлюють порожні посудини. Закривають дверцята та вста­новлюють швидкість обертання тримача (15,0 ± 0,2) об/хв. Встановлюють потік повітря (4,0 ± 0,2) л/хв. Витримують зразки в термо- камері з повітрям, що надходить, протягом (75 ± 1) хв, рахуючи від моменту досягнення температури, на 1°С нижчої за температуру