СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008. Защита противокоррозионный. Общие требования и методы контролирования


СТАНДАРТ

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Системи централізованого господарсько-питного водопостачання

та комунального теплопостачання

ЗАХИСТ ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008

Київ - 2008

СОУ ЖКГ 41.00-35077234. 010:2008

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Національний технічний університет України «НТУУКШ», м.Київ та Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектнийінститут «Енергокомунпроект», м.Харків.

РОЗРОБНИКИ: Ю, Герасименко, доктор техн. наук (керівник розробки); С.Омельчук, доктор мед. наук; Н. Білоусова, канд. техн наук; Ю-Загороднюк, К. Загороднюк, Г. Васильєв.

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства з питаньжитлово-комунального господарства України від « 19» березня 2008 р. № 67Чинний від 14.04.2008

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державне підприємство " Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації таякості"

від « 08 » 04 2008 р. №32595752/1751

II

СОУ ЖКГ 41.00-35077234. 010:2008

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення,,..,,З
 4. Показники та скорочення5
 5. Загальні вимоги5
 6. Методи контролювання9

Додаток А (довідковий). Бібліографія.

III

СОУ ЖКГ 41.00-35077234. 010:2008

СТАНДАРТ

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Системи централізованого господарсько-питного водопостачання та

комунального теплопостачання

ЗАХИСТ ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

Чинний від 2008-04-14

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до корозивності (корозійної агресивності) господарсько-питної води систем централізованого холодного та гарячого водопостачання, та води для систем комунального теплопостачання за показниками швидкості корозії, методи виміру основних показників швидкості внутрішньої корозії та порядок проведення протикорозійних заходів попередження та контролювання внутрішньої корозії в системах господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання. Цей стандарт застосовують для проведення протикорозійних заходів попередження і контролювання внутрішньої корозії в системах централізованого господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання.

Стандарт поширюється на підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, підприємства комунальних теплових мереж, управління комунального господарства, що займаються оцінюванням готовності систем господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання для забезпечення надійного і якісного обслуговування споживачів.

СОУ ЖКГ 41.00-35077234. 010:2008

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.

ДСТУ 3830-98. Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних

понять

ДСТУ 3895-99. (ГОСТ 9.514-99) Інгібітори корозії металів для водних

систем. Електрохімічний метод визначення захисної здатності.

ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до

захисту від корозії.

ДСТУ 4612:2006. Магістральні трубопроводи. Захист протикорозійний.

Терміни та визначення понять.

ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні

мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і

гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від

корозії.

ГОСТ 9.502 - 82. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем.

Методы коррозионных испытаний (Інгібітори корозії металів для водних

систем. Методи корозійних випробувань).

ГОСТ 9.905 82. ЕСЗКС. Методы коррозионных испытаний. Общие

требования (Методи корозійних випробувань. Загальні вимоги).

ГОСТ 9.908 - 85. ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Методы

определенияпоказателей коррозии и коррозионной

стойкости (Метали та сплави. Методи визначення показників корозії

та корозійної стійкості).

ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования

безопасности (Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки).

ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила

СОУ ЖКГ 41.00-35077234. 010:2008

выбора.(Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. Гігієнічні, технічні вимоги та правила вибору), ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДСТУ 3830 протикорозійний захист, електрохімічний захист, поляризація, захисна плівка, інгібітор корозії, захисне покриття, деаерація, корозійні випробування; в ДСТУ 4612 захист протикорозійний, корозійні втрати, корозійність (середовища), показник корозії; ДСТУ Б В.2.5-30 внутрішня корозія, електрод, захисне покриття: в ДСТУ 2681 вимірювання, засіб вимірювальної техніки, засіб вимірювань, індикатор, первинний вимірювальний перетворювач.

Нижче додатково подано терміни, використані у цьому стандарті та визначення позначених ними понять.

3.1вода централізованого господарсько-питного водопостачання

Вода, яка за органоліптичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає вимогам державних стандартів та санітарного законодавства до води питної і використовується для питних та побутових цілей, а також для задоволення господарських потреб споживачів у системах централізованого господарсько-питного водопостачання.

 1. система централізованого господарсько-питного водопостачанняСукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування(пристрої), пов'язані єдиним технологічним процесом виробництва татранспортування води споживачам.
 2. вода систем комунального теплопостачання

Вода яка відповідає вимогам ГОСТ 2874 і використовується для гарячого

СОУ ЖКГ 41.00-35077234. 010:2008

водопостачання та вода яка пройшла спеціальну водопідготовку і використовується як теплоносій у вигляді живильної, підживлюючої та мережевої води систем комунального теплопостачання.

3.4система комунального теплопостачання

Сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), пов'язані єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування гарячої води та тепла споживачам.

3.5корозивність (корозійна агресивність) води

Властивість води спричиняти внутрішню корозію, яка є одним із основних чинників виходу із ладу металевого обладнання та трубопроводів комунального господарства, а також негативно впливати на стан здоров'я населення.

3.6водо підготовка

Процес доведення якості води до вимог державних стандартів та санітарного законодавства з метою використання в системах господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання.

3.7корозійні вимірювання

Вимірювання які виконують для контролювання корозивності води та оцінки ефективності протикорозійних заходів.

3.8миттєва швидкість корозії

Значення швидкості корозії металу в момент вимірювання.

3.9інтегральна швидкість корозії

Значення швидкості корозії металу за період вимірювання.

З.10 захисний шар

Тонкий пасивувальний або фазовий шар, який формується внаслідок

взаємодії інгібітора корозії або продуктів розчинення магнієвого анода,

мінеральних складників води з кородуючою поверхнею сталі і захищає її від

корозійного руйнування.

3.11 електрохімічний магнієвий захист

Захист металу шляхом використання регульованого анодного розчинення

СОУ ЖКГ 41.00-35077234. 010:2008

магнієвого електрода в потоці води і утворення захисного шару із продуктів розчинення на внутрішній поверхні металевого обладнання та трубопроводів.

3.12 установка магнієвого захисту

Установка, яка призначена для регульованого анодного розчинення магнієвого електрода в потоці води.

4ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

СІК - стаціонарний індикатор корозії

ПІК - портативний індикатор корозії

ЕП -електрохімічний перетворювач (первинний)

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки

5ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 1. Протикорозійний захист необхідно виконувати для зменшення збитківвід руйнування та виходу з ладу металевого обладнання, трубопроводівсистем централізованого господарсько-питного водопостачання такомунального теплопостачання (надалі трубопроводів).
 2. Протикорозійний захист трубопроводів необхідно передбачати на етапах:проектування, монтажу, будівництва, експлуатації, а також в процесіводопідготовки [1,2].
 3. Основними заходами протикорозійного захисту трубопроводів системцентралізованого господарсько-питного водопостачання повинні бути:використання інгібіторів корозії, електрохімічний захист, створеннязахисного покриття. Заходи протикорозійного захисту не повинніпогіршувати показники якості води. Показники якості води - згідно з ГОСТ2874, ГОСТ 2761, та санітарних норм [3].

5.4Основними заходами протикорозійного захисту трубопроводівкомунального теплопостачання повинні бути: використання інгібіторівкорозії, електрохімічний магнієвий захист, створення захисного покриття.

СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008

 1. Підбір інгібіторів корозії за їх захисною здатністю - згідно з ДСТУ 3895.Інгібітори які дозволяють досягти другого та третього ступеня корозії(таблиця 5.1) для кожної конкретної системи централізованого господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання вважаютьсяефективними незалежно від початкового ступеня корозії в цій системі.
 2. Не можна застосовувати інгібітори корозії:
 • 1-3 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007;
 • призначенні для систем і трубопроводів із чорних металів в системах ітрубопроводах які містять кольорові метали;
 • в системах централізованого господарсько-питного водопостачання які немають відповідного дозволу центрального органу державної виконавчоївлади з питань охорони здоров'я;

-в системах комунального теплопостачання які не мають відповідногодозволу центрального органу державної виконавчої влади з питань охорониздоров'я на використання в системах централізованого господарсько-питноговодопостачання.

5.7Не можна застосовувати інгібітори корозії які не здатні:

 • запобігати утворенню відкладень на внутрішній поверхні металевогообладнання та трубопроводів;
 • видаляти вже існуючі відкладення.

5.8Електрохімічний магнієвий захист для систем комунального гарячоговодопостачання та теплопостачання необхідно виконувати згідно знастановами по експлуатації конкретного виду установок магнієвого захистута їх технічних паспортів.

5.8.1.Установка електрохімічного захисту металу шляхом регульованогоанодного розчинення магнієвого електрода повинна мати пристрійрозчинення магнієвого анода, електронний блок автоматичного регулюванняструму розчинення та регулюючі елементи - датчик швидкості потоку,датчик швидкості корозії.

5.8.2.Під час проведення електрохімічного магнієвого захисту в системах

СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008

комунального теплопостачання, що перебувають в експлуатуванні,

треба очистити трубопроводи від продуктів корозії та інших відкладень.

5.9 Заходи протикорозійного захисту металевого обладнання татрубопроводів систем централізованогогосподарсько-питноговодопостачання та комунального теплопостачання можуть застосовуватисьсамостійно або в комбінаціях, які забезпечують виконання вимог цьогостандарту.

5.10Для правильного, своєчасного і найбільш раціонального вибору заходівборотьби зі внутрішньою корозією необхідно постійно контролюватикорозивність води на кожній конкретній системі централізованогогосподарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання.

5.11Корозивність води та ступінь корозії потрібно визначати за показникамимиттєвої та інтегральної швидкості корозії в мм/рік відповідно до таблиці 5.1на кожному конкретному об'єкті систем централізованого господарсько-питного водопостачання та комунального теплопостачання.

5.12Систему централізованого господарсько-питного водопостачання абокомунального теплопостачання можна вважати захищеною від внутрішньоїкорозії і готовою до експлуатації за умови, якщо в системі забезпечуєтьсякорозивність води, яка не превищує другий та третій ступінь корозії.Таблиця 5.1 - Ступені корозії

Ступінь корозії

Корозійна агресивність

Швидкість корозії,

мм/рік

Перший

Практично відсутня

від 0 до 0,02

Другий

Низька

від 0,02 до 0,04 включно

Третій

Середня

від 0,04 до 0,05 включно

Четвертий

Висока

від 0,05 до 0,2 включно

П'ятий

Аварійна

понад 0,2

5.13 У разі четвертого ступеня корозії треба провести аналіз причин виникнення інтенсивної внутрішньої корозії металевого обладнання та

СОУ ЖКГ 41.00-35077234. 010:2008

трубопроводів систем централізованого господарсько-питного

водопостачання або комунального теплопостачання та виконати заходи

протикорозійного захисту і усунення причин високої корозивності води.

5.14У разі п'ятого ступеня корозії треба терміново виконати заходипротикорозійного захисту та усунення причин аварійної корозивності води.До завершення виконання заходів не можна: