ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

Система проектной документации для строительства

УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ

В ДОКУМЕНТАЦІЇ

З ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ

ДCТУ Б А.2.4-13-97

(ГОСТ 21.302-96)

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ

ГОСТ 21.302-96

Видання офіційне

Издание официальное

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування)

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническо-

му нормированию и сертификации в

строительстве (МНТКС)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ Державним

підприємством Центром методології норму-

вання і стандартизації в будівництві (ГП

ЦНС) разом з виробничим та науково-

дослідним інститутом з інженерних вишуку-

вань у будівництві (ПНИИИС) Російської

Федерації

ВНЕСЕНИЙ Мінбудом Росіїї

2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-

технічною комісією із стандартизації,

технічного нормування і сертифікації в

будівництві (МНТКБ) 11 грудня 1996 р.

За прийняття проголосували:

Найменування держави

Найменування

органу державного управління

будівництвом

Республіка

Вірменія

Держупрархітектури

Республіка

Казахстан

Мінбуд

Киргизька

Республіка

Держбуд

Російська

Федерація

Мінбуд

Республіка

Таджикистан

Держбуд

Республіка

Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держкоммістобуду-вання

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

Наказом Держкоммістобудування України

від 15.09.1997 р. № 157

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным

предприятием Центром методологии

нормирования и стандартизации в

строительстве (ГП ЦНС) совместно с

производственным и научно-исследова-

тельским институтом по инженерным

изысканиям в строительстве (ПНИИИС)

Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-

технической комиссией по стандарти-

зации, техническому нормированию и

сертификации в строительстве

(МНТКС) 11 декабря 1996 г.

За принятие проголосовали:

Наименование

государства

Наименование

органа государст-

венного управления

строительством

Республика

Армения

Госупрархитектуры

Республика

Казахстан

Минстрой

Кыргызская

Республика

Госстрой

Российская

Федерация

Минстрой

Республика

Таджикистан

Госстрой

Республика

Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госкомградострои-

тельства

3 ВВЕДЕН ВПЕРВІЕ

Зміст Содержание

1 Галузь використання ............1

2 Нормативні посилання .....................1

3 Загальні положення ...........................1

4 Умовні графічні позначення на

інженерно-геологічних картах ..........3

5 Умовні графічні позначення консистенції

і ступеня вологості грунтів

на інженерно-геологічних розрізах

і колонках ............................................ 8

6 Умовні графічні позначення основних

видів грунтів ............. 9

7 Умовні графічні позначення характерних

літологічних особливостей грунтів ................14

8 Умовні графічні позначення особливостей

залягання шарів грунтів і елементів

тектоніки ............................................16

9 Умовні графічні позначення елементів

геоморфології і фізико-геологічних

явищ та процесів ...............................................18

10 Умовні графічні позначення елементів

геокриології .................................... 20

11 Умовні графічні позначення елементів

гідрогеології .....................22 1 Область применения ................................ 1

2 Нормативные ссылки ............................... 1

3 Общие положения ..................................... 1

4 Условные графические обозначения на

инженерно-геологических картах ........... 3

5 Условные графические обозначения

консистенции и степени влажности

грунтов на инженерно-геологических

разрезах и колонках .................................. 8

6 Условные графические обозначения

основных видов грунтов ............. 9

7 Условные графические обозначения

характерных литологических

особенностей грунтов ............14

8 Условные графические обозначения

особенностей залегания слоев

грунтов и элементов тектоники......................16

9 Условные графические обозначения

элементов геоморфологии и физико-

геологических явлений и процессов ...18

10 Условные графические обозначения

элементов геокриологии ...............20

11 Условные графические обозначения

элементов гидрогеологии ........…22

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації

для будівництва

Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань

Система проектной документации

для строительства

Условные графические обозначения ДСТУ Б А.2.4-13-97

в документации по инженерно- (ГОСТ 21.302-96)

геологическим изысканиям

System of design documents for construction

Graphic symbols for engineering

survey documents

Чинний від 1998-01-01 Дата введения 1997-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює умовні графічні позначення видів грунтів, їх літологічних особливостей, особливостей залягання шарів грунтів, елементів геоморфології, геокриології, гідрогеології, що застосовують на інженерно-геологічних картах, розрізах, колонках.

Стандарт розповсюджується на проектну і робочу документацію для будівництва підприємств, будинків і споруд різного призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті використане посилання на ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Умовні графічні позначення на інженерно-геологічних картах, розрізах і колонках виконують лініями за ГОСТ 2.303, що показані в таблиці 1 цього стандарту.

3.2 Розміри умовних графічних позначень не регламентують і вибирають в залежності від насиченості креслення і масштабу карт, розрізів, колонок (з урахуванням забезпечення чіткості зображень).

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения видов грунтов, их литологических особенностей, особенностей залегания слоев грунтов, элементов геоморфологии, геокриологии, гидрогеологии, применяемые на инженерно-геологических картах, разрезах, колонках.

Стандарт распространяется на проектную и рабочую документацию для строительства предприятий, зданий и сооружений различного назначения.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Условные графические обозначения на инженерно-геологических картах, разрезах и колонках выполняют линиями по ГОСТ 2.303, указанными в таблице 1 настоящего стандарта.

3.2 Размеры условных графических обозначений не регламентируют и выбирают в зависимости от насыщенности чертежа и масштаба карт, разрезов, колонок (с учетом обеспечения четкости изображений).

Видання офіційне Издание официальное

4 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ

НА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ

КАРТАХ

Умовні графічні позначення гірських виробок, пісків, точок випробування грунтів, спостережень і досліджень, що застосовуються на інженерно-геологічних картах, наведені в таблиці 2.

4 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТАХ

Условные графические обозначения горных выработок, пикетов, точек испытания грунтов, наблюдений и исследований, применяемые на инженерно-геологических картах, приведены в таблице 2.

5 УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ КОНСИСТЕНЦІЇ

І СТУПЕНЯ

ВОЛОГОСТІ ГРУНТІВ

НА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ

РОЗРІЗАХ І КОЛОНКАХ

Умовні графічні позначення консистенції і ступеня вологості грунтів, що застосовуються на інженерно-геологічних розрізах і колонках, наведені в таблиці 3.

5 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

КОНСИСТЕНЦИИ И СТЕПЕНИ

ВЛАЖНОСТИ ГРУНТОВ НА

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ

РАЗРЕЗАХ И КОЛОНКАХ

Условные графические обозначения консистенции и степени влажности грунтов, применяемые на инженерно-геологических разрезах и колонках, приведены в таблице 3.

6 УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ

ОСНОВНИХ ВИДІВ ГРУНТІВ

Умовні графічні позначення основних видів грунтів наведені в таблиці 4.

6 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ

ВИДОВ ГРУНТОВ

Условные графические обозначения основных видов грунтов приведены в таблице 4.

  1. УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ

ХАРАКТЕРНИХ

ЛІТОЛОГІЧНИХ

ОСОБЛИВОСТЕЙ ГРУНТІВ

Умовні графічні позначення характерних літологічних особливостей грунтів, шо наведені в таблиці 5, зображують рідкими знаками на тлі умовних позначень видів грунтів.

7 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ

ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ ГРУНТОВ

Условные графические обозначения характерных литологических особенностей грунтов, приведенные в таблице 5, изображают редкими знаками на фоне условных обозначений видов грунтов.

8 УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ

ЗАЛЯГАННЯ ШАРІВ ГРУНТУ

ТА ЕЛЕМЕНТІВ ТЕКТОНІКИ

Умовні графічні позначення особливостей залягання шарів грунту та елементів тектоніки, що застосовуються на інженерно-геологічних розрізах, наведені в таблиці 6.

8 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ

ЗАЛЕГАНИЯ СЛОЕВ ГРУНТА И

ЭЛЕМЕНТОВ ТЕКТОНИКИ

Условные графические обозначения особенностей залегания слоев грунта и элементов тектоники, применяемые на инженерно-геологических разрезах, приведены в таблице 6.

9 УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ГЕОМОРФОЛОГІЇ

І ФІЗИКО-ГЕОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ

І ПРОЦЕСІВ

Умовні графічні позначення елементів геоморфології і фізико-геологічних явищ, що застосовують на інженерно-геологічних картах, наведені в таблиці 7.

9 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ГЕОМОРФОЛОГИИ И ФИЗИКО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

И ПРОЦЕССОВ

Условные графические обозначения элементов геоморфологии и физико-геологических явлений, применяемые на инженерно-геологических картах, приведены в таблице 7.

10 УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ГЕОКРІОЛОГІЇ

Умовні графічні позначення елементів геокріології, що застосовують на інженерно-геологічних картах, наведені в таблиці 8.

10 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ГЕОКРИОЛОГИИ

Условные графические обозначения элементов геокриологии, применяемые на инженерно-геологических картах, приведе-ны в таблице 8.

  1. УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ГІДРОГЕОЛОГИ

Умовні графічні позначення елементів гідрогеології наведені в таблиці 9.

11 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ГИДРОГЕОЛОГИИ

Условные графические обозначения элементов гидрогеологии приведены в таблице 9.

УДК ЖО1 ОКСТУ