ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТЕПЛОМЕХАНІЧНИХ РІШЕНЬ КОТЕЛЕНЬ

ДСТУ Б В.2.4-12-95

(ГОСТ 21.606-95)

Видання офіційне

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ

ГОСТ 21.606-95

Издание официальное

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

Київ 1996

Межгосударственная Научно-техническая комиссии по стандартизации и техническому нормированию в строительстве

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Державним проектним, конструкторським та науково-дослідним інститутом (СантехНДІпроект) і державним підприємством - Центром методології, нормування та стандартизації в будівництві (ДП ЦНС) Російської Федерації

ВНЕСЕНИИ Мінбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією по стандартизації та технічному нормуванню в будівництві (МНТКБ) 19 квітня 1995р.

За прийняття проголосували

Назва держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Республіка Вірменія

Держупрархітектури

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Республіка Молдова

Мінархбуд

Російська Федерація

Мінбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Республіка Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держкоммісто-будування України

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

наказом Держкоммістобудування від 16.11.95 №224

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Государственным проектным, конструкторс-ким и научно-исследовательским институтом (СантехНИИпроект) и Государственным предприятием - Центром методологии, нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС) Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республика Казахстан

Минстрой

Кыргызская Республика

Госстрой

Республика Молдова

Минархстрой

Российская Федерация

Минстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госкомградострои-тельства Украины

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95)

ЗмістСодержание

1 Галузь застосування1

2 Нормативні посилання1

3 Загальні положення2

4 Загальні дані по робочих кресленнях4

5 Креслення розташування обладнання 5

6 Схема теплова6

7 Креслення розташування трубопроводів8

8 Креслення тепломеханічних установок10

9 Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів12

10 Специфікація обладнання, виробів та матеріалів13

11 Опитувальні листи та габаритні креслення14

Додаток А

Приклади виконання плану та розрізу креслень розташування обладнання16

Додаток Б

Приклад виконання схеми17

Додаток В

Приклади виконання плану та розрізу креслень розташування трубопроводів18

Додаток Г

Приклади виконання плану, розрізу та схеми креслень установок19

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки 1

3 Общие положения 2

4 Общие данные по рабочим чертежам 4

5 Чертежи расположения оборудования5

6 Схема тепловая6

7 Чертежи расположения трубопроводов8

8 Чертежи тепломеханических установок10

9 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий12

10 Спецификация оборудования, изделий и материалов13

11 Опросные листы и габаритные чертежи 14

Приложение A

Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения оборудования16

Приложение Б

Пример выполнения схемы17

Приложение В

Примеры выполнения плана и разреза чертежей расположения трубопроводов 18

Приложение Г

Примеры выполнения плана, разреза и схемы чертежей установок19

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектної документації для будівництва

Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень

Система проектной документации для строительства

Правила выполнения рабочей ДСТУ Б В.2.4-12-95

документации тепломеханических (ГОСТ 21.606-95)

решений котельных

System of design documents for construction

Rules for execution of working documentation on heatmechanical solutions of boiler rooms

Чинний від 1996-04-01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Даний стандарт встановлює склад і правила оформлення робочої документації тепло-механічних рішень опалювальних, опалювально-виробничих та виробничих котелень.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

Дата введения 1996-09-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации тепломеханических решений отопительных, отопительно-производственных и производственных котельных.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101-93)

ГОСТ 21.101-93

СПДБ. Основні вимоги до робочої документації.

СПДС. Основные требования к рабочей документации

ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95)

ГОСТ 21.110-95

СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів та матеріалів

СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95)

ГОСТ 21.114-95

СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий

ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93)

ГОСТ 21.205-93

СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем

СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем

Видання офіційне Издание официальное

ДСТУ Б В 2.4 12 95 (ГОСТ 21.606-95) С.2

ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93)

ГОСТ 21.405-93

СПДБ. Правила виконання робочої документації і теплової ізоляції обладнання і трубопроводів

СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93)

ГОСТ 21.501-93

СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Робочу документацію тепломеханічних рішень котелень виконують відповідно до вимог даного стандарту та інших стандартів Системи проектної документації для будівництва (СПДБ).

3.2 До складу робочої документації тепломеханічних рішень котелень включають:

 • робочі креслення, що призначені для виконання будівельно-монтажних робіт (основний комплект робочих креслень марки ТМ);
 • ескізні креслення загальних видів нетипових виробів, конструкцій, пристроїв, монтажних блоків (далі - ескізні креслення загальних видів нетипових виробів) за ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114);
 • специфікацію обладнання, виробів та матеріалів за ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110);
 • опитувальні листи та габаритні креслення*.

3.3 До складу основного комплекту робочих креслень марки ТМ включають:

 • загальні дані по робочих кресленнях;
 • креслення (плани та розрізи) розташування обладнання;
 • схему теплову;
 • креслення (плани та розрізи) розташування трубопроводів;
 • креслення (плани, розрізи та схеми) тепломеханічних установок.

3.4 Для трубопроводів приймають літерно-цифрові позначення за ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205), а також наведені у таблиці 1.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Рабочую документацию тепломеханических решении котельных выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).

3.2 В состав рабочей документации тепломеханических решений котельных включают:

 • рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ТМ);
 • эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков (далее -эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий) по ГОСТ 21.114;

 • спецификацию оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110;

 • опросные листы и габаритные чертежи*.

3.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТМ включают:

 • общие данные по рабочим чертежам;
 • чертежи (планы и разрезы) .расположения оборудования;
 • схему тепловую;
 • чертежи (планы и разрезы) расположения трубопроводов;
 • чертежи (планы, разрезы и схемы) тепломеханических установок.

3.4 Для трубопроводов принимают бук-венно-цифровые обозначения по ГОСТ 21.205, а также приведенные в таблице 1.

* Виконують за необхідністю* Выполняют при необходимости

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.3

Найменування

Наименование

Літерно-цифрове позначення

Буквенно-цифровое обозначение

1. Трубопровід поживної води

Трубопровод питательной воды

Т91

2. Трубопровід безперервної продувки

Трубопровод непрерывной продувки

Т92

3. Трубопровід періодичної продувки

Трубопровод периодической продувки

Т93

4. Трубопровід підживлюючої води

Трубопровод подпиточной воды

Т94

5. Трубопровід дренажний напірний

Трубопровод дренажный напорный

Т95

6. Трубопровід дренажний безнапірний

Трубопровод дренажный безнапорный

Т96

7. Трубопровід атмосферний

Трубопровод атмосферный

Т97

8. Трубопровід пароповітряної суміші

Трубопровод паровоздушной смеси

Т98

Примітка. За наявності у кресленнях декількох однойменних (одного виду) трубопроводів, кожний з яких потрібно виділити, їм присвоюють позначення, що складається з літерно-цифрового позначення, наведеного у таблиці, з додаванням порядкового номера трубопроводу, відокремлюючи їх крапкою.

Приклад: Т91.1; Т91.2

Примечание. При наличии в чертежах нескольких одноименных (одного вида) трубопроводов, каждый из которых требуется выделить, им присваивают обозначения, состоящие из буквенно-цифрового обозначения, приведенного в таблице, с добавлением порядкового номера трубопровода, отделяя их точкой.

Пример: Т91.1; Т91.2

3.5 Позначення діаметра трубопроводу наносять на полиці лінії-виноски відповідно до рисунку 1а.

У тому випадку, коли на полиці лінії-виноски наносять літерно-цифрове позначення трубопроводу, діаметр трубопроводу вказують під полицею лінії-виноски відповідно до рисунку 1б.

Позначення діаметра трубопроводу па схемах допускається вказувати безпосередньо над зображенням трубопроводу відповідно до рисунку 1в.

3.5 Обозначение диаметра трубопровода наносят на полке линии-выноски в соответствии с рисунком 1а.

В том случае, когда на полке линии-выноски наносят буквенно-цифровое обозначение трубопровода, диаметр трубопровода указывают под полкой линии-выноски в соответствии с рисунком 1б.

Обозначение диаметра трубопровода на схемах допускается указывать непосредственно над изображением трубопровода в соответствии с рисунком 1 в.

ДСТУ Б В.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) С.4

3.6 Тепломеханічне обладнання, установки (блоки), повітроводи та газоходи позначають маркою «К» з додаванням порядкового номера у межах марки.

Приклад: К1; К2; К2.1; К2.2; К2.3

3.7 Рекомендовані масштаби зображень на кресленнях наведені у таблиці 2.

3.6 Тепломеханическое оборудование, установки (блоки), воздуховоды и газоходы обозначают маркой «К» с добавлением порядкового номера в пределах марки.