НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

СМІТТЄПРОВОДИ ЖИТЛОВИХ

І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ

Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-34:2007

Київ

Мінрегіонбуд України 2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву (ВАТ "КиївЗНДІЕП") за участю ТОВ "Інжсервіс"

РОЗРОБНИКИ: А. Амбарцумян; О. Ващук; Є. Євграфова; П. Кайтанюк; О. Московських; Н. Новицька; Г. Поляков, канд. техн. наук (керівник розробки); Е. Чичваріна

2ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ПРИЙНЯТТЯ:

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (О. Авдієнко; О. Бродко, канд. техн. наук)

3ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 02 липня 2007 р. № 80

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1Сфера застосування4

2Нормативні посилання4

3Терміни та визначення понять9

4Умовне позначення10

5Технічні вимоги10

5.1 Основні параметри і розміри10

5.2 Основні показники та характеристики10

5.3 Вимоги до матеріалів та комплектуючих13

5.4 Комплектність14

5.5 Маркування14

5.6 Пакування15

6Вимоги безпеки та охорони довкілля15

7Правила приймання17

8Методи контролювання18

9Транспортування й зберігання21

10Вказівки з монтажу та екплуатації21

11Гарантії виробника22

Додаток А Схема сміттєпроводу23

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

СМІТТЄПРОВОДИ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ

Загальні технічні умови

Инженерное оборудование зданий и сооружений

МУСОРОПРОВОДЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Общие технические условия

Construction of buildings and structures

REFUSE CHUTES OF APARTMENT AND

General specifications

Чинний від 2008-01-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сміттєпроводи для видалення твердих побутових відходів (далі – ТПВ) із житлових та громадських будинків (далі – сміттєпроводи).

Вид кліматичного виконання УХЛ4 згідно з ГОСТ 15150 за будь яких умов експлуатації для пофарбованих систем.

Стовбур сміттєпроводу складається з труб із корозійностійкої сталі або труб із сталі з корозійностійким покриттям. Між собою вони з'єднуються хомутами. Труби обкладають цеглою в 1/4 цеглини на "ребро", розміри обкладання х з наступним заповненням порожнин керамзитоцементною сумішшю, якщо елементи стовбура виконані без звукотермоізоляції. Простір між трубою та міжповерховим перекриттям замонолічується цементно-піщаним розчином.

Вимоги щодо безпеки виготовлення сміттєпроводів викладені у розділі 6.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.1-7-2002

Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-9-99

Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005

Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-13-98

Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ 2296-93

Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-94)

Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2708:2006

Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3058-95

Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 3413-96

Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 4179-2003

Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ 535-2005)

Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия (Прокат сортовий фасонний зі сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови)

ДСТУ Б В.1.1-4-2001

Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСН 3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДсанПіН 2.2.7.029-99

Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДНАОП 0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДСП-201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001–2004

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.06.004-2005

Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП-24-86)

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будинків за вибухопожежною небезпекою)

ГОСТ 9.014-78

ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (ЄCKЗC. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.032-74

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і методи контролю)

ГОСТ 9.104-79

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.407-84

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Метод оцінювання зовнішнього вигляду)

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.050-86

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2. 003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.003-86

ССБТ. Работы электросварочние. Требования безопасности (ССБП. Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.008-75

ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности (ССБП. Виробництво покриттів металевих і неметалевих неорганічних. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБТ. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80

ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.038-85

ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности (ССБП. Будівництво. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБТ. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85

ССБТ. Очки защитные. Общие технические требования (ССБТ. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76

Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 12.4.034-85

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)

ГОСТ 12.4.103-83

ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона довкілля. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 166-89

Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 1033-79

Смазка солидол жировой. Технические условия (Мастило салідол жировий. Технічні умови)

ГОСТ 1491-80

Винты с цилиндрической головкой класса точности А и В. Конструкция и размеры (Гвинти з циліндричною головкою класу точності А і В. Конструкція і розміри)

ГОСТ 2590-88

Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент (Прокат сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент)

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль якості)

ГОСТ 3067-88

Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12). Сортамент (Канат сталевий подвійного сукання типу ТК конструкції 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12). Сортамент)

ГОСТ 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества (З'єднання зварні. Методи контролю якості)

ГОСТ 3282-74

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низковуглецевий загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 3749-77

Угольники поверочные 90°. Технические условия (Косинці повірочні 90°. Технічні умови)

ГОСТ 4366-76

Смазка солидол синтетический. Технические условия (Мастило солідол синтетичний. Технічні умови)

ГОСТ 4986-79

Лента холоднокатанная из коррозионностойкой и жаростойкой стали. Технические условия (Стрічка холоднокатана з корозійностійкої і жаростійкої сталі. Технічні умови)

ГОСТ 5378-88

Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)

ГОСТ 5582-75

Прокат тонколистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия (Прокат тонколистовий корозійностійкий, жаростійкий і жароміцний. Технічні умови)

ГОСТ 5949-75

Сталь сортовая калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические требования (Сталь сортова калібрована корозійностійка, жаростійка і жароміцна. Технічні вимоги)

ГОСТ 6465-76

Эмали ПФ-115. Технические условия (Емалі ПФ-115. Технічні умови)

ГОСТ 6745-79

Эмаль ГФ-1426. Технические условия (Емаль ГФ-1426. Технічні умови)

ГОСТ 6859-72

Приборы для отмеривания и отбора жидкостей. Технические условия (Прилади для відмірювання і відбору рідин. Технічні умови)

ГОСТ 7338-90

Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия (Пластини гумові і гумотканинні. Технічні умови)

ГОСТ 7350-77

Сталь толстолистовая коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия (Сталь товстолистова, корозійностійка, жаростійка і жароміцна. Технічні умови)

ГОСТ 7798-88

Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкція і розміри)

ГОСТ 8026-92

Линейки поверочные. Технические условия (Лінійки повірочні. Технічні умови)

ГОСТ 8925-68

Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция (Щупи плоскі для верстатних пристосувань Технічні умови)

ГОСТ 9980.3-86 Е

Материалы лакокрасочные. Упаковка (Матеріали лакофарбові. Пакування)