• науково-проектну документацію (далі – НПД) або облікову документацію (далі – ОД) у разі відсутності НПД на об'єкти архітектури та містобудування, які занесені до Реєстру;
 • ОД на щойно виявлені об'єкти архітектури та містобудування, які занесені до Списку об'єктів культурної спадщини (далі – Список).
 1. Подання НПД або ОД для виготовлення документів СФД здійснює постачальник документів.
 2. Документація на об'єкти архітектури та містобудування повинна відповідати вимогам стандартів «Системи проектної документації для будівництва», «Єдиної системи конструкторської документації», системи «Репрография» (Репрографія) та «Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу» (Системи стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
 3. До підприємства СФД подають правдники (дублікати) НПД та ОД на паперових або машинних носіях.
 4. Документи СФД на об'єкти архітектури та містобудування призначені для репродукування та забезпечення користувачів документами СФД (далі – користувачі), копіями (дублікатами) документів СФД:
 • НПД для проведення консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації (далі – відбудовні роботи) на об'єктах архітектури та містобудування у разі втрати або псування оригіналу документа;
 • ОД, яка містить наукове вивчення об'єкта архітектури та містобудування для проведення науково-проектних розробок.
 1. Документи СФД на об'єкти архітектури та містобудування виготовляють на мікрографічній плівці чи інших компактних носіях.
 2. Створення СФД з НПД та ОД, інформація якої зафіксована на машинних носіях, здійснюють відповідно до національних стандартів системи «Страховий фонд документації».
 3. Постачальник документів несе відповідальність за:

-повноту складу НПД та ОД;

 • відповідність документації за якістю графічного виконання та фізичного стану вимогам ГОСТ 13.1.002;
 • правильність оформлення супровідних документів;
 • своєчасне подання документації до підприємств СФД.

5.10 Підприємство СФД під час приймання НПД та ОД здійснює контроль за:

 • правильністю оформлення супровідних документів;
 • відповідністю опису зазначеної документації у супровідних документах фактичній наявності;
 • відповідністю документації за якістю графічного виконання та фізичного стану вимогам ГОСТ 13.1.002.
 1. Підприємство СФД повертає постачальнику документів на доопрацювання непридатну для виготовлення документів СФД НПД та ОД.
 2. Після створення комплексу документів СФД постачальник документів повинен своєчасно подавати до підприємства СФД наново розроблену документацію та документацію, до якої внесені зміни.

5.13 На основі цих документів підприємство СФД вносить зміни до документів СФД.

5.14 Підприємства СФД надають користувачам, за замовленням, репродуковані з документів СФД копії (дублікати) документів СФД у вигляді:

 • повноформатних паперових копій;
 • мікрофільмів;
 • документів на машинних носіях.
 1. Інформацію про наявність документів СФД у Державному реєстрі документів СФД надає в установленому порядку Державний департамент СФД.
 2. Суб'єкти державної системи СФД, їх обов'язки, порядок взаємодій та порядок забезпечення користувачів копіями (дублікатами) документів СФД визначені національними стандартами системи «Страховий фонд документації».
 3. Інформація, яка зберігається в СФД, набуває категорії інформації з обмеженим доступом, що гарантує збереження інтелектуальної власності, державної таємниці, законних прав та інтересів її власника.

6 Склад документації на об'єкти архітектури та містобудування, що подають до підприємств страхового фонду документації

6.1 До підприємств СФД подають:

 • НПД, до складу якої входять комплекти документації в обсязі, що забезпечує проведення відбудовних робіт на об'єктах архітектури та містобудування;
 • ОД, до складу якої входить комплект документів з виявлення, наукового вивчення об'єктів архітектури та містобудування в обсязі, необхідному для державної реєстрації.

6.2 НПД на об'єкти архітектури та містобудування формують за такими розділами:

 • вихідно-дозвільна документація;
 • комплексні наукові дослідження;
 • робоча документація;
 • науково-реставраційний звіт.

6.3 НПД на об'єкти архітектури та містобудування відповідно до визначених розділів складають з таких комплектів:

а) вихідно-дозвільна документація – комплекту документів вихідних даних;

б) комплексні наукові дослідження:

 1. комплекту документів натурних досліджень;
 2. комплекту документів історико-архівних та бібліографічних досліджень;

в) робоча документація – комплектів робочої документації;

г) науково-реставраційний звіт:

 1. комплекту документів науково-реставраційного звіту;
 2. комплекту виконавчої документації.
 3. До складу НПД на архітектурні комплекси (ансамблі) додають НПД на комплекс (ансамбль) у цілому та НПД кожного окремого об'єкта, що входить до складу цього комплексу (ансамблю).
 4. Для виготовлення документів СФД подають один вид документації: робочої або виконавчої.
 5. Виконавча документація повинна фіксувати всі зміни, внесені у робочу документацію під час проведення відбудовних робіт, і відповідати фактичному стану об'єкта архітектури та містобудування.
 6. До складу ОД на об'єкт архітектури додають такі документи:
 • облікову картку;
 • паспорт;
 • коротку історичну довідку;
 • акт технічного стану;
 • довідку про майнову цінність.

До паспорта додають матеріали фотофіксації, генеральний план з позначеннями зон охорони, поповерхові плани, розрізи, кресленики фасадів.

 1. До складу ОД на архітектурні комплекси (ансамблі) додають облікову картку і паспорт на комплекс (ансамбль) у цілому; облікову картку, паспорт, акт технічного стану на кожний окремий об'єкт, що входить до складу комплексу (ансамблю); генеральний план з позначенням меж комплексу (ансамблю) і кожного окремого об'єкта архітектури, а також зон охорони; матеріали фотофіксації як окремих об'єктів архітектури, так і загального вигляду всього комплексу (ансамблю).
 2. На твори мистецтва (розписи, мозаїку, ліпнину, кераміку тощо) об'єкта архітектури складають облікові картки і паспорти на внутрішнє та зовнішнє оздоблення. Ці облікові картки і паспорти додають до облікових карток і паспортів об'єкта архітектури.

7 Вимоги до комплектувальних документів

7.1 До НПД та ОД, які подають для виготовлення документів СФД, додають такі комплектувальні документи:

 • відомість комплектів НПД (далі – ВК НПД), яку складають на кожний окремий її комплект;
 • відомість комплекту облікової документації (далі – ВК ОД), яку складають на кожний окремий об'єкт архітектури або містобудування;
 • супровідний перелік (далі – СП), який складають на НПД, що поставляють партією.

7.2 Комплектувальні документи виконують на кальці або білому папері одним з таких способів:

 • вручну (чорною тушшю або олівцем);
 • електрографічним;
 • друкарським;
 • машинописом.
 1. Графічне виконання комплектувальних документів повинно відповідати вимогам ГОСТ 13.1.002, ГОСТ 2.004.
 2. Вимоги до відомості комплекту науково-проектної документації
 3. ВК НПД складає постачальник документів, які разом з комплектом НПД подає для виготовлення документів СФД.
 4. До ВК НПД додають:
 • ВК НПД вихідних даних (далі – ВК НПД-ВД);
 • ВК НПД натурних досліджень (далі – ВК НПД-НД);
 • ВК НПД історико-архівних та бібліографічних досліджень (далі – ВК НПД-ІАБД);
 • ВК НПД робочої документації (далі – ВК НПД-Р);
 • ВК НПД науково-реставраційного звіту (далі – ВК НПД-НРЗ);
 • ВК НПД виконавчої документації (далі – ВК НПД-В).

7.4.3 До ВК НПД-ВД додають документи, які рекомендовані у переліку, наведеному у додатку А.

7.4.4 До ВК НПД-НД додають звітну і фіксаційну документацію, яка рекомендована у переліку, наведеному у додатку Б.

 1. До комплекту фіксаційної документації додають обмірні кресленики за маркою «0»: архітектурно-археологічні або архітектурні.
 2. До комплекту фіксаційної документації додають схематичні вимірювання сюжетів композиції і орнаментів об'єктів архітектури, які мають живопис, мозаїку, кахляні прикраси тощо.

7.4.5 До ВК НПД-ІАБД додають:

 • історичну довідку або записку;
 • витяги з архівних та музейних документів тощо;
 • список бібліографічних джерел та архівних справ;
 • правдники іконографічних документів: літературних, письмових, креслеників фасадів, планів, обмірів, картографічних документів, творів живопису та графіки.

7.4.6 До ВК НПД-Р додають:

 • робочу документацію на відбудовні роботи на об'єкти архітектури та містобудування за марками згідно з ДСТУ Б А.2.4-4, яка рекомендована за переліком, наведеним у додатку В;
 • документацію на типові будівельні конструкції, вироби та вузли, на яку наведені посилання у робочих креслениках НПД;
 • нормативну документацію з креслениками, що призначені для виготовлення виробів, на яку наведені посилання у робочих креслениках НПД;
 • відомості потреби у матеріалах;
 • специфікації.

7.4.6.1 Комплект робочої документації для проведення робіт з консервації та реставрації подають до підприємств СФД в обсязі креслеників:

 • на весь об'єкт архітектури, архітектурний комплекс (ансамбль) або їх окремі частини;
 • на окремі конструктивні елементи, елементи декоративного оздоблення і художні витвори (скульптура, живопис та інше) об'єкта архітектури.

7.4.6.2 Комплект робочої конструкторської документації складають з:

 • проекту укріплення основи і фундаментів;
 • укріплення надземних конструкцій будови.
 1. Визначає склад нормативної документації та документації на типові будівельні конструкції, вироби та вузли, яка необхідна для проведення відбудовних робіт, постачальник документів на етапі формування комплектів робочої документації для подання до підприємства СФД.
 2. Створюють СФД нормативної документації та документації на типові конструкції, вироби та вузли відповідно до національних стандартів системи «Страховий фонд документації».

7.4.7 До ВК НПД-НРЗ додають документи, які наведені у додатку Г, і такі, що додають до звіту:

 • акт приймання робіт;
 • акт на приховані роботи;
 • комплект виконавчої документації;
 • альбом фотографій фіксації стану об'єкта архітектури та містобудування до початку, у процесі і після закінчення відбудовних робіт.
 1. ВК НПД складає постачальник документів за формами, наведеними у Д.1, Д.2, Д.3, Д.4.
 2. Заповнюють форми ВК НПД відповідно до порядку запису:
 • розділів, наведених у 6.2;
 • комплектів документації досліджень та робочої документації, наведених у 6.3.
 1. Документи НПД кожного виду дослідження систематизують за способом виконання: графічні, текстові, кресленики, фотографії тощо.
 2. ВК НПД присвоюють познаку, яку складають з номера, за яким об'єкт архітектури або містобудування додано до Реєстру, його охоронного номера і номера у комплексі згідно з офіційною документацією та через дефіс надають познаку відомості комплекту за 7.4.2.

Приклад

382-902.1-ВК НПД-ВД,

де382– порядковий номер за Реєстром;

902– охоронний номер об'єкта архітектури та містобудування за Реєстром;

1– номер об'єкта у комплексі;

ВК НПД-ВД– познака відомості комплекту науково-проектної документації вихідних даних згідно з 7.4.2.

7.4.12 У ВК НПД робочої документації через дефіс додають марку комплекту згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.

Приклад

382-902.1-ВК НПД-Р-АР,

де382– порядковий номер за Реєстром;

902– охоронний номер об'єкта архітектури та містобудування за Реєстром;

1– номер об'єкта у комплексі;

ВК НПД-Р– познака відомості комплекту науково-проектної документації робочої згідно з 7.4.2;

АР– марка комплекту згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.

7.5 Вимоги до відомості комплекту облікової документації

 1. ВК ОД складає постачальник документів за формами, наведеними у Е.1, Е.2.
 2. Запис у ВК ОД виконують відповідно до складу документів, наведених у 6.7.
 3. Познаку ВК ОД на об'єкти архітектури та містобудування, які занесені до Реєстру, складають відповідно до 7.4.11.
 4. Познаку ВК ОД на щойно виявлені об'єкти архітектури та містобудування, занесені до Списку, складають з літерної познаки С, порядкового номера цього об'єкта у Списку, через дефіс проставляють дату складання Списку.

Приклад

С.25-09.07.02-ВК ОД,

деС– Список;

25– порядковий номер об'єкта архітектури та містобудування у Списку;

09.07.02– дата складання Списку;

ВК ОД– відомість комплекту облікової документації.

7.6 Вимоги до супровідного переліку

 1. СП складають у разі відправлення НПД кількома партіями або кількох комплектів документації однією партією.
 2. Складання СП виконує постачальник документів за формами, що наведені у Ж.1, Ж.2, Ж.3.
 3. Заповнення форми СП виконують відповідно до порядку запису:
 • розділів, наведених у 6.2;
 • комплектів документації з дослідження та робочої документації, наведених у 6.3.
 1. СП складають до кожної партії НПД і надають йому номер відповідно до порядкового номера партії.
 2. СП надають познаку, яку складають з познаки ВК НПД згідно з 7.4.11, та порядкового номера СП.

Приклад

382-902.1-СП1,

де382– порядковий номер за Реєстром;

902– охоронний номер об'єкта архітектури та містобудування за Реєстром;

1– номер об'єкта у комплексі;

СП1– супровідний перелік за порядковим номером.

8 Вимоги до фізичного стану, оформлення і графічного виконання науково-проектної та облікової документації

8.1 НПД та ОД повинна бути виконана на однорідній паперовій основі – папері письмовому згідно з ГОСТ 18510, папері друкарському згідно з ГОСТ 9095, папері креслярському згідно з ГОСТ 597, папері креслярському прозорому згідно з ГОСТ 20363, кальці паперовій натуральній згідно з ГОСТ 892, фотокальці, фотопапері та інших матеріалах, призначених для фіксування алфавітно-цифрової або графічної інформації.