НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Страховий фонд документації

ОБ'ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРИ

ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ДСТУ 33.203:2005

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії) та Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40)

РОЗРОБНИКИ: В. Гармаш; Л. Головіна; Н. Єврейнова; Г. Костенко, канд. техн. наук; А. Некрасов; Т. Саратовська; В. Степаненко, канд. екон. наук (керівник розробки)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту Українивід 28 грудня 2005 р. № 379

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування4

2 Нормативні посилання4

3 Терміни та визначення понять5

4 Познаки та скорочення5

5 Загальні положення6

6 Порядок створення страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування7

6.1 Порядок планування робіт зі створення галузевого страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування7

6.2 Порядок планування робіт зі створення обласного (регіонального) страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування9

6.3 Порядок готування та подання науково-проектної та облікової документації на об'єкти архітектури та містобудування для виготовляння документів страхового фонду документації11

6.4 Порядок виготовляння та передавання документів страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування на довгострокове зберігання11

7 Порядок створення галузевого (обласного (регіонального)) страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування, які не увійшли до галузевої (обласної (регіональної)) програми12

8 Звітність13

Додаток А Форма переліку об'єктів національного (місцевого) значення14

Додаток Б Форма переліку науково-проектної та облікової документації15

Додаток В Форми галузевої (обласної (регіональної)) програми16

Додаток Г Форма плану подання науково-проектної та облікової документації20

Додаток Д Форма плану виготовляння та передавання документів страхового фонду документації21

Додаток Е Форма звіту про подання науково-проектної та облікової документації22

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ

ОБ'ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИПОРЯДОК СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇНА ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

СТРАХОВОЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СТРАХОВОГО ФОНДА ДОКУМЕНТАЦИИНА ОБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

INSURANCE DOCUMENTATION FUND

OBJECTS OF A CULTURAL HERITAGETHE ORDER OF CREATION OF INSURANCE DOCUMENTATION FUND FOR OBJECTS OF ARCHITECTURE AND TOWN-PLANNING

Чинний від 2007-01-01

1 Сфера застосування

Цей стандарт установлює порядок створення страхового фонду документації України на об'єкти культурної спадщини незалежно від форми власності на них.

Вимоги цього стандарту поширюються на об'єкти архітектури та містобудування, які занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (далі – Реєстр), та щойно виявлені об'єкти архітектури та містобудування, визначені об'єктами культурної спадщини і, відповідно до законодавства України, підлягають охороні (далі – об'єкти архітектури та містобудування).

Стандарт застосовують суб'єкти державної системи страхового фонду документації, які створюють та використовують страховий фонд документації на об'єкти архітектури та містобудування (далі – СФД AM).

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2732-2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять

ГОСТ 13.1.102-93 Репрография. Микрография. Микроформы на галогенидосеребряных пленках. Общие технические требования и методы контроля (Репрографія. Мікрографія. Мікроформи на галогенідосрібних плівках. Загальні технічні вимоги та методи контролювання)

ГОСТ 13.1.104-93 Репрография. Микрография. Микрофильмы рулонные. Основные размеры и размещение микроизображений (Репрографія. Мікрографія. Мікрофільми рулонні. Основні розміри та розміщення мікрозображень)

ГОСТ 13.1.105-91 Репрография. Микрография. Микрофиши. Типы (Репрографія. Мікрографія. Мікрофіші. Типи).

3 Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 об'єкт культурної спадщини

Визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність

3.2 щойно виявлені об'єкти архітектури та містобудування

Об'єкти культурної спадщини, віднайдені за результатами науково-пошукової роботи, спрямованої на одержання нових знань про історію та культуру суспільства та людини

3.3 страховий фонд документації на об'єкти архітектури та містобудування

Упорядкований банк документів науково-проектної та облікової документації на об'єкти архітектури та містобудування, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших компактних носіях інформації, які прийняті на державний облік і довгострокове надійне зберігання

3.4 науково-проектна документація

Комплекс науково-дослідної та проектної документації для здійснення науково обґрунтованих заходів з консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації об'єктів архітектури та містобудування, які визначені об'єктами культурної спадщини, а також для їх ремонту та пристосування

3.5 облікова документація

Комплект документів з виявлення, наукового вивчення, класифікації та державної реєстрації об'єктів архітектури та містобудування

3.6 власники об'єктів архітектури та містобудування

Юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства України набули права власності, володіння, користування чи управління цими об'єктами

3.7 об'єкти архітектури та містобудування національного або місцевого значення

Об'єкти архітектури та містобудування певної категорії, визначеної експертною комісією центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини для занесення цих об'єктів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

3.8 центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини

Центральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений здійснювати державне управління у сфері охорони культурної спадщини згідно з законодавством України

3.9 правдник (документа) – згідно з ДСТУ 2732

 1. дублікат (документа) – згідно з ДСТУ 2732
 2. копія (документа) – згідно з ДСТУ 2732
 3. постачальник документів

Юридичні та фізичні особи, які готують та відправляють науково-проектну та облікову документацію на об'єкти архітектури та містобудування для виготовляння документів страхового фонду документації

3.13 довгострокове зберігання

Зберігання документів страхового фонду документації терміном не меншим ніж 75 років.

4 Познаки та скорочення

АР Крим– Автономна Республіка Крим

НПД– науково-проектна документація

ОД– облікова документація

СФД– страховий фонд документації

СФД AM– страховий фонд документації на об'єкти архітектури та містобудування.

5 Загальні положення

5.1 Метою створення СФД AM є:

 • збереження інформації, яка міститься у науково-проектній та обліковій документації (далі – НПД та ОД) на об'єкти архітектури та містобудування, за допомогою виготовлення документів страхового фонду документації (далі – документи СФД);
 • відтворення з документів СФД копій НПД та ОД і забезпечення ними користувачів документами страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування (далі – користувачі документами СФД AM) для проведення консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів архітектури та містобудування у разі втрати або пошкодження оригіналів документів.
 1. СФД AM створюють на окремі архітектурні споруди, а також пов'язані з ними твори монументального, декоративного та образотворчого мистецтва, які характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій або авторів; природно-архітектурні комплекси (ансамблі), історичні центри, вулиці, квартали, площі, архітектурні ансамблі, залишки давнього розпланування та забудови, що є носієм певних містобудівних ідей, незалежно від форми власності.
 2. Власники об'єктів архітектури та містобудування зобов'язані створювати СФД AM на об'єкти, занесені до Реєстру.
 3. СФД AM входить до складу страхового фонду документації на об'єкти культурної спадщини, який є частиною страхового фонду документації України.
 4. СФД AM складається з галузевого та обласних (регіональних) страхових фондів.
 5. Галузевий СФД AM створюють на об'єкти архітектури та містобудування національного значення, обласний (регіональний) СФД AM – на об'єкти архітектури та містобудування місцевого значення.
 6. Суб'єктами державної системи страхового фонду документації під час створення галузевого (обласного (регіонального)) СФД AM є:
 • центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;
 • Державний департамент страхового фонду документації (далі – Державний департамент СФД);
 • Рада Міністрів Автономної Республіки Крим (далі – АР Крим), обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (далі – місцеві органи виконавчої влади);
 • науково-дослідні установи, бази зберігання, підприємства та організації, що підпорядковані Державному департаменту СФД;
 • постачальники документів.

5.8 Основними етапами роботи зі створення СФД AM є:

 • планування робіт зі створення галузевого (обласного (регіонального)) СФД AM та розроблення відповідних програм;
 • готування та відправлення НПД та ОД для виготовляння документів СФД галузевого (обласного (регіонального)) СФД AM;
 • виготовляння та передавання документів СФД на довгострокове зберігання.

5.9 Планування та координацію робіт зі створення галузевого СФД AM, розроблення програми створення галузевого СФД AM (далі – галузева програма) та забезпечення реалізації заходів, передбачених цією програмою, здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

 1. Планування та координацію робіт зі створення обласного (регіонального) СФД, розроблення програм створення обласних (регіональних) СФД, складовою частиною яких є розділ СФД AM (далі – обласні(регіональні)програми), та забезпечення реалізації заходів, передбачених цими програмами, здійснюють місцеві органи виконавчої влади.
 2. Місцеві органи виконавчої влади обумовлюють створення СФД AM в охоронному договорі на пам'ятку культурної спадщини як один із заходів забезпечення її збереження.
 3. Основою для планування робіт зі створення СФД AM є Реєстр та списки щойно виявлених об'єктів культурної спадщини (далі – списки), які відповідно до законодавства України підлягають охороні.
 4. Готує та відправляє НПД та ОД для виготовляння документів СФД постачальник документів.
 5. Для створення СФД AM надають правдники (дублікати, ураховані копії) НПД та ОД, з якої виготовляють документи СФД.
 6. Страховий фонд нормативної документації, на яку є посилання в НПД та ОД, створюють за рішенням власника об'єктів архітектури та містобудування згідно з вимогами національних стандартів комплексу «Страховий фонд документації».
 7. Виготовляють документи СФД та передають їх на довгострокове зберігання підприємства страхового фонду документації України (далі – підприємства СФД).
 8. Роботи з готування та відправлення НПД та ОД для виготовляння документів СФД, які виконують науково-дослідні або проектні установи (організації), виготовляння документів СФД та закладання їх на довгострокове зберігання здійснюють на договірних засадах, замовником яких є власник об'єктів архітектури та містобудування.
 9. Координацію робіт та методичну настанову з питань створення СФД AM у межах повноважень, визначених законодавством України, здійснює Державний департамент СФД.
 10. Джерелами фінансування робіт зі створення СФД AM є кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, передбачені на ці цілі, кошти власників об'єктів архітектури та містобудування, а також інші джерела, передбачені законодавством України.
 11. Створюють СФД AM згідно з вимогами законодавства України щодо охорони державної таємниці та технічного захисту інформації.
 12. Інформація, яку зберігають в СФД України, набуває категорії інформації з обмеженим доступом, що гарантує збереження інтелектуальної власності, державної таємниці, законних прав та інтересів її власника.

6 Порядок створення страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування

6.1 Порядок планування робіт зі створення галузевого страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування

6.1.1 Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини на підставі нормативно-правових актів України щодо створення СФД видає розпорядчий документ про створення галузевого СФД AM, за яким:

 • визначають службу (підрозділ) з питань створення галузевого СФД AM (далі – служба (підрозділ));
 • призначають керівника, відповідальних виконавців служби (підрозділу) та визначають коло їх обов'язків;
 • визначають порядок створення та терміни виконання робіт зі створення галузевого СФД AM.