НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Страховий фонд документації

ОБ'ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ОБ'ЄКТИ

АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ДЛЯ СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ

ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні вимоги

ДСТУ 33.106:2005

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

РОЗРОБНИКИ: В. Гармаш; Л. Головіна; Н. Єврейнова; Г. Костенко, канд. техн. наук; А. Некрасов; Т. Саратовська; В. Степаненко, канд. екон. наук

  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту Українивід 25 листопада 2005 р. № 338

  1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування4

2 Нормативні посилання4

3 Терміни та визначення понять5

4 Познаки та скорочення7

5 Загальні положення7

6 Склад документації на об'єкти архітектури та містобудування, що подають до підприємств страхового фонду документації8

7 Вимоги до комплектувальних документів9

8 Вимоги до фізичного стану, оформлення і графічного виконання науково-проектної та облікової документації11

9 Вимоги до відправлення науково-проектної та облікової документації до підприємств страхового фонду документації13

10 Правила заповнення комплектувальних документів14

Додаток А Перелік документів вихідних даних на об'єкти архітектури та містобудування16

Додаток Б Перелік документації натурних досліджень на об'єкти архітектури та містобудування17

Додаток В Перелік робочої документації на відбудовні роботи на об'єктах архітектури та містобудування17

Додаток Г Перелік документів науково-реставраційного звіту на об'єкти архітектури та містобудування18

Додаток Д Форми аркушів відомості комплекту науково-проектної документації на об'єкти архітектури та містобудування19

Додаток Е Форми аркушів відомості комплекту облікової документації на об'єкти архітектури та містобудування23

Додаток Ж Форми аркушів супровідного переліку науково-проектної документації на об'єкти архітектури та містобудування26

Додаток И Форма акта про відповідність комплектів науково-проектної документації вимогам мікрофільмування29

Додаток К Форма акта про відповідність комплекту облікової документації вимогам мікрофільмування30

Додаток Л Форма акта фактичного стану комплектів науково-проектної (комплекту облікової) документації, що подають на мікрофільмування31

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ

ОБ'ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРИ

ТА МІСТОБУДУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні вимоги

СТРАХОВОЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЪЕКТЫ АРХИТЕКТУРЫ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ

СТРАХОВОГО ФОНДА ДОКУМЕНТАЦИИ

Технические требования

INSURANCE DOCUMENTATION FUND

THE OBJECTS OF THE CULTURAL HERITAGE

DOCUMENTATION ON OBJECTS OF ARCHITECTURE

AND TOWN-PLANNING FOR MAKING THE INSURANCE FUND

OF THE DOCUMENTATION

Technical requirements

Чинний від 2007-01-01

1Сфера застосування

Цей стандарт установлює технічні вимоги до готування, відправлення, складу, комплектності, фізичного стану, оформлення документації на об'єкти архітектури та містобудування, призначеної для виготовлення документів страхового фонду документації (далі – документи СФД) на мікрографічній плівці.

Вимоги цього стандарту поширюються на документацію об'єктів архітектури та містобудування, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (далі – Реєстр), та на документацію щойно виявлених об'єктів архітектури та містобудування, які визначені об'єктами культурної спадщини і підлягають охороні відповідно до законодавства України (далі – об'єкти архітектури та містобудування).

2Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-4-99 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (ЄСКД. Загальні вимоги до виконання конструкторських та технологічних документів на друкувальних і графічних пристроях виведення ЕОМ)

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи (ЄСКД. Основні надписи)

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (ЄСКД. Формати)

ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения (ЄСКД. Правила обліку і зберігання)

ГОСТ 2.502-68 ЕСКД. Правила дублирования (ЄСКД. Правила дублювання)

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений (ЄСКД. Правила внесення змін)

ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие требования и нормы (Репрографія. Мікрографія. Документи для зйомки. Загальні вимоги і норми)

ГОСТ 13.1.003-83 Репрография. Микрография. Копии, полученные при увеличении с микроформ. Технические требования и методы контроля (Репрографія. Мікрографія. Копії, одержані під час збільшення з мікроформ. Технічні вимоги та методи контролювання)

ГОСТ 13.1.202-88 Репрография. Микрография. Символы и трафареты. Общие требования (Репрографія. Мікрографія. Символи і трафарети. Загальні вимоги)

ГОСТ 597-73 Бумага чертежная. Технические условия (Папір креслярський. Технічні умови)

ГОСТ 892-89 Калька бумажная. Технические условия (Калька паперова. Технічні умови)

ГОСТ 9095-89 Бумага для печати типографская. Технические условия (Папір для друку. Технічні умови)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір писальний. Технічні умови)

ГОСТ 20363-88 Бумага чертежная прозрачная. Технические условия (Папір креслярський прозорий. Технічні умови)

ГОСТ 21140-88 Тара. Система размеров (Тара. Система розмірів).

3 Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 документ страхового фонду документації

Документ, який перебуває на державному обліку у страховому фонді документації України, необхідний для відтворення та збереження документації на об'єкти культурної спадщини у випадку втрати або псування їх оригіналів

3.2 науково-проектна документація

Комплекс науково-дослідної та проектної документації для здійснення науково-обґрунтованих заходів з консервації, реабілітації, реставрації, музеєфікації об'єктів архітектури та містобудування, які визначені об'єктами культурної спадщини, а також для їх ремонту та пристосування

3.3 облікова документація

Комплект документів з виявлення, наукового вивчення, класифікації, державної реєстрації об'єктів архітектури та містобудування

3.4 підприємство страхового фонду документації України

Державна установа, яка здійснює виготовлення документів страхового фонду документації та виробництво технічних засобів і технологічного оснащення з оброблення інформації, відповідних вимогам захисту інформації з обмеженим доступом

3.5 постачальник документів

Юридичні та фізичні особи, які здійснюють готування і постачання науково-проектної та облікової документації на об'єкти архітектури та містобудування для формування та ведення страхового фонду документації України

3.6 користувач документами страхового фонду документації

Центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи-постачальники документів

3.7 копія (документа)

Документ, який точно відтворює інформацію іншого документа, а також усі його зовнішні ознаки чи частину їх (ДСТУ 2732)

3.8 правдник (істинний документ)

Документ, відомості про час і місце створення якого і (або) про автора, які містяться в самому документі або виявлені будь-яким іншим чином, відповідають дійсності (ДСТУ 2732)

3.9 дублікат (документа)

Повторний примірник офіційного документа, який має юридичну силу оригіналу(ДСТУ 2732)

3.10 консервація (об'єкта архітектури та містобудування)

Сукупність науково обґрунтованих заходів, які дозволяють захистити об'єкт архітектури та містобудування від подальших руйнувань і забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням у їхній існуючий вигляд

3.11 реставрація (об'єкта архітектури та містобудування)

Сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єкта архітектури та містобудування із забезпеченням збереження їхньої автентичності

3.12 реабілітація (об'єкта архітектури та містобудування)

Сукупність науково обґрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функційних властивостей об'єкта архітектури та містобудування

3.13 музеєфікація (об'єкта архітектури та містобудування)

Сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об'єкта архітектури та містобудування у стан, придатний для екскурсійного відвідування

3.14 оригінал (офіційного документа)

Перший або єдиний примірник офіційного документа (ДСТУ 2732)

3.15 робоча документація (на об'єкт архітектури та містобудування)

Документація, яку розробляють на підставі проекту, затвердженого у встановленому порядку, і призначена для проведення будівельних і монтажних робіт

3.16 виконавча документація (на об'єкт архітектури та містобудування)

Робочі кресленики, на яких зафіксовано фактичний стан об'єкта архітектури та містобудування з усіма внесеними змінами, що одержані у результаті проведення комплексу реставраційних робіт

3.17 зони охорони об'єкта архітектури та містобудування

Встановлювані навколо об'єкта архітектури та містобудування охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використовування

3.18 фіксаційна документація

Документація у вигляді масштабних ортогональних зображень основних проекцій об'єкта і його деталей, фотографічні документи (позитиви, негативи) і текстові описи, що їх виконують під час натурних досліджень на підставі обмірних креслеників, зарисовок або інших зображень об'єкта архітектури та містобудування

3.19 іконографічні документи

Стародавні літературні, письмові, ілюстративні, графічні та інші документи, які відображають стан об'єкта архітектури та містобудування у різні періоди його існування

3.20 архітектурно-археологічні обмірні кресленики

Кресленики, які виконують на підставі обмірів підвищеної складності для одержання точних документальних даних про об'єкт архітектури та містобудування

3.21 архітектурні обмірні кресленики

Кресленики, які виконують на підставі обмірів, що не потребують особливих вимог до точності

3.22 художня зйомка

Натурні фотографічні матеріали (позитиви, негативи), які надають художнє уявлення про об'єкт архітектури та містобудування, призначені для виготовлення високоякісних фотозбільшень для художніх видань, альбомів і експонування у музеях, виставках

3.23 документально-протокольна зйомка

Натурні фотографічні матеріали (позитиви, негативи), на яких наочно відображено стан об'єкта архітектури та містобудування на час дослідження і обміру, з фіксацією руйнувань, послідовних стадій відбудовних і науково-дослідних робіт до їх проведення, у процесі і після завершення.

4 Познаки та скорочення

ВК НПД

відомість комплекту науково-проектної документації;

ВК НПД-В

відомість комплекту науково-проектної документації виконавчої;

ВК НПД-ВД

відомість комплекту науково-проектної документації вихідних даних;

ВК НПД-ІАБД

відомість комплекту науково-проектної документації історико-архівних та бібліографічних досліджень;

ВК НПД-НД

відомість комплекту науково-проектної документації натурних досліджень;

ВК НПД-НРЗ

відомість комплекту науково-проектної документації науково-реставраційного звіту;

ВК НПД-Р

відомість комплекту науково-проектної документації робочої;

ВК ОД

відомість комплекту облікової документації;

НПД

науково-проектна документація;

ОД

облікова документація;

СП

супровідний перелік;

СФД

страховий фонд документації.

5 Загальні положення

  1. Документи СФД на об'єкти архітектури та містобудування виготовляють з документації на окремі архітектурні споруди, а також пов'язані з ними твори монументального, декоративного, образотворчого мистецтва, які характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій або авторів; природно-архітектурні комплекси (ансамблі), історичні центри, вулиці, квартали, площі, залишки давнього розпланування та забудови, що є носієм певних містобудівних ідей.
  2. Для виготовлення документів СФД подають: