НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДІЛОВОДСТВО
Й АРХІВНА СПРАВА

Терміни та визначення понять

ДСТУ 2732:2004

В

БЗ № 3 - 2003/52

идання офіційн

е


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

о:

їПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) Державного комітету архівів України

ВНЕСЕНО: Державний комітет архівів України

РОЗРОБНИКИ: О. Загорецька; Л. Драгомірова; Л. Кузнецова; С. Кулешов, д-р іст. наук (керівник розробки); С. Лозова; А. Маньковський, канд. екон. наук; Н. Христова, канд. іст. наук; А. Шурубура, канд. хім. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 97

З НА ЗАМІНУ: ДСТУ 2732-94

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

с.

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Загальні пояснення 1

 3. Загальні поняття 2

 4. Діловодство 6

  1. Документування управлінської інформації 6

  2. Організація роботи зі службовими документами 8

 5. Архівна справа 10

  1. Складники та формування Національного архівного фонду України 10

  2. Забезпечування збереженості та облік архівних документів.. 13

  3. Науково-інформаційна діяльність архіву 16

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів - 19

Додаток Б Абетковий покажчик англійських термінів 24

Додаток В Абетковий покажчик російських термінів 26

Додаток Г Юридичні терміни, використані у визначеннях понять стандарту ЗО

Додаток Д Бібліографія 31ВСТУП

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення, щоб сформулювати однозначно встановлені терміни та визначення понять діло­водства й архівної справи, відбити в його змісті сучасну спеціальну лексику цих галузей знань, узгодити її зі змістом інших національних та міжнародних стандартів у сфері інформації та до­кументації. З іншого боку, до стандарту внесено тільки основні лексичні одиниці, пов’язані з теорією та технологією діловодства й архівної справи, а визначення понять ґрунтується пере­важно на традиційному їх розумінні і водночас виходить тільки з потреб практичної роботи в за­значених сферах діяльності. У стандарті немає термінів, що належать до інших галузей знань, зокрема інформатики (наприклад, поняття процесів електронного документування та електрон­ного документообігу), комплексу наук документально-комунікаційного циклу в цілому (наприклад, з класифікування та типологізування документів) чи галузей спеціального документознавства (на­приклад, що стосуються науково-технічної, картографічної, гідрометеорологічної та інших систем документації).

Усі терміни, похідні від терміна «документ», розглядають як неопубліковані документи (тобто такі, що не є видання, їхні частини чи інші види тиражованих друком документів для їх масово­го розповсюджування), оскільки саме вони є головні об’єкти діловодства й архівної справи. Термін «установа» у визначеннях понять стандарту прийнято як умовну познаку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності.ДСТУ 2732:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДІЛОВОДСТВО
Й АРХІВНА СПРАВА

Терміни та визначення понять

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
И АРХИВНОЕ ДЕЛО
Термины и определения понятий

RECORDS MANAGEMENT
AND AFFAIRS ARCHIVAL
Terms and definitions

Чинний від 2005-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у сфері діловодства й архівної справи.

  2. Терміни, встановлені цим стандартом, треба застосовувати в усіх видах нормативних документів стосовно діловодства й архівної справи, а також для робіт зі стандартування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни цього стандарту — реко­мендовані.

  3. Положення стандарту чинні для застосовування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших суб’єктів господарювання, що діють в Україні, а також технічних комітетів стандартизації, науково-техніч­них та інженерних товариств.

 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

  1. Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два застандартовані терміни (наприклад, діловодство та справочинство). Проте, використовуючи застандартовані терміни, у межах одного документа треба вживати лише один із термінів-синонімів.

  2. Застандартовані терміни та скорочення надруковано прямим напівгрубим шрифтом. Не дозволені для вживання терміни надруковано світлим курсивом з познакою (Нд).

  3. Частину терміна у круглих дужках, подану прямим напівгрубим шрифтом, можна не вжи­вати, якщо це не призводить до неоднозначного прочитання положень і вимог нормативного документа.

  4. Усі наявні в терміностатті короткі форми терміна (утворювані випусканням частини тер­міна у круглих дужках, ініціальні абревіатури та поєднання ініціальних абревіатур з іншими сло­вами багатослівного терміна) в абеткових покажчиках розміщено окремими рядками.

Видання офіційне 1. Подані після терміна в круглих дужках прямим Світлим шрифтом пояснення, які уточню­ють сферу його застосовування, не є частини термінів. В абетковому покажчику (додаток А) їх не наведено.

 2. Наявність квадратних дужок у терміностатті означає, що в ній суміщено два терміни, які мають спільні терміноелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подано окремо із зазначенням номера тієї самої тер­міностатті.

 1. Використовуючи встановлені цим стандартом терміни в інших документах, їх можна, за потреби, змінювати, подаючи окремі слова багатослівних термінів згідно з усіма властивими цим словам граматичними категоріями чи замінюючи ці слова займенниками згідно з конструкцією речення (наприклад: «цінність документів» — «їх цінність»; «користування архівними докумен­тами» — «користування ними»). У цьому разі зміни не повинні порушувати значення термінів, встановлених стандартом.

 2. Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших документах, за потреби, їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об’єкти, що належать обсягові виозначуваного поняття. У цьому разі зміни не повинні порушувати обся­гу і змісту понять, виозначених у стандарті.

 3. Встановлені цим стандартом терміни за першого вживання у визначеннях інших термінів виділено підкресленням.

 4. У стандарті як довідкові подано англійські (еп) та російські (ги) терміни-відповідники за- стандартованих термінів (додатки Б, В), узяті з міжнародних стандартів та наукової літератури. У разі відсутності унормованого чи сталого вживання іншомовних термінів у спеціальній літера­турі термін-відповідник у стандарті не наведено.

 5. Юридичні терміни, вжиті у визначеннях понять стандарту, подано в додатку Г.

 6. Бібліографічні джерела іншомовних відповідників наведено в додатку Д.

 1. З ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯділоводство; справочинство

Сукупність процесів, що забезпечують Д£Ь кументування управлінської інформації та організування роботи зі службовими доку­ментами

 1. архівна справа

Галузь життєдіяльності суспільства, що охоп­лює правові, наукові, технологічні, еконо­мічні та інші питання діяльності архівних установ і громадян, пов’язані з відбиранням, накопичуванням, обліком, зберіганням архів­них документів, користуванням ними та вико­ристовуванням їхньої інформації

 1. документ

Інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі.

Примітка. Запис інформації повинен відповідати характе­ристикам певного жанру чи номіналу. Жанрові характери­стики запису інформації — це функційні та структурно- композиційні ознаки певного жанру твору літератури чи мистецтва (роман, монографія, хронікально-документаль-


еп records management [19] ru делопроизводство [5]


en archival affairs [3], archive(s) administration [18]

ru архивное дело [5]


en document [3], record [20] ru документ [5]н

en content [19]

ий фільм тощо). Номінальні характеристики запису інформації — це функційні та структурно-композиційні ознаки певного виду задокументованої службової чи осо­бистої інформації (наказ, акт, протокол, лист, щоденник тощо)
 1. зміст документа

Інформація в документі, потреба, зафіксува­ти яку — основна мета його створення

 1. д

  en information [3]

  ru документная информация [15]

  окументна інформація

Уся інформація документа (зміст, відбитки печаток, штампів, реєстраційні номери, резо­люції, підписи, інші реквізити та службові познаки, а також маргіналії, філіграні, еле­менти бланка та захисту)

 1. а

  en author (of document) [18]

  ru автор документа [5]

  en medium [3], data medium [20]

  ru носитель документированной информа­ции [5]

  en document base [3]

  втор документа

Одноосібний або колективний створювач змісту документа

 1. носій документно!' інформації

Матеріальний об’єкт, основна функція яко­го — зберігати та передавати документну ін­формацію

 1. матеріальна основа документа

Сукупність матеріалів носія документної інформації та її запису

 1. з

  ru внешние признаки документа [5]

  овнішні ознаки документа

Характеристики носія документної інфор­мації (конструкція, формат, складові мате­ріали, стан збереженості, наявність додатко­вих об’єктів та оздоби), елементів художньо­го оформлення і захисту, стану збереженості матеріалів запису інформації

 1. к

  en record copy [18]

  ru копия документа [5]

  опія (документа)

Документ, що містить точне знакове відтво­рення змісту чи документної інформації іншо­го документа і в окремих випадках — деяких його зовнішніх ознак

 1. с

  en record [19]

  ru служебный документ [5]

  лужбовий документ

Документ, який створила або отримала уста­нова (чи інший суб’єкт господарювання) в процесі діяльності

 1. ю

  en legal value [20]

  ru юридическая сила документа [5]

  ридична сила (службового доку­мента)

Властивість службового документа, надана чинним законодавством, яка є підставою для

вирішення правових питань, здійснювати правове регулювання і (або) управлінські функції


 1. оригінал (службового документа)

Примірник службового документа, що пер­шим набуває юридичної сили

 1. дублікат оригіналу (службового доку­мента)

Повторно оформлений службовий документ для використовування, замість втраченого чи пошкодженого оригіналу, що має таку саму юридичну силу

 1. незасвідчена копія (службового доку­мента)

Копія службового документа, в якій немає реквізитів, що надають їй юридичної сили

 1. засвідчена копія (службового доку­мента)

Колія службового документа, що містить реквізити, які в окремих випадках надають їй юридичної сили оригіналу


en original document [20]

ru подлинник (официального) документа [5]


en duplicate [20]

ru дубликат документа [5]


ru незаверенная копия [15]


en office сору [3], vidimus [3]

ru заверенная копия документа [5]


3.17 витяг (зі службового документа)

Засвідчена копія частини тексту службово­го документа


en certified extract [3]

ru выписка из документа [15]


 1. документація

Сукупність службових документів, об’єднаних за ознакою належності до певної галузі, сфе­ри, напряму діяльності, установи чи її підроз­ділу

 1. документаційний фонд установи; до­кументальний фонд установи

Фонд службових документів, який установа накопичила внаслідок діяльності, склад і про­цес формування якого визначають норма­тивні документи

 1. особовий документ

Документ, що посвідчує особу власника, його права, обов’язки, суспільний стан, а також може містити біографічні і (або) інші відо­мості про нього

 1. документ особового походження; осо­бовий документ (Нд); особистий документ (Нд)