Примітка. У разі проміжних значень глибини проникності голки (пенетрації) за температури 25 °С індекс пенетрації визначають інтерполяцією або за формулою:

(В.1)

де

,

де П -глибина проникності голки за температури 25 °С; ;

Тр - температура розм'якшеності, °С.

ДОДАТОК В

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 2592:2000 Determination of flash and fire points - Cleveland open cup method (Визначання температур спалахнення та займання. Метод з використанням приладу Клівленда з відкритим тиглем)

2 ISO 3733:1999 Petroleum products and bituminous materials - Determination of water – Distillation method (Нафтопродукти та бітумні матеріали. Визначання води. Метод дистилювання)

3 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря)

4 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)

5 ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

6 НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

7 НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. Зареєстровано Мінюстом України від 04.11.2004 № 1410/10009. Затверджено наказом МНС України від 19.10.2004 № 126. К., «Пожінформтехніка», 2005 р.

8 СанПиН № 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення), МОЗ CPCР М., 1988

9 НПАОП 23.2-1.10-73 (ПТБ НП-73) Правила безпеки при експлуатації нафто-газопереробних заводів. Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (за станом на 26.06.2006), Київ, «Основа», 2006. Затверджено наказом Держпромгірнагляду від 20.06.2006 № 102.

10 МУ № 2892-83 Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации компонентов бензометанольной смеси (метанол, изобутанол, углеводороды) в воздухе (Методичні вказівки щодо газохроматографічного вимірювання концентрації складників бензометанольної суміші (метанол, ізобутанол, вуглеводні) у повітрі), затв.06.09.83. Вид. XIX, Москва, 1983

11 МУ № 2328-81 Методические указания на газохроматографическое определение суммарного содержания парафиновых углеводородов С1 - С10 и ароматических углеводородов в воздухе (Методичні вказівки щодо газохроматографічного визначання сумарного вмісту парафінових вуглеводнів С1 - С10 і ароматичних вуглеводнів у повітрі). Руководство по контролю вредных веществ в рабочей зоне, т. 5,

м. Сєверодонецьк, 1995 p.

12 МУ № 5912-91 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций растворителей, красок, эмалей (ацетона, бензола, бутанола, бутилацетате, ксилола, толуола, циклогексанона, этилацетата) в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо газохроматографічного вимірювання концентрацій розчинників, фарб, емалей (ацетону, бензолу, бутанолу, бутилацетату, ксилолу, толуолу, циклогексанону, етилацетату) у повітрі робочої зони), затв.10.09.91.

13 МУ № 4477-87 Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации бензола, толуола и П-ксилола в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо газохроматографічного вимірювання концентрації бензолу, толуолу та П-ксилолу у повітрі робочої зони), затв.21.12.87. Вид. XXII, Москва, 1987

14 МУ № 2896-83 Методические указания по спектрометрическому измерению концентрации масляных аэрозолей в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки щодо спектрометричного вимірювання концентрації оливних аерозолей у повітрі робочої зони), затв.03.09.83. Вид. XIX, Москва, 1983

15 МУ № 5836-91 Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций аэрозоля индустриальных масел в воздухе рабочей зоны. (Методические указания по измерению концентрации вредных веществ (переработанные и дополненные технические условия, выпуск 11). М. Общество «Рарогь», 1992, с.78-79. (Методичні вказівки щодо нефелометричного вимірювання концентрацій аерозолю індустріальних олив у повітрі робочої зони (Методичні вказівки щодо вимірювання концентрації шкідливих речовин (перероблені та доповнені технічні умови, випуск 11). М. Товариство «Рарогь», 1992, с.78-79)

16 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Приложение № 1 к списку ПДК № 3086-84 от 27.08.1984 г., утв. 03.02.1987 № 4256-.1987. (Гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднювальних речовин в атмосферному повітрі

населених місць. Додаток № 1 до списку ГДК № 3086-84 від 27.08.1984 р., затв. 03.02.1987 № 4256-.1987)

17 РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы, М. 1991 (Настанова щодо контролювання забрудненості атмосфери).

___________________________________________________________________________________________

Код УКНД75.140

Ключові слова: бітумінозні матеріали, бітуми нафтові покрівельні, вимоги щодо безпеки, дуктильність, пенетрація, правила приймання, температура розм'якшеності, технічні вимоги, транспортування

___________________________________________________________________________________________