ДСТУ EN 54-1:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 1. Вступ

(EN 54-1:1996, IDT)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека», ТОВ «Росток-ВЦ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Макаров, В. Приймаченко, Л. Фесенко, Н. Морозова, В. Василенко-Шереметьев, А. Кісельов

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 213 з 2004-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

С.

Національний вступIV

ВступV

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання2

3 Терміни та визначення понять2

4 Відповідність4

Додаток А Серія стандартів EN 546

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Нормативні документи, які наведено в додатку А, в Україні не прийняті як національні і чинні замість них документи відсутні. Копію цих нормативних документів (далі - НД), у разі потреби, можна отримати у Національному фонді нормативних документів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;

- структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- вираз «ця серія європейських стандартів» замінено на «ця серія стандартів»;

- до структури стандарту долучено структурний елемент «Ключові слова» та «Бібліографічні дані»;

- структуру стандартів серії EN 54 наведено у додатку А;

- у 1.1, 1.5, 3.1.17 наведено «Національні примітки», виділені рамкою;

- у додатку А подано «Національне пояснення», виділене рамкою.

Для узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 1. Вступ» замінено на «Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ».

На цей час в Європі дійсні європейські стандарти (ЄС), які в Україні прийняті як національні стандарти (НС). Нижче наведено перелік цих стандартів:

ЄС

HC

Ступінь

відповідності

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Part 1 : Introduction

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ

IDT

EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment

ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймальнo-контрольні пожежні

IDT

EN 54-3:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders

ДСТУ EN 54-3:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові

IDT

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment

ДСТУ EN 54-4:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення

IDT

EN 54-5:2000 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors

ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові

IDT

EN 54-7:2000 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

ДСТУ EN 54-7 Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні*

IDT

EN 54-10:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors

ДСТУ EN 54-10 Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум'яточкові*

IDT

EN 54-11:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points

ДСТУ EN 54-11 Системи пожежної сигналізації.Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні*

IDT

prEN 54-12:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using a transmitted light beam

ДСТУ prEN 54-12 Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла*

IDT

prEN 54-13:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 13: System requirements and compatibility assessment

ДСТУ prEN 54-13 Системи пожежної сигналізації. Частина 13. Вимоги щодо систем та оцінювання сумісності*

IDT

prEN 54-14:2001 Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance

ДСТУ prEN 54-14 Системи пожежної сигналізації. Частина 14. Настанови щодо планування, проектування, монтування, уведення до експлуатування, експлуатування і технічного обслуговування*

IDT

* На стадії розробляння.

ВСТУП

Функція системи виявляння пожежі полягає у виявлянні пожежі на найбільш ранній стадії її виникнення та подавання сигналів та індикації для прийняття належних заходів.

Функція системи сигналізування про пожежу полягає у подаванні звукових і (або) візуальних сигналів оповіщення людям, які знаходяться у будівлі та які наражаються на ризик у випадку пожежі.

Функції виявляння пожежі та сигналізування про пожежу можуть бути об'єднані в одній системі.

ДСТУ EN 54-1:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 1. Вступ

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 1. Введение

FIRE ALARM SYSTEMS

Part 1: Introduction

________________________________________________________________________________________________

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця серія стандартів установлює:

- вимоги, методи випробовування та критерії функціювання, на підставі яких можна оцінити ефективність та надійність компонентів системи пожежної сигналізації;

- вимоги та методи випробовування, на підставі яких можна оцінити можливість об'єднання компонентів в ефективну систему;

- правила щодо установлювання та експлуатування систем пожежної сигналізації у будівлях або інших спорудах.

Національна примітка.

Перелік складових частин EN 54, які входять до цієї серії стандартів наведено в таблиці А.1.

1.2 Ця серія стандартів поширюється на системи пожежної сигналізації, які установлюють у будівлях. Її можна також використовувати як базу для оцінювання компонентів систем іншого призначення, наприклад, для шахт, кораблів; однак, для цього може знадобитися додаткове випробовування. Це не перешкоджає виробництву або застосовуванню систем, що мають спеціальні характеристики та призначені для захисту від особливих ризиків.

1.3 Система повинна задовільно працювати не тільки в умовах пожежі, але також під впливанням умов, які можуть мати місце під час експлуатування.

Відповідні випробовування призначені для оцінювання робочих характеристик компонентів системи за таких умов.

1.4 Робочі характеристики компонентів системи оцінюють за результатами, отриманими під час відповідного випробовування, та за здатністю цих компонентів виконувати потрібні функції. Цей стандарт не встановлює обмеження за зовнішнім виглядом або конструктивним виконанням компонентів, за винятком обмежень, які необхідні для виконування системою потрібних функцій.

1.5 Там, де це необхідно, вимоги цієї серії стандартів можна застосовувати до пристроїв виявляння пожежі систем пожежогасіння (за винятком розбризкувальних насадок), хоча вимоги у відношенні порога чутливості не можуть бути застосованими у всіх випадках.

Національна примітка.

Тут і надалі, замість виразу «...розбризкувальних насадок» прийнято «...спринклерних насадок».

1.6 Те, що компонент системи задовольняє вимогам відповідної частини EN 54, не означає того, що такий компонент буде обов'язково правильно функціювати спільно з іншим компонентом, який також задовольняє вимогам відповідної частини EN 54 (наприклад, пожежний приймально-контрольний прилад у сполученні з пожежним сповіщувачем), якщо тільки обидва компонента не були оцінені разом як ті, що задовольняють вимогам щодо системи.

1.7 Вимоги цієї серії стандартів не поширюються на автономні димові пожежні сповіщувачі (див. 3.13).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті не наведено посилання на нормативні документи. Перелік складових частин EN 54 наведено у додатку А (довідковий).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використовують такі терміни з відповідними визначеннями:

Примітка 1. Перелік компонентів систем пожежної сигналізації не претендує на категорію повного. У пізніших редакціях або змінах стандарту, за мірою їх випускання, можна додавати терміни та визначення для інших компонентів.

Примітка 2. Додаткові визначення, які характерні для окремих частин стандарту, подано у цих частинах.

3.1 пожежний сповіщувач (fire detector) (позиція А рисунка 1)

Компонент системи виявляння пожежі, що містить, принаймні, один чутливий елемент, який постійно або періодично з малими заданими інтервалами часу контролює, принаймні, одне фізичне і (або) хімічне явище, яке асоціюється з пожежею, та видає, принаймні, один відповідний сигнал на пожежний приймально-контрольний прилад (позиція В рисунка 1).

Примітка 1. Рішення про видавання сигналу про пожежу або про вмикання автоматичних засобів протипожежного захисту може прийматися як самим сповіщувачем, так і іншим компонентом системи, наприклад, пожежним приймально-контрольним приладом.

Примітка 2. Крім наведених у переліку сповіщувачів та їх можливих комбінацій можна також застосовувати сповіщувачі інших типів.

Пожежні сповіщувачі можна класифікувати кількома способами:

- за явищем, що його виявляють (див. 3.1.1 - 3.1.5);

- за засобом реагування сповіщувача на виявлене явище (див. 3.1.6 - 3.1.8);

- за конфігурацією сповіщувача (див. 3.1.9 - 3.1.11);

- за здатністю сповіщувача вертатися у початковий стан (див. 3.1.12 - 3.1.14);

- за можливістю зняття сповіщувача (див. 3.1.15 та 3.1.16);

- за типом сигналу, що передається (див. 3.1.17 - 3.1.19)

3.1.1 тепловий пожежний сповіщувач (heat detector)

Сповіщувач, який реагує на підвищення температури

3.1.1 димовий пожежний сповіщувач (smoke detector)

Сповіщувач, який чутливий до присутності у повітрі часток продуктів згоряння і (або) піролізу (аерозолів).

Димові сповіщувачі можна підрозділяти на такі типи:

3.1.2.1 іонізаційний димовий пожежний сповіщувач (ionization smoke detector)

Сповіщувач, який чутливий до присутності продуктів згоряння, що викликають у сповіщувачі зміну іонізаційного струму

3.1.2.2 оптичний димовий пожежний сповіщувач (optical smoke detector)

Сповіщувач, який чутливий до присутності продуктів згоряння, що викликають поглинання або розсіювання випромінювання у інфрачервоній, видимій і (або) ультрафіолетовій областях спектра електромагнітного випромінювання

3.1.3 газовий пожежний сповіщувач (gas detector)

Сповіщувач, який чутливий до газоподібних продуктів згоряння і (або) теплового розпаду

3.1.4 пожежний сповіщувач полум'я (flame detector)

Сповіщувач, який реагує на випромінювання полум'я

3.1.5 комбінований пожежний сповіщувач (multisensor detector)

Сповіщувач, який реагує на більше ніж одну ознаку горіння

3.1.6 максимальний пожежний сповіщувач (static detector)

Сповіщувач, який формує сигнал, коли вимірювана величина ознаки горіння, перевищує, протягом достатнього часу, визначене значення

3.1.7 диференційний пожежний сповіщувач (differential detector)

Сповіщувач, який формує сигнал, коли різниця (як правило, незначна) величин ознаки горіння двох або більше чутливих елементів сповіщувача перевищує, протягом достатнього проміжку часу, визначене значення

3.1.8 пожежний сповіщувач динамічного типу (rate of rise detector)

Сповіщувач, який формує сигнал, коли швидкість зміни величини контрольованої ознаки горіння перевищує протягом достатнього проміжку часу визначене значення

3.1.9 точковий пожежний сповіщувач (point detector)

Сповіщувач, що спрацьовує за появи ознаки горіння у визначеній точці

3.1.10 багатоточковий пожежний сповіщувач (multi-point detector)

Сповіщувач, що спрацьовує за появи ознаки горіння поблизу декількох визначених точок

3.1.11 лінійний пожежний сповіщувач (line detector)

Сповіщувач, що спрацьовує за появи ознаки горіння поблизу визначеної лінії

3.1.12 відновлюваний пожежний сповіщувач (resettable detector)

Сповіщувач, який після спрацювання може вернутися у початковий стан контролювання у разі зникнення ознаки горіння, що викликала його спрацювання, без відновлювання будь-яких його елементів.

Сповіщувачі, залежно від можливості їх повернення у початковий стан контролювання після спрацювання, поділяють на такі типи:

3.1.12.1 пожежний сповіщувач з автоматичним поверненням у початковий стан (self-resetting detector)